សត់ត្រា
យ៉ាកុប
ច្រាគ់
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
សត់ត្រា អា វគ័ យ៉ាកុប ប៉ាហ្យើ កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឡាក់ ក្លះ គួប សោប អ្វៃ ប៉ាគ់ ប៉ាថេត អន់ទៀគៗ ពឹង អង់កក់ តេះ (ប៉រ់ ហៃ ១:១)។ អ៊ែ អន់តគ់ ប៉ាតោ ឡឹង សារ អ្វៃ កោប រ៉ប់ ដារ់ សាំរ៉ាប់ កា មួត សឿ យីស៊ូ។ ពូ ឃឹត ផា វគ័ យ៉ាកុប ឡាក់ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ឃឺ អុះ យីស៊ូ (ប៉រ់ ហៃ កាឡាទី ១:១៩)។ អ៊ែ ប៉្រគ័ ម៉ៃគ ណាំផា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម។
សារ សាំខាន់ៗ
វគ័ យ៉ាកុប អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត បក់ សឿ យីស៊ូ អន់ អ្វៃ កោប អន់ ត្រគ់ ពួយ សារ អន់ឌែ សឿ។ មួត សឿ យីស៊ូ អូ ត្រគ់ ក្រាន័ កា សាំយ៉ាំង ពូ រ៉ះ សារ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ណោះ អុះ ឃឺ ត្រគ់ ប៉្រគ័ ពួយ ដេល។ ផា ក្រាន័ កា សឿ ដោច អូ ទី ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ ណោះ អូ ទី ខា អុះ។
វគ័ យ៉ាកុប រ៉ះ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត សឿ យីស៊ូ អន់ ដាម័ អត់ ផះ ទី សារ ថុក ឡាំបាក។ អ៊ែ ផា ពិន ត្រគ់ ហាប់ ពូ អន់ទៀគៗ ជែ រ៉ើស ម៉ាត់ លូ ត្រគ់ ការ៉ុប មួត ថុក ញ៉ាក ផះ កាកាប ត្រគ់ អ្លុ សាំងកៃ ប៉ានឹរ។ អ៊ែ កាប ប៉ាំងអាល កាខាក់ កា មួត ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ ខង អន់ឌែ ជិះ ចគ័ មួត ថុក ញ៉ាក។ ប៉ាគ់ ឡុច វគ័ យ៉ាកុប រ៉ះ តាគ់ កាចាំង កា មួត សឿ យីស៊ូ អន់ ខំ ម៉ន់ អើ ប‌៉្រ័ះ លូ តង័ គួប សោប។
វគ័ យ៉ាកុប រ៉ះ ឡឹង សារ សាគ់ លួង ពុត សឿ ញន កា សារ ឡាំបាក។ (១:២-១៨)
វគ័ យ៉ាកុប ប៉្រើ ពូ ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អូ ត្រគ់ ក្រាន័ កា សាំយ៉ាំង ដោច អុះ។ (១:១៩-២៧)
វគ័ យ៉ាកុប ទឹប ពូ អូ អន់ រ៉ើស ម៉ាត់។ (២:១-១៣)
វគ័ យ៉ាកុប ប៉្រើ ពូ ប៉្រគ័ ដាគ់ អូ ត្រគ់ ក្រាន័ កា សឿ ដោច។ (២:១៤-២៦)
វគ័ យ៉ាកុប អន់តគ់ ប៉ាតោ កា ពូ ឡឹង ប៉ានឹរ កាកាប។ (៣:១-១៨)
វគ័ យ៉ាកុប រ៉ះ កា ពូ ជែ អន់ ប៉ិច ចៃ កា កាណាគ័ ពឹង អង់កក់ តេះ អា។ (៤:១-៥:៦)
សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ អន់ទៀគៗ។ (៥:៧-២០)
១ អាញ់ សិច យ៉ាកុប ឡាក់ ទុច ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ ទុច យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា។ សត់ត្រា អា អាញ់ ប៉ាហ្យើ អន់ កា គន សោ អ៊ីស្រាអ៊ែល ទិ ១២ ផូង័ ឡាក់ ក្លះ គួប សោប អ្វៃ ប៉ាញ័ ទឹប អង់កក់ តេះ។ អាញ់ ប៉រ់ អំប៉ញ់ អន់ដីស ដាគ់ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ដេល ប ?។
សារ សាគ់ លួង ពុត សឿ
២ អឺ អុះ ម៉ី ដារ់ ចំ អន់ដីស ទី សារ ឡាំបាក អៀង នែវ ត្រគ់ ឃឹត ផា សារ ណោះ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស ហោក រ៉គ់ កាខាក់ ៣ ខង អន់ដីស អ្លុ កេះ សារ សាគ់ លួង ពុត អន់ដីស សឿ អា ចឹង ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស ដាម័ អត់។ ៤ ហះកា អន់ដីស ត្រគ់ ដាម័ អត់ លើយ ទឹល ឡុច ម៉ាគ់ អន់ដីស ចឹង កើត ប៉ាណូស ដាគ់ កាខាក់ អូ ទី យច សារ ញ៉ា អុះ។
៥ កាណុង កាំឡាំង អន់ដីស ណោះ ផា ទី ពឿ អូ អ្លុ អូ ហ្លង់ ប៉ាណូស ណោះ ត្រគ់ ប៉រ់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ណោះ អ៊ែ ចឹង អន់ ខង អ៊ែ ដាគ់ ពុត ចៃ អន់ កា ប៉ាណូស ទិឌូ អ៊ែ អូ ផា ញ៉ា អុះ។ ៦ ហះកា ប៉ាណូស ណោះ ត្រគ់ ទី ពុត សឿ អូ សង់សៃ ខង ប៉ាណូស ឡាក់ ទី ពុត សង់សៃ ឡាក់ កា ទៀក សាឡីគ សាឡាយ រ៉ាំងក្លាច កា ខ្យាល ជឹរ ហាវ។ ៧ ប៉ាណូស នែវ អា ជែ សាម៉គ័ ផា អ៊ែ ចឹង ទី កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ៨ ខង អ៊ែ ឡាក់ ប៉ាណូស ទី ពុត ពៀរ គ្រឹប ង៉ារ អ៊ែ ប៉្រគ័ ណោះ ស៊ុត កា ម៉ាឡាំ ម៉ាឡយ ទិណោ័ះ។
៩ អឺ អុះ ម៉ី បក់ ថុក ញ៉ាក ប៉ាកម៉ង ហគ់ អន់ដីស តីស ម៉ូះ ពិ ខង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាគ់ អំប៉ោក អន់ដីស កេះ។ ១០ កាប៉ាច់ បក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ ឡាក់ កើត ថុក ញ៉ាក ហគ់ អន់ដីស តីស ម៉ូះ ដេល ពិ * ១:១០ មួត ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ ឡាក់ កើត ថុក ញ៉ាក ត្រគ់ ហោក ញន កា ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ឌែ ហ្លង់ ផា សារ សឿ ប‌៉្រ័ះ សាំខាន់ ក្វា ឡឹង រ៉ាស អំប៉ាស។  ខង បក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ ពៀប ឡាក់ កា ប៉ាកាវ ចឹង ឡាយ៉ោ ហ្រុង។ ១១ ប៉ាគ់ ដារ់ ឡាច់ តុ ថាំង កេះ តើម អ៊ែ កា ឡាយ៉ោ ក្រោះ ប៉ាកាវ ឡាយ៉ោ ហ្រុង អូ ឡាយ៉ាម័ ហង។ មួត បក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ កា និះទៅ ដេល ផះ អ៊ែ អ្វៃ ប៉្រគ័ ង៉ារ អ៊ែ ចឹង ហ៊្យង ហ្យើត ឡូត។
១២ ពឿ ដាម័ អត់ ផះ ទី សារ ឡាំបាក ប៉ាណូស ណោះ ចឹង ទី សារ សាណុក សាវ៉ាក តាទឹច ហង ផា អ៊ែ ដាម័ អត់ ទឹល ឡុច ណោះ អ៊ែ ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស លើយ ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី សាញ៉ា ផា ចឹង អន់ កា បក់ ចំ ឡាក់ ប៉ិច ចៃ កា អ៊ែ។ ១៣ ពឿ ទី ពុត ប៉ិច ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ ជែ កាប ផា «ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រើ អាញ់ ប៉្រគ័ អូ ដាគ់» ខង អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា ចឹង អ្លុ ប៉្រើ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់ អុះ ប‌៉្រ័ះ កា អូ ទី ប៉្រើ ពឿ ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ ដេល។ ១៤ ហះកា ប៉ាណូស គ្រឹប ដូវ ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់ ឃឺ ឡាច់ ឡឹង ពុត ខ្វាម ឡាកោ តាំងឡា ប៉ាណាំ អន់ ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់។ ១៥ ពុត ខ្វាម ប៉ាំងកើត អន់ ទី សារ យច ផា សារ យច កើត អៀង កេះ ចឹង កើត តោ័ ហង។
១៦ អឺ អុះ ម៉ី ឡាក់ អាញ់ ប៉ិច ចៃ អន់ដីស ជែ ឃឹត យច ដៃ។ ១៧ គ្រឹប កាណាគ័ ឡាក់ ដាគ់ កាខាក់ ឡាច់ ឡឹង ប៉្លៃង ឃឺ ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉ាំងកើត តាតារ ពឹង ប៉្លៃង។ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អូ អ្លុ ប៉ាង៉ាច់ អុះ យ‌៉័ះ កាណាគ័ ញ៉ា ប៉ិច ប៉្រគ័ អន់ អ៊ែ ប៉ាង៉ាច់ កា អ៊ែ អូ ប៉ាង៉ាច់ អុះ។ ១៨ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ អន់ ពិន ទី អាញុ រ៉ីស តាម ពុត អ៊ែ ញន កា សារ តាទឹច អ៊ែ កាប ភឿ អន់ ពិន ពៀប ឡាក់ កា ប៉្លៃ គុល ១:១៨ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឃើយ អ្យក់ ប៉្លៃ គុល ទៀន អន់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ផា ប៉ាណូស ពៀប ឡាក់ កា ប៉្លៃ គុល ឃឺ ប៉ាណូស ណោះ កានឹត ខាក់ សាំរ៉ាប់ កា ប‌៉្រ័ះ។ ប៉រ់ ហៃ សារ ឡាច់ (និក្ខមនំ) ២៣:១៩លូ ចាបាប់ មួត លេវី (លេវីវិន័យ) ២៣:៩-១៤។ ទិ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ទី ប៉ាំងកើត។
សារ សាំយ៉ាំង លូ ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ
១៩ អឺ អុះ ម៉ី ឡាក់ អាញ់ ប៉ិច ចៃ អន់ដីស ត្រគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប៉ាណូស ទិឌូ ត្រគ់ ខំ សាំយ៉ាំង ហិ ជែ រិញ កាប ជែ រិញ អឺក ២០ ខង សារ ប៉ាណូស អឺក អូ ត្រគ់ លូ សារ ដាគ់ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អុះ។ ២១ ទឹល នីណោ័ះ អន់ដីស ត្រគ់ អ្លាត ពុត បឺគ អ៊ក លូ ពុត ខូយ ប៉ាអ្យប់ អៀង យ៉ឹប ណោះ ពិ កេះណោះ ប៉ិនពែង ពុត អន់ ដាគ់ ឡាអត់ លូ សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ អ៊ែ ចៃគ កាណុង ពុត អន់ដីស ខង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អា អ្លុ តង័ អន់ អន់ដីស ទី អាញុ រ៉ីស លើយ។
២២ ហគ់ ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ពិ អូ ត្រគ់ ក្រាន័ កា សាំយ៉ាំង លូ ប៉ាង៉ល់ ឡាកោ ទៅ ណោះ អុះ។ ២៣ ពឿ សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ កេះ ហះកា អូ ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ាណូស ណោះ ឡាក់ កា ហៃ កី កាណុង សាម៉ឹល ២៤ ហៃ កេះៗ អ៊ែ ចាក ឡាច់ ឡូត តាឡូះ កា ពឹល អូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ម៉ូះ ម៉ាត់ អ៊ែ ណោះ នីចម័។ ២៥ ហះកា ប៉ាណូស ចំ អ្យក់ ពុត ចៃគ ហៃ ចាបាប់ ឡាក់ ដាគ់ ត្រង់ ឃឺ ឡាក់ ចាបាប់ ប៉្រគ័ អន់ ពិន រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ថូត កេះណោះ ខំ ប៉្រគ័ ពួយ លើយ ប៉ាណូស ណោះ ចឹង ទី សារ សាណុក សាវ៉ាក តាទឹច ញន កា អ៊ែ ប៉្រគ័ ពួយ ខង អ៊ែ អូ ត្រគ់ ក្រាន័ កា សាំយ៉ាំង កេះណោះ ពឹល ណោះ អុះ។ ២៦ ពឿ ផា ឡាកោ ប៉្រគ័ គុន ប‌៉្រ័ះ ហះកា អ៊ែ កាប អូ អ្លុ សាំងកៃ ប៉ាណូស ណោះ ព្លូង កា ឡាកោ ទៅ ហង សារ អ៊ែ ប៉្រគ័ ណោះ កា អូ ទី ខា ដេល។ ២៧ ហះកា សារ ប៉្រគ័ គុន ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ដាគ់ កាខាក់ ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពឹ ពិន ឃឺ ត្រគ់ ឡាំ តង័ សាស្វា គន កាន់តី លូ អង់កាន់ អន់ត្រោ័ ឡាក់ ទី សារ ឡាំបាក លូ រ៉ាំងហៃ ឡាកោ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ បឺគ អ៊ក ពឹង អង់កក់ តេះ អា។

*១:១០ ១:១០ មួត ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ ឡាក់ កើត ថុក ញ៉ាក ត្រគ់ ហោក ញន កា ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ឌែ ហ្លង់ ផា សារ សឿ ប‌៉្រ័ះ សាំខាន់ ក្វា ឡឹង រ៉ាស អំប៉ាស។

១:១៨ ១:១៨ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឃើយ អ្យក់ ប៉្លៃ គុល ទៀន អន់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ផា ប៉ាណូស ពៀប ឡាក់ កា ប៉្លៃ គុល ឃឺ ប៉ាណូស ណោះ កានឹត ខាក់ សាំរ៉ាប់ កា ប‌៉្រ័ះ។ ប៉រ់ ហៃ សារ ឡាច់ (និក្ខមនំ) ២៣:១៩លូ ចាបាប់ មួត លេវី (លេវីវិន័យ) ២៣:៩-១៤