លូកា
ច្រាគ់ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
លូកា អ៊ែ ប៉្រគ័ ម៉ូអ្យា អ៊ែ សុនសាត ក្រិក អ៊ែ អូ អន់ហ្នាល់ យីស៊ូ ញន ឡាកោ អ៊ែ ទៅ អុះ លូ អ៊ែ អូ ត្រគ់ កាំឡាំង ១២ ដូវ បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ ណោះ ដេល ហះកា អ៊ែ សឿ យីស៊ូ ដេល លូ អ៊ែ ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ វគ័ ប៉ូល ផះ រ៉ាំងវ៉ាង អ៊ែ ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ប៉ាគ់ ប៉ាថេត ក្រិក។
លូកា ទី ច្រាគ់ សារ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ទី ពៀរ សារ ឃឺ ពឹង ផាប់ អា រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ លូ ពឹង ផាប់ ម៉ោញ ណាវ្គ រ៉ះ ឡឹង ង៉ារ មួត បក់ រ៉ះ សារ ប៉ាតាង យីស៊ូ។ អ៊ែ អ្យក់ ប៉ាតុំ សារ អន់ទៀគៗ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ឡឹង សារ យីស៊ូ លូ ប៉ានិត ហៃ កាខាក់ ពួយ ឡាបៀប មួត បក់ ហ្យាំង សាឡាច់ ពឹង រ៉ាំងហាវ ណោះ។ ពូ ឃឹត ផា លូកា ច្រាគ់ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ កាណុង ផាប់ អា ផះ រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៦០-៦៥ គ.ស.។
សារ លូកា ប៉ិច កា ពូ អ្លុ ហ្លង់
លូកា ច្រាគ់ សារ កាណុង ផាប់ អា សាំរ៉ាប់ អន់ សុនសាត អន់ទៀគ អាន។ អ៊ែ រ៉ះ ឡឹង សារ យីស៊ូ លូ ប៉ិច រ៉ះ អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា យីស៊ូ ពឹះ ភឿ ណាំង លូ តង័ ប៉ាណូស បក់ ហ៊្យង ហ្យើត។ ម៉ោញ ណាវ្គ អ៊ែ ប៉ិច កា ពូ ហ្លង់ ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ាណាំ យីស៊ូ ឡឹង យីស៊ូ បើ កើត លើយ ទឹល ដារ់ អ៊ែ តោ័ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម។ ឡាយ ឡឹង យីស៊ូ រ៉ីស សឹត ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ប៉ាណាំ ក្រុំ មួត សឿ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ អន់ឌែ ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ លើយ ទឹល ស្រុក ញ៉ក ពឹង អង់កក់ តេះ។
លូកា ប៉ិច អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត បក់ សឿ យីស៊ូ អន់ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន ដេល។ អ៊ែ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា ពូ ជែ អន់ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច គួប សោប អន់ អ្លុ អ្លាត ដោះ លូ អ្លុ អ្យក់ ពុត ចៃគ តង័ មួត បក់ តាបាយ កាសត់ លូ អ្លុ សាឡាគ់ អ្លាត កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ ញន ហៃ កា យីស៊ូ។ បក់ សឿ យីស៊ូ ត្រគ់ អ្យក់ ពុត ចៃគ ម៉ន់ អើ ប‌៉្រ័ះ ឃឺ កាកាប រ៉ះ សារ លើយៗ លូ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពឹ ត្រគ់ ទី ពុត ហោក រ៉គ់ លើយ ខង ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង យីស៊ូ អ្វៃ អន់ឌូ លូ ត្រគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តង័ បក់ សឿ កិញអៀ ហង។
ផិនកាន កាណុង សារ លូកា ច្រាគ់
កាប សាគ់ ប៉ាន់ដា (១:១-៤)
កាណើត យូហាន ឡាក់ ប៉ាំងហុំ ពូ លូ កាណើត យីស៊ូ (១:៥-២:៥២)
សារ យូហាន រ៉ះ (៣:១-២០)
សារ យីស៊ូ ប៉្រើ យូហាន ប៉ាំងហុំ លូ សារ អ៊ែ អូ ចៃ ប៉្រគ័ ពួយ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ប៉ាង៉ល់ (៣:២១-៤:១៣)
សារ យីស៊ូ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ពឹង ខេត កាលីឡេ (៤:១៤-៩:៥០)
សារ យីស៊ូ ឡាច់ ឡឹង ខេត កាលីឡេ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម (៩:៥១-១៩:២៧)
អាទិត អន់តីគ អ្វៃ ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម លូ សារ អ៊ែ តោ័ ពឹង អ៊្លង គឹង (១៩:២៨-២៣:៥៦)
សារ យីស៊ូ រ៉ីស សឹត ណាវ្គ លូ តាំបាង ឡាកោ អន់ កា មួត បក់ សឿ អ៊ែ ប៉ប័ (២៤:១-៥៣)
១ អាញ់ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា រ៉ះ កា វគ័ ថេវ៉ាភីល៖ ទី ប៉ាណូស អៀង ដូវ ខំ ច្រាគ់ គម ទិ សារ ឡាក់ កើត ពឹះ ពឹង កាំឡាំង ញឹន។ ២ អន់ឌែ ច្រាគ់ ត្រគ់ ពួយ សារ ញឹន កាតាំង ឡឹង បក់ ទី ប៉ប័ តូ ម៉ាត់ ឡឹង សើគ ពែ លូ ប៉្រគ័ ង៉ារ រ៉ះ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ។ ៣ អាញ់ ទី ប៉ានិត ហៃ សារ ទិ អា តុត ទុញ កេះ ឃឺ អាញ់ ហៃ ទិ ពុត ទិ ពៀក កាខាក់ ណោះ អាញ់ ឃឹត ផា ត្រគ់ ច្រាគ់ គម អន់ ដាគ់ៗ ប៉ាហ្យើ ជឹន ប៉ាគ់ អីស ៤ ភឿ អន់ អីស អ្លុ អន់តគ់ ផា ទិ សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ ឡាក់ អីស ទី កាតាំង ពែ ឃឺ ដាគ់ ត្រគ់ តាទឹច។
សារ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ ឡឹង កាណើត យូហាន
៥ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង សាដាច់ ហេរត អ្វៃ រ៉ាំងហៃ ខេត យូដា ណោះ ទី ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ម៉ោញ ដូវ សិច សាការី អ៊ែ កា ក្រុំ វគ័ អាប៊ីយ៉ា។ កាម៉ាញ់ អ៊ែ សិច អេលីសាបិត ឡាក់ ផូង័ វ៉ាច់ វគ័ អារ៉ុន ដេល។ ៦ មួត ក្លោ កាម៉ាញ់ ពៀរ ដូវ អា ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ត្រគ់ ពុត ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ឌែ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ អូ ទី យច អុះ។ ៧ អន់ឌែ ពៀរ ដូវ អា អូ ទី គន អុះ ខង យ៉ាគ់ អេលីសាបិត អ៊ែ អង់កាន់ អូ អ្លុ ទី គន ទឹប អន់ឌែ កា ឡាកោ ក្រាគ់ កេះ ដេល។
៨ ទី ដារ់ ម៉ោញ ត្រគ់ ដារ់ ក្រុំ វគ័ អាប៊ីយ៉ា ម៉ុត ប៉្រគ័ ង៉ារ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ វគ័ សាការី កា ម៉ុត ដេល។ ៩ អន់ឌែ រ៉ើស វគ័ សាការី អន់ ម៉ុត សុះ កាណាគ័ បោផូវ កាណុង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ គុន តាឡាប័ ឃើយ មួត ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ អន់ឌែ រ៉ើស វគ័ សាការី ណោះ អន់ឌែ រ៉ុប កាប៉ាច់ ។ ១០ ផះ អ៊ែ ម៉ុត សុះ កាណាគ័ បោផូវ កាណុង រ៉ោង ទី ប៉ាណូស អៀង អ្វៃ ម៉ន់ ក្យាគ់ ហះ ឡីង។ ១១ កេះណោះ ទី ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាំបាង ឡាកោ អន់ សាការី ប៉ប័ អ្វៃ អន់តាវ គែង សាម៉ា ហះ ចារ សុះ កាណាគ័ បោផូវ។ ១២ ផះ អ៊ែ ប៉ប័ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ កាខរ់ ណូស អ្យូគ កាខាក់។ ១៣ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «ជែ អ្យូគ ហង សាការី ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ភម អន់ ដេល សារ អីស ប៉រ់ ណោះ កាម៉ាញ់ អីស ចឹង កើត គន កាម៉ាក័ ម៉ោញ ត្រគ់ អន់ សិច អ៊ែ យូហាន។ ១៤ គន សាស្វា ណោះ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ កា អីស ទី ពុត ពៀក ហោក រ៉គ់ ប៉ាគ់ អ៊ែ កើត ទៀ ចឹង ទី ប៉ាណូស អៀង ហោក រ៉គ់ កា អ៊ែ និះទៅ ដេល។ ១៥ គន អីស អ៊ែ ចឹង ប៉្រគ័ តីស ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ៊ែ អូ អៃត តាពែ លូ អូ អៃត កាណាគ័ ប៉ាញឹល ញ៉ា អុះ។ សាស្វា ណោះ ចឹង ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ អ្វៃ ប៉ាណាំ ពុត ពៀក អ៊ែ ឡឹង អ្វៃ កាណុង វ៉ាច់ មើគ អ៊ែ។ ១៦ គន អីស ណោះ អ៊ែ ចឹង ប៉ាណាំ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អៀង ដូវ វ៉ីល សឹត ណាំង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ម៉ះ អន់ឌែ ទៅ ណាវ្គ។ ១៧ អ៊ែ ចឹង ឡាំ អន់ទ្រួល ឡឹង ប‌៉្រ័ះ លូ ចឹង ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ អំរ៉ាញ អឺញ * ១:១៧ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ អំរ៉ាញ អឺញ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ ទី ពុត ពៀក លូ អំរ៉ាញ អឺញ ។ ឡាក់ កា វគ័ អេលីយ៉ា ដេល ភឿ ប៉្រគ័ អន់ ពុត ពឹ លូ គន អន់ ត្រគ់ លូ គួប សោប លូ ប៉្រគ័ អន់ ប៉ាណូស អ៊ក ពុត កើត ប៉ាណូស ដាគ់ ពុត ឡគ ភឿ ទ្រៀម ប៉ាសុន អន់ ដាគ់ សាំរ៉ាប់ ហាប់ ពឹ តាំងឡា ពិន»។
១៨ វគ័ សាការី អំប៉ញ់ លូ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ផា «ប៉្រគ័ នីចម័ អាញ់ ចឹង អ្លុ អន់តគ់ ផា សារ អា ចឹង កើត ពឹះ តាទឹច ? ខង ឡាកោ អាញ់ អា ក្រាគ់ កេះ កាម៉ាញ់ អាញ់ កា ឡាកោ ក្រាគ់ និះទៅ ដេល»។ ១៩ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ តើល ផា «អាញ់ សិច កាព្រីយែល ឡាក់ ឃើយ អ្វៃ អន់ឌូ លូ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ៊ែ ប៉្រើ អាញ់ ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ អា កា អីស។ ២០ ញន កា អីស អូ សឿ អាញ់ អីស ចឹង កាំឡូ អូ អ្លុ កាប លើយ ទឹល ដារ់ កាំឡត់ សារ អា កើត ពឹះ តាទឹច»។
២១ ផះ ណោះ កា ទី ប៉ាណូស អៀង អ្វៃ ក្យាគ់ វគ័ សាការី ហះ ឡីង ពូ ញម ខាក់ ខង អ៊ែ ម៉ុត កាណុង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ណោះ ទុញ យ៉ឹប។ ២២ ប៉ាគ់ អ៊ែ ឡាច់ ទឹល ប៉ាគ់ ឡីង កេះ អ៊ែ អូ អ្លុ កាកាប លូ ពូ អុះ។ កាំឡាំង ទិឌូ ពូ ឃឹត ផា ចាបះ កា សាការី ទី ប៉ប័ កាណាគ័ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ កាណុង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ណោះ តាម ហៃ។ វគ័ សាការី ប៉្រគ័ សាញ៉ា លូ តី អន់ កា ពូ ហ្លង់ ខង អ៊ែ កាំឡូ អូ អ្លុ កាប កេះ។ ២៣ ប៉ាគ់ ក្រុំ អន់ឌែ ប៉្រគ័ ង៉ារ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ កេះៗ សាការី សឹត ប៉ាគ់ ហី អ៊ែ ទៅ ហង។
២៤ ឡៃង ឡឹង ណោះ កាម៉ាញ់ វគ័ សាការី យ៉ាគ់ អេលីសាបិត កា ឡាកោ គៀម តាទឹច ហង។ អ៊ែ អ្វៃ ដឹង កាណុង ហី ទុញ ប៉ាតាម័ ខៃ។ អ៊ែ កាប ផា ២៥ «កិញអៀ អា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាប៉ាប តាប៉ុន កា អាញ់ កេះ អ៊ែ អូ អន់ អាញ់ តាយួស កា ពូ ហង ១:២៥ អង់កាន់ អូ ទី គន ពូ ឃឹត ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចៃគ ថូត អង់កាន់ ណោះ។ »។
សារ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ ឡឹង កាណើត យីស៊ូ
២៦ ប៉ាគ់ ត្រោ ខៃ ឡឹង ណោះ ណាវ្គ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រើ ប៊យ អ៊ែ សិច កាព្រីយែល ឡាំ ប៉ាគ់ ស្រុក ណាសារែត ពឹង ខេត កាលីឡេ ២៧ ភឿ ឡាំ រ៉ះ លូ អង់កាន់ រ៉ូះ ម៉ោញ ដូវ សិច ម៉ារី ឡាក់ បើ តៃប លូ កាម៉ាក័។ ទី កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ សិច យូស៊ែប ចឹង ទី អ៊ែ យូស៊ែប ណោះ ឡាក់ ផូង័ វ៉ាច់ សាដាច់ ដាវីត។ ២៨ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ម៉ុត កាណុង ហី ម៉ារី លូ រ៉ះ ផា «អឺ ណាង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ិច ចៃ កា អីស អ៊ែ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អីស ហង»។ ២៩ អ៊ែ កាតាំង ប៊យ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ នីណោ័ះ អ៊ែ កាខរ់ ណូស ខាក់ លូ ឃឹត កាណុង ពុត ផា សារ អ៊ែ រ៉ះ អា ទី ណី នីចម័ ? ៣០ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ កា ម៉ារី ផា «អីស ជែ អ្យូគ ម៉ារី ! ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត កា អីស ហង។ ៣១ អីស ចឹង ឡាកោ គៀម លូ អ្វៃ ហាអុញ កើត គន កាម៉ាក័ ម៉ោញ អីស ត្រគ់ អន់ សិច អ៊ែ ផា យីស៊ូ។ ៣២ អ៊ែ ណោះ ចឹង ប៉្រគ័ តីស កាខាក់ ពូ ចឹង អើ សិច អ៊ែ ផា គន ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ តីស ហ៊្លត។ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង ប៉្រើ អ៊ែ រ៉ាំងហៃ ប៉ាសុន ឡាក់ កា វគ័ អ៊ែ សាដាច់ ដាវីត។ ៣៣ អ៊ែ ចឹង រ៉ាំងហៃ ប៉ាសុន អ៊ីស្រាអ៊ែល លើយ អូ អ្លុ ឡុច អុះ»។
៣៤ ម៉ារី តើល ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ផា «ប៉្រគ័ នីចម័ ចឹង អន់ សារ អា អ្លុ កើត ខង អាញ់ អូ ទី តៃប លូ កាម៉ាក័ ?» ៣៥ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ តើល ផា «ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ចឹង ជឹរ អ្វៃ ពឹង អីស លូ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ តីស ហ៊្លត ចឹង កាត្រោប កាន់ទឹង អីស លូ កី។ ទឹល នីណោ័ះ ពូ ចឹង ផា "គន ណោះ ដាគ់ ត្រង់ សាំរ៉ាប់ កា ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័"។ ៣៦ កិញអៀ អា អេលីសាបិត ប៉្រង់ អីស អ៊ែ ឡាកោ គៀម ត្រោ ខៃ កេះ អ៊ែ ចឹង ទី គន កាម៉ាក័ យ‌៉័ះ អ៊ែ អង់កាន់ អូ អ្លុ ទី គន លូ ឡាកោ ក្រាគ់ កេះ កាតាម ៣៧ ខង អូ ទី ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង អូ អ្លុ ប៉្រគ័ ណោះ អុះ»។ ៣៨ ម៉ារី តើល ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ផា «អាញ់ ឡាក់ ទុច ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ សារ អីស រ៉ះ អា អន់ កើត ពឹង អាញ់ ឡាក់ កា អីស ផា ពិ»។ កេះណោះ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ឡាច់ ឡឹង ចារ អ៊ែ ហង។
៣៩ កេះណោះ ម៉ារី កា ប៉ាន់តាន ឡាំ ប៉ាគ់ ស្រុក ម៉ោញ ពឹង ព្រី ប៉ានឹម ពឹង ខេត យូដា។ ៤០ ទឹល ប៉ាគ់ ណោះ អ៊ែ ម៉ុត ពឹង ហី វគ័ សាការី លូ អើ យ៉ាគ់ អេលីសាបិត។ ៤១ ផះ យ៉ាគ់ អេលីសាបិត កាតាំង ម៉ារី អើ អ៊ែ គន កាណុង វ៉ាច់ អ៊ែ កា សាំប៉ត់ កាខាក់ ឡូត។ យ៉ាគ់ អេលីសាបិត កា ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ម៉ុត ប៉ាណាំ ពុត ពៀក អ៊ែ។ ៤២ កេះណោះ យ៉ាគ់ អេលីសាបិត កាប តុត ពុត ផា «ទិ មួត អង់កាន់ ដឹង អីស ហង ប៊ុន ក្វា ឡឹង ពូ លូ គន កាណុង វ៉ាច់ អីស ចឹង ទី សារ ដាគ់ ដេល។ ៤៣ ញ៉ា ត្រគ់ ប៊ុន អាញ់ អា មើគ ពឹ តាំងឡា អាញ់ ឡាំ ចាក ប៉ាគ់ អាញ់ ? ៤៤ សាគ់ អាញ់ កាតាំង អីស អើ អាញ់ គន កាណុង វ៉ាច់ អាញ់ អា អ៊ែ សាំប៉ត់ កាខាក់ ឡូត ខង អ៊ែ ហោក រ៉គ់ កាខាក់។ ៤៥ អីស សាណុក សាវ៉ាក តាទឹច ហង ញន អីស សឿ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី រ៉ះ កា អីស ខង សារ អ៊ែ រ៉ះ ណោះ ចឹង កើត ពឹះ តាទឹច»។
៤៦ ណោះ ម៉ារី កាប ផា៖
 
«អាញ់ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទិ ពុត ទិ ពៀក។
៤៧ អាញ់ ហោក រ៉គ់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ញន កា អ៊ែ តង័ អាញ់
៤៨ ខង អ៊ែ តាប៉ាប តាប៉ុន កា អាញ់ ឡាក់ ទុច អ៊ែ
យ‌៉័ះ អាញ់ អូ គឹត អូ ខា កាតាម។
គឹត អៀ គែង ម៉ាត់ ប៉ាណូស គ្រឹប រ៉ាំងហាវ
ពូ ចឹង ផា អាញ់ ទី សារ សាណុក សាវ៉ាក តាទឹច
៤៩ ខង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ តាំបាង សារ កេង ខាក់ អន់ កា អាញ់
អ៊ែ អា ដាគ់ ត្រង់ តាទឹច។
៥០ គ្រឹប រ៉ាំងហាវ អ៊ែ តាប៉ាប តាប៉ុន កា ប៉ាណូស ពឿ
ឡាក់ អ្យិល កូត័ អ្យូគ កា អ៊ែ។
៥១ ប‌៉្រ័ះ ទី ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ អៀង
លូ តាំងហ្យិត ឡាច់ ប៉ាណូស ពឿ ឡាក់ តីស ពុត។
៥២ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាឡិ អ្លាត មួត សាដាច់ អន់ កេះ ប៉ាសុន ឡគ
កេះណោះ ប៉ោក ហាវ ប៉ាណូស ថុក ញ៉ាក អន់ ប៉្រគ័ តីស ឡគ។
៥៣ អ៊ែ អន់ កាណាគ័ ដាគ់ កា មួត ថុក ញ៉ាក ប៉ាកម៉ង
កេះណោះ ទ្រុះ សឹត មួត ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ អន់ សឹត តី តាដោះ។
៥៤-៥៥ អ៊ែ តង័ ប៉ាសុន អ៊ែ អ៊ីស្រាអ៊ែល
ទឹប តាប៉ាប តាប៉ុន កា វគ័ អាប៉្រាហាំ លូ ផូង័ វ៉ាច់ អ៊ែ លើយ
ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ ទី សាញ៉ា លូ វគ័ យ៉ាគ់ ពិន ពែ
អ៊ែ អូ ពឹល អុះ»។
 
៥៦ ម៉ារី កា អ្វៃ លូ យ៉ាគ់ អេលីសាបិត ទុញ ប៉ៃង ខៃ កេះ អ៊ែ កា សឹត ប៉ាគ់ ហី អ៊ែ ទៅ ណាវ្គ។
សារ កាណើត យូហាន
៥៧ ប៉ាគ់ យ៉ាគ់ អេលីសាបិត គ្រឹប ខៃ កេះ អ៊ែ អ្វៃ ហាអុញ កើត គន កាម៉ាក័ តាទឹច។ ៥៨ មួត អ្វៃ រក្យាម័ លូ មួត អុះ ម៉ី ផូង័ វ៉ាច់ ពូ ប៉ាណាំ គួប ហោក រ៉គ់ លូ អ៊ែ ដេល ខង ពូ កាតាំង លៅ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាំបាង ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា អ៊ែ ខាក់។ ៥៩ ប៉ាគ់ តាំងហាម ដារ់ ឡឹង ណោះ ពូ អ្យក់ ឡាំ កាសិត អង់ការ សាស្វា ណោះ។ ពូ ប៉ិច អន់ សិច ផា សាការី ឡាក់ កា ពឹ អ៊ែ ដេល។ ៦០ ហះកា មើគ អ៊ែ រ៉ះ កា ពូ ផា «អូ អុះ ត្រគ់ អន់ សិច ផា យូហាន»។ ៦១ ពូ តើល ផា «ទិ អុះ ម៉ី ផូង័ វ៉ាច់ អន់ដីស អូ ទី ពឿ សិច នីណោ័ះ អុះ»។ ៦២ អន់ឌែ ប៉្រគ័ សាញ៉ា លូ តី អំប៉ញ់ លូ វគ័ សាការី ផា «អីស ប៉ិច អន់ សិច គន អីស អា នីចម័ ?» ៦៣ វគ័ សាការី ប៉្រើ ពូ អ្យក់ កាដាន អន់ កា អ៊ែ កេះណោះ អ៊ែ ច្រាគ់ រ៉ះ ផា «គន អាញ់ អា សិច យូហាន»។ ពូ ទិឌូ កា ញម ខាក់។ ៦៤ ផាឌី វគ័ សាការី អ្លុ កាប ឡូត កេះណោះ អ៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ៦៥ មួត អ្វៃ រសានែង កា អ្យូគ ទិឌូ សារ អា កាតាំង លៅ ប៉ាញ័ ទឹប ចារ ប៉ានឹម កាណុង ខេត យូដា។ ៦៦ ទិ បក់ កាតាំង សារ អា ពូ កាគឹន កាណុង ពុត។ ពូ កាប ផា «ប៉ាគ់ យ៉ាង័ តោ ទៀ នីចម័ ចឹង កេះ គើញ ?» ខង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី តង័ រ៉ាំងហៃ អ៊ែ នីអៀ។
៦៧ វគ័ សាការី ពឹ សាស្វា ណោះ អ៊ែ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ម៉ុត ប៉ាណាំ ពុត ពៀក អ៊ែ កេះណោះ កាប ពួយ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ផា៖
 
៦៨ «ពិ ពិន ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល
ខង អ៊ែ ពឹះ ហ្វាយ ប៉ាសុន អ៊ែ។
៦៩ អ៊ែ អន់ ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ ឡាំ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ តោ័
អ៊ែ ណោះ ឡាច់ ឡឹង ផូង័ វ៉ាច់ ដាវីត ឡាក់ ប៉្រគ័ ទុច ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។
៧០ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ នីអៀ ត្រគ់ ឡាក់ កា ប៉ានឹរ អ៊ែ ទី សាញ៉ា ពឹង មួត រ៉ាគឹយ អ៊ែ ឡាក់ ដាគ់ ត្រង់ សើគ ពែ ហង។
៧១ ឃឺ អ៊ែ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង តី មួត តាម៉ឺរ
លូ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង តី មួត បក់ អូ ណីស កា ពិន ដេល។
៧២ អ៊ែ តាំបាង ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា វគ័ យ៉ាគ់ ពិន
លូ អ៊ែ ចឹង តាគ់ អង់កេះ សារ សាញ៉ា រែវ ពុត ដាគ់ ឡាយ៉ាម័ ម៉ះ អ៊ែ។
៧៣ ឃឺ អ៊ែ ទី ម៉ត់ លូ វគ័ ពិន អាប៉្រាហាំ ផា
៧៤ អ៊ែ ចឹង តង័ ពិន អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង តី មួត តាម៉ឺរ
ម៉ាគ់ ពិន ចឹង សាំប‌៉័ះ ប៉ានេ អ៊ែ ទឹប អូ អ្យូគ កា ញ៉ា
៧៥ ទឹប អន់ ពិន អ្វៃ ដាគ់ អ្វៃ ត្រង់ ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ប់ ដារ់ លើយ ទឹល ឡុច អាញុ។
 
៧៦ កាប៉ាច់ អីស គន !
អីស ចឹង កេះ រ៉ាគឹយ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ តីស ហ៊្លត
ខង អីស ចឹង ឡាំ អន់ទ្រួល ឡឹង ពឹ តាំងឡា ពិន
ភឿ ទ្រៀម ទ្រង អន់ កា អ៊ែ។
៧៧ អីស ចឹង ប៉្រគ័ អន់ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ អ្លុ អន់តគ់ ផា
ប‌៉្រ័ះ តង័ អន់ឌែ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ តោ័
ឃឺ អ៊ែ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច ម៉ះ អន់ឌែ។
៧៨ ប‌៉្រ័ះ ពិន អ៊ែ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន ខាក់
អ៊ែ ចឹង អន់ ម៉ោញ ដូវ ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង តាគ់ តាតារ ពិន
៧៩ ឃឺ អ៊ែ ចឹង តាគ់ តាតារ បក់ អ្វៃ ពឹង ចារ ម៉ាម៉ាំង លូ អ្យូគ កា តោ័។
អ៊ែ ចឹង ប៉ាណាំ ពិន អន់ ឡាំ ណាំង សារ សាណុក សាវ៉ាក ឡគ»។
 
៨០ សាស្វា យូហាន កា ហ៊ែង តីស ទឹប គែង ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ លូ គែង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង។ អ៊ែ អ្វៃ ដឹង ប៉ាគ់ ស៊្រែ តីស លើយ ទឹល ដារ់ អ៊ែ តាំបាង ឡាកោ អន់ កា ប៉ាសុន អ៊ីស្រាអ៊ែល ប៉ប័។

*១:១៧ ១:១៧ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ អំរ៉ាញ អឺញ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ ទី ពុត ពៀក លូ អំរ៉ាញ អឺញ

១:២៥ ១:២៥ អង់កាន់ អូ ទី គន ពូ ឃឹត ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចៃគ ថូត អង់កាន់ ណោះ។