ម៉ាថាយ
ច្រាគ់ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ទី ប៉្វាន់ ដូវ ឡាក់ ច្រាគ់ គម សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ឃឺ ម៉ាថាយ ម៉ាកុះ លូកា លូ យូហាន។ វគ័ ម៉ាថាយ ឡាក់ ច្រាគ់ សារ អា អ៊ែ ឡាក់ ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាបៃ ឡឹង ពូ អ៊ែ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ដេល សិច អ៊ែ ប៉ាន់ដា ពែ លេវី។ យីស៊ូ អ្យក់ ម៉ាថាយ ប៉្រគ័ សឹះ ទឹប ប៉្រើ អ៊ែ រ៉ះ សារ ប៉ាតាង អ៊ែ ដេល។ ពូ ឃឹត ផា ម៉ាថាយ ច្រាគ់ សារ អា ឃឺ អ៊ែ សាណាំ ៦០-៦៥ គ.ស.។
សារ វគ័ ម៉ាថាយ ប៉ិច កា ពូ អ្លុ ហ្លង់
វគ័ ម៉ាថាយ ច្រាគ់ សារ ដាគ់ កាណុង ផាប់ អា ភឿ រ៉ះ កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ប៉្រើ ប៉្រគ័ សាដាច់ ឡាក់ អន់ឌែ ក្យាគ់ ពែ ឃឺ យីស៊ូ ហង អ៊ែ ជឹរ ពឹះ ត្រគ់ ពួយ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី សាញ៉ា ពែ តាទឹច។ អ៊ែ រ៉ះ ផា យីស៊ូ ជឹរ ពឹះ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ភឿ តាគ់ អង់កេះ ទិ ង៉ារ ត្រគ់ ពួយ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី សាញ៉ា សើគ ពែ ហង លូ ត្រគ់ ឡាក់ កា មួត រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ទី រ៉ះ ពែ ដេល។
វគ័ ម៉ាថាយ ប៉ិច រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ណាវ្គ អន់ ហ្លង់ ផា យីស៊ូ ឡាក់ កា វគ័ ម៉ូសេ ដេល ហះកា អ៊ែ ជឹរ ពឹះ ភឿ តង័ អន់ ពិន រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ យច។ អ៊ែ កា ប៉្រគ័ អន់ ពិន ហ្លង់ ឡឹង ចាបាប់ សើគ ពែ ហ៊ែង ខាក់ ធែម ណាវ្គ។ ខ អា ហង បះ អ៊ែ ឌុ អ្យក់ សារ អៀង ឡឹង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា សាន់ដាប់ កាប ឡឹង សារ សាញ៉ា រែវ ពុត ឡាក់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ចាំ កាខាក់ ច្រាគ់ ពឹង សារ អា ភឿ រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ផា យីស៊ូ ជឹរ ពឹះ ភឿ ប៉្រគ័ ពួយ គ្រឹប សារ សាញ៉ា ឡាក់ ទី ច្រាគ់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា សាន់ដាប់ ណោះ។
វគ័ ម៉ាថាយ ប៉ិច រ៉ះ អន់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ហ្លង់ ផា ក្រុំ សឿ យីស៊ូ គ្រឹប សុនសាត ឃឺ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាទឹច យ‌៉័ះ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល យ‌៉័ះ សុនសាត អន់ទៀគ កាតាម កាប៉ាច់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឡាក់ អូ ចៃ សឿ យីស៊ូ អន់ឌែ អូ ត្រគ់ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ណាវ្គ អុះ (ប៉រ់ ហៃ ៨:១១-១២ លូ រ៉ូម ១១:១១-១២)។ អ៊ែ អ្យក់ ពុត ចៃគ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត បក់ ពូ អើ ផា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ខង ក្រុំ អា ហង ទី សារ អំរ៉ាញ អឺញ ឡឹង យីស៊ូ លូ ប៉្រគ័ ង៉ារ ប‌៉្រ័ះ ពឹង អង់កក់ តេះ រ៉ប់ ដារ់ អា។
បក់ អាន ចាបះ កា ប៉ប័ សារ កាណុង ផាប់ ម៉ះ ម៉ាថាយ រ៉ះ ឡឹង សារ ដាគ់ ផា យីស៊ូ ជឹរ ពឹះ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ភឿ ប៉្រគ័ អង់កក់ តេះ ណាវ ម៉ោញ ណាវ្គ ឃឺ «សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័» លូ យីស៊ូ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត បក់ សឿ អ៊ែ ឡឹង ឡាបៀប អ្វៃ កោប អន់ ត្រគ់ លូ សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា អា ភឿ អន់ ពូ ប៉ប័ ផា អន់ឌែ ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ តាទឹច។ យីស៊ូ កា ប៉្រើ អន់ឌែ រ៉ះ ឡឹង សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ កា ប៉ាណូស ទិឌូ គ្រឹប ចារ លើយ ទឹល អង់កក់ តេះ រ៉ាយ ទិ។
ផិនកាន កាណុង សារ វគ័ ម៉ាថាយ ច្រាគ់
សារ ច្រាគ់ សិច វគ័ យ៉ាគ់ យីស៊ូ លូ សារ អ៊ែ កើត (១:១-២:២៣)
សារ វគ័ យូហាន ឡាក់ ប៉ាំងហុំ ពូ (៣:១-១២)
សារ យីស៊ូ ប៉្រើ យូហាន ប៉ាំងហុំ លូ សារ អ៊ែ អូ ចៃ ប៉្រគ័ ពួយ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ប៉ាង៉ល់ (៣:១៣-៤:១១)
យីស៊ូ រ៉ះ សារ ដាគ់ ពឹង ខេត កាលីឡេ (៤:១២-១៨:៣៥)
យីស៊ូ ចាក ឡឹង ខេត កាលីឡេ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម (១៩:១-២០:៣៤)
អាទិត អន់តីគ អ្វៃ ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម លូ សារ អ៊ែ តោ័ ពឹង អ៊្លង គឹង (២១:១-២៧:៦៦)
យីស៊ូ រ៉ីស សឹត ណាវ្គ លូ តាំបាង ឡាកោ អន់ មួត បក់ សឿ អ៊ែ ប៉ប័ (២៨:១-២០)
សារ យ៉ាគ់ ប៊ក យីស៊ូ
១ អា ហង សារ យ៉ាគ់ ប៊ក យីស៊ូ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ * ១:១ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ពៀគ គុល «គ្រិះ»។។ អ៊ែ ឡាក់ ផូង័ សាដាច់ ដាវីត លូ ផូង័ វ៉ាច់ វគ័ អាប៉្រាហាំ។
២ វគ័ អាប៉្រាហាំ គន អ៊ែ អ៊ីសាក់ អ៊ីសាក់ គន អ៊ែ យ៉ាកុប យ៉ាកុប គន អ៊ែ យូដា លូ អុះ ម៉ី យូដា ១២ ដូវ។ ៣ យូដា លូ តាម៉ារ អន់ឌែ ប៉ាំងកើត ពែរេះ លូ សេរ៉ះ ពែរេះ គន អ៊ែ ហេស្រុន ហេស្រុន គន អ៊ែ រ៉ាម។ ៤ រ៉ាម គន អ៊ែ អាមីណាដាប់ អាមីណាដាប់ គន អ៊ែ ណាសូន ណាសូន គន អ៊ែ សាល់ម៉ូន។ ៥ សាល់ម៉ូន លូ កាម៉ាញ់ អ៊ែ រ៉ាហាប់ ប៉ាំងកើត បូអុះ បូអុះ លូ កាម៉ាញ់ អ៊ែ រូត ប៉ាំងកើត អូបេត អូបេត គន អ៊ែ យេសាយ ៦ យេសាយ គន អ៊ែ សាដាច់ ដាវីត។
សាដាច់ ដាវីត លូ កាម៉ាញ់ អ៊ូរី ប៉ាំងកើត សាដាច់ សាឡូម៉ូន។ ៧ សាឡូម៉ូន គន អ៊ែ សាដាច់ រេហូប៉ោម រេហូប៉ោម គន អ៊ែ សាដាច់ អាប៊ីយ៉ា អាប៊ីយ៉ា គន អ៊ែ សាដាច់ អេសា។ ៨ អេសា គន អ៊ែ សាដាច់ យ៉ូសាផាត យ៉ូសាផាត គន អ៊ែ សាដាច់ យ៉ូរ៉ាម យ៉ូរ៉ាម គន អ៊ែ សាដាច់ អូសៀ។ ៩ អូសៀ គន អ៊ែ សាដាច់ យ៉ូថាម យ៉ូថាម គន អ៊ែ សាដាច់ អេហះ អេហះ គន អ៊ែ សាដាច់ អេសេគៀស។ ១០ អេសេគៀស គន អ៊ែ សាដាច់ ម៉ាណាសេ ម៉ាណាសេ គន អ៊ែ សាដាច់ អាម៉ូន អាម៉ូន គន អ៊ែ សាដាច់ យ៉ូសៀស។ ១១ យ៉ូសៀស គន អ៊ែ សាដាច់ យេហូយ៉ាជិន លូ អុះៗ អ៊ែ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង ពូ គៀរ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អ្យក់ ឡាំ ប៉្រគ័ ទុច ប៉ាគ់ ប៉ាថេត បាប៊ីឡូន។
១២ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ សាដាច់ យេហូយ៉ាជិន អ៊ែ ទី គន សិច សាល់ធៀល សាល់ធៀល គន អ៊ែ សូរ៉ូបាបិល។ ១៣ សូរ៉ូបាបិល គន អ៊ែ អាប៊ីយូត អាប៊ីយូត គន អ៊ែ អេលៀគីម អេលៀគីម គន អ៊ែ អេសូរ។ ១៤ អេសូរ គន អ៊ែ សាដុក សាដុក គន អ៊ែ អេគីម អេគីម គន អ៊ែ អេលីយូត។ ១៥ អេលីយូត គន អ៊ែ អេឡាសារ អេឡាសារ គន អ៊ែ ម៉ាថាន ម៉ាថាន គន អ៊ែ យ៉ាកុប។ ១៦ យ៉ាកុប គន អ៊ែ យូស៊ែប ក្លោ ម៉ារី។ ម៉ារី ប៉ាំងកើត យីស៊ូ ពូ អើ អ៊ែ ប៉ាណូស បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់។
១៧ ឡឹង វគ័ អាប៉្រាហាំ ទឹល សាដាច់ ដាវីត ទី ១៤ រ៉ាំងហាវ។ ឡឹង សាដាច់ ដាវីត ទឹល រ៉ាំងវ៉ាង ពូ គៀរ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អ្យក់ ប៉្រគ័ ទុច ប៉ាគ់ ប៉ាថេត បាប៊ីឡូន ទី ១៤ រ៉ាំងហាវ។ ឡឹង រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ ទឹល រ៉ាំងវ៉ាង យីស៊ូ ទី ១៤ រ៉ាំងហាវ ដេល។
សារ កាណើត យីស៊ូ
១៨ អា ហង សារ កាណើត យីស៊ូ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់។ មើគ អ៊ែ ម៉ារី ណោះ ឃឺ ម៉ើត យូស៊ែប ចឹង ទី ហង ហះកា ម៉ារី ឡាកោ គៀម អន់ទ្រួល ឡឹង បើ តាន័ តៃប អ្វៃ លូ យូស៊ែប។ អ៊ែ គៀម ញន កា អំរ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់។ ១៩ យូស៊ែប ម៉ើត ម៉ារី ណោះ អ៊ែ ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ អ៊ែ អូ ចៃ ប៉្រគ័ អន់ ម៉ារី តាយួស កា ពូ អុះ អ៊ែ ឃឹត ចឹង អ្លាត អន់តុង ម៉ារី ណោះ។ ២០ អ៊ែ អ្វៃ ឃឹត ឡឹង សារ ណោះ ប៉ាគ់ អ៊ែ តៃប ផាឌី អំប៉ោ ប៉ប័ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «អឺ យូស៊ែប ផូង័ វ៉ាច់ សាដាច់ ដាវីត ! អីស ជែ អ្យូគ កា ទី ម៉ារី ណោះ គន កាណុង វ៉ាច់ អ៊ែ ណោះ ឃឺ អំរ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ប៉្រគ័ អន់ អ៊ែ គៀម ណោះ។ ២១ អ៊ែ ចឹង អ្វៃ ហាអុញ កើត គន កាម៉ាក័ ម៉ោញ អីស ត្រគ់ អន់ សិច ផា យីស៊ូ ១:២១ យីស៊ូ ទី ណី ផា «ប‌៉្រ័ះ តង័»។ ខង អ៊ែ ចឹង តង័ ប៉ាសុន អ៊ែ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ថូត ប៉្រគ័ យច លូ ប‌៉្រ័ះ»។ ២២ សារ អា កើត ពឹះ ភឿ តាគ់ អង់កេះ សារ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី រ៉ះ កា រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ពែ ផា៖
 
២៣ «ហៃ អង់កាន់ រ៉ូះ បើ តៃប លូ កាម៉ាក័
ចឹង ឡាកោ គៀម លូ អ្វៃ ហាអុញ កើត គន កាម៉ាក័ ម៉ោញ។
ពូ ចឹង អន់ សិច អ៊ែ ផា អេម៉ាញូអ៊ែល» ១:២៣ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ៧:១៤។
 
អេម៉ាញូអ៊ែល ទី ណី ផា «ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ្វៃ អន់ឌូ លូ ពិន»។ ២៤ ប៉ាគ់ យូស៊ែប សាទឹរ អ៊ែ អូ ជៀ អ្លាត ហង អ៊ែ ចឹង ទី ម៉ារី ពួយ ប៉ានឹរ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ះ កា អ៊ែ ណោះ ណាវ្គ។ ២៥ ហះកា យូស៊ែប អូ ទី តៃប លូ ម៉ារី អុះ អ្វៃ អន់ឌូ លើយ នីណោ័ះ ហង ទឹល ម៉ារី អ្វៃ ហាអុញ កើត គន ណោះ។ យូស៊ែប អន់ សិច ផា យីស៊ូ។

*១:១ ១:១ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ពៀគ គុល «គ្រិះ»។

១:២១ ១:២១ យីស៊ូ ទី ណី ផា «ប‌៉្រ័ះ តង័»។

១:២៣ ១:២៣ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ៧:១៤