សត់ត្រា វគ័ ប៉ូល ប៉ាហ្យើ កា មួត មឿង
ភីលីប
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
មឿង ភីលីប អូ សូវ តីស ប៉ុប ចំ អុះ រ៉ប់ ដារ់ អា មឿង អា អ្វៃ ពឹង ប៉ាថេត ក្រិក។
វគ័ ប៉ូល ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ពឹង មឿង ភីលីប ផះ រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៤៩-៥០ គ.ស.។ ស៊ីឡះ ធីម៉ូថេ លូ លូកា ឡាំ អន់ឌូ លូ អ៊ែ ដេល (ប៉រ់ ហៃ ង៉ារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ (កិច្ច/ការ) ១៦:១០-៤០)។
វគ័ ប៉ូល ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ផះ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង ខុក។ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ពឹង មឿង ភីលីប ប៉ាគ់ អន់ឌែ អ្លុ អន់តគ់ កា វគ័ ប៉ូល ត្រគ់ ខុក នីណោ័ះ អន់ឌែ កា ឡិង លៀន ប៉ាហ្យើ ពឹង អេប៉ាប៉្រូឌីត ភឿ តង័ វគ័ ប៉ូល។ ឡាំ ទឹល មឿង រ៉ូម អា កេះ អេប៉ាប៉្រូឌីត កា អីគ ព្លុ អ៊ែ ប៉ិច សឹត ប៉ាគ់ មឿង ភីលីប ណាវ្គ។ វគ័ ប៉ូល កា ច្រាគ់ សត់ត្រា ប៉ាហ្យើ ពឹង អ៊ែ ភឿ ប៉ានេ ហោក រ៉គ់ កា អន់ឌែ ទិឌូ។ វគ័ ប៉ូល ច្រាគ់ សត់ត្រា អា រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៦១ គ.ស.។
សារ សាំខាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល តាំបាង ឡឹង សារ អ៊ែ ហោក រ៉គ់ យ‌៉័ះ អ៊ែ ត្រគ់ ខុក កាតាម កា អ៊ែ ឃឹត ផា ទី សារ ឡាំបាក នីអៀ ឡាក់ កា ទី សារ ឡាំបាក អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ដេល។ អ៊ែ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត សឿ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង មឿង ភីលីប អន់ អន់ឌែ ទី ពុត សឿ លើយ លូ អន់ អន់ឌែ អ្វៃ ដាគ់ រម លូ គួប សោប ទឹប អន់ ថិ ពុត ចឹត យរ ប៉្រគ័ ង៉ារ តង័ គួប សោប ឡាក់ កា យីស៊ូ ប៉ាណាំ អន់ទ្រួល កេះៗ។ វគ័ ប៉ូល រ៉ះ អៀង ទង ឡឹង សារ មួត សឿ យីស៊ូ ហោក រ៉គ់។
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ឡឹង សារ អ៊ែ ត្រគ់ ខុក ណោះ ទី ខា សាំរ៉ាប់ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ។ (១:១២-៣០)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ផា មួត សឿ យីស៊ូ ត្រគ់ ថិ ពុត ចឹត យរ ឡាក់ កា យីស៊ូ ដេល។ (២:១-១៨)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ សារ ធីម៉ូថេ លូ អេប៉ាប៉្រូឌីត។ (២:១៩-៣០)
វគ័ ប៉ូល អន់តគ់ ប៉ាតោ កា ពូ អន់ អ្វៃ កោប អន់ ត្រគ់ ពួយ ពុត ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ (៣:១-៤:៩)
វគ័ ប៉ូល កាប ប៉ានេ មួត សឿ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង មឿង ភីលីប។ (៤:១០-២០)
១ អាញ់ សិច ប៉ូល លូ ធីម៉ូថេ ឡាក់ ទុច យីស៊ូ គ្រិះ ញឹន ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា អា កា អន់ដីស ឡាក់ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ញន កា សឿ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ អ្វៃ ពឹង មឿង ភីលីប ទឹប មួត ក្រាគ់ ណាំផា ទឹប មួត តង័ ប៉្រគ័ កាន កាណុង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ដេល។ ២ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ទី ពុត ដាគ់ កា អន់ដីស លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស។
សារ វគ័ ប៉ូល ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ញន កា មួត មឿង ភីលីប
៣ ផះ ចំ អាញ់ កាចាំង កា អន់ដីស អាញ់ កា ប៉ានេ កា ប‌៉្រ័ះ ពិន លើយៗ។ ៤ រ៉ប់ អាញ់ ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ កា អន់ដីស ទិឌូ អាញ់ ទី ពុត ហោក រ៉គ់ លើយៗ ៥ ខង អន់ដីស ឃើយ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ អន់ឌូ លូ ញឹន ដេល ឡឹង ដារ់ អន់ដីស អង់ក័ះ សឿ លើយ ទឹល រ៉ប់ ដារ់ អា។ ៦ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ផះ អ្វៃ ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ ពឹង កាំឡាំង អន់ដីស អាញ់ សឿ ខាក់ ផា អ៊ែ ចឹង តាគ់ អង់កេះ លើយ ទឹល ដារ់ យីស៊ូ ជឹរ ទៀ។ ៧ ពុត អាញ់ ហោក រ៉គ់ នីអៀ ឃឺ ត្រគ់ តាទឹច ហង ខង ពុត អាញ់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស លើយ យ‌៉័ះ អាញ់ ត្រគ់ ខុក កាតាម យ‌៉័ះ អាញ់ អ្វៃ ប៉ាគែក លូ ពូ ភឿ ប៉ិច រ៉ាំងហៃ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ អន់ អ្វៃ លើយ កាតាម អន់ដីស កា ទី ចានែក អន់ឌូ លូ អាញ់ កាណុង សារ ប‌៉្រ័ះ អន់ អា ដេល។ ៨ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ ផាញ៉ាន ផា អាញ់ ប៉ិច ចៃ កា អន់ដីស ខាក់ ឡាក់ កា យីស៊ូ គ្រិះ ទី ពុត ប៉ិច ចៃ ដេល។ ៩ អាញ់ ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ អន់ អន់ដីស ទី ពុត ប៉ិច ចៃ ហ៊ែង ខាក់ លូ ហ្លង់ គ្រឹប សារ ទិណោ័ះ ១០ ម៉ាគ់ អន់ដីស ចឹង អ្លុ ឃឹត អ្លុ អន់ហ្នាល់ សារ ញ៉ា ឡាក់ ដាគ់ ហ៊្លត។ ណោះ ប៉ាគ់ ដារ់ យីស៊ូ គ្រិះ ជឹរ ទៀ អន់ដីស ចឹង ដាគ់ ត្រង់ អូ ទី សារ យច អុះ ១១ លូ ប៉្រគ័ ង៉ារ ដាគ់ ត្រង់ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ម៉ាគ់ ពូ ចឹង ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ កាខាក់។
សារ វគ័ ប៉ូល ប៉ាណាប ប៉្រគ័ អន់ ពូ សឿ ហ៊ែង អៀង
១២ អឺ អុះ ម៉ី អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ទិ សារ ញ៉ា ឡាក់ កើត ពឹះ ពឹង ឡាកោ អាញ់ អា ប៉្រគ័ អន់ ពូ សឿ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ហ៊ែង អៀង ៗ។ ១៣ កាំឡាំង បក់ ញ៉ាម ហី សាដាច់ តីស រ៉ូម ទិឌូ លូ ពូ អន់ទៀគៗ ណាវ្គ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អាញ់ ត្រគ់ ខុក អា ញន កា អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា យីស៊ូ គ្រិះ។ ១៤ ញន កា អាញ់ ត្រគ់ ខុក អា អុះ ម៉ី សួន អៀង សឿ យីស៊ូ កាខាក់ ទឹប ទី ពុត ខឹន រ៉ះ សារ ដាគ់ អូ អ្យូគ កា ញ៉ា អុះ។ ១៥ ទី បក់ អន់ដា រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ញន កា ទី ពុត សាណីង សាណើស លូ ប៉ាលួង ប៉ាណាំង លូ អាញ់ ហះកា ទី បក់ អន់ដា រ៉ះ សារ ដាគ់ ញន កា ពុត ដាគ់ ត្រង់ ដេល។ ១៦ មួត បក់ ដាគ់ ត្រង់ ណោះ រ៉ះ សារ ដាគ់ ញន កា ប៉ិច ចៃ កា អាញ់ ខង អន់ឌែ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អាញ់ អន់ រ៉ាំងហៃ សារ ដាគ់ ១៧ ហះកា បក់ អន់ដា រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ ញន កា ពុត អូ ដាគ់ ប៉ិច ដឹង កា ប៉ាលួង ប៉ាណាំង អន់ឌែ សាម៉គ័ ផា ប៉្រគ័ នីណោ័ះ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ អាញ់ ទី សារ ប៉ាណាប ហ៊ែង ខាក់ កាណុង ខុក អា។ ១៨ ហះកា សារ ទិណោ័ះ ញ៉ា ចឹង ត្រគ់ លូ អាញ់ យ‌៉័ះ ពូ ទី ពុត ដាគ់ កាតាម អូ ដាគ់ កាតាម ពូ កា រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ និះទៅ ដេល។ ទឹល នីណោ័ះ ពុត អាញ់ ហោក រ៉គ់ កា សារ អា។
អាញ់ ចឹង ហោក រ៉គ់ លើយ ១៩ ខង អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង យីស៊ូ គ្រិះ ចឹង តង័ អាញ់ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ខុក ញន កា អន់ដីស ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ កា អាញ់។ ២០ អាញ់ ម៉ឹង ទិ ពុត ទិ ពៀក ផា អាញ់ ចឹង អូ តាយួស កា សារ ញ៉ា អុះ។ យ‌៉័ះ តោ័ យ‌៉័ះ រ៉ីស កាតាម ឡាកោ អាញ់ ចឹង ខឹន កាខាក់ ប៉ានេ យីស៊ូ គ្រិះ កិញអៀ អា ឡាក់ កា សើគ ពែ ដេល។ ២១ ឡាកោ អាញ់ អា ផា រ៉ីស ឃឺ រ៉ីស សាំរ៉ាប់ កា យីស៊ូ គ្រិះ ផា តោ័ ឃឺ ដាគ់ ហ៊្លត សាំរ៉ាប់ អាញ់។ ២២ ហះកា ផា អាញ់ អ្វៃ រ៉ីស ឡាំ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ណោះ អាញ់ ចឹង ប៉្រគ័ ង៉ារ ឡាក់ ទី ខា ធែម ណាវ្គ។ ហះកា អាញ់ អូ អ្លុ ចឹង រ៉ើស អ្យក់ ទ្រង ចំ អុះ។ ២៣ អាញ់ ប៉ិច ទិ ពៀរ ពុត អាញ់ ប៉ិច ចាក ឡាច់ ឡឹង អង់កក់ តេះ អា ឡាំ អ្វៃ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ណោះ ដាគ់ ហ៊្លត។ ២៤ ហះកា ផា អាញ់ អ្វៃ រ៉ីស ឡាំ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ណាវ្គ ណោះ ទី ខា កាខាក់ សាំរ៉ាប់ កា អន់ដីស។ ២៥ ញន អាញ់ សឿ តាទឹច បះ អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា អាញ់ ចឹង អ្វៃ រ៉ីស ទឹប ចឹង ឡាំ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ទិឌូ ភឿ អន់ អន់ដីស សឿ ហ៊ែង ខាក់ លូ ទី ពុត ហោក រ៉គ់ ២៦ ម៉ាគ់ អន់ដីស ចឹង តីស ម៉ូះ ហ៊ែង ខាក់ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ខង អាញ់ ឡាំ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស។
២៧-២៨ ហះកា អន់ដីស ត្រគ់ រ៉ាំងហៃ ឡាកោ អន់ ត្រគ់ លូ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ ពិ ភឿ អន់ អាញ់ កាតាំង លៅ ផា អន់ដីស អ្វៃ សឿ លើយ លូ រែវ ពុត ពៀក ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ គួប សាំរ៉ាប់ សារ ពិន សឿ ឃឺ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ លូ អន់ដីស អូ អ្យូគ កា មួត បក់ ប៉ាសាំង លូ អន់ដីស ណោះ អុះ យ‌៉័ះ អាញ់ ឡាំ ច្វាគ់ អន់ដីស លើ អ្វៃ ចាំងហាយ្គ កាតាម។ ប៉ាគ់ មួត ប៉ាសាំង ប៉ប័ អន់ដីស ទី ពុត ខឹន ណោះ អន់ឌែ ចឹង អ្លុ ចាបះ ផា អន់ឌែ ចឹង តោ័ រ៉ាយ តោ័ រ៉ុង ហះកា កាប៉ាច់ អន់ដីស ប‌៉្រ័ះ ចឹង តង័ ខង សារ អា ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ។ ២៩ ហះកា កិញអៀ អា ប‌៉្រ័ះ អន់ អន់ដីស ទី សារ ថុក ប៉ាណាប ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ អូ ត្រគ់ ដឹង កា សឿ អ៊ែ អុះ។ ៣០ អន់ដីស ពូ ប៉្រគ័ បាប ឡាក់ កា ពូ ឃើយ ប៉្រគ័ បាប អាញ់ ពែ ដេល កិញអៀ អា ពូ ផះ អ្វៃ ប៉្រគ័ បាប អាញ់ ណាវ្គ។