សត់ត្រា វគ័ ប៉ូល ប៉ាហ្យើ កា មួត មឿង
រ៉ូម
រ៉ះ សារ វគ័ ប៉ូល
វគ័ ប៉ូល កើត ពឹង មឿង តើសុះ រ៉ប់ ដារ់ អា មឿង តើសុះ អ្វៃ ពឹង ប៉ាថេត ទួគី។ អ៊ែ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឡាក់ ប៉ាសុន រ៉ូម ដេល។ អ៊ែ ទី សិច ពៀរ កាប ពួយ សុនសាត ហេព្រឺ សិច អ៊ែ សូល កាប ពួយ សុនសាត រ៉ូម សិច អ៊ែ ប៉ូល។ ផះ អ៊ែ អ្វៃ សាស្វា ពែ អ៊ែ ហៀន ចាបាប់ វគ័ ម៉ូសេ ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម ពួយ ឡាបៀប មួត ផារ៉ាស៊ី អ៊ែ ហៀន ឡឹង ណៃឃូ សិច កាម៉ាលៀល ឡាក់ លៅ លែង សិច ក្វា ឡឹង ពូ។
ផះ ប៉ាន់ដា ពែ វគ័ ប៉ូល អូ អន់ហ្នាល់ យីស៊ូ អុះ ក្រាន័ កា កាតាំង ពូ រ៉ះ ផា ទី កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ សិច យីស៊ូ ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ បក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ ប៉្រគ័ សាដាច់។ ញន កា ប៉ូល ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ កាខាក់ អ៊ែ កា ប៉ាសាំង លូ មួត សឿ យីស៊ូ ខាក់ ខង អ៊ែ ឃឹត ផា ពូ បឺង៉ាយ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ញន កា ពូ ផា យីស៊ូ ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ អ៊ែ កា ប៉្រគ័ បាប មួត សឿ យីស៊ូ កាខាក់។ ទី ដារ់ ម៉ោញ ឃឺ អ៊ែ ពឹង សាណាំ ៣៦ គ.ស. អ៊ែ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង ដាម៉ះ ភឿ ចឹង ណាំង រ៉ុប មួត សឿ យីស៊ូ អ្យក់ ចៃគ ខុក លូ ប៉ាន់តោ័ អ្លាត ផាឌី យីស៊ូ តាំបាង ឡាកោ អន់ អ៊ែ ប៉ប័ ប៉្រគ័ អន់ អ៊ែ ប៉ិនពែង ពុត ពៀក សឿ ម៉ឹង យីស៊ូ ឡគ (ប៉រ់ ហៃ ង៉ារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ (កិច្ច/ការ) ៩:១-១៩)។ អន់តីគ ឡឹង ណោះ អ៊ែ កា រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ពឹង ប៉ាថេត ស៊ីរី ប៉ាថេត អ៊ីស្រាអ៊ែល ប៉ាថេត ទួគី លូ ប៉ាថេត ក្រិក អ៊ែ រ៉ះ ផា យីស៊ូ ឃឺ បក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ ពឹះ តង័ ប៉ាណូស។ វគ័ ប៉ូល ប៉ាំងកើត ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ពឹង មឿង អន់ទៀគៗ អៀង ចារ។ ញន កា មួត សឿ កាណុង ក្រុំ ទិណោ័ះ ទី សារ អន់ទៀគៗ អន់ឌែ កា ច្រាគ់ សត់ត្រា ប៉ាហ្យើ អំប៉ញ់ លូ អ៊ែ។ អ៊ែ កា ច្រាគ់ សត់ត្រា អៀង ហ្លា ភឿ តង័ តាត់ស៊ិន សារ ម៉ះ អន់ឌែ ទឹប ប៉្រគ័ អន់ អន់ឌែ សឿ ហ៊ែង ខាក់ ដេល។
វគ័ ប៉ូល ច្រាគ់ សត់ត្រា ទិ អា ឡឹង សាណាំ ៤៨ លើយ ទឹល សាណាំ ៦៤ គ.ស. ឃឺ សត់ត្រា អា បក់ អន់ដា ច្រាគ់ អន់ទ្រួល ឡឹង ម៉ាកុះ លូកា ម៉ាថាយ លូ យូហាន ច្រាគ់ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ណោះ ណាវ្គ។ ទឹល នីណោ័ះ សត់ត្រា ទិ អា ឡាក់ សត់ត្រា គុល ប៉ាន់ដា កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា រែវ ពុត ណាវ លូ ទី ខា កាខាក់។
សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល រ៉ាំងហាវ ណោះ ឃឹត ផា វគ័ ប៉ូល ប៉ាសាំង លូ ប‌៉្រ័ះ ម៉ះ អន់ឌែ កេះ អន់ឌែ កា អូ ណីស កា វគ័ ប៉ូល លូ ណាំង សារ ប៉្រគ័ អន់ វគ័ ប៉ូល ត្រគ់ ខុក អៀង ទង។ ប៉ាគ់ អន់តីគ វគ័ ប៉ូល ប៉រ់ ប៉្រើ ពូ អញ់ជឹន សារ អ៊ែ ប៉ាគ់ សាដាច់ អ្វៃ ប៉ាគ់ មឿង រ៉ូម អន់ តាត់ស៊ិន សារ កា អ៊ែ។ ពៀរ ប៉ៃង សាណាំ អន់តីគ ឡឹង ណោះ អ៊ែ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ខុក អ៊ែ កា ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ទៀគៗ កេះណោះ អ៊ែ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង រ៉ូម ម៉ោញ ទង ណាវ្គ។ ប៉ាគ់ ទឹល សាណាំ ៦៤ គ.ស. សាដាច់ ណេរ៉ុង កា ប៉្រគ័ បាប មួត សឿ យីស៊ូ ផះ ណោះ ពូ ប៉ាន់តោ័ វគ័ ពេត្រុះ អន់តីគ ឡឹង ណោះ ពូ កា ប៉ាន់តោ័ វគ័ ប៉ូល ដេល។
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
មឿង រ៉ូម សើគ ពែ ឃឺ មឿង ចារ សាដាច់ រ៉ូម អ្វៃ រ៉ាំងហៃ។ រ៉ប់ ដារ់ អា មឿង អា ឃឺ មឿង ពឹង ប៉ាថេត អ៊ីតាលី។ អន់ទ្រួល ឡឹង ច្រាគ់ សត់ត្រា អា វគ័ ប៉ូល អូ ឃើយ អ្វៃ ពឹង មឿង រ៉ូម អុះ ហះកា អ៊ែ អន់ហ្នាល់ មួត សឿ យីស៊ូ អៀង ដូវ ឡាក់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អ្វៃ ពឹង មឿង ណោះ ខង សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឌុ ចាក សឹត ចាក ឡាំ រ៉ប់ ប៉ាថេត ឡាក់ សាដាច់ រ៉ូម រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ណោះ។ អ៊ែ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា កាណុង សាណាំ ៥៦-៥៧ គ.ស. ផះ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង មឿង កូរិនថូះ (ប៉រ់ ហៃ ១៦:២៣)។
កាណុង សត់ត្រា អា អ៊ែ ច្រាគ់ រ៉ះ អន់ ពូ ហ្លង់ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តង័ ប៉ាណូស ញន កា ពូ សឿ ម៉ឹង យីស៊ូ អូ ត្រគ់ ញន កា ពូ ខំ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ វគ័ ម៉ូសេ ណោះ អុះ។ កាណុង សត់ត្រា អន់ទៀគៗ អ៊ែ រ៉ះ លងៗ ឡឹង សារ អា ហះកា កាណុង សត់ត្រា អា អ៊ែ ច្រាគ់ រ៉ះ គ្រឹប ហាច់ ប៉ិច កា ពូ ហ្លង់ កាខាក់។
សារ សាំខាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ផា ប៉ាណូស គ្រឹប ដូវ អូ ផា កា សុនសាត ញ៉ា ស៊ុត កា ទី សារ យច ទិឌូ ឃឺ អូ ត្រគ់ លូ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អុះ។ ទឹល នីណោ័ះ ពូ ត្រគ់ សឿ យីស៊ូ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ ពឹះ តង័ ប៉ាណូស ភឿ អន់ ដាគ់ ត្រង់ លូ ទី អាញុ រ៉ីស ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ទី ដឹង បក់ សឿ ម៉ឹង យីស៊ូ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ផា ដាគ់ ត្រង់ ឡាក់ កា អ៊ែ ផា វគ័ អាប៉្រាហាំ ដាគ់ ត្រង់ ពែ ដេល។ (១:១-៤:២៥)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ឡឹង ណី សារ ពូ ប៉ាំងហុំ ទៀក ឃឺ ប៉ាណូស ទិឌូ ឡាក់ សឿ យីស៊ូ ពៀប ឡាក់ កា តោ័ អន់ឌូ លូ អ៊ែ លូ រ៉ីស សឹត អន់ឌូ លូ អ៊ែ ដេល។ ប៉ាណូស គ្រឹប ដូវ ស៊ុត កា ទី សារ យច អន់ឌូ លូ វគ័ អាដាំ នីចម័ ពូ កា ចឹង ទី ប‌៉្រ័ះ តង័ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ នីណោ័ះ ដេល អ្យក់ កា ពូ សឿ យីស៊ូ។ (៥:១-៦:២៣)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ឡឹង សារ វ៉ឹល វ៉ើង ម៉ះ ប៉ាណូស ញន កា ទី ពុត បឺគ អ៊ក ទី ពុត ប៉ិច ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់ គ្រឹប នែវ ឡាក់ ប៉្រគ័ អន់ ពុត ឡាច់ ចាំងហាយ្គ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហះកា ប‌៉្រ័ះ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា ពូ លូ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង អ៊ែ កា បក់ សឿ យីស៊ូ ភឿ តង័ ពូ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ យច។ (៧:១-៨:៣៩)
វគ័ ប៉ូល អ្យក់ សារ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ភឿ ឃឹត ចាជ្រែប ឡឹង ផិនកាន អោន សាគឹម ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ចៃ តង័ ប៉ាណូស គ្រឹប សុនសាត។ (៩:១-១១:៣៦)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ឡឹង ឡាបៀប អ្វៃ កោប គុន មួត សឿ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ទី ពុត ណាវ ឃឺ ត្រគ់ តឹត តូ នីចម័ អន់ឌូ លូ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ឌូ លូ មួត អុងកាន អន់ឌូ លូ មួត សឿ ប‌៉្រ័ះ និះទៅ។ (១២:១-១៥:៣៣)
សត់ត្រា អា សាំខាន់ កាខាក់ ខង វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ខាក់ ឡឹង គុល សារ សឿ ម៉ះ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តង័ ប៉ាណូស ញន កា ពូ សឿ ម៉ឹង យីស៊ូ អូ ត្រគ់ ញន កា ពូ ប៉្រគ័ ប៊ុន លើ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ វគ័ ម៉ូសេ ណោះ អុះ។
១ អាញ់ សិច ប៉ូល ឡាក់ ទុច យីស៊ូ គ្រិះ អ៊ែ អើ អាញ់ ប៉្រើ រ៉ះ ប៉ាតាង អ៊ែ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ើស អ្យក់ អាញ់ សាំរ៉ាប់ កា រ៉ះ សារ ដាគ់ ម៉ះ អ៊ែ ២ ឃឺ សារ ដាគ់ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ទី សាញ៉ា ឡឹង អន់ទ្រួល ពែ ពឹង មួត រ៉ាគឹយ អ៊ែ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ គម កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ។ ៣ សារ ដាគ់ អា រ៉ះ ឡឹង សារ គន អ៊ែ។ ផា ឃឹត គែង ប៉ាណូស គន អ៊ែ កើត ពឹង ផូង័ វ៉ាច់ សាដាច់ ដាវីត ៤ ហះកា ផា គែង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ះ ផា បក់ ណោះ ឃឺ គន អ៊ែ តាទឹច ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ ញន អ៊ែ រ៉ីស សឹត ឃឺ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន។ ៥ ញន កា យីស៊ូ បះ ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កា អាញ់ លូ ប៉្រើ អាញ់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ ភឿ អន់ គ្រឹប សុនសាត សឿ អ៊ែ កេះណោះ ប៉្រគ័ ពួយ ភឿ អន់ ពូ ប៉ានេ អ៊ែ។ ៦ អន់ដីស កា អ្វៃ កាណុង កាំឡាំង បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ កេះ ប៉ាសុន យីស៊ូ គ្រិះ ណោះ ដេល។
៧ សត់ត្រា អា អាញ់ ប៉ាហ្យើ អន់ កា អុះ ម៉ី ទិឌូ ឡាក់ អ្វៃ ពឹង មឿង រ៉ូម ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ិច ចៃ លូ ទី រ៉ើស អន់ កេះ ប៉ាសុន ដាគ់ ម៉ះ អ៊ែ។ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស។
សារ ប៉ូល ប៉ិច ឡាំ ចាចាក ប៉ាគ់ មឿង រ៉ូម
៨ សាគ់ ប៉ាន់ដា អាញ់ ហោក រ៉គ់ កា ប‌៉្រ័ះ អាញ់ ញន កា អន់ដីស ទិឌូ ខង យីស៊ូ គ្រិះ តង័ អន់ដីស ខង ពូ ចាក រ៉ះ ប៉ាញ័ អង់កក់ តេះ ឡឹង សារ អន់ដីស សឿ ណោះ។ ៩ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ ផាញ៉ាន ផា អាញ់ កាចាំង កា អន់ដីស លើយ រ៉ប់ អាញ់ ម៉ន់ អើ អ៊ែ ប‌៉្រ័ះ អា ហង ឡាក់ អាញ់ អ្យក់ ពុត ចៃគ ប៉្រគ័ ង៉ារ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង គន អ៊ែ។ ១០ ផះ អាញ់ ម៉ន់ ណោះ អាញ់ ឡោម ប៉រ់ ហះ ប‌៉្រ័ះ លើយៗ អន់ អាញ់ ទី ឡាំ ចាចាក ប៉ាគ់ អន់ដីស ផា អ៊ែ អន់ ១១ ខង អាញ់ ប៉ិច ឡាំ ចាចាក ប៉ាគ់ អន់ដីស ខាក់ ភឿ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស ទី សារ ដាគ់ គែង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ម៉ាគ់ អន់ដីស សឿ លើយ។ ១២ ប៉ាគ់ ពិន អ្វៃ អន់ឌូ លូ គួប កេះ ឃឺ ពិន ចឹង រ៉ះ សារ ប៉ាំងហោក ពុត គួប សោប ញន កា សារ ពិន សឿ ទឹប អន់ដីស ទឹប អាញ់។ ១៣ អឺ អុះ ម៉ី អាញ់ ប៉ិច អន់ អន់ដីស អ្លុ អន់តគ់ ផា អាញ់ ឃឹត ប៉ិច ឡាំ ចាចាក ប៉ាគ់ អន់ដីស ឡឹង ទុញ ពែ កេះ ភឿ អន់ អាញ់ ប៉ាណាំ អន់ ពូ អន់ដា សឿ យីស៊ូ ពឹង មឿង អន់ដីស ឡាក់ កា អាញ់ ប៉ាណាំ ពូ សុនសាត អន់ទៀគ អន់ សឿ ដេល ហះកា អាញ់ ទី កាន ខើក លើយៗ ទឹល កិញអៀ អា អ្វៃ កា អូ ទី ឡាំ។ ១៤ អាញ់ ត្រគ់ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ កា សុនសាត ក្រិក លូ សុនសាត អន់ទៀគ ទឹប បក់ ហ្យាំង សាឡាច់ ទឹប បក់ កាតូល័ ង៉ល់ ដេល។ ១៥ ទឹល នីណោ័ះ អាញ់ កា ទី ពុត ប៉ិច ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ កា អន់ដីស ឡាក់ អ្វៃ ពឹង មឿង រ៉ូម ដេល។
១៦ អាញ់ អូ តាយួស អុះ កា រ៉ះ សារ ដាគ់ ខង សារ ដាគ់ អា ឡាក់ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ភឿ សាំរ៉ាប់ តង័ ប៉ាណូស សឿ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ យច សាគ់ ប៉ាន់ដា ឃឺ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល កេះណោះ សុនសាត អន់ទៀគ។ ១៧ សារ ដាគ់ អា តាំបាង អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ អន់ ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ញន កា សារ សឿ ឡឹង គុល ទឹល ឡុច ឡាក់ កា ពូ ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ផា «ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ទី អាញុ រ៉ីស ញន កា អ៊ែ សឿ»* ១:១៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ហាបាគូក ២:៤។
សារ ប‌៉្រ័ះ អឺក កា ប៉ាណូស អូ ដាគ់
១៨ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាំបាង សារ អឺក ឡឹង ប៉្លៃង ប៉ាសាំង លូ ប៉ាណូស ឡាក់ អូ ប៉្រគ័ ពួយ អ៊ែ លូ ប៉ាណូស ឡាក់ ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ គ្រឹប នែវ អន់ឌែ តាគ់ អង់ហ៊្យង សារ តាទឹច ខង អន់ឌែ អូ ប៉ិច អ្លុ ញន កា អន់ឌែ ទី ពុត អូ ដាគ់។ ១៩ សារ ញ៉ាៗ ឡាក់ ប៉ាណូស អ្លុ អន់ហ្នាល់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ណោះ ពូ ប៉ប័ កេះ ខង ប‌៉្រ័ះ តាំបាង អន់ ពូ ប៉ប័ ឡាក់ៗ ២០ ខង ឡឹង កាណើត តេះ ប៉្លៃង ពែ ប៉ាណូស អ្លុ ឡឹង សារ ប‌៉្រ័ះ យ‌៉័ះ ពូ ហៃ អូ ប៉ប័ កាតាម ឃឺ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អ៊ែ ទី សារ អំរ៉ាញ អឺញ អ្វៃ លើយ លូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អ៊ែ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ តាទឹច ហង ផា ឃឹត ចាជ្រែប អន់ ហ្លង់ ឡឹង កាណាគ័ អ៊ែ ប៉ាំងកើត ទិណោ័ះ។ ទឹល នីណោ័ះ ពូ អូ អ្លុ តើល អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡាកោ ទី អុះ ២១ ខង យ‌៉័ះ ពូ អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កេះ កាតាម ហះកា ពូ អូ អ្យិល កូត័ កា អ៊ែ អន់ ឃឺ លូ អ៊ែ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ អុះ លូ ពូ អូ ប៉ានេ អ៊ែ ដេល។ ពូ ឃឹត ឡាឡិគ័ ឡាឡាគ័ អូ ទី ខា ពុត អូ ហ្លង់ ពូ កា កើត ម៉ាម៉ាំង រ៉ាំងអ៊ត។ ២២ ពូ អ្វាត់ ផា ឡាកោ ហ្យាំង សាឡាច់ ហះកា ពូ កាតូល័ អូ ហ្លង់។ ២៣ ពូ អូ ចៃ សាំប‌៉័ះ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ អ្វៃ លើយ ពូ អ្យក់ ហ៊ូប ឡាក់ កា ប៉ាណូស លូ ហ៊ូប សៃម ហ៊ូប អ្យាំ សាំប‌៉័ះ ឡគ។ ២៤ ខ អា ហង បះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ្លាត អន់ ពូ ប៉្រគ័ សារ បឺគ អ៊ក តាម ពុត ពូ ប៉ិច ទឹប ប៉្រគ័ លូ គួប សោប។ ២៥ ញន កា ពូ អូ ចៃ សឿ សារ តាទឹច ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ពូ សឿ សារ តាំព្លូង ឡគ លូ ប៉ាណាំ គួប កាដាប សាំប‌៉័ះ អ្យិល កូត័ កា កាណាគ័ ញ៉ាៗ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាំងកើត ប៉ាតាង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉ាំងកើត កាណាគ័ ទិណោ័ះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពិន ត្រគ់ ប៉ានេ លើយ អាមែន។ ២៦ ខ អា ហង បះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ្លាត អន់ ពូ ប៉្រគ័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ គុន សារ អ៊ក តាម ពុត ប៉ិច។ មួត អង់កាន់ អន់ឌែ កា ប៉្រគ័ លូ អង់កាន់ យច ឡឹង គុន តាឡាប័ ឃើយ។ ២៧ មួត កាម៉ាក័ៗ កា និះទៅ ដេល អន់ឌែ អ្លាត តៃប លូ អង់កាន់ ឡាក់ គុន តាឡាប័ ឃើយ ឃឺ អន់ឌែ ប៉ិច ប៉ារ៉គ់ គួប កាម៉ាក័ ឡគ។ អន់ឌែ ប៉្រគ័ សារ អ៊ក ខាក់ ឃឺ អន់ឌែ តៃប លូ កាម៉ាក័ ប៉ារ៉គ់ កាម៉ាក័។ ញន កា ពូ អូ ចៃ សឿ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ ពូ ទី សារ អូ ដាគ់ កាណុង ឡាកោ ពូ ទៅ។ ២៨ ញន កា ពូ អូ ចៃ អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ឡក់ បះ អ៊ែ អ្លាត អន់ ពូ ប៉្រគ័ តាម ខំឃឹត យច ម៉ះ ពូ ឃឺ អន់ ពូ ប៉្រគ័ សារ ញ៉ា ឡាក់ អូ ត្រគ់ ប៉្រគ័។ ២៩ ពុត ពៀក ពូ ប៉ាញ័ ដឹង ឃឹត សារ អូ ដាគ់ គ្រឹប នែវ សារ អ៊ក សារ ខ្វាម សារ ង៉ល់ លូ ប៉ាញ័ ដឹង សារ សាណីង សាណើស សារ ប៉ិច ប៉ាន់តោ័ ពូ សារ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ សារ ប៉ាញ៉ា ប៉្លាច័។ អន់ឌែ ឌុ កាប ពោ គួប សោប ៣០ អន់ឌែ ឡាក់ ប៉ាណូស អ៊ក ពុត ខូយ ប៉ាអ្យប់ ទី ពុត អ្វាត់ អេង អ្លុ កេង ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់ អូ ណីស កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ អូ រ៉ាប់ អូ សឿ មើគ ពឹ។ ៣១ អន់ឌែ ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ហ្លង់ អូ ហ្លី ទី ពុត អូ ត្រង់ លូ អូ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន។ ៣២ អន់ឌែ អ្លុ កេះ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង តាត់ស៊ិន សារ ទិ បក់ ពឿ ឡាក់ ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់ នែវ អា ឃឺ ត្រគ់ តោ័។ ហះកា អន់ឌែ អូ ត្រគ់ ប៉្រគ័ ដឹង ឡាកោ អន់ឌែ ទៅ អុះ ឃឺ រែវ លូ មួត បក់ ប៉្រគ័ សារ នែវ អា ដេល។

*១:១៧ ១:១៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ហាបាគូក ២:៤