សត់ត្រា វគ័ ប៉ូល ប៉ាហ្យើ កា
ទីតុះ
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
ទីតុះ អ៊ែ សុនសាត ក្រិក អ៊ែ ប៉្រគ័ ង៉ារ ប‌៉្រ័ះ អន់ឌូ លូ វគ័ ប៉ូល ដេល (ប៉រ់ ហៃ កាឡាទី ២:៣)។ អ៊ែ ឡាំ តង័ រ៉ះកះ ប៉ារម មួត សឿ យីស៊ូ ឡាក់ ទី សារ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ យច លូ គួប សោប ប៉ាគ់ មឿង កូរិនថូះ អន់ ត្រគ់ លូ គួប អន់ឌែ ណាវ្គ (ប៉រ់ ហៃ ២ កូរិនថូះ ៧:៧-១៥)។ ផះ វគ័ ប៉ូល ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ប៉ាហ្យើ កា អ៊ែ អ៊ែ អ្វៃ ប៉ាគ់ តាក្វាល់ គ្រែត ខង វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ អ៊ែ ប៉្រគ័ ង៉ារ ពឹង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ពឹង តាក្វាល់ ណោះ។ វគ័ ប៉ូល ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ឃឺ អ៊ែ រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៦៣ គ.ស.។
សារ សាំខាន់ៗ
ពឹង សត់ត្រា អា វគ័ ប៉ូល អន់តគ់ ប៉ាតោ ឡឹង ឡាបៀប ប៉្រគ័ ង៉ារ ពឹង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ លូ ង៉ារ បក់ ប៉្រគ័ ម៉ៃគ ណាំផា។ មួត សឿ យីស៊ូ ត្រគ់ ប៉្រគ័ ពួយ សារ សឿ លើយ សារ សឿ អា ឡាច់ ឡឹង សារ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ិច កា ពិន លូ តង័ ពិន ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ។
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ កា ទីតុះ អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា មួត ម៉ៃគ ណាំផា ត្រគ់ ប៉្រគ័ ដាគ់ នីចម័ អន់ដា។ (១:៥-១៦)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ឡឹង ង៉ារ អន់ទៀគៗ ម៉ះ មួត សឿ យីស៊ូ។ (២:១-១៥)
សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ អន់ទៀគៗ។ (៣:១-១១)
១ អាញ់ សិច ប៉ូល ឡាក់ ទុច ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ ប៉ាណូស រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ គ្រិះ។ អ៊ែ ប៉្រើ អាញ់ ប៉ាណាំ ទិ ប៉ាណូស បក់ អ៊ែ រ៉ើស អន់ សឿ អ៊ែ លូ អន់ហ្នាល់ សារ តាទឹច សារ តាទឹច អា ប៉្រគ័ អន់ អន់ឌែ អ្យិល កូត័ ប៉្រគ័ ពួយ ប‌៉្រ័ះ ២ ញន អន់ឌែ ម៉ឹង ផា ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស លើយ ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ ទី សាញ៉ា ឡឹង អន់ទ្រួល ឡឹង អ៊ែ ប៉ាំងកើត អង់កក់ តេះ ពែ អ៊ែ អូ តាំព្លូង អុះ។ ៣ ប៉ាគ់ ទឹល ដារ់ កាំឡត់ កេះ អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ ពូ កាតាំង ប៉ានឹរ អ៊ែ លូ ប៉ាហ្យើ ប៉ានឹរ អ៊ែ ពឹង អាញ់ ទឹប ប៉្រើ អាញ់ រ៉ះ កា ពូ។ អ៊ែ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ តង័ ពិន។ ៤ សត់ត្រា អា អាញ់ ប៉ាហ្យើ កា ទីតុះ ឡាក់ គន អាញ់ ញន កា សឿ យីស៊ូ អន់ឌូ លូ អាញ់។ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា តង័ ពិន ដាគ់ ពុត កា អីស លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អីស។
សារ រ៉ើស ប៉ាណូស អន់ ប៉្រគ័ ក្រាគ់ តាំងកង់
៥ ផះ អាញ់ ឡាច់ ឡឹង តាក្វាល់ គ្រែត ពែ អាញ់ ប៉្រើ អីស អ្វៃ ពឹង តាក្វាល់ ណោះ ម៉ាគ់ អីស ប៉្រគ័ អន់ ដាគ់ សារ ញ៉ា ឡាក់ បើ តាន័ ដាគ់ លូ រ៉ើស ក្រាគ់ តាំងកង់ គ្រឹប ក្រុំ គ្រឹប ចារ ឡាក់ កា អាញ់ អន់តគ់ រ៉ះ កា អីស ពែ ហង ៦ ឃឺ ត្រគ់ ណាំង បក់ ចំ ឡាក់ អូ ទី សារ យច ទី កាម៉ាញ់ ដឹង ម៉ោញ គន អ៊ែ កា សឿ ទឹប ពូ អូ ផា គន អ៊ែ ង៉ល់ អូ អ្លុ សាំយ៉ាំង ពឹ មើគ ៧ ខង ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ កាំឡាំង មួត សឿ អ៊ែ ឡាក់ ប៉ាណូស ប៉្រគ័ ង៉ារ ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ អូ ត្រគ់ ទី សារ យច អូ តីស ពុត អូ ឡាម៉គ់ អឺក អូ បាត់ កា តាពែ អូ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ លើ ណាំង លៀន ឡាបៀប អូ ដាគ់ ណោះ អុះ ៨ អ៊ែ ត្រគ់ អ្លុ រ៉ាំងហៃ អំហ៊្មយ លូ ប៉ិច ដឹង កា សារ ដាគ់ អ្លុ សាំងកៃ ឡាកោ ជែ អន់ ប៉្រគ័ យច ទឹប អ៊ែ ដាគ់ ត្រង់ លូ ដាគ់ សាំរ៉ាប់ កា ប‌៉្រ័ះ។ ៩ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ កាំឡាំង មួត សឿ អ៊ែ ត្រគ់ សឿ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ កាខាក់ ឡាក់ សារ ពូ ប៉ាំងហៀន អ៊ែ ណោះ ម៉ាគ់ ខឹន អន់តគ់ ប៉ាតោ កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ពួយ សារ តាទឹច ឡាក់ ពូ ប៉ាំងហៀន ណោះ ហង លូ អ្លុ តើល លូ មួត ប៉ាសាំង លូ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ១០ ខង ទី ប៉ាណូស អៀង ដូវ កាង័ កល់ ឡាក់ ប៉ាណូស កាប ឡិគ័ ឡាគ័ លូ ព្លូង ប៉្លាច័ កាខាក់ អ៊ែ មួត បក់ ផា ត្រគ់ កាសិត អង់ការ ។ ១១ អន់ដីស ត្រគ់ ទឹប អន់ឌែ ជែ អន់ កាប ខង អន់ឌែ ប៉ាំងហៀន សារ ឡាក់ អូ ត្រគ់ ប៉ាំងហៀន ប៉្រគ័ អន់ កា ខាប់ខួ អន់ដា អ្លាត សឿ ទិឌូ អន់ឌែ ប៉្រគ័ នីណោ័ះ ប៉ិច កា ទី លៀន។ ១២ សើគ ពែ ទី ម៉ោញ ដូវ កាណុង កាំឡាំង សុនសាត គ្រែត ណោះ ឡាក់ ហ្យាំង សាឡាច់ អ៊ែ រ៉ះ ផា «មួត អ្វៃ ពឹង តាក្វាល់ គ្រែត ស៊ុត កា ប៉ាណូស តាំព្លូង តាកេះ ឡាក់ កា ប៊ក ទឹប កាជីល ហាន»។ ១៣ សារ ណោះ ត្រគ់ តាទឹច ហង ទឹល នីណោ័ះ អីស ត្រគ់ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា អន់ឌែ កាខាក់ ម៉ាគ់ អន់ឌែ សឿ សារ ឡាក់ ត្រគ់ តាទឹច ១៤ ជែ អន់ អន់ឌែ វ៉ឹនវ៉ាយ ឡឹង សារ ម៉ាមន វគ័ យ៉ាគ់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល សើគ ពែ លូ ជែ អន់ ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ានឹរ មួត អ្លាត សឿ សារ តាទឹច ដៃ។ ១៥ បក់ ទី ពុត ដាគ់ អូ ទី សារ ញ៉ា ចឹង ប៉្រគ័ អន់ កា អ៊ែ អូ ដាគ់ អុះ * ១:១៥ សារ អា កាប ឡឹង សារ ឡាក់ កា សា សាណា លើ កំ សាណា លូ សារ រ៉ាវ កាណាគ័ រ៉ាវ ឡាកោ ឃឺ ប៉្រគ័ ពួយ គុន តាឡាប័ ឃើយ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល។  កាប៉ាច់ បក់ ទី ពុត អូ ដាគ់ លូ អូ សឿ ប‌៉្រ័ះ អូ ទី សារ ញ៉ា ចឹង ប៉្រគ័ អន់ កា អ៊ែ ដាគ់ ណោះ អុះ ញន កា ពុត ពៀក អ៊ែ អូ ដាគ់ កេះ។ ១៦ ពូ ផា ឡាកោ ពូ សឿ ប‌៉្រ័ះ ហះកា សារ ពូ ប៉្រគ័ ណោះ អូ ត្រគ់ ឡាក់ កា ពូ សឿ អុះ។ មួត ទិណោ័ះ បាគ័ ខាអឺម ប៉ាណូស នីណោ័ះ កាង័ កល់ កាខាក់ អូ អ្លុ ប៉្រគ័ ង៉ារ ដាគ់ អុះ។

*១:១៥ ១:១៥ សារ អា កាប ឡឹង សារ ឡាក់ កា សា សាណា លើ កំ សាណា លូ សារ រ៉ាវ កាណាគ័ រ៉ាវ ឡាកោ ឃឺ ប៉្រគ័ ពួយ គុន តាឡាប័ ឃើយ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល។