2
A Tuvuh Vasioꞌ To Kunah Maꞌ
O Pëntëkös, eꞌ o poen apuh po Jiuꞌ ka ma teꞌ varih to vaman ne tönun ee pa pah koman iuun. Ka varuꞌ rakah vakomanih, ee to pënton a muhin to noeꞌtan en maꞌ vamanih pa tuvuh apuh to taneꞌ maꞌ kin, a noeꞌtan pamëh to ho maꞌ koman iuun nee to teꞌ ne. Kee ep a pah tah to matan va non manih po tëkrea va po suraꞌ, to teꞌ nö non pa ma pasuire kurus. Ee kurus to puh rakah ne pa Tuvuh Vasioꞌ, pare taneo ee pa vaato pa ma meh upöm to, suk a Tuvuh Vasioꞌ to vaꞌaus raoe pa vaato.
Eꞌ to teꞌ non o Jiuꞌ to teꞌ ne manih Jerusalëm to taneꞌ maꞌ pa ma ö kurus va po oeh to vasunön vatëh ne e Sosoenën. Manih po poen no a taheak pamëh to nö maꞌ, a nap peo rakah to tönun maꞌ. Ee to toksean rakah ee pa ö nee to tënan a ö no a ma teꞌ varih to vaman ne to vavaato e ne pa ma to koman pee. Ee to töhkak, pare pah kokoman vörep e ne, pare soe pan, “A ma teꞌ varih to vavaato ne, ee a ma teꞌ va Galiliꞌ. Vahvanih kea kurus varih pënton e no pee to vaato ne pa ma to koman pea? Ea a ma teꞌ va Patiaꞌ, me Midiaꞌ, me Ilam, me to taneꞌ maꞌ Mësopotemiaꞌ, me manih Jiutiaꞌ, me Kapadosiaꞌ, me manih Pontus, me Esiaꞌ. 10 Manih Frigiaꞌ, me Pamfiliaꞌ, me manih Isip, me manih pa ö va Libiaꞌ to vatët non Saëriniꞌ, me a ma teꞌ va Room to nö maꞌ ko teꞌ ne manih. 11 Ea a ma to Jiuꞌ, me o upöm teꞌ to kon a taateꞌ po Jiuꞌ. A ma meh va pea to taneꞌ maꞌ Krit, me Arebiaꞌ, ea kurus to tënan e no pee to vavaato ne pa ma to koman pea pa ma tah apuh ne Sosoenën to nok voh.” 12 Ee kurus to toksean, pare pah kokoman vörep e ne, pare vaiihi koman hah e ne, “A tah vaꞌih, eꞌ teꞌ vah va non nih?” 13 Ivëhkëk, a ma upöm to vavovoeak ne, pare soe pan, “A ma teꞌ varih to kaak o voaën voon, pare sipak.”
E Pitaꞌ To Heꞌ A Soe
14 Ivëh, ke Pitaꞌ me a havun me a pah aposol sun, pareꞌ vaato me a napan varih to teꞌ ne, ko soe pan, “Eöm o Jiuꞌ, me a ma napan kurus to nö maꞌ ko teꞌ nem manih Jerusalëm, pënton öm, köꞌ soe ka neöm a ö no a tah vaꞌih to teꞌ va non, köm se nat. 15 Eöm to koman nem pan, a ma teꞌ varih to kaak, ko vaato ne, ivëhkëk ahik, eꞌ to naën kirök non pa pöstakah. 16 E Joel, a teꞌ vanënën soe to sosoe suk voh non a ma tah varih pan,
17 “E Sosoenën to soe pan,
‘A ma tah varih se tanok po poen to vatët non pa ö no oeh se hik.
Eöꞌ se vanö nös a Tuvuh peöꞌ manih po teꞌ kurus.
A ma koaꞌ oeteꞌ me o teꞌ o mon, se vavatvus ne a soe vamanih po teꞌ vanënën soe,
eöꞌ se vataare a ma teꞌ sesekaꞌ peöm pa taateꞌ tata,
ka ma teꞌ mamanot se tatarep a ma tatarep.
18 A, manih po poen pamëh,
eöꞌ se vanö nös a Tuvuh Vasioꞌ peöꞌ, manih pa nap oeteꞌ kikiu akuk, me o köövo kikiu akuk.
Kee se vatvus a soe vamanih po teꞌ vanënën soe.
19 Eöꞌ se nok a tah vatoksean manih pa akis,
me manih vakunah po oeh.
O eraꞌ me o suraꞌ me o öh vëh o apuh se tavus.
20 A potan se popoen,
ka sivö se ereraꞌ vamanih po eraꞌ.
Po vasuksuk ne Sunön se tavus maꞌ.
O poen pamëh e Sunön se kiiki a ma moeh tah.
21 Ka napan kurus rakah to hinhin ne a ö ne Sosoenën se kon hah raoe,
a, e Sosoenën se kon hah raoe, kee teꞌ ne a ma napan peꞌ.’ ” Jol 2:28-32
22 Pënton öm a soe vaꞌih ma napan va Israël, e Ieesuꞌ va Nasarët a teꞌ ne Sosoenën to vateꞌ voh. Eöm to nat e nem pa ma kiu apuh me a ma vu tah vatoksean ne Sosoenën to nok topnineöm pa koren a teꞌ pamëh. A ma tah poë varih to vataare e non pe Ieesuꞌ to teꞌ toꞌtoꞌ e non. 23 Moaan voh ne Sosoenën to koman voh e non pa vahoꞌ e Ieesuꞌ manih pa koreneöm, köm heꞌ eah pa koren a nap hat, pan ee se ip vamët ko vahan poë pa kuruse. 24 Ivëhkëk, e Sosoenën to vatoꞌ taneꞌ hah poan po vapeepe, marën a vahik këh poan pa ma kamis va pa mët, suk a mët to hikta onöt non a ötöön a teꞌ pamëh. 25 E Devit to vahutët suk voh non pan,
‘Eöꞌ to ep tamoaan e noꞌ pe Sunön to teꞌ non pa havineoꞌ,
eꞌ to teꞌ non po papmatö peöꞌ.
Ivëh, ka hikta tah to onöt non pa miröꞌ a neoꞌ.
26 Ivëh, ka komaneoꞌ vih rakah, köꞌ soe a soe vaeö.
Eöꞌ to teꞌ noꞌ pa taateꞌ anoeh.
27 Eën to hikta se koe nom apeneoꞌ, keꞌ teꞌ non manih pa ö teꞌteꞌ pa nap mët.
Eën hikta se koe nom a teꞌ vivihan pën, keꞌ koa manih po vapeepe.
28 Eën to vataare eom peöꞌ pa hanan to nö non po toꞌtoꞌ tamoaan.
Eën se teꞌ vaꞌpeh me a no neoꞌ, köꞌ se teꞌ vaeö rakah noꞌ.’ Sng 16:8-11
29 Kën kea, eöꞌ to iu soe tavus rakah ka no neöm pe sipuura e Devit. Eꞌ to mët voh en, kee pe ee peꞌ, ko vapeepe peꞌ to teꞌ e non manih topniira kuru vëh. 30 E Devit voh a teꞌ vanënën soe,
keꞌ nat voh e non pe Sosoenën to heꞌ voh a soe kikis manih pe Devit, pareꞌ soe pan,
‘Amot eöꞌ se vateꞌ a pah koaꞌ pën, keꞌ tavus a teꞌ sunön vamanih pën.’ 2 Sml 7:13, Sng 132:11
31 E Devit to ep voh en pa tah ne Sosoenën se nok, pareꞌ soe voh a ö ne Kristo se sun taneꞌ hah po vapeepe. E Devit to vatvus a soe pe Sosoenën, pareꞌ soe pan,
‘Eöꞌ hikta se koe noꞌ eah, keꞌ teꞌ non manih pa ö teꞌteꞌ pa nap mët.
Ka sionineah hikta se koa non.’
32 E Sosoenën to vatoꞌ hah e Ieesuꞌ po vapeepe, kemöm kurus varih to ep voh e nem peꞌ. 33 E Sosoenën to vasunön eah, pareꞌ vahoꞌ poan pa papmatö peꞌ. Keꞌ kon taneꞌ manih peꞌ a Tuvuh Vasioꞌ vamanih pa ö neꞌ to soe vaman vavoh. A ma vaato varih nöm to ep me pënton nem kuru, eꞌ a Tuvuh Vasioꞌ to heꞌ tavus manih pemöm. 34 E Devit to hikta nö voh manuh pa vöön va kin, ivëhkëk, eꞌ to soe pan,
‘E Sunön to soe ke Sunön peöꞌ vamanih pan,
“Eën se ihoꞌ pa papmatö peöꞌ.
35 Ka amot eöꞌ se vahoꞌ a ma teꞌ varih to hat ka nom oah,
kee teꞌ rakah ne maꞌ paan eën.” ’ Sng 110:1
36 Ka ma napan va Israël se nat ne, eꞌ e Ieesuꞌ vëh, neöm to ni eah pa kuruse, ne Sosoenën to vateꞌ poan e Sunön, e Kristo.”
A Nap Peo Rakah To Panih O Kokoman, Kee Pupui Raoe
37 A soe no a napan to tënan to ruk rakah en po kokoman pee, kee soe ke Pitaꞌ me a ma meh aposol pan, “Emöm se nok poꞌ ataeah, kën kea?” 38 Ke Pitaꞌ soe ke raoe, “Eöm papaeh teꞌ se panih o kokoman me a taateꞌ peöm, kemöm pupui a neöm pa ëhnan e Ieesuꞌ Kristo, ke Sosoenën se ihan anoe a ma hat peöm, köm kon o heꞌ peꞌ, ivëh a Tuvuh Vasioꞌ. 39 Moaan voh ne Sosoenën to soe vaman voh ken peöm me a ma koaꞌ peöm, pa ö neꞌ se heꞌ a neöm a Tuvuh Vasioꞌ. Manih me pa ma napan to teꞌ varo ne maꞌ, e Sosoenën to vaoe non raoe kee pënton ko vatet.
40 E Pitaꞌ to kömköm a napan, ko hi vakis raoe pan, “Vaꞌaus koman hah ëm pa ma kamis apuh varih se tavus manih pa ma nap hat vatösoe.” 41 A napan peo rakah to pënton a soe pe Pitaꞌ, pare vaman, kee pupui ee pee po poen pamëh. Ee to antoen ne a 3,000 teꞌ to hop po vakum teꞌ to vaman ne.
A Pop Vih Pa Ma Teꞌ To Vaman Ne
42 Pa ma poen kurus o teꞌ to vaman ne to teꞌ vaꞌpeh me ne a ma aposol pa ëën, me a vavaasis a ma tah, me a hin vaꞌpeh. 43 A napan to ep a ma tah vatoksean no aposol to nonok ne, pare toksean rakah ee. 44 A ma napan varih to vaman ne Ieesuꞌ, to teꞌ vatönun tamoaan e ne. Ee to vaneah kurus e ne pa ma tah. 45 Ee to vavoen hah a ma tah pee manih po meoh upöm teꞌ, kee voen, ka moniꞌ nee to kon, a moniꞌ pamëh nee se heꞌ a ma teꞌ varih to kökööt ne ta ma tah. 46 Pa ma poen kurus nee to vatönun ne manih pa Iuun Hinhin Apuh. Ee to ënëën ne pa ma iuun po upöm pee, pare vapöh kokoman ne, ko teꞌ vaeö rakah e ne. 47 Ee to kë tamoaan rakah e ne pa ëhnan e Sosoenën, ka napan vih rakah ke ne pee. Pa ma poen kurus ne Sosoenën to vavapeo avoeꞌ e non maꞌ po vakum teꞌ to vaman ne.