4
E Pitaꞌ Pen E Jon To Sun Pa Matëëro Vakum Teꞌ Susunön Po Jiuꞌ
E Pitaꞌ pen e Jon to vavaato me ne pa napan, ko teꞌ ësës heꞌ, me o teꞌ susun va pa Iuun Hinhin Apuh, me o Sëdiusi to nö ee maꞌ. Ee to heve ne e Pitaꞌ pen Jon, suk ee pon to vavaasis ne a ma napan pan e Ieesuꞌ to sun taneꞌ hah po vapeepe to vainan e non pa nap mët se sun hah ee. Ivëh, kee öt raoe pon, pare vahoꞌ ee pee pa nohnoh, suk a muhin to poen en kee anoeh ne o meoh poen. Ivëhkëk, a napan peo varih to pënton a soe va pe Ieesuꞌ ko vaman, ee to antoen va ne manih pa 5,000 teꞌ.
Pa pöstakah po meoh poen a ma teꞌ sunön ësës heꞌ, me a ma teꞌ sunön po Jiuꞌ, me a ma teꞌ nat in o Vavaasis pe Mosës* [... o Vavaasis pe Mosës,] E Sosoenën to heꞌ koe a ma Vavaasis varih pe Mosës manih pa napan va Israël. Ep na pa tonun o Puk to teꞌ non a Kölösöriꞌ pa maaka vavih a tah no o Vavaasis pe Mosës to soe non. to vatönun manih Jerusalëm. Ee to vatönun me e Anas a Teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ, Kaëfas, me Jon, me Alëksantaꞌ, me a ma meh teꞌ va po vuteꞌ pe Teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ. Ee to vasun e Pitaꞌ pen Jon pa matëëre, ko hi raoe pan, “Eöm pom kon o kikis me a ëhnan eteh nöm to pokaꞌ, paröm nok a tah vëh?”
E Pitaꞌ no a Tuvuh Vasioꞌ to puh non peꞌ, to piun, pareꞌ soe pan, “Eöm a ma teꞌ sunön va Israël, me a ma teꞌ sunön, eöm pöꞌ to iu hi a nemöm pa vih vëh to tanok pa teꞌ hat mon pa ö neꞌ to vih hah a va. 10 Eöm kurus se nat e nem, me a ma napan va Israël, ee se nat e ne. A teꞌ vëh to vih hah po kikis pa ëhnan e Ieesuꞌ va Nasarët, a teꞌ nöm to ni voh eah pa kuruse. Ivëhkëk, e Sosoenën to vatoꞌ hah poan. 11 E Ieesuꞌ a teꞌ no a soe vivihan to sosoe suk non poan pan,
‘O toon vëh no a nap ekeok to vi tavus,
to tavus en o toon vamomoaan in a iuun.’ Sng 118:22
12 A hikta meh teꞌ to onöt non a kon hah këh a ra a ma hat pea, a ëhnan e Ieesuꞌ varoe kuru a paeh ne Sosoenën to heꞌ voh a ra.”
13 A ma teꞌ poë varih to tënan a ö ne Pitaꞌ pen Jon to hikta naöp ne a vaato, ko pah toksean rakah ee. Suk ee pon to hikta siku voh. Ivëhkëk, ee to nat e ne pee pon a poa vamomhë voh pe Ieesuꞌ. 14 Ivëhkëk, ee to ep e ne pa teꞌ vëh to vih hah to sun me e non pe Pitaꞌ pen Jon, ka hikta tah nee se soe.
15 Ivëh, kee soe ke pee pa tavus këh a iuun ko nö. Ee koman to vavasoe e ne pan, 16 “Ea se nok ataeah manih pa poa teꞌ varih? Ea to nat e no, a napan kurus varih to teꞌ ne manih Jerusalëm to ep voh e ne pa tah vatoksean nee to nok voh, ka hikta se koaan no. 17 Ivëhkëk, o meoh upöm teꞌ tomeꞌ vaman, pare hop maꞌ po vakum pee, ea se soepip in a poa teꞌ varih, kee nat ne vatënan hah a napan pa ëhnan a teꞌ vëh e Ieesuꞌ.” 18 Ivëh, kee vaoe hah ee pe Pitaꞌ pen Jon, pare kömköm vakis raoe, pan ee se nat ne vatvus hah ta meh soe me a vavaasis pa ëhnan e Ieesuꞌ.
19 Ivëhkëk, e Pitaꞌ pen Jon to piun a soe pee pan, “Eöm koman se kiiki ataeah to teꞌ totoopin non pa matan e Sosoenën, emöm se vatet a neöm, keꞌ, emöm se vatet e Sosoenën. 20 Emöm hikta se vahik vaato këh nem ataeah nemöm to ep me tënan voh.”
21 O teꞌ varih to pënton vu ne pee pon, to kömköm vakis raoe, pare vanö ee pee. Ee to hikta ep in tah hat nee se vateꞌ suk raoe. A napan to kë rakah ne a ëhnan e Sosoenën pa ö neꞌ to vavih hah a teꞌ hat mon. 22 A teꞌ vëh to vih hah, a ma kirismas peꞌ to oah ne o 40.
O Teꞌ Va Po Vaman To Hinhin Ne O Kikis Va Pa Vatvus A Soe
23 O Vakum Teꞌ Susunön po Jiuꞌ to vahah ee pee, kee nö hah ee manuh po vakum pee, ko soe ke po vakum pataeah no teꞌ sunön ësës heꞌ, me o Vakum Teꞌ Susunön po Jiuꞌ to soe maꞌ. 24 Ee kurus to pënton, pare vapöh kokoman pa hin e Sosoenën pan, “Sunön, eën to nok voh o oeh, ka akis, me a tahiꞌ, me a ma moeh tah to teꞌ hop ne manih pee. 25 Moaan voh e Sosoenën to soe koe voh pa Tuvuh Vasioꞌ manih pa rivon e sipunmöm Devit pan,
‘Suk ataeah, ko teꞌ hikta teꞌ ne o Jiuꞌ heve ne?
Suk ataeah, ko Jiuꞌ kokoman pinpiun ne?
26 O teꞌ susunön to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ manih po oeh to vamatop ne a vapus,
ka ma teꞌ susunön poë varih vatönun, marën a vöknah e Sunön, me a vöknah e Kristo peꞌ.’ Sng 2:1-2
27 O man rakah, e Ponsius Paëlat pen e Hëërot me a ma teꞌ va Israël to vatönun manih Jerusalëm marën a vöknah e Kristo, a teꞌ kikiu vivihan pën nën to vateꞌ voh. 28 Ee to vatönun voh, ko nok suk rakah ee po kokoman pën. 29 Sunön, vaꞌaus a möm a ma teꞌ kikiu pën, kemöm se teꞌ eh nem pa vatvus a soe pamöm nat nem teꞌ naöp i nem a ma soepip pee. 30 Vataare o kikis pën manih po teꞌ varih to haraꞌ ne a moeh, kee se vih hah, parën nok a ma vu tah vatoksean manih pa ëhnan e Ieesuꞌ a teꞌ kikiu vivihan pën.”
31 Ee to hin vahik ee, ka iuun vëh nee to teꞌ ne takö en. A Tuvuh Vasioꞌ to puh rakah non manih pee, kee taneo ee pa vatvus a soe pe Sosoenën, ko ahikta nanaöp ne.
O Teꞌ Va Po Vaman To Vapöh Kokoman
32 O teꞌ va po vaman to vapöh kokoman e ne, pare hikta öt vakëkëh ne a ma tah, a ma tah to vaneah e non pee kurus. Kee heꞌheꞌ ne a ma teꞌ varih to kökööt ne ta ma tah. 33 O kikis vëh no aposol pe Ieesuꞌ to teꞌ me ne, to vasoë rakah e non pee pa soe tavus a ö ne Ieesuꞌ to sun taneꞌ hah en po vapeepe. 34 A hikta paeh komön o vakum pee to kökööt non ta pah tah. O teꞌ varih to teꞌ me ne o oeh, ka iuun, se vavoen a iuun, keꞌ o oeh, ka moniꞌ nee to kon nën, to hop en po vakum. 35 O aposol to kiiki ne a moniꞌ pa ma teꞌ varih to kökööt ne ta ma tah.
36 Keꞌ teꞌ non a pah teꞌ va po vuteꞌ nee to pokaꞌ ne Livaë, pa ö muhin soneꞌ nee to pokaꞌ ne Saëprus, a ëhnaneah e Jeosëp. Ee to pokaꞌ ne eah e Banabas, o ëhnan vëh e Banabas to soe va non manih pan, “A teꞌ heꞌheꞌ soe va pa vaeh o vaman.” 37 Eꞌ to vavoen a ö oeh peꞌ manih pa meh teꞌ, ka moniꞌ neꞌ to kon, eꞌ to teꞌ maꞌ pareꞌ heꞌ en po aposol.

*4:5: [... o Vavaasis pe Mosës,] E Sosoenën to heꞌ koe a ma Vavaasis varih pe Mosës manih pa napan va Israël. Ep na pa tonun o Puk to teꞌ non a Kölösöriꞌ pa maaka vavih a tah no o Vavaasis pe Mosës to soe non.