15
O Vakum Apuh No A Napan To Öt Manih Jerusalëm
A ma pah teꞌ to taneꞌ maꞌ muhin Jiutiaꞌ, ko nö manuh Antiök, pare taneo pa vavaasis a ma teꞌ varih to vaman voh ee pe Ieesuꞌ pan, “Eöm to hikta onöt nem a ö ne Sosoenën se kon hah a neöm, pa ö söm hikta vatet a taateꞌ va pa pe a ö kokoaan vamanih pa ö no o Vavaasis pe Mosës to soe va non.” Ivëh, ke Pöl pen e Banabas heve ov ee pee, pare vasosoëri me raoe, suk a tah pamëh. Ivëh, ke Pöl pen e Banabas koman ee pa ö nee se nö me a ma meh teꞌ va po vaman va Antiök manuh Jerusalëm pa ep a ma aposol, me a nap susunön va po rotuꞌ, kee vasoe suk a taateꞌ va pa pe a ö kokoaan. A napan va po vaman to vanö raoe, kee koe topnin a muhin Fonisiaꞌ, me Samëriaꞌ. Ee to hutët nö ke ra napan va po vaman a ö no teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ to vaman ne Ieesuꞌ ko panih a ma taateꞌ hat pee, ko heꞌ rea manuh pe Sosoenën. A tah vëh to heꞌ vaeö rakah en pee. Ee to vos manuh Jerusalëm, ka nap susunön va po rotuꞌ, me o aposol, me o teꞌ va po vaman to vaeö rakah ee. E Pöl pen e Banabas to soe ke raoe a ma tah ne Sosoenën to nok koe po kikis peꞌ manih pa koreere pon.
Ivëhkëk, a ma pah teꞌ va po vaman to teꞌ hop ne po kum po Parësiꞌ to sun ko soe pan, “O teꞌ va po vaman to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, ee se këk peepe a ma ö kokoaan pee, pare pah vatet poꞌ o Vavaasis pe Mosës.”
Ivëh, ko aposol me a nap susunön va po rotuꞌ to vatönun ee pa vahutët suk a soe pamëh. Ee to vahutët varë rakah ee ke Pitaꞌ sun, pareꞌ soe pan, “Kën kea peöꞌ, eöm to nat voh em pe Sosoenën to vateꞌ voh a neöꞌ topnin neöm pa vatvus a Soe Vih manih po teꞌ to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, kee pënton pare vaman. E Sosoenën to nat e non po kokoman po teꞌ kurus, ivëh, keꞌ vataare en pea pa ö neꞌ to eöꞌ o teꞌ to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ po poen neꞌ to vanö maꞌ a Tuvuh Vasioꞌ peꞌ, manih pee vamanih pa ö neꞌ to nok vavoh ka ra. Eꞌ to hikta nok vakëkëh voh a ra me ee. Keꞌ to ihan anoe a ma hat pee, suk ee to vaman ne. 10 Suk ataeah poꞌ, köm punöꞌ nem e Sosoenën pa ö nöm to vahoꞌ nem a punis va pa taateꞌ va pa pe a ö kokoaan manih pa ma teꞌ to vaman voh ee. Moaan voh a kën sipuura me ea to hikta onöt no a teꞌ a punis vëh. 11 Ahik, ea to vaman varuꞌ no, ko ururuan pe Ieesuꞌ e Sunön ivëh, to kon hah a ra. Keꞌe me, ne Sosoenën to kon hah raoe po ururuan pe Ieesuꞌ.”
12 A napan varih to vakum ne to pënton a ma tah ne Pöl pen Banabas to soe tavus a ma tah vatoksean, me a ma vëknöm ne Sosoenën to nok koe manih pee pon, po teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ. 13 Ee to vahik vaato ee pon ke Jëmis soe pan, “Kën kea, pënton a neoꞌ öm. 14 E Saëmon Pitaꞌ to soe vamaaka ka ra a ö ne Sosoenën to kon hah o teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, kee tavus ee a ma teꞌ koman pe Sosoenën. 15 Ivëh, ka soe pe Saëmon Pitaꞌ to teꞌ vatoe me e non pa soe voh po teꞌ vanënën soe, pa ö nee to kiun vavoh po Puk Vapenpen pan,
16 “Sunön to soe pan,
‘Amot eöꞌ se hah maꞌ,
paröꞌ vateꞌ hah a matop pe Devit vëh to tapeat voh en.
A tah pamëh to hat voh,
amot nöꞌ se hah maꞌ, paröꞌ eok hah a matop pe Devit,
ko vateꞌ hah a matop pamëh.
17 Ivëh, ko Jiuꞌ nee to këh voh to hikta vaman ne,
se vaiu ee peöꞌ e Sunön pee,
pare tavus ee a ma napan koman peöꞌ.
Ko teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ to vaman,
ko vatet a neoꞌ,
eöꞌ se pokaꞌ raoe a ma koaꞌ peöꞌ.’
18 A soe pamëh ne Sunön to soe,
suk eꞌ to nat momoaan voh e non pa tah neꞌ se nok.” Amo 9:11-12
19 E Jëmis to soe pet pan, “Eꞌ vaꞌih o kokoman peöꞌ. Ea se nat no vëhvaꞌ o teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, ko heꞌ rea manuh pe Sosoenën. 20 Ea pëh se kiun ke raoe to kiun to soe vamaaka non raoe a ö se nat ne ënëën ne a ma taëën to hikta vih non, suk a ma tah nee to heꞌheꞌ ne vamanih po heꞌ manuh pa ma tah nöꞌnës, pare vahik a taateꞌ rëhrëh. Ee se nat ne ënëën ne a ma vönaꞌ nee to takon me o eraꞌ in a vönaꞌ, 21 suk o Vavaasis pe Mosës na to ëhëh tamoaan voh e no, ko pënton voh e no peꞌ pa ma vöön kurus, me koman a ma iuun hinhin soneꞌ po Poen Apaapo.”
Ee To Vanö O Kiun manuh Po Upöm Teꞌ To Hikta Teꞌ Ne Pan Ee Ro Jiuꞌ To Vaman Ne
22 Ivëh, ko aposol, me a nap susunön va po kum teꞌ varih to vaman ne e Iessuꞌ, me a ma meh napan va po vaman to vakum, pare vateꞌ a ma teꞌ se nö manuh vöön Antiök vaꞌpeh me e Pöl pen Banabas. Ee to vateꞌ e Jiutas a meh ëhnaneah e Basabas, ka meh teꞌ, a ëhnaneah e Saëlas. Ee a poa teꞌ no a napan va po vaman to ta rakah ne sih. 23 Ee to vanö raoe me o kiun to soe va non manih pan,
“Emöm, o aposol, me a nap susunön varih a kën kea peöm, to vanö nös a soe vavihvih pemöm manuh peöm, a ma teꞌ varih to hikta teꞌ nem pan eöm o Jiuꞌ to tavus a ma teꞌ va po vaman, ko teꞌ nem vöön va Antiök, me a muhin va Siriaꞌ me Silisiaꞌ.
24 Emöm to pënton nem, pan a ma teꞌ va po vakum pemöm to nö nös pare heꞌ a neöm a punis pa ma tah nee to soe köm tënan. Ivëhkëk, emöm varih to hikta soe vaonöt voh nös raoe pa nok a tah pamëh. 25 Emöm to pënton a tah vaꞌih, pamöm vakum ko vaonöt a ö möm se kon ta poa teꞌ, ko vanö vaꞌpeh me nös e Pöl pen Banabas pa ep peöm. 26 Ee pon to hikta nanaöp ne a mët, suk a kiu vëh pa vatvus a Soe Vih pe Ieesuꞌ Kristo, eꞌ Apuh pea. 27 Ivëh, kemöm vanö nös e Jiutas pen Saëlas, pan ee se soe koman ka neöm a ma tah nemöm to vahutët in ko kiun ka nös neöm. 28 A Tuvuh Vasioꞌ to teꞌ vaꞌpeh me a no möm, ivëh, kemöm hikta se heꞌ punis a nem neöm. A taateꞌ varoe vëh nöm se vatet.
29 Eöm se nat nem ënëën nem o vönaꞌ varih nee to ip marën a heꞌ vamanih po heꞌ manih po tah nöꞌnës, me a kaak o eraꞌ, me a ëën o vönaꞌ nee to takon. Paröm vahik a taateꞌ rëhrëh. Ka pop peöm se teꞌ vavih non pa ö nöm se vahik a ma taateꞌ hat poë varih. Eꞌ kuru vaꞌih to hik en. Vih rakah non.”
30 A ma nap susunön va po rotuꞌ to vanö ee pee manuh vöön Antiök, kee vos pare vakum me a napan va po vaman, ko heꞌ ee pee po kiun. 31 A napan to vaeö rakah pa ö nee to ëh o kiun me a ma soe va pa vaeh o vaman pee. 32 E Jiutas pen Saëlas a poa teꞌ vanënën soe, ivëh, kee teꞌ e ne pa heꞌ a ma soe marën a vaꞌaus me vaeh o vaman pa ma napan. 33-34 Ee pon to teꞌ varë me ee pa napan manih vöön Antiök, ka napan vanö ee pee me o kokoman tö manuh pa vöön pee. Ivëhkëk, e Saëlas to hikta nö, eꞌ to teꞌ e non manih vöön Antiök. 35 E Pöl pen e Banabas to teꞌ me e ne manih vöön Antiök to kiu vaꞌpeh me ne a ma napan pa heꞌ a Soe Vih pe Ieesuꞌ, me a vavaasis a ma napan.
E Pöl Pen E Banabas To Vaheheve Ko Vakëh
36 A ma poen to oah ee ke Pöl soe ke Banabas pan, “Ea poꞌ se nö hah manuh pa ma vöön kurus moaan voh na to heꞌ a Soe Vih pe Ieesuꞌ manih pa napan. Para ep pa ö no a napan to teꞌ vah va ne manih po vaman pee.” 37 E Banabas to iu non e Jon Mak nee se nö vaꞌpeh. 38 Ivëhkëk, e Pöl to hikta koman non a me e Jon Mak, suk e Jon Mak to hahrom voh, ko hikta teꞌ vaꞌpeh moaan me non raoe pa nok a kiu. Eꞌ to këh hah voh raoe manih Pamfiliaꞌ. 39 E Pöl pen Banabas to vaato vaheve, suk ee pa ö pamëh ko vakëh poꞌ ee pon. Ke Banabas nö vaꞌpeh me en pe Jon Mak to tok po paröꞌ, pare nö ee pa To Saëprus. 40 Ke Pöl kon en pe Saëlas, kee teꞌ vaꞌpeh e ne pon. Ka napan va po vaman vanö raoe, pare soe pan, “O ururuan pe Sunön se teꞌ vaꞌpeh me a no neöm pom.” 41 E Pöl pen Saëlas to koe manuh pa ma pah vöön koman a muhin Siriaꞌ me Silisiaꞌ, ko vaeh hah nö ne o vaman pa ma napan va po vaman to teꞌ ne pa ma vöön poë varih.