17
A Napan Va Tesaronaëkaꞌ To Kehkeh Ip Vamët Ne E Pöl Pen Saëlas
E Pöl pen Saëlas to nö ko vos koe ee pa poa vöön, Amfipolis, me Apoloniaꞌ, pare tavus ee vöön Tesaronaëkaꞌ. A iuun hinhin soneꞌ po Jiuꞌ to teꞌ non nën. E Pöl to ho en nën pa ö neꞌ to nonok tamoaan va non sih. Po kukön Poen Apaapo ne Pöl to vaato vaeh me e non pa napan pa ma Soe Vih pe Ieesuꞌ to teꞌ non po Puk Vapenpen. E Pöl to vamaaka ke non raoe a pusun in a soe, pareꞌ soe pan, “E Kristo se teꞌ o kamis apuh ko mët en, pareꞌ sun hah en. E Ieesuꞌ vaꞌih nöꞌ to sosoe ka noꞌ neöm kuru vëh, eꞌ e Kristo.” A ma paeh to Jiuꞌ to vaman rakah ee po vavaasis to teꞌ man e non, ko vatet ee pe Pöl pen Saëlas. Eꞌ to teꞌ non a nap peo va Grik, me o köövo susunön varih vöön to vaman, ko heꞌ o toꞌtoꞌ pee manuh pe Sosoenën.
Ivëhkëk, o Jiuꞌ to puhioꞌ, pan a nap peo to vaman o vavaasis pe Pöl, ivëh, ko Jiuꞌ vaoe ununun a nap pepeat to teꞌ ne pa vöön pamëh, kee nö pa miröꞌ a iuun pe Jeson to vaiu ne e Pöl pen Saëlas to me pa matëëra napan. Ivëhkëk, ee to hikta ep e Pöl pen Saëlas pare öt varuꞌ ee pe Jeson, me a ma meh teꞌ va po vaman ko rëh tavus këh ee pee pa iuun, ko me raoe manuh po teꞌ susun va pa vöön pamëh. Ee to soe vamanih pan, “A ma teꞌ varih to vatvus nö voh ne maꞌ a hat pa ma meh muhin, ka kuru vëh nee to teꞌ varuꞌ ne manih pa vöön pea. Ke Jeson matop non raoe pa iuun peꞌ, a ma teꞌ poë varih to kökök ne a taateꞌ pa teꞌ sunön e Sisaꞌ, na to vavatet no. Ee to vavaasis ne a napan pan a meh teꞌ sunön to teꞌ non a ëhnaneah e Ieesuꞌ.” O teꞌ susun me a napan va pa vöön pamëh to pënton a soe vaꞌih, pare ponkiꞌ rakah ee peteh a meh teꞌ sunön. Ko teꞌ susun kon a moniꞌ pa voen tavus hah e Jeson, me a ma teꞌ va po vaman.
E Pöl Pen Saëlas To Nö Manuh Vöön Beriaꞌ
10 Po poen pamëh pa popoen o teꞌ va po vaman to vanö ee Pöl pen Saëlas manuh vöön Beriaꞌ. Ee to vos nën, ko nö ee pa iuun hinhin soneꞌ po Jiuꞌ. 11 A napan varih Beriaꞌ no kokoman pee to maaka, pare vih oah e ne pa napan va Tesaronaëkaꞌ. Ee to pënton o vavaasis pe Pöl, pare pah iu rakah e ne, ko ëhëh tamoaan e ne po Puk Vapenpen pa ep pan, o vavaasis pe Pöl to vatoe me e non po Puk Vapenpen, keꞌ ahik. 12 Ivëh, ko Jiuꞌ, me o köövo susunön va Grik, me a kën voe susunön to vaman e Ieesuꞌ Kristo.
13 Ivëhkëk, o Jiuꞌ va Tesaronaëkaꞌ to pënton a ö ne Pöl to vatvus non a soe pe Sosoenën manih vöön Beriaꞌ. Ee to nö maꞌ, pare punöꞌ ne pa rëh ke o vaman pa napan varih Beriaꞌ këh a Soe Vih pe Ieesuꞌ. 14 Ivëh, ka napan va po vaman vanö ee pe Pöl vaꞌpeh me a ma meh teꞌ manuh pa vöön to teꞌ non sinten tahiꞌ. Ivëhkëk, e Saëlas pen Timotiꞌ to teꞌ e ne manih Beriaꞌ. 15 A ma teꞌ varih to nö vaꞌpeh me maꞌ e Pöl, ee to tok po paröꞌ to nö non manuh vöön Atëns. Ee to ahah ne manuh Beriaꞌ, ke Pöl heꞌ raoe a ö soe to teꞌ va non manih pan, “Nö, paröm soe ke Saëlas pen Timotiꞌ, kee nö vëvëhöꞌ rakah maꞌ manih peöꞌ.”
E Pöl To Teꞌ Non Vöön Atëns
16 Pa ö ne Pöl to anoeh non e Saëlas pen Timotiꞌ manih vöön Atëns, eꞌ to ep in a ma tah nöꞌnës peo, no a napan to hinhin suk ne vamanih pa ma sosoenën pee, ko pah haraꞌ vatamak rakah en pa napan. 17 Ivëh, ke Pöl ho en manuh pa iuun hinhin soneꞌ, ko vasosoëri me e non po Jiuꞌ, me o upöm teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ to panih, ko vavatet ne a ma taateꞌ po Jiuꞌ. Manih me mahën pa ö vatötönun ne Pöl to vaheahih me e non pa ma napan to nönö ne maꞌ nën. 18 A ma pah teꞌ nat nee to pokaꞌ ne o Epikurian, me o Stoik ee to vavatet ne o vavaasis vamoaan. Ee to iu vasosoëri me ne e Pöl, pare soe pan, “A teꞌ vavaato pinpiun vëh to vavaasis a ra a ma sosoenën va pa meh muhin.” Ee to soe vamanih, suk e Pöl to vavaasis non raoe e Ieesuꞌ me a sun hah pa nap mët. 19 Ivëh, kee öt ee Pöl ko me ee peꞌ manuh pa ö vatötönun vëh nee to pokaꞌ ne a Areapakas pa vaheahih me a ma napan, pare soe pan, “Emöm to iu nat nem po vavaasis voon vëh nën to vavaasis suk nom. 20 A ma meh tah möm to pënton nem nën to vavaasis nom, to voon ke non pemöm, ivëh, kemöm iu nat nem pa pusuneah.” 21 A taateꞌ va pa napan varih Atëns me a ma teꞌ va pa ma meh muhin to teꞌ ne manih Atëns to teꞌ varoe ne sih pa vahutët suk a ma vavaasis voon nee to tënan ne.
22 Ivëh, ke Pöl sun pa matëëra nap pëpënton vahutët, pareꞌ soe pan, “Eöm varih a napan va Atëns. Eöꞌ to ep noꞌ neöm o teꞌ to vaman rakah nem a ma sosoenën vapikpiuk. 23 Eöꞌ to nönö vah noꞌ manih koman a vöön peöm, paröꞌ ep in a ma iuun hinhin peöm. Paröꞌ ep in a pah pok nöm to kiun manih tonun pan, ‘Manuh pe Sosoenën möm to hikta nat nem peꞌ, ivëhkëk, emöm to kë e nem pa ëhnaneah.’ Eꞌ e Sosoenën poan ivëh, nöꞌ to sosoe ka noꞌ neöm kuru vëh.
24 E Sosoenën to nok voh o oeh me a ma moeh tah kurus rakah varih to teꞌ hop ne nën na to ep no. Eꞌ e Sunön va pa vöön va kin me po oeh, pareꞌ hikta teꞌ non pa iuun hinhin apuh eok po teꞌ. 25 E Sosoenën to hikta kökööt non ta pah tah no o teꞌ se vaꞌaus poë, suk eꞌ koman to heꞌ o toꞌtoꞌ me a Tuvuh Vasioꞌ peꞌ manih pa ma napan, pareꞌ vaꞌaus non raoe pa ma tah nee to iu ne. 26 E Sosoenën to nok voh e Adam, keꞌ vataman voh in a napan varih po oeh vëh, pareꞌ vahoꞌ raoe pa ma muhin nee se teꞌ nee. E Sosoenën koman to vahoꞌ vovoh voh en po poen no o teꞌ se mët me a muhin nee se teꞌ nee. 27 E Sosoenën to nok voh a ra, pan ea se vaiu no eah marën a taum eah. Ivëh, ke Sosoenën to hikta teꞌ varo këh a rora. 28 Suk manih peꞌ, ea to teꞌ toꞌtoꞌ no ko nönö vah no, ko teꞌ no. Vamanih pa ö no a teꞌ nat to soe voh pan,
‘Ea me a ma pus koaꞌ pe Sosoenën.’
29 Ivëh, kea a ma koaꞌ pe Sosoenën, ea se nat no koman no pan e Sosoenën to teꞌ va e non manih pa tah nöꞌnës no o teꞌ to nës tariuk suk o nat peꞌ taneꞌ pa vös, silvaꞌ, me pa gol. 30 E Sosoenën to hikta koman hah non a ma hat moaan pa napan, ivëhkëk kuru vëh, eꞌ to iu non a napan varih po oeh kurus se panih a ma taateꞌ hat pee, ko heꞌ rea manih peꞌ. 31 Suk ataeah, e Sosoenën to vateꞌ voh en po poen neꞌ se kiiki a ma hat pa napan kurus. Manih po poen pamëh, a teꞌ ne Sosoenën to vateꞌ voh, eꞌ e Ieesuꞌ se kiiki a ma hat koman pea pa taateꞌ totoopin peꞌ. Ivëh, ka sun hah pe Ieesuꞌ to vataare e non pea pa ö neꞌ to teꞌ e non a tasun marën a kiiki a ma hat pea.”
32 A napan to pënton a ö ne Pöl to vavaato suk non a sun hah taneꞌ po vapeepe, ko meoh upöm pee vavovoeak e ne peꞌ. Ivëhkëk, a meh teꞌ to soe pan, “Emöm to iu pënton hah nem o vahutët va pa sun hah taneꞌ po vapeepe, eꞌ ataeah?” 33 E Pöl to vahik vaato me raoe, ko këh tavus en pee. 34 A ma pah teꞌ to tavus ee o teꞌ va po vaman pa ö nee to pënton o vavaasis pe Pöl. A paeh pee e Dionisius, a teꞌ va po vakum vëh nee to pokaꞌ ne Areapakas, ke köövo me, a ëhnaneah e Damaris, me a ma meh upöm teꞌ to vaman.