19
E Pöl To Teꞌ Non Pa Vöön Va Ëfësus
E Apölos to teꞌ non pa vöön va Körin, e Pöl he suk a hanan to koe non muhin, ko vos en pa vöön va Ëfësus. Manih Ëfësus, eꞌ to ep in a ma teꞌ va po vaman to teꞌ ne. Pareꞌ hi raoe pan, “Eöm kës to kon voh em pa Tuvuh Vasioꞌ pa ö nöm to tavus o teꞌ va po vaman?” Kee piun, pare soe vamanih pan, “Emöm to hikta tënan ta tah to teꞌ va non manih pa Tuvuh Vasioꞌ.” Ke Pöl hi raoe pan, “A pupui taeah poꞌ nöm to kon voh?” Kee piun, pare soe pan, “Emöm to kon a pupui vëh ne Jon Tövapupui to vavaasis voh a möm.”
Ke Pöl piun, pareꞌ soe pan, “A pupui voh pe Jon, eꞌ to teꞌ suk voh non a napan varih to panih a ma taateꞌ hat pee, pare vaman. Eꞌ to soe ke voh a napan va Israël a ö nee se vaman a teꞌ vëh se suk maꞌ poan, ivëh e Ieesuꞌ.” Ee to pënton a soe pamëh, kee pupui varuꞌ ee pee pa ëhnan Sunön e Ieesuꞌ. E Pöl to vahoꞌ a koreneah manih pee, ka Tuvuh Vasioꞌ nö en maꞌ manih pee, kee vavaato ne pa ma meoh to. Ka Tuvuh Vasioꞌ vaꞌaus en pee pa vatvus a soe ne Sosoenën to heꞌ raoe. A napan to onöt va ne manih po havun teꞌ me a pöök.
Pa kukön sivö koman a ma Poen Apaapo ne Pöl to hoho non pa iuun hinhin soneꞌ po Jiuꞌ, pareꞌ vaeheh me e non pa napan, pan ee se vaman e Ieesuꞌ me a Matop Vih pe Sosoenën. Eꞌ to vasosöë vatëh me non raoe, pareꞌ kehkeh non a ö nee se vaman e Ieesuꞌ, ka peo va pee to pënton ko vaman ee pe Ieesuꞌ. Ivëhkëk, a ma meh va pee to koe rakah ee pa panih a ma taateꞌ pee, ko vaman e Ieesuꞌ, pare vövöknah vateeraꞌ e ne pa taateꞌ va pa vatet a Taateꞌ pe Ieesuꞌ. Ivëh, ke Pöl këh en pee, ko me varoe a ma teꞌ va po vaman, ko këh ee pa nap vatösoe. Pa ma poen kurus ne Pöl to vavaato me non a ma napan pa Soe Vih koman a iuun apuh vavaasis pe Tiranus. 10 E Pöl to vavaasis non a napan a Soe Vih komön o pöök kirismas manih pa napan va pa muhin va Esiaꞌ. O Jiuꞌ me o upöm teꞌ to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ to pënton ee pa soe pe Sosoenën.
A Ma Koaꞌ Oeteꞌ Pe Skivaꞌ
11 E Sosoenën to vatvus koe non a ma vu tah vatoksean manih pa koren e Pöl. 12 A ma tah ne Pöl to vaneah non vamanih po keoꞌ rara hikhiuk hikiꞌ, me o rara peꞌ to teꞌ me ne o kikis pe Sosoenën. Ee se teꞌ manuh po teꞌ to haraꞌ ne a ma mët, ko vahoꞌ manih pee ka ma mët pee hik ee. Ka ma teꞌ öt po oraꞌ hat no oraꞌ hat se tavus këh ee pee.
13 A ma pah to Jiuꞌ to nönö vah ne to punöꞌ ne pa veo tavus o oraꞌ hat manih pa ëhnan e Ieesuꞌ Sunön. Ee se soe ke o oraꞌ hat pan, “Eöꞌ to taꞌ a oah oraꞌ hat pa ëhnan e Ieesuꞌ vëh ne Pöl to vavaasis e non, sën tavus këh maꞌ a teꞌ vëh.” 14 Eꞌ to teꞌ non a tönim me a poa koaꞌ oeteꞌ pa to Jiuꞌ, eꞌ a teꞌ sunön ësës heꞌ a ëhnaneah e Skivaꞌ. A ma koaꞌ varih to punöꞌ ne pa taꞌ o oraꞌ hat pa tavus këh o teꞌ. 15 Ivëh, kee punöꞌ ee pa veo tavus a oraꞌ hat këh a teꞌ, ka oraꞌ hat piun raoe pan, “Eöꞌ to nat e noꞌ pe Ieesuꞌ, me e Pöl to teꞌ me ne po kikis va pa veo tavus o oraꞌ hat, ivëhkëk, eöm poꞌ eretereh?”
16 Ka teꞌ vëh a poan oraꞌ vapus me raoe, ko onoah rakah en pee, kee ereraꞌ ee, ka ma rara pee tökrus këh ee pee. Ivëh, kee rusin këh ee pa iuun o pehpeah. 17 O Jiuꞌ me o upöm teꞌ to teꞌ ne pa vöön va Ëfësus to pënton a tah vaꞌih to tanok, ko pah naöp suntan ee. A napan to kë rakah ee pa ëhnan e Ieesuꞌ e Sunön. 18 A nap peo va po vaman to nö ee maꞌ pa soe vatamak matëëra napan kurus pa ma hat nee to nonok voh ne. 19 Ka ma teꞌ varih to ororaꞌ teꞌ voh ne, me o upöm teꞌ nonok ëtoꞌ hat, eꞌe me to teꞌ maꞌ a ma puk ne to kiuntön voh a ma ëtoꞌ hat, pare ununun ko ës matëëra napan. Eꞌ to vataare non pan, ee to panih a ma taateꞌ hat moaan pee. Ee to ëh o voen in a ma kiuntön poë varih, keꞌ oah non a paeh milion kinaꞌ. 20 A Soe Vih pe Sunön no a napan peo to pënton vatëh e ne, ivëh, ka nap peo rakah to pënton, pare vaman ee pe Ieesuꞌ.
O Vatoeꞌnën Apuh Manih Pa Vöön Va Ëfësus
21 A napan to kon vavih ee pa Soe Vih pe Sosoenën, ka Tuvuh Vasioꞌ kuin en po haharaꞌ pe Pöl pa nö koe manih pa muhin va Mësadoniaꞌ, me Grik, pareꞌ oah pet en Jerusalëm. Eꞌ to soe pan, “Eöꞌ se vos manih Jerusalëm, paröꞌ nö pet eoꞌ manuh Room.” 22 Eꞌ to vanö vovoh en pe Timotiꞌ pen Erastus, a poa teꞌ to vaꞌaus ne sih poë, kee nö ee manuh Mësadoniaꞌ. E Pöl he teꞌ hah e non pa ma meh poen manih pa muhin va Esiaꞌ.
23 Manih po poen pamëh manih Ëfësus a nap peo rakah to vaheheve me ne a napan to vaman ne Taateꞌ pe Ieesuꞌ e Sunön. 24 A pah teꞌ nënës tah nöꞌnës pa vös silvaꞌ, pareꞌ vavavoen non, a ëhnan a teꞌ pamëh e Demitrius. A kiu peꞌ pa nënës tah nöꞌnës, eꞌ to nës a ma tah nöꞌnës, kee matan rakah va ne manih pa iuun hinhin apuh pe sosoenën köövo vëh e Atemis. A nap kiu peꞌ to kokon ne a moniꞌ apuh pa kiu pamëh. 25 E Demitrius to vaoe o vakum, me a nap kiu peꞌ, me a ma meh teꞌ to nat ne a pah kiu, pareꞌ soe ke raoe pan, “Eöm to nat e nem, o voen apuh pea to taneꞌ no maꞌ pa kiu varoe kovëh pa nënës tah nöꞌnës.” 26 Eöm to nat, ko ep e nem pa teꞌ vëh e Pöl to rëh ke a nap peo, ko vanun en po kokoman pa napan. Eöm to ep, ko pënton e nem pataeah ne Pöl to nonok non. Eꞌ to hikta vavaasis varoe non manih pa vöön va Ëfësus, ahik, pa ma ö kurus me manih pa muhin va Esiaꞌ. Eꞌ to vavaasis non pan, “A ma tah nöꞌnës, nës tariuk pa teꞌ to hikta teꞌ non e sosoenën vamaman.’ 27 A soe vëh ne Pöl to vavaasis non to vaꞌnaöp, ko antoen e non pa miröꞌ a kiu kokon moniꞌ vaꞌpuh pea. A soe pamëh to antoen e non pa rëh ke o vaman pa nap peo, kee këh e sosoenën köövo Atemis. Eꞌ hikta teꞌ hah non e sosoenën pea. Moaan voh a ma napan varih pa muhin Esiaꞌ, me pa ma meh muhin to hinhin voh ne e sosoenën Atemis, ivëhkëk, o vavaasis pa teꞌ vëh e Pöl to vöknah en pa ëhnan e Atemis.”
28 A napan to pënton a soe pe Demitrius, pare heve ko taneo ee pa peat ko soe pan, “Atemis e sunön va Ëfësus.” 29 A napan va pa vöön va Ëfësus to taoa suntan rakah ee, ko ötöön ee pa poa teꞌ, e Gaëus, pen Aristakus, a poa teꞌ va Mësadoniaꞌ to nönö vaköp vah me ne e Pöl, ko rëh nönö ee pee pa ö vatötönun. 30 E Pöl to iu nö e non topnin a napan pa vaato, ivëhkëk, o teꞌ va po vaman to soepip ee pe Pöl pa nö. 31 A ma pah teꞌ sunön va pa kaman, eꞌe a ma vakamöꞌ pe Pöl, to soepip e Pöl se nat non nö manuh pa ö vatötönun.
32 A napan varih to vatötönun to pah vatoeꞌnën rakah e ne, ko kokoman pee nun rakah en, ka ma meh teꞌ vavaato suk e ne pa ma meh tah, suk eꞌe to hikta nat ne pataeah nee to vatönun suk maꞌ. 33 O Jiuꞌ to vateꞌ e Alëksantaꞌ manuh po matan pa soe vamaaka, suk ataeah ka napan vatoeꞌnën ne. Ka ma pah teꞌ ep poë ko koman ne pan, e Alëksantaꞌ to teen non pa tah pamëh. E Alëksantaꞌ to kë a koren, ka napan vatotomin ee, keꞌ soe vamaaka ken pee pa pusun in a soe. 34 Ivëhkëk, a napan to inan ee pe Alëksantaꞌ a to Jiuꞌ, ivëh, ka napan taoa vaꞌpeh ha kov ee pan, “Atemis e sunön va Ëfësus.” Ee to sosoe va ne nën pa poa aoaꞌ rakah.
35 A pah teꞌ susun va pa kaman to soepip en pa napan pa vatoeꞌnën, pareꞌ soe pan, “Eöm a napan va Ëfësus. A teꞌ teh to hikta nat non pa iuun hinhin apuh ne Atemis to teꞌ non na to matop no, me a vös no a napan to hinhin ne manih peꞌ to vuꞌ taneꞌ voh maꞌ kin? 36 Ahikta teꞌ to antoen non a vonih a poa tah poë varih, ivëh, köm se teꞌ vatö ko nat nem nok ta pah hat vamanih pa nap papön. Eöm se vatotomin varoe ko koe a peat. 37 Eöm to me maꞌ a poa teꞌ varih, ivëhkëk, eꞌe to hikta kaveo taneꞌ ta pah tah manih pa iuun hinhin vëh, me a ö nee to hikta soe vahat manih pe sosoenën köövo vëh e Atemis. 38 E Demitrius me a nap kiu peꞌ, se keh iu vateꞌ ne tah teꞌ po vahutët, eꞌ to teꞌ non o poen koman va po vahutët no a kaman to vateꞌ voh. 39 Ivëhkëk, eꞌ se keh teꞌ non a meh tah nöm to iu nem, eöm se vatotoopin komön o poen pamëh. 40 Ea to antoen e no pa teen a hat pamëh, suk ataeah, kuru ea to nok vu a peat apuh. Ahik rakah tah pusun in a peat pamëh. Ea to hikta teꞌ me no ta piun vih na se heꞌ o teꞌ pëpënton vahutët.” 41 A teꞌ susun va pa kaman to vaato vahik, pareꞌ taꞌ en pa napan pa nö.