22
“Kën kea, me kën taman, pënton a neoꞌ öm. Eöꞌ to iu piun noꞌ a soe peöm.” Ee to pënton ne e Pöl to vaato non po to Hibru, pare vatotomin kurus rakah ee. Ke Pöl soe ke raoe pan, “Eöꞌ a to Jiuꞌ, e sinaneoꞌ to vahuh a neoꞌ pa vöön va Tasas manih Silisiaꞌ, ivëhkëk, eöꞌ to apuh manih Jerusalëm. Eöꞌ e koaꞌ vavaasis pe Gameliel, eꞌ to vavaasis voh a neoꞌ a ma taateꞌ pa kën sipuura. Ivëh, köꞌ eh rakah noꞌ pa vatet e Sosoenën vamanih pa ö nöm to teꞌ va nem kuru. Eöꞌ to mimiröꞌ voh noꞌ o voe me ro köövo va po vaman, to vavatet ne a Hanan pe Ieesuꞌ, ko ipip voh noꞌ a ma paeh pee, paröꞌ ötöt voh a ma upöm ko vaho raoe pa nohnoh. A Teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ, me o Vakum Teꞌ Susunön po Jiuꞌ to nat e ne ko se soe kee peöm pa soe peöꞌ a man. Eöꞌ se voh kon a ma kiun manih pee, paröꞌ teꞌ ke ro Jiuꞌ a kën kea pea varih pa vöön va Damaskas, to vaonöt ka no neoꞌ pa ötöt a ma teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ, ko me maꞌ manih Jerusalëm to noh ne po uris eh, ko Vakum Teꞌ Susunön po Jiuꞌ se vakmis raoe.”
E Pöl To Vahutët A Ö Neꞌ To Tavus A Teꞌ Va Po Vaman
E Pöl to soe pan, “Eöꞌ to vovos vatët nö voh noꞌ pa vöön va Damaskas, eꞌ he topnin potan non, ko tëkrea maaka rakah to taneꞌ maꞌ akis kopös a neoꞌ. Eöꞌ to vuꞌ po oeh, paröꞌ pënton a to, to vavaoe non pan, ‘Söl, Söl, suk ataeah, kën mimiröꞌ a nom neoꞌ?’ Köꞌ hi na pan, ‘Eën eteh Sunön?’ Keꞌ soe pan, ‘Eöꞌ e Ieesuꞌ va Nasarët, nën to mimiröꞌ nom.’ A napan möm to teꞌ vaꞌpeh nem to ep e ne po tëkrea, ee to tënan e ne pa vaoe, ivëhkëk, ee to hikta maaka ne a soe pa teꞌ vëh to vavaato me a non neoꞌ.
10 Köꞌ hi na pan, ‘Sunön, eöꞌ se nok ataeah?’ Ke Sunön soe ka neoꞌ pan, ‘Sun ah, parën vos manuh Damaskas, a teꞌ to teꞌ non nën se soe ka oah a kiu ne Sosoenën to vateꞌ a oah.’ 11 O tëkrea to parin maaka rakah to vapopoen a mataneoꞌ, köꞌ hikta antoen noꞌ a ep, ka ma teꞌ varih möm to pët teꞌ nem öt pa koreneoꞌ, ko me vos ee peöꞌ Damaskas.
12 A pah voe to teꞌ non a ëhnaneah e Ananaës, a teꞌ va po vaman to vavatet non o vavaasis pea to teꞌ non Damaskas no Jiuꞌ to ta ne sih poë. 13 E Ananaës to nö vatët maꞌ peöꞌ, pareꞌ soe pan, ‘Kea peöꞌ Söl, a matömah se maaka kën ep hah.’ Varuꞌ rakah vakomanih no a mataneoꞌ to maaka köꞌ ep eoꞌ peꞌ. 14 Eꞌ to soe ka neoꞌ pan, ‘E Sosoenën pa kën sipuura to vateꞌ a oah se nat rakah o iu peꞌ, ko ep a Teꞌ no a taateꞌ peꞌ to totoopin rakah, parën tënan a soe to taneꞌ koman maꞌ peꞌ. 15 Eën se vatvus a soe peꞌ, pa ma napan kurus pa ma tah nën to ep me pënton. 16 Suk ataeah, kën anoeh varë nom? Sun ah, kee pupui a oah, parën vaoe na a ëhnan e Ieesuꞌ, keꞌ se pupui këh a oah pa ma hat pën.’ ”
E Sosoenën To Vanö E Pöl Manuh Pa Napan To Hikta Teꞌ Ne Pan Ee Ro Jiuꞌ
17-18 “Eöꞌ to nö hah Jerusalëm, paröꞌ hinhin noꞌ koman Iuun Hinhin Apuh, paröꞌ tata ko ep e Sunön to sosoe ka non neoꞌ pan, ‘Vëvëhöꞌ këh a Jerusalëm, suk a napan varih to hikta se tënan ne a soe nën to vatvus suk a nom neoꞌ.’ 19 Köꞌ soe pan, ‘Apuh, a ma teꞌ va po vaman se pënton a neoꞌ, suk ee to nat e ne peöꞌ to oho voh noꞌ a ma iuun hinhin soneꞌ, ko nohnoh voh noꞌ a ma napan, paröꞌ ipip noꞌ a ma teꞌ to vaman ne a oah. 20 Eöꞌ to teꞌ voh noꞌ pa ö nee to ip vamët e Stivin, a teꞌ to vatvus voh non a soe pën. Eöꞌ to sun vatët voh noꞌ, ko ut noꞌ a ma ohop rë po teꞌ varih to ipip voh ne e Stivin, köꞌ vapöh kokoman me voh noꞌ a ö nee to ip poë.’ 21 Ivëhkëk, e Apuh to soe ka neoꞌ pan, ‘Nö ah, eöꞌ se vanö varo a oah manuh pa napan to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ.’ ”
E Pöl To Soe Pan Eꞌ A Teꞌ Va Room
22 O Jiuꞌ to tënan ne e Pöl, keꞌ onöt pa ö neꞌ to soe a ö neꞌ se nö po teꞌ to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, ka napan taoa maꞌ, pare sosoe ne pan, “Me ke öm eah. Ip öm eah, eꞌ to hikta onöt non a ö seꞌ teꞌ toꞌtoꞌ non.” 23 Ee to tataoa ne ko vataata ne a ma ohop pee, pare kuin o vavoan, keꞌ peah en kin. 24 Ivëh, ke susun apuh pa nap vëvënsun soe, kee me ee pe Pöl manuh pa koman iuun po teꞌ vëvënsun. Eꞌ to soe ke raoe a ö nee se rëp e Pöl ko nat pataeah no o Jiuꞌ to tataoa vaheve suk ne. 25 Ee to nohtöön e Pöl po uris eh, ke susun pa nap vëvënsun sun vatët e non, ke Pöl soe ke poan pan, “A taateꞌ pöꞌ to soe vaonöt ke non pea se nok vamanih pa teꞌ va Room? Eöm to hikta vateꞌ a neoꞌ po vahutët, paröm rëprëp e nem peöꞌ, a taateꞌ pamëh vih e non, ha?”
26 E susun pa nap vëvënsun to tënan a soe pamëh, pareꞌ nö pa teꞌ vëh to matop kurus non raoe ko soe pan, “Eën se nok ataeah? A teꞌ vëh eꞌ a teꞌ va Room.” 27 E susun apuh to nö manuh pe Pöl, pareꞌ hi poan pan, “Eën se soe ka neoꞌ, eën a teꞌ va Room, ha?” Ke Pöl soe pan, “A.” 28 Ke susun apuh soe pan, “Eöꞌ to heꞌ voh a moniꞌ apuh, ko tavus a teꞌ va Room.” Ke Pöl soe varuꞌ pan, “Ivëhkëk eöꞌ ahik, e sinaneoꞌ to vahuh voh a neoꞌ, köꞌ tavus eoꞌ a teꞌ va Room.” 29 A ma teꞌ vëvënsun varih to se hi e Pöl me a rëp poë to tënan pan e Pöl a teꞌ va Room, ee to vahuk hah ee. Ke susun apuh pa nap vëvënsun kurus nat e Pöl a teꞌ va Room, pareꞌ naöp, suk eꞌ to kök a taateꞌ va Room pa ö neꞌ to noh voh e Pöl po uris eh eꞌ he hikta teꞌ po vahutët.
E Pöl To Vatvus A Soe Matëëro Vakum Teꞌ Susunön Po Jiuꞌ
30 E susun apuh po teꞌ vëvënsun kurus to iu nat vavih non pataeah ne Pöl to nok vahat, ko Jiuꞌ heve ne poë. Ko meoh poen ne susun apuh to ihan këh en pe Pöl po uris eh, ko vaoe ununun en po Vakum Teꞌ Susunön po Jiuꞌ, me a ma teꞌ sunön ësës heꞌ, kee vatönun ee. Keꞌ me maꞌ e Pöl ko vasun poan pa matëëre.