2
Ea Se Vaman Vakis, Para Koe A Pënton A Ma Piuk
Ivëh, köꞌ iu rakah noꞌ a ö nöm se nat vamaaka rakah nem, pa ö nöꞌ to kiu vëhvaꞌ va noꞌ sih pa vaꞌaus a neöm, a napan va po vaman to teꞌ nem manih pa vöön va Kolosi, me ra napan varih po kum teꞌ varih, to vaman ne Sosoenën manih pa vöön va Laodisiaꞌ, me ro upöm teꞌ varih to hikta ep avoeꞌ ne peöꞌ. Eöꞌ to nonok noꞌ sih a kiu vaꞌih, marën a vasöë a ma kokoman peöm kurus, me eöꞌ to kunkuin noꞌ o kokoman peöm, köm se iu o upöm teꞌ pe Sosoenën, paröm vapöh kokoman me raoe. Ivëh, köm se kon o kokoman vih, ko kokoman vih pamëh sih vaeh o vaman peöm. Ivëh, köꞌ iu noꞌ a ö ne eöm se nat vavih a soe vakoaan pe Sosoenën. Ka pusun in a soe vakoaan pamëh, ivëh, e Kristo. A ma vu nat me a ma kokoman vih to vakoaan rakah ne manih pe Ieesuꞌ Kristo, ko teꞌ va e ne manih pa ö no a moniꞌ to puh va non pa iuun vavahoꞌ moniꞌ. Ka manih varoe ko peꞌ, ne ea se kon a kiꞌ para peret o hopaꞌ pamëh, ko kon koe a ma vu nat, me a ma vu kokoman vakoaan pe Sosoenën nën.
Ivëh, köꞌ hikta iu noꞌ ta pah teꞌ se vamanman a no neöm, pareꞌ piuk a neöm. Ivëh, nöꞌ to sosoe suk va ka noꞌ neöm manih. Oman! Eöꞌ to hikta teꞌ vaꞌpeh me a noꞌ neöm, köm hikta ep voh nem peöꞌ. Ivëhkëk, manih po kokoman peöꞌ, nöꞌ to haraꞌ ke noꞌ pan, eöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me e noꞌ peöm. Paröꞌ vaeö rakah e noꞌ pa ep ka neöm to kiu vatotoopin nem, ko sun vakis nem po vaman peöm pa suk e Kristo.
Ea Se Vatös Vavih Rakah Me E Ieesuꞌ, Para Kon O Toꞌtoꞌ Vamaman
Eöm to kon vahik voh em pe Sunön pea Ieesuꞌ Kristo manih po toꞌtoꞌ peöm. Ivëh, köm se nönö vaꞌpeh tamoaan vah me nem eah. Eöm se vakom vakis rakah nem manih peꞌ, vamanih pa ö no naon to aan va non, pareꞌ sun vakis va non sih po oeh, me manih pa ö na iuun to sun va non po toon eh. O vaman peöm se teꞌ eh rakah non pa Soe Vih vëh, nemöm to vavaasis a no neöm. A ma poen kurus rakah nöm se sosoe vavihvih ke nem na e Sosoenën, suk a ma moeh tah neꞌ to nok.
Eöm se matop vavih nem, peꞌ to hat non pa ta pah teꞌ tomeꞌ vatvus ka neöm ta ma vu nat, me ta ma vu to pinpiun, pareꞌ nok a neöm köm vatet o kokoman piuk peꞌ, köm tavus em a nap kikiu akuk peꞌ. A pap teꞌ to teꞌ va ne nën, ee to kokon ne sih a ma kokoman pa kën sipun, me a ma teꞌ kokoman po oraꞌ varih to matop ne sih a ma tah va pa akis, me a ma teꞌ tah va po oeh. Ee to hikta nat ne pa vaasis a neöm pa vatet o kokoman vih pe Kristo. Eöm se teꞌ vamatop rakah nem, suk ataeah, eöm to nat vavih e nem po toꞌtoꞌ avoes pe Sosoenën to puh e non manih pa sionin e Kristo, paröm nat me nem, e Ieesuꞌ Kristo to tavus teꞌ voh, pareꞌ matan va e non manih pea. Ko toꞌtoꞌ, me o kikis pe Sosoenën puh avoes rakah e non manih peꞌ. 10 Eꞌ koman to teꞌ me non a tasun va pa matop a ma vu tuvuh varih, to vovoh ke ne a ma meh tuvuh to teꞌ me ne a ma vu kikis.* [... a ma vu tuvuh varih to vovoh ke ne a ma meh tuvuh to teꞌ me ne a ma vu kikis.] Ee ivarih, a ma ankeroꞌ, me a ma tuvuh vih, me a Tuvuh Vasioꞌ, me e susun po oraꞌ hat, me a ma tuvuh hat to teꞌ ne paan eah. E Kristo to matop non a ma tuvuh poë varih, suk eꞌ e Sosoenën. Ke eöm kurus a napan pe Kristo. Ivëh, ne Sosoenën to heꞌ suk voh a neöm o toꞌtoꞌ me o kikis peꞌ, to puh rakah e non manih pe Kristo, ko toꞌtoꞌ, me o kikis pamëh to puh rakah me e non manih pa ma apeneöm.
11 Eöm to vaman voh e Kristo, paröm vatös vavih me voh em peꞌ ko kon em pa taateꞌ va pa pe a ö kokoaan vëh pa sionin a teꞌ. A taateꞌ pamëh to hikta teꞌ non pan a taateꞌ va po sionin, ahik, manih pa taateꞌ pe Ieesuꞌ Kristo, neꞌ to pe vahik en po iu hat vëh to teꞌ non pa komaara. A pusun in a taateꞌ pamëh to teꞌ va non manih pan, a teꞌ nee to pe a ö kokoaan peꞌ, to teꞌ va e non manih pa teꞌ to këh maꞌ a matop va pa taateꞌ hat. Ivëh, ne Kristo to kon suk këh a ra po kikis va po iu hat vëh, to teꞌ non pa komaara. A taateꞌ pamëh eꞌ a taateꞌ man va pa pe a ö kokoaan vëh to teꞌ non pa sionin a teꞌ. 12 O poen nöm to kon voh a pupui, keꞌ teꞌ va e non manih pan, eöm to mët vaꞌpeh me Kristo manih pa kuruse. Ke Sosoenën pe vatös en peöm manih pa koveꞌ. Ko poen nöm to vaman o kikis pe Sosoenën, keꞌ kunkuin vaꞌpeh taneꞌ hah en peöm manih pa koveꞌ ke Kristo. 13 Moaan voh nöm to nonok voh nem a ma vu taateꞌ hat, paröm vavatet vaviꞌ voh nem a ma iu hat varih, to teꞌ ne manih pa komëneöm. A ma taateꞌ poë varih to vataare e ne pea, to teꞌ vavoh e no manih pa nap mët, manih pa ma taateꞌ totoopin pe Sosoenën. Ivëhkëk, e Sosoenën to nok a neöm, köm kon vaꞌpeh hah me em pe Kristo po toꞌtoꞌ voon, ke Sosoenën ihan anoe vahik en pa ma hat pea. 14 Eꞌ to teꞌ va non manih pe Sosoenën to hiuk o kiun va po Vavaasis pe Mosës, to vahoꞌ en pea po vahutët. Ko Vavaasis pamëh, to vataare vahik en pea pa ma hat pea. Pareꞌ nok a ra ka teꞌ e no paan a ma soe kikis peꞌ. Ivëhkëk, e Sosoenën to hiuk va in o Vavaasis pamëh manih pan, o poen ne Ieesuꞌ Kristo to mët manih pa kuruse ka mët peꞌ teꞌ va non manih pan, e Sosoenën to hiuk vahik en pa ma soe va po Vavaasis pamëh, to vahoꞌ a ra po vahutët.
15 E Sosoenën to vöknah vahik en pa ma kikis po oraꞌ eh, me a tasun po oraꞌ varih to matop ne a ma meh oraꞌ. Ivëhkëk, manih pa kuruse ne Sosoenën to vataare vahik en pa napan, pa ö neꞌ to vöknah vahik en pa ma tah poë varih, kee tavus ee a ma siꞌ tah pinpiun manih pa matëëra napan kurus.
Ea Se Nat No Vavatet No A Taateꞌ Pa Teꞌ
16 Ivëh, köm se nat nem vaonöt ke ta pah teꞌ keꞌ kiiki a neöm, pareꞌ soe pan, eöm to hikta vavatet nem a taateꞌ va pa soepip a ma papaeh taëën, me a taateꞌ soepip a kaak a ma tah kakaak, me eöm to hikta vakumkum vaꞌpeh me raoe pa ma poen apaꞌpuh va po rotuꞌ, me eöm to hikta vakum me raoe pa nok a rotuꞌ vaeö suk a sivö voon, me o poen nee to popokaꞌ ne o Poen Apaapo, to tatavus non pa ma nënkikiu kurus, köm hikta vakum vaꞌpeh me raoe ko vatet a taateꞌ pee. 17 Ka ma tah poë varih, ee a ma tah to vëknöm ro ne a ma tah to meꞌ avoeꞌ e ne pa tavus. Ivëhkëk kuru, no a tah man pamëh to tavus vahik en maꞌ, ka tah man pamëh, ivëh, e Kristo koman. 18 Ivëh, ka ta pah teꞌ se keh vavaasis non ta soe neꞌ to ep po tatarep. Pareꞌ soe ka neöm pan, eöm se vöknah ëm paröm hin suk o ankeroꞌ, köm nat nem tö keah, keꞌ vöknah o vaman peöm, köm hikta onöt nem kon a ma tah ne Sosoenën to vamatop keon voh to heꞌ a neöm. A pap teꞌ poë varih to vavatet avoeꞌ e ne pa taateꞌ va po iu hat to teꞌ non pa ma komëëre. Pare koman ne pan, ee to teꞌ me ne o nat o apuh rakah. 19 Ee to hikta öt vakis ne o vavaasis man pe Kristo, pare hikta vatös avoeꞌ me ne poë vamanih peꞌeꞌ o kahoꞌ pee. E Kristo to teꞌ va non manih peꞌ o kahoꞌ pea, ke ea teꞌ va e no manih pa sionineah. Keꞌ eꞌ koman to susun ka rora sih o kum teꞌ varih to vaman no e Sosoenën. Ke ea teꞌ va e no manih, po teꞌ neꞌ to iu non. Oman, e Kristo to teꞌ va e non manih po kahoꞌ va po sionin. O kahoꞌ to matop non o sionin ko sionin pupu vavih non. Eꞌ to nok a ma vavatom, me o karöꞌ va po sioniira, kee vatös vavih ne.
20 Eöm to nat e nem peöm to mët vahik vaꞌpeh me voh em pe Kristo, paröm hikta teꞌ hah nem manih pa ma taateꞌ hat va po oeh vëh. Vahvapoꞌnih, köm suksuk avoeꞌ e nem pa ma taateꞌ pa napan va po oeh vëh? Vahvanih, köm suksuk vatëh nem a ma vu taateꞌ to teꞌ va ne manih? 21 Eën se nat nom öt ta tah, parën nat nom ëën ta tah, ko nat nom vahoꞌ ta tah manih pa koreomah. Eën se keh nok va nën, eën to tavus eöm a teꞌ hat manih pa matan e Sosoenën. 22 A ma vu taateꞌ to teꞌ va ne nën, nöm se nat nem vavatet nem. Suk ataeah, a taateꞌ pamëh, to sosoe suk non a ma tah na to kikiu suk no, kee hathat vëvëhöꞌ rakah e ne. Suk ee to taneꞌ maꞌ po kokoman pa teꞌ. 23 Oman, a ma vu taateꞌ poë varih to ep va e ne manih, pee se kunkuin ee pa ma kokoman pea pa taateꞌ hin, ko nok a ra, ka hinhin no po ankeroꞌ, ko vöknah o kokoman pea, para vakmis a sioniira. O upöm teꞌ to koman ne pan, a ma taateꞌ poë varih to vavatet e ne pa ma kokoman me o nat vih. Ivëhkëk ahik, a ma taateꞌ poë varih to hikta onöt ne a vaꞌaus a ra pa vöknah o iu va po sionin.

*2:10: [... a ma vu tuvuh varih to vovoh ke ne a ma meh tuvuh to teꞌ me ne a ma vu kikis.] Ee ivarih, a ma ankeroꞌ, me a ma tuvuh vih, me a Tuvuh Vasioꞌ, me e susun po oraꞌ hat, me a ma tuvuh hat to teꞌ ne paan eah. E Kristo to matop non a ma tuvuh poë varih, suk eꞌ e Sosoenën.