4
Ke eöm varih o teꞌ susun, eöm se nonok vavih nem a nap kiu, eöm se nonok nem a taateꞌ vih totoopin manih pa ma teꞌ kiu peöm, paröm vavaato vavih me nem raoe. Suk ataeah, eöm me to nat me e nem pa teꞌ Susun peöm to teꞌ e non manuh pa vöön va kin.
Ea Se Vatet A Taateꞌ Hin Para Nö Vatotoopin
Eöm se öt vakis rakah a taateꞌ hin, ka tëëm nöm se hinhin nem, eöm se kokoman vavih, paröm soe vavihvih ke na e Sosoenën. Eöm se hinhin nem e Sosoenën, keꞌ vaꞌaus me a möm. Eöm se hin na e Sosoenën, keꞌ peret ka möm a hanan, kemöm nö nös ko vatvus a soe pe Sunön pea Kristo manih pa napan. Moaan voh no a soe pamëh to vakoaan non, ka kuru vaꞌih, no a soe pamëh to tavus vateeraꞌ en. Ivëhkëk kuru, no a napan to rës e ne pa tënan a soe pamëh, pare vahoꞌ ee peöꞌ manih pa nohnoh. Eöm se hinhin vaꞌaus a nem neoꞌ, köꞌ se vatvus vamaaka rakah a soe pamëh manih pa napan, vamanih pa ö ne Sosoenën to iu va non.
Teꞌ vanatsean öm, manih pa ö nöm to ririu va nem, manih pa ö nöm to teꞌ vaꞌpeh me nem a napan varih to hikta teꞌ me ne o vaman. Eöm se vavatet nem a ma kokoman vih, me a ma taateꞌ vih. Paröm teꞌ vamatop nem pa nok a taateꞌ ne Kristo to nonok voh non manih pa napan, pa ö neꞌ to teꞌ voh non manih po oeh. Eöm se sosoe tamoaan ke nem a napan a ma soe ninin vih, marën a vaꞌaus raoe. Ivëh, kee se keh hi a neöm ta hi, eöm se heꞌ raoe a piun vih.
E Pöl To Vanö e Tikikus Pen Onesimus Manuh Kolosi
Ko poen ne Tikikus se tavus nös manem peöm manem Kolosi, eꞌ se soe kën peöm pa ma kiu kurus nöꞌ to nonok noꞌ. E Tikikus a meh teꞌ kikiu vamaman rakah pea, eꞌ e kea pea, nöꞌ to iu noꞌ eah sih, me eꞌ a teꞌ kikiu pëpënton soe, pareꞌ vavatet vavih rakah non a taateꞌ pe Topoan pea. Eꞌ akuk ko a tah nöꞌ to vanö suk nös eah manem peöm, pan eꞌ se soe vanat a neöm emöm teꞌ vah va nem nih manih, me eꞌ se vakikis o vaman peöm. Eöꞌ to vanö nös e Onesimus, keꞌ nö vaꞌpeh me nös e Tikikus. E Onesimus eꞌ e kea pea nöꞌ to iu rakah noꞌ, me eꞌ a teꞌ kikiu pëpënton soe, pareꞌ vavatet vavih rakah non a taateꞌ pe Topoan pea. Keꞌ eꞌ koman rakah a meh peöm. E Tikikus pen e Onesimus se nö nös, pare soe vanat a neöm pa ma tah to tatanok ne manih.
E Pöl To Vanö A Potan Avih Peꞌ Manuh Pa Napan Va Kolosi
10 E Aristakus to teꞌ vaꞌpeh me a no neoꞌ manih pa nohnoh, eꞌ to heꞌ a nös neöm a potan avih peꞌ. E Mak, e pean pe Banabas me, to vanö nös a potan avih peꞌ manem peöm. Eꞌ se keh nö en nös manih peöm, eöm se vaeö rakah em pa öt eah, vamanih pa ö nöꞌ to soe vanat vavoh ka nös neöm. 11 Ke Jisas vëh, no a napan to popokaꞌ ne a meh ëhnaneah pan, e Jastus, eꞌ me to vanö nös a potan avih peꞌ manem peöm. Ee kuru a kukön teꞌ varoe ko poë varih, to kiu vaꞌpeh me a no neoꞌ, ee ra ma to Jiuꞌ to kiu vaꞌpeh me a no neoꞌ pa kiu vaꞌih. Kemöm vavatvus nem a soe va pa Matop Vih pe Sosoenën. Ee to vavaꞌaus vavih rakah e ne peöꞌ, köꞌ haraꞌ vavih e noꞌ.
12 E Ëpafras, eꞌ me a teꞌ koman rakah peöm to vanö nös a potan avih peꞌ manem peöm. Keꞌ eꞌ me a teꞌ kikiu vih rakah pe Ieesuꞌ Kristo, a ma tamoaan rakah neꞌ to hinhin vakis non sih e Sosoenën, pan eꞌ se vaꞌaus a neöm, köm sun vakis rakah, vamanih pa ö no a napan varih, to vaman ne Kristo to kon vavoh in a taateꞌ pe Sosoenën. Pare nat vavih e ne pa ma tah ne Sosoenën to iu non sih. 13 Eöꞌ to kehkeh soe vanat a noꞌ nös neöm pan, e Ëpafras to kon a tasun peöm, me ro kum teꞌ varih to vaman ne Ieesuꞌ manih pa vöön va Laodisiaꞌ, me manih pa teꞌ vöön va Hierapolis, pa ö neꞌ to kiu vëhvaꞌ non pa vaꞌaus a neoꞌ. 14 Ke Luk vëh a röktaꞌ, nemöm to iu suntan nem eah sih, pen Demas, ee me pon to vanö nös a potan avih pee manem peöm.
15 Köꞌ iu noꞌ a ö nöm se heꞌ a potan avih peöꞌ manih pa kën kea peöꞌ varih to teꞌ ne pa vöön va Laodisiaꞌ, me manih pe Nimfaꞌ, e köövo pamëh no kum teꞌ varih to vaman ne Ieesuꞌ to tötönun ne sih pa iuun peꞌ. 16 O poen nöm se ëh vahik o kiun vaꞌih, eöm se vanö pet na o kiun pamëh manuh po kum teꞌ varih to vaman ne Ieesuꞌ manih Laodisiaꞌ, kee ëh me o kiun pamëh nën. Ko kiun ne eöꞌ to vanö voh nös manuh Laodisiaꞌ, eöm me se ëh o kiun pamëh. 17 Eöm me se soe ke Arkipus pan, “Eën se matop vavih nom a kiu vaꞌih nën to kon taneꞌ voh manih pe Sunön. Parën kiu rakah nom, ko vahik a kiu pamëh neꞌ to heꞌ a oah.”
18 Eöꞌ e Pöl, eöꞌ koman to kiun nös a soe vaꞌih, a potan avih pa koreneoꞌ, paröꞌ vanö ka nös neöm. Eöm se kokoman tamoaan a nem maꞌ neoꞌ, peöꞌ to teꞌ avoeꞌ e noꞌ manih pa nohnoh. Köꞌ hinhin noꞌ pan, o ururuan vih pe Sosoenën se teꞌ vaꞌpeh tamoaan me a non neöm.