21
E Ieesuꞌ To Tavus A Tönim Me Ra Poa Vamomhë Peꞌ
A ma tah kurus varih to tanok vahik ee, ke Ieesuꞌ tavus hah en pa ma vamomhë peꞌ manih pa tonon va Galiliꞌ. Ka meh ö nee to popokaꞌ va ne a tonon pamëh ivëh, a Taëberius. Keꞌ eꞌ ivaꞌih a ö ne Ieesuꞌ to vataare hah vavoh in. A ma pah vamomhë varoe to tönun, pare teꞌ ne nën. E Saëmon Pitaꞌ ke Tömas a meh ëhnaneah e Didimus, ke Nataniel a teꞌ va Kenaꞌ manih pa muhin va Galiliꞌ, me ra poa sunaiꞌ Sëbëdiꞌ, me ra meh poa vamomhë pe Ieesuꞌ, ee to teꞌ vaꞌpeh ne. Ke Saëmon Pitaꞌ soe ke ro upöm vamomhë peꞌ pan, “Eöꞌ se nö eoꞌ pa taanaꞌ iian.” Ko upöm soe ee maꞌ pan, “Emöm me se nö vaꞌpeh me a oah pa taanaꞌ iian. Kee nö ko tok ee po paröꞌ. Ivëhkëk, manih pa popoen avoes pamëh, nee to hikta vaon rakah ta pah iian.
Pa pöstakah rakah no a potan to pepeah nö non maꞌ, ko vamomhë ep i na e Ieesuꞌ to sun non sinten tonon. Ivëhkëk, ee to hikta nat e ne poë e Ieesuꞌ. Ke Ieesuꞌ hi en maꞌ pee pan, “Pus koaꞌ, eöm vaon vur em pa ta ma iian ah?”
Kee piun a soe peꞌ, pare soe pan, “Ahik! Ahik rakah ta siꞌ tah nemöm to vaon vu.”
Ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, “Vöknah koe in a kë peöm manih pa papmatö in o paröꞌ, paröm vaon ta ma iian.” Ivëh, kee vöknah ee pa kë pee ko iian oon suntan rakah ee, kee hikta onöt ne a rëh peah hah maꞌ a kë manih po paröꞌ.
Ke vamomhë vëh ne Ieesuꞌ to iu oah rakah non sih poan soe ke Pitaꞌ pan, “A teꞌ vëh, eꞌ e Sunön.” Ke Pitaꞌ pënton vakomanih pan, “Eꞌ e Sunön”, pareꞌ pakuh vakis hah o ohop peꞌ, pareꞌ surap en na tonon ko akaꞌ takin en. Ko upöm vamomhë varih to tok ne po paröꞌ, hoaꞌ takin me ee maꞌ pa kë to puh non po iian. Ee to hikta teꞌ varo këh voh ne a sinten tonon, ee to varo va ne maꞌ manih pa 100 mitaꞌ. O vamomhë to tatakin këh ko ne maꞌ o paröꞌ, pare ep ee po suraꞌ ororan, no a pah iian to tok non me a pah ö taëën.
10 Ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, “Teꞌ maꞌ öm ta ma iian po iian varih nöm to vaon ko maꞌ.”
11 Ke Saëmon Pitaꞌ peah hah en manuh po paröꞌ, pareꞌ rëh takin en maꞌ pa kë to puh rakah non po iian apaꞌpuh. O iian to peo onöt ne a 153. Ivëhkëk, a kë vëh nee to rëh o iian to hikta tökrus. 12 Ke Ieesuꞌ vaoe e na pee, pareꞌ soe na pan, “Nö maꞌ öm ko ëën.” Ivëhkëk, ahikta pah vamomhë to hi e Ieesuꞌ pan, “Eën eteh?” Suk ataeah, ee to nat e ne pe, eꞌ akuk kuru e Sunön. 13 Ivëh, ke Ieesuꞌ nö en manuh pee, pareꞌ kon a ö taëën ko heꞌ en pee. Eꞌ to kon a iian, pareꞌ heꞌ pet en pee.
14 Keꞌ ivaꞌih a vakön poen ne Ieesuꞌ to tavus a ma vamomhë peꞌ murin in a ö neꞌ to sun taneꞌ hah pa mët.
E Ieesuꞌ To Vavaato Me Non E Pitaꞌ
15 Ee to ëën vahik ee ke Ieesuꞌ soe ke Saëmon Pitaꞌ pan, “Saëmon, sunaiꞌ Jon, eën iu oah rakah kës e nom peöꞌ pa ö no upöm to iu va ka ne neoꞌ?
Ke Pitaꞌ soe ken pe Ieesuꞌ pan, “A, Sunön, eën to nat e nom peöꞌ to iu e noꞌ pën.”
Ke Ieesuꞌ soe ke poan pan, “Makën vavih a ma soneꞌ sipsip peöꞌ.”
16 E Ieesuꞌ to vapöök hi en pe Pitaꞌ pan, “Saëmon sunaiꞌ Jon, eën iu rakah e nom peöꞌ öh?”
Ke Pitaꞌ piun, pareꞌ soe pan, “A, Sunön, eën to nat e nom peöꞌ to iu e noꞌ pën.”
Ke Ieesuꞌ soe ken peꞌ pan, “Matop vavih nom o sipsip peöꞌ.”
17 E Ieesuꞌ to vakön hi en pe Pitaꞌ pan, “Saëmon sunaiꞌ Jon, eën iu e nom peöꞌ öh?”
Ke Pitaꞌ haraꞌ vahat rakah en po tamak, suk e Ieesuꞌ to vakön hi en peꞌ pan, “Eën iu e nom peöꞌ öh?” Ivëh, neꞌ to soe suk va in na poan manih pan, “Sunön, eën to nat e nom pa ma moeh tah kurus, parën nat rakah e nom peöꞌ to iu e noꞌ pën.”
Ke Ieesuꞌ soe ke poan pan, “Mamakën vavih nom ah o sipsip peöꞌ.” 18 Eöꞌ to soe vamaman rakah keoꞌ pën, “O poen nën to teꞌ sekaꞌ voh nom, eën se voh o voh pën, parën nö eom pa ö nën to iu nö nom. Ivëhkëk, o poen nën se manot, eën se kë a koreomah ka meh teꞌ voh a oah po voh pën. Ko me koe ken pën pa ma ö nën to hikta iu nö nom.” 19 E Ieesuꞌ to heꞌ a soe vaꞌih, eꞌ to sosoe suk non a ö ne Pitaꞌ se mët vah va, marën a kë a ëhnan e Sosoenën. E Ieesuꞌ to soe vahik vakomanih, pareꞌ soe ke Pitaꞌ pan, “Pitaꞌ, suk a maꞌ neoꞌ ah.”
A Soe Pe Vamomhë Vëh Ne Ieesuꞌ To Iu Non Sih
20 E Pitaꞌ to tarih ko ep i na e vamomhë vëh ne Ieesuꞌ to iu oah rakah non sih, to suksuk nö non maꞌ raoe. E vamomhë pamëh to vahoꞌ voh a pasuneah manih pa poen e Ieesuꞌ, po poen nee to ënëën ne, pareꞌ hi poan pan, “Sunön eteh vëh se vikuh ka oah manih pa napan varih to hat ov a nom oah?” 21 E Pitaꞌ to ep na poan to suksuk nö non raoe, pareꞌ hi e Ieesuꞌ pan, “Sunön, ka teꞌ poꞌ vëh no ataeah se tavus amot maꞌ manih peꞌ?”
22 Ke Ieesuꞌ piun poan, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ se keh iu noꞌ a ö neꞌ se teꞌ toꞌtoꞌ non, ko onöt po poen nöꞌ se hah maꞌ, keꞌ teꞌ e non. Suk ataeah, a tah pamëh to hikta teꞌ non pan, a tah pën. Suk varoe a maꞌ neoꞌ ah.” 23 Ivëh, ka soe nö vavah en topniira napan va po vaman, a soe pamëh to soe suk non e vamomhë pamëh to hikta antoen non a mët. Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to hikta sosoe voh non pan, e vamomhë pamëh to hikta antoen non a mët. Ahik, eꞌ to sosoe vavoh non manih pan, “Eöꞌ se keh iu noꞌ, ke vamomhë pamëh teꞌ toꞌtoꞌ e non, keꞌ onöt po poen nöꞌ se hah maꞌ. A tah pamëh to hikta teꞌ non pan eꞌ a tah pën.”
24 E vamomhë akuk ko pamëh ivaꞌih, to ep voh non a ma tah poë varih, pareꞌ kiuntön, ivëh, ka nat e no pa ma soe neꞌ to vavatvus non, ee a ma soe man vaviꞌ.
25 Eꞌ to teꞌ me non a ma meh tah peo ne Ieesuꞌ to nonok voh non. Ea se keh kiun suk vahik rakah raoe, eöꞌ to koman noꞌ pan, o oeh avoes vëh to hikta apuh onöt non a ö neꞌ se öt non a ma puk poë varih.