6
A Napan Va Nasarët To Heꞌ Tonun E Ieesuꞌ
Matiu 13:53-58, me Luk 4:16-30
E Ieesuꞌ to këh hah en pa vöön vëh Kapaneam, pareꞌ hah en manuh pa vöön peꞌ Nasaret, ka ma vamomhë peꞌ to nö vaꞌpeh me ee peꞌ. Eꞌ to taneo en pa vavaasis a napan a soe pe Sosoenën po Poen Apaapo manih pa iuun hinhin soneꞌ po Jiuꞌ. A nap peo rakah to pënton ne poë to vavaasis non, pare pah töhkak vahat ee. Pare soe vamanih pan, “A teꞌ vëh kon taneꞌ maꞌ a ma soe varih nih? Me o nat vëh neꞌ to kon taneꞌ maꞌ nih? Eꞌ nonok vah va in non a ma tah vatoksean nih? A teꞌ vëh, eꞌ a teꞌ ekeok, eꞌ e koaꞌ pe Mariaꞌ, pareꞌ teꞌ non e kea pe Jëmis, ke Jeosëp, ke Jiutas, ke Saëmon. A ma vameneah to teꞌ vaꞌpeh me e ne pea manih.” Keꞌ ivëh, a tah no a napan va pa vöön peꞌ to heꞌ tonun suk poë. Ke Ieesuꞌ piun raoe, pareꞌ soe ke rapoë pan, “Manih pa ma ö kurus me pa vöön apuh no a napan to ta e ne po teꞌ vanënën soe, ivëhkëk, manih pa vöön koman peꞌ me manih pa ma poaneah, me manih pa tapaiuun peꞌ, ee to hikta ta ne poë, ee to heꞌ tonun e ne peꞌ.” Ivëh, keꞌ hikta onöt non a nok ta pah tah vatoksean apuh manih pa vöön pamëh, ee to hikta vaman ne poë. Ivëhkëk, eꞌ to vatok varoe a koreneah pa ma pah teꞌ varih to haraꞌ ne a ma mët, ka ma mët pee hik këh en pee, kee toꞌtoꞌ hah ee. Eꞌ to töhkak, suk a ma napan to hikta vaman ne poë. Ivëh, keꞌ vavih vah en pa ma meh vöön pa vavaasis a napan pa soe pe Sosoenën.
E Ieesuꞌ To Heꞌ A Havun Teꞌ Me A Pöök A Kiu, Pareꞌ Vanö Raoe
Matiu 10:5-15, me Luk 9:1-6
E Ieesuꞌ vaoe ununun en pa havun me ra poa vamomhë peꞌ, pareꞌ vanö pöpöök raoe pa ma vöön, pareꞌ heꞌ en pee pa tasun peꞌ, marën a veo këh a napan po oraꞌ hat. 8-9 Pareꞌ soe ke rapoë pan, “Eöm se nat nem teꞌ vaꞌpeh ta ma meh tah manih pa nö peöm, eöm se nat nem teꞌ ta taëën, me to kove, paröm nat nem teꞌ to meoh ohop. Ivëhkëk, eöm se teꞌ varoe o toknon me a suꞌ peöm. Suk a napan se matop e ne peöm pa taëën me a ma meh ohop.” 10 Eꞌ to soe vamatop avoeꞌ ken pee pan, “Eöm se keh ho pa ta pah iuun, eöm se teꞌ nem nën pa iuun pamëh, keꞌ antoen po poen nöm se këh a vöön pamëh. 11 Ka manih pa ma meh vöön no a napan se keh hikta vaoe a neöm pa ma iuun pee, pare hikta pënton a ma soe peöm. A, këh maꞌ a iuun me a vöön pamëh, paröm susunuh o kusan vëh to teꞌ non pa ma moeeneöm, paröm nö em pa meh vöön, ko nat nem vos amot koe hah maꞌ nën. Eꞌ a soe vanat va pa ö no a napan va pa vöön pamëh to hikta iu pënton ne a soe peöm. Ivëh, ke Sosoenën se vakmis raoe.” 12 Ivëh, ko vamomhë peꞌ nö ee pa vavaasis a napan pan, ee se panih a ma kokoman me a ma taateꞌ hat pee. 13 Pare veo tavus o oraꞌ hat këh a napan, pare hë o vanom manih pa napan varih to haraꞌ ne a ma mët. Kee vih hah ee.
E Jon Tövapupui to Mët En
Matiu 14:1-12, me Luk 3:19-20; 9:7-9
14 A teꞌ sunön vëh e Hëërot to pënton en pa ma tah varih, suk ataeah, a ëhnan e Ieesuꞌ to nö vavah en pa ma ö kurus. A ma paeh teꞌ to soe vamanih pan, “E Jon Tövapupui to sun taneꞌ hah maꞌ po vapeepe. Ivëh, neꞌ to teꞌ suk me non o kikis va pa nok a tah vatoksean.” 15 Ka ma upöm teꞌ soe ee pan, “Eꞌ a teꞌ vanënën soe vëh e Elaëjaꞌ.” Ko upöm sosoe e ne pan, “Eꞌ a teꞌ vanënën soe to teꞌ va non manih pa ma teꞌ vanënën soe vamoaan voh.” 16 E Hëërot to pënton a tah vaꞌih, pareꞌ soe pan, “E Jon Tövapupui nöꞌ to moes kurus voh eoꞌ pa koꞌkoneah. Ivëhkëk, kuru neꞌ to toꞌ hah en maꞌ.”
17 E Hëërot koman voh to vanö a ma teꞌ peꞌ, kee öt e Jon, pare nohnoh poë po uris eh, ko vahoꞌ poë pa iuun nohnoh. E Hëërot to nok vamanih, suk eꞌ to me e töveneah, Hëëroteas, e köövo pe kea soneꞌ peꞌ, Filip. 18 Ivëh, ke Jon Tövapupui soe ke voh e Hëërot pan, “Manih pa taateꞌ pa kën sipuura, eën se nat nom me e köövo pe kea pën pa tëëm neꞌ to teꞌ toꞌtoꞌ avoeꞌ e non.” 19-20 E Hëëroteas to poet voh, ko heve non e Jon Tövapupui, pareꞌ iu ip vamët e non peꞌ. Ivëhkëk, eꞌ to hikta antoen non. Suk ataeah, e Hëërot to nanaöp e non pa ip vamët e Jon, suk eꞌ to nat e non pe Jon a teꞌ vih, no a taateꞌ peꞌ to totoopin rakah manih pa matan e Sosoenën, pareꞌ vivihan. Ivëh, keꞌ ut vavih e non peꞌ. Ko poen neꞌ to pënton a soe pe Jon, eꞌ to pah kokoman vörep e non, pareꞌ pah haraꞌ vapunis rakah e non. Ivëhkëk, eꞌ to pah iu rakah e non pa pënton a soe peꞌ.
21 Po vasuksuk ne Hëëroteas to taum en pa hanan va pa ip vamët koe e Jon Tövapupui manih pa ö ne Hëërot to kehkeh nok non a taëën apuh, suk o poen ne sinaneah to vahuh voh poan. A ma vu susunön va pa muhin va Galiliꞌ, me ro teꞌ varih to vovoh ne manih pa nap vëvënsun, me o teꞌ varih to kiu ne pa kaman, ee ra ma teꞌ poë varih ne Hëërot to vaoe raoe marën a vaeö me poë pa taëën peꞌ. 22 Ke semon Hëëroteas nö maꞌ, pareꞌ pinoꞌ vamanin en pe Hëërot, me ra ma napan varih to ënëën vaꞌpeh me ne poë. Ivëh, ke Hëërot soe ke koaꞌ sepeꞌ pamëh pan, “Ataeah nën to iu nom. Eöꞌ se heꞌ eoꞌ pën.” 23 Ke Hëërot soe en pa soe vaman kikis peꞌ manih pe koaꞌ sepeꞌ pamëh pan, “Man rakah non pe Sosoenën, eöꞌ se heꞌ eoꞌ pën pataeah nën to iu nom. Eën se keh iu nom a ö nöꞌ se kök vakëh a muhin nöꞌ to matop noꞌ, paröꞌ heꞌ a oah ta ö, a, eöꞌ se nok va eoꞌ nën.”
24 Ke koaꞌ sepeꞌ pamëh tavus, pareꞌ hi en pe sinaneah pan, “Eöꞌ se hin ataeah manih pe Hëërot?” Ivëh, ke sinaneah Hëëroteas taum poꞌ en pa hanan va pa ö ne se ip vamët koe in e Jon Tövapupui, pareꞌ soe ke semoneah pan, “A, eën se nö hah manuh pe Hëërot, parën soe va in eah manih pan, ‘Eöꞌ to iu noꞌ o kahoꞌ pe Jon Tövapupui neꞌ se heꞌ maꞌ oah.’ ” 25 Ke koaꞌ sepeꞌ pamëh vëvëhöꞌ hah rakah en manuh pe Hëërot, pareꞌ hin vakis rakah en pan, “Eöꞌ to iu noꞌ a ö nën se heꞌ ohoꞌ a neoꞌ o kahoꞌ pe Jon Tövapupui se pet non pa peret.” 26 Ke Hëërot pënton a soe vaꞌih ko pah toksean rakah en, pareꞌ teꞌ me e non po tamak. Ivëhkëk, a hikta tah neꞌ se nok, suk ataeah, eꞌ to soe vu ken pe semon Hëëroteas pa soe kikis, o upöm teꞌ susunön neꞌ to vaoe na he pënton i ne pa soe pamëh. Ivëh, neꞌ hikta onöt suk non a kök hah a soe kikis neꞌ to soe ke vu e koaꞌ sepeꞌ. 27 Ka teꞌ sunön pamëh veo ohoꞌ en pa teꞌ vëvënsun peꞌ, keꞌ nö en pa iuun nohnoh, pareꞌ moes kurus en maꞌ po kahoꞌ pe Jon. 28 Eꞌ to teꞌ maꞌ o kahoꞌ pe Jon to pet non pa peret, pareꞌ heꞌ en pe koaꞌ sepeꞌ pamëh, ke koaꞌ sepeꞌ pamëh teꞌ, ko heꞌ en pe sinaneah.
29 Ka ma vamomhë pe Jon Tövapupui pënton a ö ne Jon to mët en, pare nö maꞌ, ko teꞌ ee pa sionin e Jon, ko pe ee peꞌ po vapeepe.
E Ieesuꞌ To Makën A 5,000 Teꞌ
Matiu 14:13-21, me Luk 9:10-17, me Jon 6:1-13
30 A ma aposol pe Ieesuꞌ to hah ee maꞌ, pare tönun vaꞌpeh hah me ee pe Ieesuꞌ, pare vahutët ke poë a ma kiu me a ma soe nee to vavaasis ne maꞌ a ma napan. 31 A nap peo rakah to nönö kov e ne maꞌ, ko upöm vaahah e ne, ke Ieesuꞌ me a ma vamomhë peꞌ hikta antoen ne a ëën. Ivëh, ke Ieesuꞌ soe ke rapoë pan, “Ep öm, ka nö ee pa ta ö ne ea se teꞌ varoe no, köm sih vanot, ko ëën ta taëën.” 32 Keꞌe varoe kuru to peah ee po paröꞌ, pare nö ee pa ö no a hikta teꞌ to teꞌ non.
33 Ka ma napan ep i raoe to nönö ne, pare ep inan ohoꞌ ee pee. Ivëh, kee taneꞌ ee maꞌ pa ma vöön, ko vavaveo vovoh, pare tavus momoaan kee pe Ieesuꞌ, me a ma vamomhë peꞌ. 34 E Ieesuꞌ to tatakin këh ko non o paröꞌ, pareꞌ ep a napan peo rakah, ko pah uruan en pee, suk eꞌe to teꞌ va i ne manih po sipsip varih no ahikta teꞌ to matop non rapoë. Ivëh, keꞌ taneo en pa vavaasis raoe pa ma soe pe Sosoenën. 35 A siꞌ ö hat ka muhin poen en, ka ma vamomhë peꞌ nö ee manuh peꞌ, pare soe ke poë pan, “A moeh hikta teꞌ ivëh. 36 Ivëh, ka se ep, ko vanö hah a ma napan varih, kee nö, pare voen ta ma taëën pa ma vöön to teꞌ vatët ne manih, ko ëën.” 37 Ke Ieesuꞌ piun raoe, pareꞌ soe pan, “Eöm koman se makën raoe.” Kee hi poë pan, “Eën to iu pöꞌ nom a ö nemöm se nö, ko voen maꞌ ta ma taëën pa ta moniꞌ to onöt va non manih po 200 voaꞌ moniꞌ, ha?” 38 Ke Ieesuꞌ hi rapoë pan, “O tovih muꞌ ne eöm to öt nem? Nö öm ko hi voh na a napan.” Kee nö ko nat maꞌ, pare hah maꞌ ko soe ke poë pan, “O tönim muꞌ me a poa iian.”
39 Ke Ieesuꞌ soe ke ra ma vamomhë peꞌ pan, “Eöm se soe ke ra napan, kee ihoꞌ pa ma kum manih pa karas.” 40 Ka napan ihoꞌ nö ee pa ma kum to antoen ne a ma 50 teꞌ, ka ma meh pa ma 100 teꞌ. 41 Ke Ieesuꞌ kon o tönim muꞌ me a poa iian, pareꞌ ta peah na kin, ko soe vavihvih ken na pe Sosoenën. Eꞌ to kökök a ma muꞌ, pareꞌ heꞌ a ma vamomhë peꞌ, pan ee se ki vakëkëh ke ra napan. Ka poa iian me neꞌ to kök, pareꞌ nok pet va en nën. 42 Ka napan kurus ëën, ko mahun vahik rakah ee. 43 Ko vamomhë pe Ieesuꞌ ununun o havun me o pöök kove pa ma ö muꞌ me a ma ö iian varih no a napan to ëën këh. 44 A napan varih to ëën a taëën pamëh to onöt voh ne o 5,000 teꞌ oeteꞌ.
E Ieesuꞌ To Tet Maꞌ Pa Tonun A Tonon Va Galiliꞌ
Matiu 14:22-33, me Jon 6:16-21
45 Ke Ieesuꞌ vëvëhöꞌ vapeah en pa ma vamomhë peꞌ manih po paröꞌ, kee vovoh pahan këh ee peꞌ manuh pa pap tonon va Bëtsaëtaꞌ. E Ieesuꞌ koman se vanö hah a ma napan manuh pa ma vöön pee. 46 E Ieesuꞌ to vanö vahik en pa ma napan, pareꞌ peah en manuh pa tope pa hin nën. 47 Pa matanpoen rakah no o paröꞌ to atan non manih pa tonon, ke Ieesuꞌ teꞌ varoe e non maꞌ pehen manuh sinten a tonon. 48 Ke Ieesuꞌ ep in a ma vamomhë peꞌ to me ohoaꞌ o paröꞌ, suk a tuvuh to ipip koe ke non maꞌ nën. Pa pöstakah rakah topnin a 3 me 6 kirök, ne Ieesuꞌ to nö maꞌ manih pee. Eꞌ to tet maꞌ a tonon, ka siꞌ ö hat keꞌ oah en pee. 49 A ma vamomhë peꞌ to ep i na poë to tetet nö non maꞌ a tonon, pare pah tötö suntan e ne, suk eꞌe to koman ne pan e Ieesuꞌ a oraꞌ. 50 Ee kurus rakah to ep in poë pare pah rikrik e ne po naöp. Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to vaato vëvëhöꞌ me en pee, pareꞌ soe ke raoe pan, “Teꞌ vaes nem, ko koe a naöp, eöꞌ akuk kuru.” 51-52 Ke Ieesuꞌ peah en po paröꞌ ko teꞌ me e non pee, ka tuvuh hik en. Ka ma vamomhë peꞌ pah töhkak ee, suk ataeah, ee to ep in a tuvuh to hik en me a ö nee to meꞌ avoeꞌ e ne pa nat vamaaka a ö ne Ieesuꞌ to makën a napan po tönim muꞌ me a poa iian. Suk, a ma kokoman pee to teꞌ nun avoeꞌ voh e ne.
E Ieesuꞌ To Vaatoꞌ Hah A Ma Napan To Haraꞌ Ne A Ma Mët Manih Gënesaret
Matiu 14:34-36
53 Ee to pahan ee pa tonon va Galiliꞌ, pare takin ee pa muhin va Gënesaret, pare noh töön ee po paröꞌ. 54 Ee to këkëh tavus ko ne maꞌ o paröꞌ, ka napan inan vëvëhöꞌ rakah ee pe Ieesuꞌ. 55-56 Ka napan va pa ma vöön kurus vëvëhöꞌ ee maꞌ pa pënton e Ieesuꞌ, ko upöm teꞌ teꞌteꞌ ee maꞌ po teꞌ varih to koroh ne pa ma tevan to haraꞌ ne a ma mët. Ka manih pa ma ö kurus ne Ieesuꞌ to vos manih pa ma vöön apaꞌpuh, ka napan teꞌteꞌ ne maꞌ o teꞌ varih to haraꞌ ne a ma mët manuh pa ö totoaan, pare hinhin vakis ne poë pan a napan varih to haraꞌ ne a ma mët se hariun ro o ohop peꞌ. Ka napan kurus varih to haraꞌ ne a ma vu mët to hariun ro ohop peꞌ, pare toꞌ vahik rakah ee.