4
Ea Se Vapöh Kokoman Ko Teꞌ Vaeö No, Ko Kon O Kokoman Vih
Kën kea me kën vamen, eöꞌ to iu a noꞌ neöm, paröꞌ iu ep a noꞌ neöm. Eöꞌ se vaeö pa ö nöꞌ se ep a neöm, eöm to vavaeö me nem peöꞌ. Ivëh, ke eöm se sun vakis po vaman manih pe Apuh, vamanih pa ö nöꞌ to soe vavoh ka neöm.
Eöꞌ to hi a poa köövo varih, e Yuodiaꞌ pen Sintikeꞌ pan, ee se vapöh kokoman vamanih pa poa tom kea manih pe Apuh. Eöꞌ me to hi a oah, vakamöꞌ peöꞌ, ea to pet kikiu no, pan eën se vaꞌaus a poa köövo poë varih. Ee pon to vapa vavih me voh a neoꞌ pa vatvus a Soe Vih. Ee, me e Klemen vaꞌpeh me o meoh upöm, to kiu me a no neoꞌ, no a ma ëhnëëre to kiun e ne manih po puk va po toꞌtoꞌ.
Eöm se teꞌ vaeö tamoaan rakah nem manih pe Apuh. Eöꞌ se soe hah, eöm se teꞌ vaeö nem.
Koe ka napan ep ka neöm to teꞌ me nem a taateꞌ tö me a taateꞌ vih. A siꞌ ö ke Apuh hah en maꞌ. Eöm se nat nem karë suk nem ta ma tah. Ivëhkëk, eöm se hinhin nem manih pe Sosoenën pa ma tah kurus neöm to iu nem. Ko vavihvih me nem eah. Ivëh, ka taateꞌ moomo pe Sosoenën to apuh oah rakah, na to hikta onöt no a maaka vavih oah in eah. Eꞌ se matop vavih a ma kupu, me kokoman peöm manih pe Ieesuꞌ Kristo.
Kën kea me kën vamen, eöm se kokoman nem a ma tah varih to teꞌ vih ne, na to antoen no a kë raoe. Eöm se koman nem a ma tah varih to teꞌ man ne, na to kë no, kee teꞌ totoopin ne, ko teꞌ vivihan ne, me a ma tah ep vamanin, me a ma tah no a napan to ta ne. Eöm se vavatet a ma tah nöm to vavaasis taneꞌ manih peöꞌ, pa ma tah nöꞌ to soe voh ka neöm, me a ma tah neöm to ep voh nem nöꞌ to nonok noꞌ. Ivëh, ke Sosoenën to heꞌheꞌ non a taateꞌ moomo, eꞌ se teꞌ vaꞌpeh me a no neöm.
E Pöl To Vaeö Me A Napan Pe Kristo To Heꞌ Poë A Ma Heꞌ
10 Eöꞌ to vaeö vörep rakah me noꞌ e Apuh pa ö neöm to vataare hah va ka nem neoꞌ o vaꞌaus peöm. Eöm to iu vaꞌaus vatëh voh e nem peöꞌ. Ivëhkëk, a hik voh ta ö nöm se vaꞌaus vah va ka neoꞌ. 11 Eöꞌ to hikta sosoe ka noꞌ neöm a tah vëh, suk eöꞌ to iu noꞌ ta ma tah. Ahik. Eöꞌ to vavaasis voh eoꞌ ko teꞌ vaeö me e noꞌ pa ma tah nöꞌ to öt noꞌ. Me a ma moeh tah se tavus manih peöꞌ. 12 Eöꞌ to nat e noꞌ pa ö nöꞌ to teꞌ toꞌtoꞌ va noꞌ, me pa ö nöꞌ se teꞌ arus noꞌ. Ko nat e noꞌ pa ö nöꞌ to teꞌ toꞌtoꞌ va noꞌ, me pa ö nöꞌ to öt noꞌ a ma tah peo. Eöꞌ to vavaasis voh eoꞌ pa ö nöꞌ se teꞌ va noꞌ, me pa ö nöꞌ se teꞌ vaeö noꞌ pa ma tëëm, no a ma tah kurus se tanok manih peöꞌ, pa ö nöꞌ se öt onöt noꞌ a taëën, me pa ö nöꞌ to haraꞌ noꞌ o maë. Me pa ö nöꞌ to öt oah noꞌ a ma tah peo, nöꞌ to iu noꞌ, me pa ö nöꞌ to öt vakökööt noꞌ. 13 Eöꞌ to antoen e noꞌ pa nok koe a ma tah kurus manih pe Kristo, suk eꞌ to heꞌ a neoꞌ o kikis peꞌ.
14 Ivëhkëk, eꞌ to vih non peöm to vaꞌaus a neoꞌ pa ö nöꞌ to teꞌ me voh noꞌ a punis. 15 Eöm a ma napan va pa vöön apuh va Filipaë to nat koman e nem, pa ö nöꞌ to taneo voh pa vatvus a Soe Vih manem. Po poen nöꞌ to këh maꞌ a muhin peöm Mësadoniaꞌ, eöm varoe voh o pöh kum teꞌ to vaman nem e Ieesuꞌ to vaꞌaus voh nem neoꞌ pa moniꞌ. 16 A ma tëëm nöm to vanö voh ka maꞌ neöꞌ a ma tah nöꞌ to iu noꞌ, pa ö nöꞌ to teꞌ noꞌ manih pa vöön va Tesaronaëkaꞌ. 17 Oman rakah, eꞌ to hikta teꞌ voh non pan, eöꞌ to iu kon taneꞌ noꞌ a ma heꞌ manih peöm. Ivëhkëk, eöꞌ to iu noꞌ, ne eöm se kon taneꞌ a ma tah vih pa taateꞌ heꞌ a ma tah peöm manih pa meh teꞌ. 18 Kuru eöꞌ to öt noꞌ a ma tah kurus, ko öt oah e noꞌ pa ma meh tah nöꞌ to iu noꞌ. Suk e Ëpafroditus to teꞌ maꞌ a ma heꞌ peöm, ko heꞌ a neoꞌ. A ma heꞌ to teꞌ va ne manih po heꞌ ovoavuh vih na to heꞌ. E Sosoenën to kokon non a ma heꞌ poë varih, pareꞌ vaeö e non pa ma heꞌ. 19 E Sosoenën peöꞌ to teꞌ me non a ma tah vihvih peo oah rakah neꞌ se heꞌ koe ka neöm manih pe Ieesuꞌ Kristo. Eꞌ se heꞌ a neöm a ma tah kurus nöm to iu nem. 20 E Sosoenën, e Tamaara, ka se kë tamoaan no a ëhnaneah. Oman.
E Pöl To Soe Ataaton Ke Ra Napan Va Filipaë
21 Eöm se soe vavihvih nem a ma meoh upöm teꞌ pe Sosoenën pa ëhnan e Kristo. O teꞌ varih to teꞌ vaꞌpeh me a no neoꞌ, to vanö nös a soe vavihvih pee manih peöm. 22 A ma napan kurus pe Sosoenën to vanö nös a soe vavihvih pee manem peöm. A ma teꞌ me varih to nonok ne a kiu manih pa iuun pe Sisaꞌ. Ee me to vanö nös a soe vavihvih eh pee manih peöm.
23 Eöꞌ to hinhin noꞌ e Apuh pea Ieesuꞌ Kristo, pan se heꞌ a neöm o ururuan peꞌ, ko teꞌ vaꞌpeh me a no neöm kurus.