2
Proclamando a Cristo crucificado
Ni̱ niꞌi a ni é re̱ꞌ sisi̱ ngaa guisī rian ma̱n án re̱ꞌ natāj nuguanꞌ xa̱ngaꞌ ꞌna̱ꞌ rian Yanꞌanj gunun a ni é re̱ꞌ, ni̱ nun ga̱ꞌmī nuguanꞌ chru̱n nga̱ nuguanꞌ ꞌueé gunun a ni é re̱ꞌ huin ín re̱ꞌ jnánj néꞌ nga̱ xicaꞌuij néꞌ. Sani̱ gani ruhuāj si ga̱ꞌmī urin nuguanꞌ rian án re̱ꞌ huin si-nu̱guanꞌ Jesucristo tsínj guinicoꞌ rian rugutsi̱. Ni̱ ngaa guisī rian ma̱n án re̱ꞌ, ni̱ gahuin na̱ꞌā gaꞌmī. Ni̱ guxuꞌuīj. Ni̱ nagunanj yūnj anj. Ni̱ ngaa gaꞌmī, ni̱ natāj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj gunun a ni é re̱ꞌ. Ni̱ nun ga̱ꞌmī nuguanꞌ chru̱n huin nuguanꞌ aꞌmi ni tsínj niꞌi sa̱ꞌ mánj. Sani̱ riqui Espíritu Santo sisi̱ nucuaj nuguanꞌ gaꞌmī rian án re̱ꞌ. Nitaj si huin ruhuāj sisi̱ gu̱xuman ruhua á re̱ꞌ ni̱ꞌyaj á re̱ꞌ Yanꞌanj xiꞌí si aꞌmi manꞌānj nuguanꞌ aꞌmi ni tsínj niꞌi sa̱ꞌ. Sani̱ huin ruhuāj sisi̱ gu̱xuman ruhua á re̱ꞌ ni̱ꞌyaj á re̱ꞌ Yanꞌanj xiꞌí si nucuaj si-nu̱guanꞌ ni únj, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj anj.
La revelación por el Espíritu Santo
Sani̱ hua nuguanꞌ chru̱n niꞌi néꞌ ꞌna̱ꞌ rian Yanꞌanj. Ni̱ aꞌmi ni únj nuguanꞌ daj rian ni ngüi̱ unun sa̱ꞌ si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj. Sani̱ nitaj si ꞌna̱ꞌ ni nuguanꞌ aꞌmi néꞌ rian ni tsínj huin achij rian xungüi̱ gaquinꞌ nan mánj. Daj si niꞌi néꞌ sisi̱ ga̱nahuij ni tsínj huin achij daj. Sani̱ aꞌmi ni únj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj huin nuguanꞌ chru̱n. Ni̱ nuguanꞌ nan huin ꞌngo̱ nuguanꞌ gari hui̱ Yanꞌanj asi̱j sini ya̱n ngaa achin guiꞌyaj Yanꞌanj xungüi̱. Ni̱ huin ruhua Yanꞌanj sisi̱ ga̱nahuin ꞌueé néꞌ, gui̱ꞌyaj nuguanꞌ nan. Nun gara daꞌngaꞌ ruhua ni tsínj huin achij mán chruhua xungüi̱ nuguanꞌ nan. Sisi̱ nu̱n gara daꞌngaꞌ ruhua ni sij, ni̱ si̱ docoꞌ ni sij rian rugutsi̱ Señor huin tsínj gahuin achij ne̱ꞌ xataꞌ mánj.
Sani̱ hua ni̱ca rian si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj:
Ni ngüi̱ ꞌi̱ ruhua niꞌyaj Yanꞌanj, ni̱ hua guiꞌyaj xugüi Yanꞌanj ni rasu̱n hua ꞌueé.
Ni̱ a̱ ꞌngo̱ ni sij nun gui̱niꞌi ni rasu̱n daj.
Ni̱ nun gunun ni sij xiꞌí ni rasu̱n daj nej.
Ni̱ nun ga̱ni ruhua ni sij da̱j hua ni rasu̱n daj.
Daj gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj.
10 Sani̱ digyán Yanꞌanj ni rasu̱n daj rian ni únj, guiꞌyaj Espíritu Santo. Daj si niꞌyaj sa̱ꞌ Espíritu Santo daranꞌ ni nuguanꞌ. Ni̱ niꞌi sa̱ꞌ Espíritu Santo si ani ruhua niman Yanꞌanj nej.
11 Nitaj a̱ ꞌngo̱ tsínj ga̱ꞌue xa̱caj cuenta da̱j ani ruhua niman ꞌngo̱ tsínj da mánj. Sani̱ urin niman tsínj daj niꞌi da̱j ani ruhua manꞌan sij. Ni̱ hué ducuánj daj, ni̱ nitaj a̱ ꞌngo̱ ni ngüi̱ niꞌi da̱j ani ruhua Yanꞌanj mánj. Urin Espíritu Santo niꞌi da̱j ani ruhua Yanꞌanj anj. 12 Nitaj si ani ruhua ni únj da̱j rúnꞌ ani ruhua ni ngüi̱ ma̱n chruhua xungüi̱ gaquinꞌ nan. Sani̱ ani ruhua ni únj da̱j rúnꞌ digyán Espíritu Santo chruhua niman ni únj. Ngaa ni̱ ga̱ꞌue xa̱caj ni únj cuenta da̱j hua ni nuguanꞌ sa̱ꞌ riqui Yanꞌanj rian néꞌ. 13 Ni̱ aꞌmi ni únj ni nuguanꞌ sa̱ꞌ nan rian ni ngüi̱. Ni̱ sé ni nuguanꞌ huin chru̱n ni únj güenda manꞌan ni únj huin mánj. Sani̱ aꞌmi ni únj nuguanꞌ digyán Espíritu Santo rian ni únj. Ni̱ aꞌmi ni únj nuguanꞌ daj rian ni ngüi̱ nu̱n Espíritu Santo niman.
14 Tsínj acaj chrej chruhua xungüi̱ gaquinꞌ nan, ni̱ naꞌue xa̱caj sij cuenta da̱j hua nuguanꞌ ataj Espíritu Santo gunun ni ngüi̱ mánj. Daj si nuguanꞌ ni̱ꞌyun huin ani ruhua sij. Ni̱ naꞌue ga̱ra daꞌngaꞌ ruhua sij. Daj si Espíritu Santo ꞌyaj si ga̱ra daꞌngaꞌ ruhua néꞌ da̱j hua ni nuguanꞌ da aj. 15 Tsínj unun si ataj Espíritu Santo, ni̱ naguiꞌyaj cu sij daranꞌ ni nuguanꞌ. Sani̱ naꞌue ga̱ra daꞌngaꞌ ruhua ni ngüi̱ ni nuguanꞌ ani ruhua tsínj daj huin tsínj unun si ataj Espíritu Santo. 16 Daj si gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj: “Ni a̱ ꞌngo̱ tsínj nun niꞌi da̱j ani ruhua Señor. Ni̱ a̱ ꞌngo̱ tsínj si̱ gaꞌue di̱gyan rian Señor mánj. Sani̱ niꞌi ni únj da̱j ani ruhua Cristo.” Daj gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj anj.