2
Ni̱ huin ruhuāj sisi̱ gui̱niꞌi ni é re̱ꞌ da̱j ꞌyaj sun nucuā xiꞌí ni é re̱ꞌ nga̱ xiꞌí ni tsínj ma̱n xumanꞌ Laodicea nej, xiꞌí daranꞌ ni tsínj achin gui̱niꞌi manꞌānj. Ni̱ huin ruhuāj sisi̱ ga̱ nucuaj ruhua á re̱ꞌ. Ni̱ ga̱huin ꞌi̱ uyan ruhua á re̱ꞌ nga̱ ni dugüiꞌ ni é re̱ꞌ. Ni̱ ga̱ra daꞌngaꞌ sa̱ꞌ ruhua á re̱ꞌ daranꞌ ni nuguanꞌ ꞌueé. Ngaa ni̱ ga̱ꞌue gui̱niꞌi ni é re̱ꞌ nuguanꞌ nun gui̱niꞌi ni ngüi̱ asi̱j ná huin nuguanꞌ gari hui̱ Yanꞌanj. Ni̱ hué Cristo huin nuguanꞌ nan. Ni̱ gara sa̱ꞌ Yanꞌanj daranꞌ ni nuguanꞌ sa̱ꞌ nga̱ daranꞌ nuguanꞌ chru̱n chruhua niman Cristo. Ni̱ ga̱huin chru̱n néꞌ, ni̱ gu̱nun sa̱ꞌ néꞌ, ꞌyaj ni nuguanꞌ daj.
Hué nuguanꞌ daj atā gu̱nun ni é re̱ꞌ si naꞌuej ruhuāj sisi̱ a̱ ꞌngo̱ ni tsínj si̱ digyaꞌ yunꞌunj ni é re̱ꞌ nga̱ nuguanꞌ ꞌyaj fuerza ni síꞌ. Ni̱ nu̱nj si nitaj si niquīnj scanij ni é re̱ꞌ, sani̱ nicaj dugüiꞌ nimānj nga̱ ni é re̱ꞌ. Ni̱ huin nia̱ꞌ ruhuāj guiniꞌīnj sisi̱ nicaj dugüiꞌ sa̱ꞌ ni é re̱ꞌ. Ni̱ hua ni̱ca ruhua á re̱ꞌ si xuman sa̱ꞌ ruhua á re̱ꞌ niꞌyaj á re̱ꞌ Cristo. Hué dan ni̱ da̱j rúnꞌ gani ruhua á re̱ꞌ ngaa gaxi̱ꞌi ni é re̱ꞌ guxuman ruhua ni é re̱ꞌ niꞌyaj ni é re̱ꞌ Señor Jesucristo, ni̱ hué daj ga̱ gue̱ ga̱che uyan ni é re̱ꞌ nga̱ sij. Ni̱ gui̱nicaj dugüiꞌ sa̱ꞌ ni é re̱ꞌ nga̱ sij. Ni̱ si̱ guereꞌej anéj dugüiꞌ ni é re̱ꞌ nga̱ sij mánj. Ni̱ gu̱xuman sa̱ꞌ ruhua ni é re̱ꞌ ni̱ꞌyaj ni é re̱ꞌ sij da̱j rúnꞌ digyán únj rian ni é re̱ꞌ. Ni̱ ni̱ganj ga̱ꞌuiꞌ ni é re̱ꞌ si guruhua Yanꞌanj.
Plenitud de vida en Cristo
Ni̱ ga̱ cuidado ni é re̱ꞌ. Ni̱ si̱ duna ni é re̱ꞌ sisi̱ di̱gyaꞌ yunꞌunj ni ngüi̱ ni é re̱ꞌ mánj. Daj si huin ruhua ni sij di̱gyaꞌ yunꞌunj ni sij nga̱ nuguanꞌ diguiꞌyun manꞌan ni sij huin nuguanꞌ yya̱. Ni̱ da̱j rúnꞌ nani ni tsínj ꞌngo̱ nuguanꞌ rian ni sij, ni̱ hué daj xuman ruhua ni sij. Ni̱ xuman ruhua ni sij niꞌyaj ni sij ni nuguanꞌ ani ruhua ni tsínj ma̱n chruhua xungüi̱ gaquinꞌ nan. Sani̱ sé si-nu̱guanꞌ Cristo huin mánj. Daj si daranꞌ si huin Yanꞌanj, ni̱ hué daj huin chruhua nnee̱ cúj Cristo nej. 10 Ni̱ hua ni̱ꞌnaꞌ xa̱ngaꞌ niman ni é re̱ꞌ xiꞌí si nicaj dugüiꞌ ni é re̱ꞌ nga̱ Cristo. Ni̱ hué sij nicaj sun rian daranꞌ si nicaj sun mán xataꞌ nga̱ daranꞌ ni yanꞌanj mán chruhua xungüi̱ nej. 11 Ni̱ da̱j rúnꞌ gahuin ni̱ni ni tsínj ngaa gutaꞌ ni sij daꞌngaꞌ nnee̱ cúj ni sij, ni̱ hué daj gahuin ni̱ni ni é re̱ꞌ rian si quij hua, guiꞌyaj Cristo. Sé da̱j rúnꞌ xiꞌninꞌ ni tsínj daj, sé daj guiꞌyaj ni sij nga̱ ni é re̱ꞌ mánj. Sani̱ gahuin ni̱ni ni é re̱ꞌ rian gaquinꞌ, guiꞌyaj Cristo. Ni̱ duna á re̱ꞌ si guiꞌyaj á re̱ꞌ si huin ruhua nnee̱ cúj ni é re̱ꞌ. 12 Ni̱ ngaa gataꞌ nnee̱ ni é re̱ꞌ, ni̱ gahuin ni é re̱ꞌ da̱j rúnꞌ huin ꞌngo̱ níman gahuiꞌ nu̱guanꞌan nga̱ Cristo. Ni̱ ganáꞌnij nu̱guanꞌan ni é re̱ꞌ nga̱ sij nej. Daj si guxuman ruhua ni é re̱ꞌ nga̱ si-fuerza Yanꞌanj. Ni̱ si-fuerza Yanꞌanj guiꞌyaj sisi̱ ganáꞌnij Cristo scanij ni níman.
13 Ni̱ asi̱j sini ni̱ rúnꞌ huin ꞌngo̱ níman gahuiꞌ gahuin ni é re̱ꞌ xiꞌí si-ga̱quinꞌ ni é re̱ꞌ. Ni̱ nun gui̱nicaj dugüiꞌ ni é re̱ꞌ nga̱ Yanꞌanj güenda si nun ga̱ꞌninꞌ ruhua ni é re̱ꞌ nga̱ si-ga̱quinꞌ ni é re̱ꞌ. Sani̱ yya̱j ni̱ riqui Yanꞌanj sisi̱ hua ni̱ꞌnaꞌ nu̱guanꞌan ni é re̱ꞌ nga̱ Cristo. Ni̱ xiꞌí Cristo, ni̱ guinicaj Yanꞌanj ꞌngo̱ niman nico xiꞌí si-ga̱quinꞌ ni é re̱ꞌ. 14 Ni̱ ꞌngo̱ yu̱n jnaruhui Yanꞌanj güenda si daꞌui néꞌ gaquinꞌ. Ni̱ si-ley Moisés ꞌyaj si daꞌui néꞌ gaquinꞌ. Sani̱ gaꞌnej Yanꞌanj si daꞌui néꞌ ngaa gahuiꞌ Cristo rian rugutsi̱ xiꞌí si-ga̱quinꞌ néꞌ. Ni̱ ngaa gari ni sij gaquíj Cristo guinicoꞌ síꞌ rian rugutsi̱, ni̱ guiꞌyaj Yanꞌanj sisi̱ nitaj si chranꞌ yunꞌunj ley daj manꞌan néꞌ ga̱ mánj. 15 Ni̱ ngaa gahuiꞌ Cristo, ni̱ guiꞌyaj gana Yanꞌanj rian daranꞌ ni si nicaj sun mán xataꞌ nga̱ daranꞌ ni yanꞌanj mán ni̱caꞌ rian xungüi̱ nej. Ni̱ digyán re̱ngaꞌ Yanꞌanj rian daranꞌ ni ngüi̱ sisi̱ guiꞌyaj ganaj rian ni si nicaj sun daj ngaa gahuiꞌ Cristo rian rugutsi̱.
16 Hué dan ni̱ si̱ guxuman ruhua ni é re̱ꞌ nga̱ si-nu̱guanꞌ ni tsínj naꞌuej ruhua nga̱ si xa ni é re̱ꞌ nga̱ si goꞌo ni é re̱ꞌ mánj. Ni̱ si̱ guxuman ruhua ni é re̱ꞌ si ga̱taj ni sij sisi̱ níꞌyanj ni sij ni güi guiꞌyaj ni sij guiꞌyanj, asi̱ níꞌyanj ni sij ngaa ni̱quinꞌ yahui̱ na̱ca, asi̱ güi naránj ruhua ni sij nej. 17 Ni̱ ngaa achin gaꞌna̱ꞌ Cristo, ni̱ dagahuin ni ngüi̱ ni nuguanꞌ daj sisi̱ gui̱niꞌi ni sij da̱j ga̱huin ngaa ga̱ne ni̱ganj néꞌ nga̱ Yanꞌanj. Sani̱ ngaa gaꞌna̱ꞌ Cristo, ni̱ xacaj néꞌ cuenta sisi̱ ganahuij ni nuguanꞌ daj. Yya̱j ni̱ dunáj néꞌ ni nuguanꞌ daj, ni̱ nicoꞌ néꞌ urin manꞌan Cristo.
18 Ni̱ si̱ gaꞌuej ruhua á re̱ꞌ si gue̱reꞌ si-premio ni é re̱ꞌ gui̱ꞌyaj ni tsínj digyaꞌ yunꞌunj daj. Daj si ꞌyaj ni sij sisi̱ nitaj si huin achij ni sij. Ni̱ nicoꞌ ni sij ni ángel. Ni̱ aꞌmi ni sij da̱j rúnꞌ güenda si guiniꞌi ni sij nuguanꞌ digyán Yanꞌanj rian ni sij. Sani̱ sé si xa̱ngaꞌ si-nu̱guanꞌ ni sij mánj. Ni̱ ꞌyaj nne̱ ni sij xiꞌí si ani ruhua ni sij. Sani̱ ani ruhua ni sij da̱j rúnꞌ ani ruhua ni tsínj ma̱n chruhua xungüi̱ gaquinꞌ nan. 19 Ni̱ hua duna ni sij si nicaj dugüiꞌ ni sij nga̱ Cristo. Ni̱ hué Cristo ꞌyaj sisi̱ hua ran nnee̱ cúj sij huin néꞌ. Ni̱ da̱j rúnꞌ ꞌyaj ꞌngo̱ yunꞌunj xa̱na ngaa aꞌuiꞌ unj xa daꞌníj unj, ni̱ achij tsinꞌ daj, ni̱ hué daj ꞌyaj Yanꞌanj nga̱ néꞌ huin néꞌ nnee̱ cúj Cristo. Ni̱ Cristo ꞌyaj sisi̱ gui̱nicaj dugüíꞌ nu̱guanꞌan go̱ꞌngo néꞌ. Ni̱ hué daj gui̱nicaj dugüiꞌ néꞌ nga̱ sij, ꞌyaj Yanꞌanj.
20 Ni̱ sisi̱ hua yya gahuiꞌ nu̱guanꞌan ni é re̱ꞌ nga̱ Cristo, ni̱ u̱n sin huin, ni̱ dagahuin ni é re̱ꞌ nuguanꞌ digyán ni tsínj ma̱n chruhua xungüi̱ gaquinꞌ nan únj. Ni̱ u̱n sin huin ni̱ hua ꞌyaj gue̱ ni é re̱ꞌ da̱j rúnꞌ ꞌyaj ni tsínj da únj. 21 Daj si ataj ni é re̱ꞌ: “Si̱ guidaꞌa néꞌ da mánj. Ni̱ si̱ xa néꞌ da mánj. Ni̱ si̱ gatsij néꞌ da mánj.” Hué daj ataj ni é re̱ꞌ. 22 (Ni̱ daranꞌ ni nuguanꞌ aꞌninꞌ ni sij nga̱ si digyán ni sij daj huin urin si-nu̱guanꞌ ni tsínj ma̱n chruhua xungüi̱.) Ni̱ ga̱nahuij daranꞌanj da̱j rúnꞌ ga̱nahuij ni rasu̱n arasu̱n ni ngüi̱. 23 Xa̱ngaꞌ ni̱ ga̱ꞌue ga̱ni ruhua néꞌ sisi̱ hua sa̱ꞌ ni nuguanꞌ aꞌninꞌ ni sij daj. Daj si ꞌyaj ni sij sisi̱ niꞌi sa̱ꞌ ni sij. Ni̱ ꞌyaj ni sij sisi̱ nitaj si huin achij ni sij. Ni̱ duguaꞌi̱ ni sij nnee̱ cúj ni sij. Sani̱ ni̱ a̱ ꞌngo̱ nitaj si nicoꞌ ni sij Yanꞌanj mánj. Daj si xiꞌí nuguanꞌ nicoꞌ ni sij, ni̱ hua gue̱ ꞌyaj ni sij si huin ruhua nnee̱ cúj ni sij.