LA EPÍSTOLA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES
1
Salutación
Pablo nga̱ Timoteo huin nu̱ngüej únj. Ni̱ ꞌyaj sun nu̱ngüej únj rian Jesucristo. Ni̱ aꞌníj nu̱ngüej únj yanj carta nan huaj rian a ni é re̱ꞌ ni tsínj hua sa̱ꞌ rian Yanꞌanj mán xumanꞌ Filipos nga̱ ni tsínj obispo nej, ni tsínj diácono nej.
Ni̱ huin ruhua nu̱ngüej únj sisi̱ gui̱ꞌyaj Yanꞌanj huin chrej néꞌ nga̱ Señor Jesucristo sinduj rian ni é re̱ꞌ. Ngaa ni̱ ga̱huin dinꞌinj ruhua ni é re̱ꞌ ruhua únj nej aj.
Oración de Pablo por los creyentes
Ni̱ da yu̱n yu̱n nanun ruhuāj xiꞌí a ni é re̱ꞌ, ni̱ aꞌuīj si guruhua Danꞌān xiꞌí ni é re̱ꞌ. Ni̱ ni̱ganj huin nia̱ꞌ ruhuāj ngaa achínj jniꞌyā rian Yanꞌanj xiꞌí ni é re̱ꞌ. Daj si asi̱j ngaa guxuman ruhua ni é re̱ꞌ niꞌyaj ni é re̱ꞌ Yanꞌanj, ni̱ ꞌyaj sun nu̱guanꞌan ni é re̱ꞌ ngāj xiꞌí si-nu̱guanꞌ Cristo. Ni̱ hua gaxi̱ꞌi guiꞌyaj Yanꞌanj nuguanꞌ sa̱ꞌ chruhua niman án re̱ꞌ. Ni̱ hua xitinj ruhuāj sisi̱ ga̱ gue̱ gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ Yanꞌanj chruhua niman án re̱ꞌ daꞌ güi na̱nicaj Jesucristo ga̱ꞌnaꞌ sij. Ni̱ duguꞌna̱j huin sisi̱ hué daj ani ruhuāj niꞌyā xiꞌí daranꞌ ni é re̱ꞌ. Daj si ni̱nꞌ ruhua ꞌi̱ ruhuāj niꞌyā ni é re̱ꞌ. Ni̱ asi̱ nūnj ducuaga̱ꞌ, asi̱ ga̱nꞌanj gui̱niquīnj rian ni tsínj nicaj sun, sani̱ aꞌmī gu̱nun ni sij sisi̱ nuguanꞌ xa̱ngaꞌ huin nuguanꞌ sa̱ꞌ ꞌna̱ꞌ rian Yanꞌanj. Daj si uyan ꞌyaj Yanꞌanj sinduj rian daranꞌ néꞌ. Ni̱ niꞌi Yanꞌanj sisi̱ da̱j rúnꞌ ꞌi̱ ruhua Jesucristo, ni̱ hué daj ꞌi̱ ruhuāj niꞌyā daranꞌ ni é re̱ꞌ.
Ni̱ achínj jniꞌyā rian Yanꞌanj xiꞌí ni é re̱ꞌ sisi̱ ga̱huin ꞌi̱ ruhua á re̱ꞌ gui̱niꞌyaj ni é re̱ꞌ doj ni dugüiꞌ ni é re̱ꞌ. Ni̱ gui̱niꞌi ni é re̱ꞌ daranꞌ nuguanꞌ sa̱ꞌ xiꞌí si ga̱ꞌue xa̱caj á re̱ꞌ cuenta u̱n ducuánj huin ducuánj sa̱ꞌ. 10 Ngaa ni̱ ga̱ꞌue na̱cui ni é re̱ꞌ da̱j hua ni nuguanꞌ sa̱ꞌ. Ni̱ si̱ gani hui̱j ruhua ni é re̱ꞌ niꞌi ni é re̱ꞌ xiꞌí si-chrej Yanꞌanj mánj. Ni̱ si̱ ga gaquinꞌ rian ni é re̱ꞌ ngaa na̱nicaj ru̱huaꞌ yún Cristo ga̱ꞌnaꞌ sij mánj. 11 Ni̱ gui̱ꞌyaj Cristo sisi̱ ga̱ nico nuguanꞌ sa̱ꞌ gui̱ꞌyaj á re̱ꞌ rian ni ngüi̱. Ngaa ni̱ gui̱nun yanꞌanj ni ngüi̱ rian Yanꞌanj. Ni̱ ga̱ꞌmi sa̱ꞌ ni sij rian Yanꞌanj xiꞌí nuguanꞌ sa̱ꞌ guiꞌyaj ni é re̱ꞌ, ruhuāj aj.
Para mí el vivir es Cristo
12 Ni̱ huin ruhuāj gui̱niꞌi a ni é re̱ꞌ nga̱ xiꞌí sayun ranꞌānj, ni̱ gaxaꞌni̱ nuguanꞌ sa̱ꞌ gunun ni ngüi̱ huin ni é re̱ꞌ jnān nga̱ xicaꞌuī. 13 Ni̱ daranꞌ ni snado mán palacio nan nga̱ ango ni tsínj, ni̱ niꞌi daranꞌ ni sij sisi̱ nūnj ducuaga̱ꞌ xiꞌí si nicōj Cristo. 14 Ni̱ ngaa guiniꞌi gaꞌi̱ ni tsínj nicoꞌ Yanꞌanj sisi̱ ga̱ꞌue gu̱nucuā gu̱nūnj ducuaga̱ꞌ, ni̱ gahuin nucuaj ruhua ni sij. Ni̱ ganꞌanj ga̱ꞌmi ni sij nuguanꞌ sa̱ꞌ rian ni ngüi̱. Ni̱ nun gu̱xuꞌuiꞌ ni sij gaꞌmi ni sij si-nu̱guanꞌ Señor.
15 Ni̱ xa̱ngaꞌ huin sisi̱ aꞌmi go̱ꞌngo ni sij si-nu̱guanꞌ Cristo rian ni ngüi̱ xiꞌí si huin xicoj ruhua ni sij niꞌyaj ni sij manꞌānj. Ni̱ huin ruhua ni sij ga̱huin rian ni sij. Sani̱ ani sa̱ꞌ ruhua ango ni sij aꞌmi ni sij xiꞌí si-nu̱guanꞌ Cristo. 16 Ni̱ ni tsínj xicoj ruhua daj, ni̱ aꞌmi ni sij si-nu̱guanꞌ Cristo xiꞌí si huin ruhua ni sij ga̱huin rian ni sij. Ni̱ nitaj si ani sa̱ꞌ ruhua ni sij. Ni̱ huin ruhua ni sij sisi̱ gui̱ranꞌānj doj sayun xiꞌí si nūnj ducuaga̱ꞌ. 17 Ni̱ ni tsínj ꞌyaj sa̱ꞌ daj, ni̱ hué daj ꞌyaj ni sij xiꞌí si ꞌi̱ ruhua ni sij niꞌyaj ni sij Cristo. Ni̱ niꞌi ni sij sisi̱ nnēj nan xiꞌí si ga̱ꞌue ga̱ꞌmi sa̱ꞌāj xiꞌí nuguanꞌ sa̱ꞌ ꞌna̱ꞌ rian Yanꞌanj anj. 18 Sani̱ nitaj si ꞌyaj mánj. Asi̱ ani sa̱ꞌ ruhua ni sij, asi̱ nitaj si ani sa̱ꞌ ruhua ni sij, sani̱ nataꞌ ni sij si-nu̱guanꞌ Cristo rian ni ngüi̱. Ni̱ huin nia̱ꞌ ruhuāj sisi̱ hué daj gui̱ꞌyaj ni sij. Ni̱ ga̱ gue̱ ga̱huin nia̱ꞌ ruhuāj nej. 19 Daj si niꞌīnj sisi̱ ga̱hui sa̱ꞌ manꞌānj rian sayun ranꞌānj acuanꞌ xiꞌí si achínj jniꞌyaj ni é re̱ꞌ rian Yanꞌanj xiꞌīj. Ni̱ hué daj ga̱huin xiꞌí si chracuij Si-Espíritu Jesucristo manꞌānj nej.
20 Ni̱ huin ruhuāj si a̱ ꞌngo̱ xicoꞌ si̱ guiriꞌīj si-na̱ꞌāj. Sani̱ anaꞌuī sisi̱ ga̱ꞌue ga̱huin nucuā nga̱ nnee̱ cū. Ngaa ni̱ nu̱nj si hua niꞌnāj, nu̱nj si ga̱huīj, sani̱ anaꞌuī sisi̱ ni̱ganj gui̱niꞌi ni ngüi̱ sisi̱ hua ꞌueé Cristo nne sij chruhua nimānj anj. 21 Güendāj, ni̱ ngaa hua niꞌnāj, ni̱ nicaj dugüiꞌīj nga̱ Cristo. Sani̱ sisi̱ ga̱huīj, ni̱ ga̱hui sa̱ꞌāj doj, gui̱ꞌyaj síꞌ. 22 Sani̱ sisi̱ ga̱ꞌue gui̱ꞌyaj sūnj si-sun Señor ngaa nnēj hua niꞌnāj, ngaa ni̱ nun xugüi ruhuāj da̱j hua chrej nacuīj ga̱nꞌān mánj. 23 Ni̱ ꞌi̱ huaj na̱cuīj da̱j hua chrej sa̱ꞌ ga̱nꞌān. Ni̱ huin ruhuāj ga̱huīj, ni̱ ga̱nꞌanj ga̱nēj nga̱ Cristo. Daj si sa̱ꞌ huin güenda manꞌānj. 24 Sani̱ achin doj si ga̱nēj xiꞌí ni é re̱ꞌ. 25 Ni̱ hua xitinj ruhuāj nga̱ nuguanꞌ nan. Ni̱ niꞌīnj sisi̱ ga̱ gue̱ ga̱nēj nga̱ daranꞌ án re̱ꞌ. Ngaa ni̱ chra̱cuī sisi̱ di̱siquiꞌ ni é re̱ꞌ ga̱nꞌanj ni é re̱ꞌ ne̱ꞌ chrej rian nánj. Ni̱ ga̱huin nia̱ꞌ ruhua ni é re̱ꞌ nga̱ si-chrej Yanꞌanj. 26 Hué daj ni̱ na̱nicaj ru̱huaꞌ yūnj ga̱ꞌnāj scanij ni é re̱ꞌ sisi̱ ga̱huin nia̱ꞌ ruhua ni é re̱ꞌ xiꞌí Cristo Jesús.
27 Maan si huin ruhuāj sisi̱ gui̱ꞌyaj fuerza á re̱ꞌ ga̱che ni é re̱ꞌ da̱j rúnꞌ digyán si-nu̱guanꞌ Cristo rian án re̱ꞌ. Ngaa ni̱ sisi̱ gu̱chīj gui̱niꞌyā ni é re̱ꞌ, asi̱ si̱ guchīj nej, ni̱ huin ruhuāj gu̱nūnj si-nu̱guanꞌ ni é re̱ꞌ sisi̱ ga̱ ni̱ca ruhua ni é re̱ꞌ nga̱ si-chrej Yanꞌanj. Ni̱ gui̱nicaj dugüiꞌ nu̱guanꞌan daranꞌ ni é re̱ꞌ nej. Ni̱ huin ruhuāj gu̱nūnj sisi̱ ꞌngo̱ ꞌyaj fuerza daranꞌ ni é re̱ꞌ nga̱ si-chrej Yanꞌanj huin nuguanꞌ sa̱ꞌ. 28 Ni̱ a̱ ꞌngo̱ xicoꞌ si̱ guxuꞌuiꞌ ni é re̱ꞌ rian ni tsínj ununꞌ nga̱ ni é re̱ꞌ mánj. Ni̱ xiꞌí si ununꞌ ni sij nga̱ ni é re̱ꞌ, ni̱ digyán yya nuguanꞌ daj sisi̱ ga̱ niꞌya ni̱ganj ni sij. Sani̱ digyán nuguanꞌ daj sisi̱ na̱caj Yanꞌanj ni é re̱ꞌ. Ni̱ nuguanꞌ nan ꞌna̱ꞌ rian Yanꞌanj. 29 Daj si sé urin ga̱ꞌuej ruhua Yanꞌanj sisi̱ gu̱xuman ruhua ni é re̱ꞌ ni̱ꞌyaj ni é re̱ꞌ Cristo, sani̱ hué daj ga̱ꞌuej ruhua Yanꞌanj, sisi̱ gui̱ranꞌ ni é re̱ꞌ sayun rian xiꞌí sij nej. 30 Ni̱ uyan ranꞌ ni é re̱ꞌ sayun da̱j rúnꞌ guiranꞌānj. Ni̱ guiniꞌi ni é re̱ꞌ da̱j gahuin sayun daj. Yya̱j ni̱ unun ni é re̱ꞌ sisi̱ hua gue̱ ranꞌānj sayun nej.