5
Resultados de la justificación
Hué dan ni̱ xiꞌí si guxuman ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ Jesucristo, ni̱ gahuin sa̱ꞌ niman néꞌ rian Yanꞌanj. Ni̱ hua dinꞌinj ruhua néꞌ rian Yanꞌanj, ꞌyaj Jesucristo huin síꞌ Señor nicaj sun rian néꞌ. Ni̱ xiꞌí si xuman ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ Jesucristo, ni̱ na̱huin raꞌa néꞌ sinduj ꞌyaj Yanꞌanj nga̱ néꞌ. Ni̱ hua ni̱ca ruhua néꞌ, ꞌyaj sinduj daj. Ni̱ hua nia̱ꞌ ruhua néꞌ anaꞌuij néꞌ sisi̱ ga̱huin sa̱ꞌ ꞌueé néꞌ nga̱ Yanꞌanj. Ni̱ ango nuguanꞌ huin sisi̱ huin nia̱ꞌ ruhua néꞌ ngaa ranꞌ néꞌ sayun. Daj si niꞌi néꞌ sisi̱ na̱riꞌ nucuaj doj niman néꞌ, ꞌyaj sayun daj. Ni̱ ngaa gahuin nucuaj niman néꞌ, ni̱ gui̱sij néꞌ ga̱huin ni̱ca ruhua néꞌ nej. Ni̱ ngaa gui̱sij néꞌ ga̱huin ni̱ca ruhua néꞌ, ni̱ anaꞌuij néꞌ sisi̱ gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ Yanꞌanj nga̱ néꞌ. Ni̱ sé ꞌngo̱ nuguanꞌ yu̱n huin si anaꞌuij néꞌ nan mánj. Daj si gahuin nucuaj niman néꞌ xiꞌí si ni̱nꞌ ruhua ꞌi̱ ruhua Yanꞌanj niꞌya néꞌ. Ni̱ Espíritu Santo ꞌyaj sisi̱ niꞌi néꞌ daj. Ni̱ Yanꞌanj riqui si gaꞌna̱ꞌ Espíritu Santo rian néꞌ.
Ni̱ ngaa nun gahuin nucuaj néꞌ guiꞌyaj sa̱ꞌ néꞌ, ni̱ xiꞌí néꞌ gahuiꞌ Cristo. Ni̱ gahuin néꞌ tsínj nun gu̱xuman ruhua ni̱ꞌyaj Yanꞌanj. Ni̱ gahuiꞌ Cristo güi ngaa gani sini ruhua Yanꞌanj. Ni̱ hua yya naꞌuej ruhua néꞌ ga̱huiꞌ néꞌ xiꞌí ꞌngo̱ dugüiꞌ néꞌ tsínj hua sa̱ꞌ niman. Sani̱ si ruhuaj, ni̱ ga̱huiꞌ ꞌngo̱ néꞌ xiꞌí ꞌngo̱ tsínj hua sa̱ꞌ ni̱nꞌ. Sani̱ sé daj huin Yanꞌanj mánj. Daj si ngaa hua gue̱ daꞌui néꞌ gaquinꞌ, ni̱ gahuiꞌ Cristo xiꞌíꞌ, guiꞌyaj Yanꞌanj. Ni̱ hué daj digyán yya Yanꞌanj sisi̱ ꞌi̱ ruhua Yanꞌanj niꞌya néꞌ.
Ngaa ni̱ xiꞌí si gahuin sa̱ꞌ niman néꞌ, guiꞌyaj si-tun manꞌan Cristo, hué dan ni̱ niꞌi néꞌ sisi̱ si̱ gahuin néꞌ castigo xiꞌí gaquinꞌ daꞌui néꞌ güi ga̱ꞌnaꞌ Yanꞌanj gui̱ꞌya castigo ni ngüi̱ mánj. 10 Ni̱ ngaa gahuin néꞌ tsínj ununꞌ nga̱ Yanꞌanj, ni̱ gahuiꞌ daꞌni xiꞌí néꞌ. Ni̱ hué daj naguiꞌyaj yya Yanꞌanj nga̱ néꞌ. Hué daj ni̱ na̱anj ga̱ꞌue na̱caj xa̱ngaꞌ Yanꞌanj néꞌ xiꞌí si hua ni̱ꞌnaꞌ Cristo nne sij chruhua niman néꞌ. 11 Ni̱ sé urin nan, sani̱ huin nia̱ꞌ ruhua néꞌ nga̱ Yanꞌanj xiꞌí Jesús huin síꞌ Señor nicaj sun rian néꞌ. Daj si hué xiꞌí Cristo, ni̱ hua dinꞌinj ruhua néꞌ rian Yanꞌanj anj.
Adán y Cristo
12 Hué dan ni̱ urin tsínj daj guiꞌyaj si gatúj gaquinꞌ chruhua xungüi̱ gu̱ꞌnaj síꞌ Adán. Ni̱ gaxi̱ꞌi gahuiꞌ ni ngüi̱ ngaa gatúj gaquinꞌ chruhua xungüi̱. Ni̱ daranꞌ ni ngüi̱ gahuin si ga̱huiꞌ xiꞌí si daꞌui daranꞌ ni sij gaquinꞌ. 13 Ni̱ asi̱j nun ga̱ꞌuiꞌ Yanꞌanj ley rian ni ngüi̱, ni̱ hua guiꞌyaj ni sij gaquinꞌ. Sani̱ nun xacaj Yanꞌanj cuenta xiꞌí gaquinꞌ ngaa nitaj ley hua mánj. 14 Ni̱ asi̱j gane Adán, ni̱ daꞌ yoꞌ gane Moisés, ni̱ gahuiꞌ ni ngüi̱. Ni̱ nun dagahuin Adán ꞌngo̱ nuguanꞌ gataj Yanꞌanj gunun sij. Sani̱ sé daj huin si-ga̱quinꞌ ni ngüi̱ gahuiꞌ daj. Ni̱ nun gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ Adán.
Hué dan ni̱ da̱j rúnꞌ gaꞌna̱ꞌ Adán, ni̱ hué daj hua nia̱n ga̱ꞌnaꞌ ango tsínj gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ chruhua xungüi̱ nan anj. 15 Sani̱ sé rúnꞌ hua si-ga̱quinꞌ Adán sé daj hua sinduj si riqui Yanꞌanj rian néꞌ mánj. Daj si gahuiꞌ ni ngüi̱ mán ni̱nꞌ ga̱chraꞌ xiꞌí gaquinꞌ guiꞌyaj Adán. Sani̱ riqui Yanꞌanj ꞌngo̱ sinduj rian néꞌ huin néꞌ ni ngüi̱ mán ni̱nꞌ ga̱chraꞌ. Daj si gaꞌuiꞌ Yanꞌanj si ga̱ sa̱ꞌ néꞌ. Ni̱ hué daj guiꞌyaj Yanꞌanj xiꞌí sinduj guiꞌyaj urin tsínj daj xiꞌí néꞌ huin síꞌ Jesucristo. 16 Ni̱ da̱j rúnꞌ gahuin guiꞌyaj urin tsínj daj gaquinꞌ, ni̱ sé daj hua sinduj riqui Yanꞌanj rian néꞌ mánj. Daj si xiꞌí urin gaquinꞌ guiꞌyaj si ga̱huin ni ngüi̱ castigo. Sani̱ xiꞌí sinduj riqui Yanꞌanj rian néꞌ, ni̱ gataj Yanꞌanj sisi̱ hua ni̱ca niman néꞌ rian daranꞌ ni gaquinꞌ guiꞌyaj néꞌ aj. 17 Ngaa ni̱ xiꞌí si-ga̱quinꞌ urin tsínj daj, ni̱ ahuiꞌ daranꞌ ni ngüi̱, ꞌya. Sani̱ xiꞌí si riqui Yanꞌanj sinduj rian néꞌ, ni̱ gataj Yanꞌanj si hua ni̱ca niman néꞌ. Ngaa ni̱ ga̱ꞌue ga̱ ni̱ꞌnaꞌ néꞌ gui̱nicaj sun ni̱ganj néꞌ, guiꞌyaj urin tsínj huin Jesucristo aj.
18 Hué dan ni̱ si-ga̱quinꞌ urin Adán guiꞌyaj sisi̱ ga̱huin daranꞌ ni ngüi̱ castigo. Sani̱ xiꞌí si guiꞌyaj sa̱ꞌ ꞌueé urin Jesucristo, ni̱ guiꞌyaj-áꞌ sisi̱ ga̱ꞌue ga̱ ni̱ca niman daranꞌ ni ngüi̱. Ni̱ ga̱ꞌue ꞌngo̱ ga̱ ni̱ꞌnaꞌ ni sij nej. 19 Ni̱ xiꞌí si nun dagahuin urin tsínj daj rian Yanꞌanj, ni̱ gahuin daranꞌ ni ngüi̱ ni tsínj daꞌui gaquinꞌ. Sani̱ xiꞌí si dagahuin urin ango tsínj daj rian Yanꞌanj, ni̱ gahuin sa̱ꞌ nico ni ngüi̱ rian Yanꞌanj anj.
20 Ni̱ gaꞌuiꞌ Yanꞌanj ley rian ni ngüi̱ sisi̱ gui̱niꞌi ni sij sisi̱ hua nico gaquinꞌ daꞌui ni sij rian Yanꞌanj. Sani̱ ngaa guiꞌyaj ni ngüi̱ nico gaquinꞌ, ni̱ na̱anj nico guiꞌyaj Yanꞌanj sinduj rian ni sij aj. 21 Hué dan ni̱ guiranꞌ ni ngüi̱ sayun xiꞌí gaquinꞌ guiꞌyaj ni sij. Sani̱ xiꞌí sinduj riqui Yanꞌanj rian néꞌ, ni̱ hua ni̱ca niman néꞌ. Ni̱ ga̱ꞌue ga̱ne ni̱ganj ni̱nꞌ néꞌ xiꞌí si gahuiꞌ Jesucristo huin síꞌ Señor nicaj sun rian néꞌ.