9
La elección de Israel
Ni̱ nicoꞌ manꞌānj Cristo. Ni̱ nitaj si utaj chrā nuguanꞌ ga̱ꞌmī rian án re̱ꞌ. Ni̱ nne Espíritu Santo chruhua nimānj. Ni̱ aꞌmi Espíritu Santo chruhua nimānj sisi̱ nuguanꞌ aꞌmī nan huin nuguanꞌ xa̱ngaꞌ. 2-3 Ni̱ niꞌi xa̱ngaꞌ nimānj sisi̱ ni̱ganj ni̱nꞌ ruhua nani ruhuāj xiꞌí ni dugüiꞌīj huin ni ngüi̱ israelita. Ni̱ huin ꞌi̱ ruhuāj niꞌyā ni ngüi̱ daj. Ni̱ ni̱nꞌ ruhua huin ruhuāj sisi̱ na̱caj Yanꞌanj ni dugüiꞌīj. Ni̱ gaꞌuej ruhuāj ga̱huin ni̱ganj ni̱nꞌīnj castigo, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj xiꞌí ni sij. Ni̱ gaꞌuej ruhuāj sisi̱ ga̱huin anē rian Cristo sisi̱ hué chrej daj ga̱ꞌue na̱caj Yanꞌanj ni dugüiꞌīj. Ni̱ huin ni sij ni tsínj israelita. Ni̱ guiꞌyaj Yanꞌanj sisi̱ ga̱huin ni sij daꞌníj Yanꞌanj. Ni̱ gane ꞌueé Yanꞌanj scanij ni sij. Ni̱ guiꞌyaj yya Yanꞌanj ꞌngo̱ nuguanꞌ sa̱ꞌ nga̱ ni sij. Ni̱ gaꞌuiꞌ Yanꞌanj si-ley-éꞌ rian ni sij. Ni̱ digyán Yanꞌanj da̱j gui̱ꞌyaj ni sij ngaa nahuin yuꞌ ni sij. Ni̱ gataj Yanꞌanj sisi̱ sa̱ꞌ gui̱ꞌyaj-áꞌ nga̱ ni sij. Ni̱ huin ni sij ni daꞌníj ni xíꞌ guimán asi̱j ná. Ni̱ yan sa̱ꞌ ni ngüi̱ israelita huin Cristo huin síꞌ Yanꞌanj nicaj sun rian daranꞌanj. Ni̱ ni̱ganj ga̱ꞌmi sa̱ꞌ néꞌ xiꞌí Cristo. Amén.
Ni̱ sé si xa̱ngaꞌ nun gui̱sij nuguanꞌ gataj yya Yanꞌanj rian ni ngüi̱ israelita. Daj si xiꞌí si nun dagahuin daꞌaj ni sij rian Yanꞌanj, ni̱ sé si xa̱ngaꞌ daranꞌ ni daꞌníj Israel huin yya tsínj israelita. Ni̱ sé si xa̱ngaꞌ daranꞌ ni daꞌni̱ siꞌni̱ Abraham huin yya daꞌníj síꞌ. Daj si gataj Yanꞌanj gunun síꞌ: “Ni̱ daꞌni̱ siꞌni̱ re̱ꞌ ga̱ꞌnaꞌ rian tsínj gu̱ꞌnaj Isaac.” Daj gataj Yanꞌanj gunun xíꞌ Abraham. Ni̱ nuguanꞌ nan huin ruhuaj gata sisi̱ sé daranꞌ ni ngüi̱ gaꞌnga rian xíꞌ Abraham huin daꞌníj Yanꞌanj. Sani̱ urin ni ngüi̱ xuman ruhua si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj hué ni sij huin yya ni daꞌníj Abraham. Daj si nuguanꞌ nan huin nuguanꞌ gataj yya Yanꞌanj gunun Abraham: “Ango yoꞌ na̱nicaj yūnj, ni̱ gui̱nicaj nica̱ re̱ꞌ Sara ꞌngo̱ lij.” Daj gataj Yanꞌanj gunun Abraham.
10 Ni̱ ango nuguanꞌ huin sisi̱ xíꞌ Isaac huin urin chrej nu̱ngüej lij daꞌníj Rebeca huin unj nica̱ síꞌ. 11-12 Ni̱ ngaa achin ga̱ꞌnga nu̱ngüej li, ni̱ ngaa achin gui̱ꞌyaj nu̱ngüe si sa̱ꞌ, asi̱ sé si sa̱ꞌ, sani̱ hua gataj Yanꞌanj rian Rebeca sisi̱ lij ga̱ꞌnga sini hué-éꞌ da̱gahuin sun rian ango lij ga̱ꞌnga ne̱ꞌ ru̱cu. Ni̱ maan si nacui Yanꞌanj ꞌngo̱ síꞌ ga̱huin síꞌ tsínj ga̱huin achij rian jnánj síꞌ xiꞌí si hua gani sini ruhua Yanꞌanj da̱j ga̱ sun nicaj go̱ꞌngo nu̱ngüe rian Yanꞌanj. 13 Ni̱ nuguanꞌ nan gataj Yanꞌanj: “Huin ꞌi̱ ruhuāj niꞌyā tsínj gu̱ꞌnaj Jacob. Sani̱ nun huin xa̱nꞌ ruhuāj niꞌyā tsínj gu̱ꞌnaj Esaú mánj.” Daj gataj Yanꞌanj.
14 Hué dan ni̱ ga̱taj néꞌ sisi̱ nitaj si hua ni̱ca niman Yanꞌanj, ruhua á re̱ꞌ níꞌ. 15 Daj si gataj Yanꞌanj rian Moisés: “Ni̱ da̱j rúnꞌ aranꞌ ruhuāj, ni̱ hué daj gui̱ꞌyā na̱cuīj ni ngüi̱ sisi̱ na̱ni yaco ruhuāj guiniꞌyā. Ni̱ hué daj gui̱ꞌyā na̱huin ꞌi̱ ruhuāj gui̱niꞌyā nej.” Daj gataj Yanꞌanj.
16 Ni̱ naꞌue gui̱ꞌyaj ni ngüi̱ sisi̱ na̱cui Yanꞌanj ni sij xiꞌí si hué daj huin ruhua ni sij, asi̱ sisi̱ gui̱ꞌyaj fuerza ni sij. Sani̱ urin si nahuin ꞌi̱ ruhua Yanꞌanj niꞌyaj-áꞌ, ni̱ nacui Yanꞌanj ni sij.
17 Daj si hua gataj Yanꞌanj gunun rey gu̱ꞌnaj Faraón: “Hué manꞌānj guiꞌyaj sisi̱ huín re̱ꞌ rey. Ni̱ xiꞌí manꞌán re̱ꞌ di̱gyānj da̱j nucuā rian daranꞌ ni ngüi̱ ma̱n chruhua xungüi̱. Ni̱ gui̱niꞌi ni sij da̱j hua manꞌānj nej.” Daj gataj Yanꞌanj gunun Faraón asi̱j ná.
18 Hué dan ni̱ niꞌi néꞌ sisi̱ na̱ni yaco ruhua Yanꞌanj niꞌyaj-áꞌ u̱n tsínj huin ruhua-áꞌ. Ni̱ ꞌyaj Yanꞌanj sisi̱ naꞌuej ruhua ango tsínj daj da̱gahuin sij.
19 Sani̱ si ruhuaj ga̱taj daꞌaj ni é re̱ꞌ: “Da̱j ga̱ꞌue ga̱ꞌmi gaquinꞌ Yanꞌanj xiꞌí ni ngüi̱ sisi̱ ni̱nanj ꞌyaj néꞌ si huin ruhua Yanꞌanj únj.” Daj ga̱taj daꞌaj ni é re̱ꞌ, si ruhuaj. 20 Sani̱ u̱n sin huín so̱ꞌ, ni̱ unúnꞌ so̱ꞌ nga̱ Yanꞌanj únj. Ga̱taj ꞌngo̱ chruj yoꞌój gu̱nun tsínj guiꞌyaj chruj: “Ni̱ u̱n sin huin ni̱ guiꞌyáj re̱ꞌ daj manꞌānj únj.” Hué daj ga̱ꞌmi ꞌngo̱ chruj, ruhuá re̱ꞌ níꞌ. Sé daj huin mánj. 21 Ni̱ da̱j rúnꞌ aranꞌ ruhua tsínj ꞌyaj chruj, ni̱ hué daj ꞌyaj sij. Ni̱ hué gue̱ luti sigeꞌ daj ꞌyaj sij ꞌngo̱ chruj sa̱ꞌ ni̱nꞌ ruhua nga̱ ango chruj niqui nej. 22 Ni̱ aꞌman ruhua Yanꞌanj niꞌya ni ngüi̱ ꞌyaj quij. Ni̱ gui̱ꞌyaj Yanꞌanj castigo ni sij. Ni̱ nu̱nj si ni̱ganj ni̱nꞌ ga̱huin ni ngüi̱ daj castigo, sani̱ aꞌninꞌ acuanꞌ ruhua Yanꞌanj niꞌyaj-áꞌ ni sij. Daj si huin ruhua Yanꞌanj sisi̱ gui̱niꞌi daranꞌ ni ngüi̱ da̱j nucuaj manꞌan Yanꞌanj. 23 Ni̱ huin ruhua Yanꞌanj di̱gyanj rian ni ngüi̱ da̱j ga̱huin ꞌueé sa̱ꞌ néꞌ, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj. Ni̱ asi̱j sini ni̱ naguiꞌyaj sa̱ꞌ Yanꞌanj néꞌ sisi̱ ga̱ne ni̱ganj néꞌ rian hua sa̱ꞌ nne manꞌan Yanꞌanj. 24 Ni̱ gaquínj Yanꞌanj ga̱ꞌnaꞌ ga̱ne néꞌ nga̱ Yanꞌanj. Ni̱ daꞌaj néꞌ huin ni ngüi̱ israelita. Ni̱ ango daꞌaj néꞌ huin ni ngüi̱ ꞌna̱ꞌ anéj chrej.
25 Ni̱ hué daj gataj Yanꞌanj garun xíꞌ Oseas asi̱j ná:
Ni̱ hua ni ngüi̱ nun gui̱nicoꞌ sini manꞌānj.
Sani̱ ga̱huin ni sij ni ngüi̱ nicoꞌ manꞌānj.
Ni̱ asi̱j sini ni̱ nun gahuin ꞌi̱ ruhuāj niꞌyā ni ngüi̱ daj.
Sani̱ ga̱huin ꞌi̱ ruhuāj niꞌyā ni sij aj.
26 Ni̱ ri̱an gatā gunun ni sij sisi̱ sé ni ngüi̱ nicoꞌ manꞌānj huin ni sij, ni̱ hué yuꞌuj daj ga̱huin daꞌnī ni sij huin manꞌānj Yanꞌanj hua ni̱ꞌnaꞌ.
Daj gataj Yanꞌanj rian tsínj gu̱ꞌnaj Oseas.
27 Ni̱ gaꞌmi nucuaj Isaías xiꞌí ni ngüi̱ israelita. Ni̱ gataj síꞌ asi̱j ná:
Ni̱ nu̱nj si ga̱huin nico ni ngüi̱ israelita da̱j rúnꞌ mán nico yoꞌój chru mán duꞌua nnee yanꞌanj, sani̱ do̱j ni sij ga̱nacaj Yanꞌanj anj.
28 Daj si ꞌngo̱ hora ga̱ꞌnaꞌ castigo ni̱nꞌ ga̱chraꞌ xungüi̱, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj.
Daj gataj tsínj gu̱ꞌnaj Isaías.
29 Ni̱ hué daj gataj Isaías nej:
Ni̱ nucuaj ni̱nꞌ ruhua manꞌan Yanꞌanj.
Ni̱ sisi̱ gahuiꞌ daranꞌ néꞌ xiꞌí gaquinꞌ daꞌui néꞌ, ni̱ hua gahuin xánj néꞌ da̱j rúnꞌ hua xumanꞌ Sodoma nga̱ xumanꞌ Gomorra.
Sani̱ nacaj Yanꞌanj do̱j néꞌ.
Daj gataj Isaías asi̱j ná.
La justicia que es por fe
30 Ngaa ni̱ nu̱nj huin si ruhuaj gata nuguanꞌ nan, ruhua á re̱ꞌ únj. Huin ruhuaj gata sisi̱ hua ni̱ca niman ni ngüi̱ ꞌna̱ꞌ anéj chrej rian Yanꞌanj xiꞌí si xuman ruhua ni sij niꞌyaj ni sij Yanꞌanj. Ni̱ nun na̱noꞌ ni sij sisi̱ hué daj gui̱ꞌyaj Yanꞌanj nga̱ ni sij. 31 Sani̱ guiꞌyaj fuerza ni ngüi̱ israelita sisi̱ da̱gahuin ni sij da̱j rúnꞌ ataj si-ley Yanꞌanj güenda sisi̱ na̱huin sa̱ꞌ niman ni sij rian Yanꞌanj. Sani̱ nun ga̱ꞌue da̱gahuin ni sij si ataj ley da mánj. 32 Ngaa ni̱ u̱n sin huin ni̱ nun gahuin sa̱ꞌ niman ni sij, ruhua á re̱ꞌ únj. Daj si nun ga̱ꞌuej ruhua ni sij gu̱xuman ruhua ni sij ni̱ꞌyaj ni sij Jesucristo. Maan si gani ruhua ni sij nga̱ xiꞌí si gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ manꞌan ni sij, ni̱ a̱ hua ni̱ca niman ni sij, ruhua ni sij. Hué dan ni̱ natúj ni sij guiꞌyaj yej garij ni sij dacój ni sij daj. Ni̱ yej daj huin Jesucristo.
33 Ni̱ hué daj gaꞌmi ni̱ca si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj asi̱j ná:
Hué xumanꞌ Sión, ni̱ gu̱rū yej gui̱ꞌyaj na̱tu ni ngüi̱.
Ni̱ ni ngüi̱ gu̱xuman ruhua ni̱ꞌyaj Jesucristo, ni̱ si̱ gahuin na̱ꞌaj ni sij mánj.
Sani̱ ga̱hui sa̱ꞌ ni sij, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj.
Ni̱ yej daj huin Jesucristo.
Hué daj gataj Yanꞌanj.