Mbeb Naol Tisob Pughudi
Stat—Genesis
1
Maaron ighur sambam ve taan
Muuŋ kat, Maaron ighur sambam ve taan toman mbeb tisob tivot muuŋ. Yo 1:1,3; Kol 1:16; Hib 11:3
Sawa tonenen, ndug balim, ve mbeb eta ineep tuŋia ila ina sone. Ya moghon to ivon le irau ndug, ve ndoroom tiina ikau ndug. Ve Maaron Avuvu ilala inimnim izala te pogho.
Ghoro Maaron isaav ighaze: “Ghazooŋa ivot.” Tovenen ghazooŋa ivot. 2Kor 4:6
Maaron ighita ghazooŋa tonowen poia, ve ivalagi ila saguan pa ndoroom. Ghazooŋa tonenen, ye iwaata ighaze “ndag,” ve ndoroom, ye iwaata ighaze “mboŋ.” Mboŋ tonenen ila ve ndugizau, nene ndag to ivot muuŋ ne isob.
Maaron isaav muul ighaze: “Mbeb ariaŋa eta ivot, leso ivalag ya inim ru. Suruvu ineep izala sala, ve suruvu ineep izi sila.” Tovenen mbeb tonenen ivot itaghon ye tau aliŋa. Mbeb ariaŋa tonowen, ye iwaata ighaze “sambam paroŋania.” Mboŋ tonenen ila ve ndugizau, nene ndag inim ru isob.
Maaron isaav muul ighaze: “Ya to ineep ila sambam paroŋania, ila ilup ila dige ee moghon, ve ndug imamaas.” Tovenen mbeb tonenen ivot itaghon ye tau aliŋa. 10 Ndug mamaasa tonowen, ye iwaata ighaze “taan.” Ve ya to ila ilup ila dige eez, nene ye iwaata ighaze “te.” Ve Maaron ighita poia.
11 Maaron isaav muul ighaze: “Ai naol naol, toman waar, kikiliiŋ, ve aniiŋ naol naol tivot pa taan, ve titub tiza ve anoŋadi.” 12 Tovenen mbeb tonowen titub tiza, itaghon ye tau aliŋa. Ve Maaron ighita poia. 13 Mboŋ tonenen ila ve ndugizau, nene ndag inim tol isob.
14-15 Maaron isaav muul ighaze: “Mbeb pida tivot ila sambam paroŋania. Leso tisul taan, ve tivalag ndag ve mboŋ, ve tinim ghilalooŋ pa kaiyo, ndaman, ve sawa pida paam.” Tovenen mbeb naol tonowen tivot titaghon ye tau aliŋa. 16 Maaron ighur mbeb tintina ru toman pitum. Mbeb tiina kat ighaaz pa ndag, ve mbeb tiina ite ighaaz pa mboŋ. 17-18 Maaron ighur mbeb naol tonenen tila sambam paroŋania. Leso tisul pa mboŋ ve ndag, ve tivalag ndoroom ve ghazooŋa. Ve Maaron ighita poia. 19 Mboŋ tonenen ila ve ndugizau, nene ndag inim paaŋ isob.
20 Maaron isaav muul ighaze: “Te ivon pa iigh toman mbeb naol naol to matadi iyaryaar. Ve man naol tivot ve tiroov ila tata paroŋania.” 21 Tovenen Maaron ighur mbeb tintina to te, toman mbeb naol naol to tineep ila te ve ya lolodi. Ve ighur man to naol ne paam. Ve Maaron ighita poia. 22 Ve ighur poia toni iza todi ighaze: “Yam mbeb to aneep ila te ve ya, apoop ve amasa anim naol. Leso apavonin te ve ya. Ve yam man amasa anim naol ve aneep irau taan isob.” 23 Mboŋ tonenen ila ve ndugizau, nene ndag inim liim isob.
24 Maaron isaav muul ighaze: “Taan ivon pa ŋgai naol naol to su ve paanu, toman mbeb gegegeu to tindandarab ila taan.” Tovenen mbeb naol tonowen tivot titaghon ye tau aliŋa. 25 Maaron ighur ŋgai naol naol to su ve paanu, toman mbeb tisob to tindandarab ila taan. Ve Maaron ighita poia.
26 Ghoro Maaron isaav muul ighaze: “Iit tagharaat tamtoghon tinim iit tauud, leso tigham naghood ve tiŋgin taan, ve iigh to te, man to tirovroov ila tata paroŋania, ŋgai naol naol, ve mbeb tisob to tindandarab ila taan.” Mbo 8:5; 1Kor 11:7; Ep 4:24
 
27 Tovenen Maaron ighur tamtoghon tinimale ye tau.
Ighur di tigham ye tau nagho.
Ighur nditamoot ve ndiliva. Mt 19:4
28 Ve Maaron ighur poia toni iza todi, ve isaav padi ighaze: “Yam apoop ve amasa anim naol, leso apavonin taan. Ve yam irau agham uraat pani, ve aŋgin poiani. Ve aŋgin iigh to te, man to tirovroov ila tata paroŋania, ve mbeb matadi yaryaara naol to tinepneep izi taan.”
29 Maaron isaav padi muul ighaze: “Aghita. You nagham ndoor, aniiŋ, ve ai naol naol to titub izi taan ne anoŋadi tinim amim aniiŋ. 30 Ve ŋgai to tinepneep izi taan, ve man to tirovroov ila tata paroŋania, ve mbeb naol to tilaghlaagh ve tindandarab ila taan, you nagham kikiliiŋ ve ai raua inim adi aniiŋ.” Ve mbeb tonenen ivot itaghon ye tau aliŋa.
31 Maaron ighita mbeb naol to ye ighur di ne, paghunadi kat. Mboŋ tonenen ila ve ndugizau, nene ndag inim liim ve eez isob. 1Tim 4:4