14
Abram igham mulin Lot ila kinik paaŋ nimadi
1-9 Sawa tonenen, Bera, ye kinik to ndug Sodom. Birsa, ye kinik to ndug Gomora. Sinap, ye kinik to ndug Adma. Semeba, ye kinik to ndug Zebo. Ve Kedorlaomer, ye kinik to ndug Elam. Kedorlaomer iŋgin kinik paaŋ tonowen toman kinik to ndug Bela (iza ite Zoar), irau ndaman saaŋgul ve ru wa. Ve ndaman ite inim saaŋgul ve tol, nene kinik liim tonowen timundig ve tizoor kinik Kedorlaomer aliŋa.
Tovenen ndaman inim saaŋgul ve paaŋ, kinik Kedorlaomer imbaaŋ ila pa ndita tol ve tinim. Izadi tovene: Amrapel, ye kinik to ndug Sinar, Ariok, ye kinik to ndug Elasa, ve Tidal, ye kinik to ndug Goi. Kinik paaŋ tonowen toman ndaaba todi tila, ve yesŋa yes ndiran to Repaim tigham malmal izi ndug Asterot-Karnaim le tilib padi.
Ghoro tila pa ndug Am, ve yesŋa ndiran to Zuzim tigham malmal le tilib padi paam. Ghoro tila pa taan raapa to Kiriataim, ve yesŋa ndiran to Enim tigham malmal le tilib padi. Ghoro tila pa taan Seir dige to lolooza katindi, ve yesŋa ndiran to Or tigham malmal le tilib padi, ve tinaan di tila pa ndug El Paran, to ineep igharau ndug balim.
Ghoro, timuul tila pa ndug Kades to iza ite En Mispat. Ve yesŋa ndiran to Amalek, ve ndiran to Amor to tineep izi ndug Azezon Tamar, tigham malmal le tilib padi paam.
Kedorlaomer toman ndita tilib pa yes kinik tonenen le isob, ghoro kinik liim to Sodom, Gomora, Adma, Zebo, ve Bela tilup di, ve tila pa taan raapa to iza Sidim. Tineep tonowe ve tisaŋan Kedorlaomer toman ndita leso yesŋa tigham malmal. Tipamundigin malmal tonowe, ve Kedorlaomer toman ndita tilib pa kinik liim tonowen. 10 Taan to Sidim le saambu katindi to kolta ineep ila. Tovenen sawa to kinik to Sodom ve kinik to Gomora toman ndaaba todi tighau, tamtoghon todi pida titaptap tizila taan saambu tonowen. Ve pida tighau tizala pa lolooz.
11 Malmal tonenen isob, ghoro Kedorlaomer toman ndita tila tiyou adi aniiŋ toman mbeb tisob to ndug Sodom ve Gomora, ve tila. 12 Abram wagha Lot inepneep izi ndug Sodom paam. Tauto tighami toman mbeb toni tisob, ve tila.
13 Eemoghon ŋgeu eez ighau pa malmal, ve ila ivot to Abram to Hibru taamdi, ve ipaes pani pa ŋgar to ivot. Sawa tonenen, Abram inepneep igharau ndug to ai tintina pida tiyondyood pani. Ai tonowen to ŋgeu eez, iza Mamre. Ye tamtoghon to Amor, ve nditazi izadi Eskol ve Aner. Abram yesŋa ndiran tol tonowen, lupuuŋ todi ee moghon.
14 Abram ilooŋ paesiiŋ tighaze tigham wagha Lot ve tiŋguaaza tila, tovenen ipoi mbesooŋa toni irau 318 to ndiran to malmal, ve yesŋa timundig ve tigham taghon kinik paaŋ tonenen tila. Yes mbesooŋa tonowen, sawa to nditinandi tipoop di le tinim ndolman, yes tineep toman Abram, ve ye ipatooŋ di pa ŋgar to ghamuuŋ malmal. Tila le tivot to kinik paaŋ tonenen izi ndug Dan.
15 Tineep le mboŋ izi, ghoro Abram ivalag ndaaba toni, ve tipamundigin malmal pa kinik paaŋ tonowen le tilib padi. Tinaan di tila tila le tilib pa ndug Damaskus, ve tila tivot ndug Oba. 16 Ghoro Abram igham mulin wagha Lot toman mbeb toni, ve ndiliva ve tamtoghon pida to kinik paaŋ tonenen tiŋguaaz di ne, toman mbeb todi tisob.
Melkizedek ighur poia to Maaron iza to Abram
17 Abram ilib pa Kedorlaomer toman kinik pida tonenen, ghoro imuul inim, ve kinik to Sodom ila ivot toni izi taan raapa to iza Save. (Taan tonowen, iza ite ‘Taan raapa to yes kinik.’)
18 Kinik to ndug Salem paam, iza Melkizedek, igham mberet toman vaen ve inim. Melkizedek, ye ŋgeu to watooŋrau, ve imbesmbees pa Maaron Tiina To Ilib Pa Ndimaronŋa Tisob. Mbo 110:4; Hib 7:1+
19-20 Ye ighur palotiiŋ iza to Abram ve isaav pani ighaze:
“Abram, Maaron Tiina to ighur sambam ve taan ve ilib pa ndimaronŋa tisob, ye tau pale ighur poia toni iza tiom.
Iit tapaiti. Pasa, ye ighur koiamŋa tila nimam ve ulib padi wa.”
Ghoro Abram imundig, ve ivalag mbeb tisob to ye iyou di ila to koia ne, tinim ndouŋ saaŋgul, ve ighur ndouŋ eez ila to Melkizedek inim paitooŋ toni. Hib 7:4-10
21 Ghoro kinik to Sodom isaav pa Abram ighaze: “Mbeb naol tonanan, ugham di tinim lem. Eemoghon upul tamtoghon tiou tinim, ve yeiŋa nila.”
22 Eemoghon Abram ipamuul aliŋa ighaze: “Ee-e, vana maau. Yoova, ye Maaron Tiina To Ilib Pa Ndimaronŋa Tisob, ve ighur sambam ve taan. You nambua saveeŋ ariaŋa ila ye iza tovene: 23-24 You irau nagham mbeb tiom ŋgiira rita inimale imita ma waar to duduuŋa to aghem ne maau. Maau kat. Mbeb to ndaaba tiou tighani, tau tonene. Ve nditag tol to titaghon ghou ve yeiŋa ninim, Aner, Eskol, ve Mamre, nene you leg saveeŋ eta padi maau. Yes taudi. Ighaze lolodi pa tigham ledi mbeb pida, nene poia. Tighami.” Abram isaav tovene pasa, imatughez pa muri pale kinik to Sodom ipakur tau ighaze: “You to nagham Abram ivot a inim mbaliiŋ tau.”