33
Yakop yesuru Esau tiwandeŋon di
Yakop ilaagh ila, ve mata ila le ighita togha Esau inim toman tamtoghon toni 400. Tovenen Yakop ivalag ndinatu to Lea, Rael, ve ndiliva mbesooŋa toni ru. Ye ighur ndiliva mbesooŋa toni ru toman ndinatudi timuuŋ, ve Lea toman ndinatu titaghon di, ve Rael yesuru natu Yosep tilaagh muri. 3-4 Ve Yakop tau imuuŋ padi, ve iŋarua togha Esau ila. Ilaghlaagh ve iputput aghe pani irau pa liim ve ru. Ye ighamgham tovene ve togha ilaan ŋarua inim ve isavagi ve yesuru titaŋ 5-6 Ghoro Esau mata ila le ighita yes ndiliva toman ndinatudi. Tovenen ighason Yakop ighaze: “Nowe sei masin to yamŋa anim ne?”
Yakop ipamuul aliŋa ighaze: “Tiina tiou, nowe you mbesooŋa tiom ndinatug. Maaron igham di payou itaghon poia toni.” Ye isavsaav, ve ndiliva mbesooŋa toni ru toman ndinatudi tinim tivot, ve tiput aghedi pa Esau. Ve Lea toman ndinatu tinim ve tiput aghedi pani. Ghoro Yosep yesuru tina Rael tilaagh muri tinim, ve yes paam tiput aghedi pani.
Esau ighason Yakop muul ighaze: “Laak, yes ival to tipakeet ŋgai ve tinim peria tiou ne, pughu vena?”
Yakop ipamuul aliŋa ighaze: “Tiina tiou, you nagham di payom, leso ugham ghou toman lolom poia.”
Eemoghon Esau isaav pani ighaze: “Wai tazig, you narau mbeb to naol ne. Mbeb tiom ineep.”
10 Eemoghon Yakop izoorndug ighaze: “Ee-e toghag, ighaze lolom poia payou, ghoro ugham mbeb tisob to nagham di payom. Pasa, yom upatooŋ ŋgar to Maaron payou, ve lolom isamin ghou ve ugham ghou toman lolom poia. Tauto naghita naghom, nene inimale naghita Maaron nagho. 11 Tovenen ugham mbeb to nagham di payom ne. Pasa, Maaron igham poian ghou ve igham leg mbeb katindi.”
Yakop izoorndug, tauto Esau lolo poia pa ŋgar toni, ve igham le mbeb tonowen. 12 Ghoro Esau isaav ighaze: “Poia, amundig itiŋa tala.”
13 Eemoghon Yakop isaav pani ighaze: “Maau. Tiina tiou, yom umuuŋ. Ughita. Ndipain tonene, tapiridi irau tilaagh rikia maau. Ve sipsip ve mekmek tonene tighunghun tuz sone, ve tikaria laghooŋ wa. Tapasul di malep. Ighaze tagham di tilaagh mala pa ndag ee moghon, nene pale tisob timatmaat. 14 Tovenen tiina tiou, yom umuuŋ, ve you toman ndipain ve ŋgai pale nitaghon ghom. Pale nilaghlaagh pooi taghon ndipain ve ŋgai tapiridi, le nilat peria tiom izi ndug Seir.” 15 Tovenen Esau iyok pa Yakop saveeŋ toni ighaze: “Poia. Ighaze venen, you pale napul tamtoghon tiou pida tineep toman ghom. Leso tiŋgin gham ve yamŋa anim.”
Eemoghon Yakop ipamuul aliŋa ighaze: “Tiina tiou, aliŋam poia. Eemoghon yom upatooŋ ŋgar popoia naol payou wa. Ugham ŋgar naol malep. Tamtoghon tiou tinepneep.”
16 Tovenen ndag ee moghon tonenen, Esau imuul ila pa Seir. 17 Eemoghon Yakop ila Seir maau. Ilaagh ila pa ndug ite, iza Sukot. Ila ivot tonowe, ve ipayoon le ruum eez, ve igharaat dur pida pa ŋgai toni paam. Tauto tiwaat ndug tonowen iza Sukot. * Sukot pughu tovene: ‘dur.’
18 Sawa to Yakop ipul taan suruvu to Mesopotamia, ve imuul ila pa taan to Kanaan, ye igharaat ina to nepooŋ igharau ndug Sekem. 19 Ve ighol taan to ye inepneep pani ne ila to siŋ to Amor. (Amor, ye Sekem tama.) Yo 4:5
20 Ve Yakop igharaat artaal eez izi tonowe, ve iwaat iza ighaze: ‘El Eloe Israel.’ ‘El Eloe Israel,’ pughu tovene: ‘Maaron, ye Maaron to Israel.’

*33:17: Sukot pughu tovene: ‘dur.’

33:20: ‘El Eloe Israel,’ pughu tovene: ‘Maaron, ye Maaron to Israel.’