48
Maaron ndug toni Zion
Mbouŋ to yes Kora
1-2 Yoova iza tiina kat.
Tovenen iit to taneep ila ndug toni, tapait iza izala le izala kat.
Ndug toni, nene ineep izala lolooz toni patabuaŋ Zion.
Lolooz tonowen, paghuna ve izala kat.
Tamtoghon tisob to taan lolodi poia pa lolooz Zion ve tipaiti.
Pasa, nene Maaron tau ina to nepooŋ. Ndug to kinik tiina ineep tonowe.
 
Tamtoghon tiwatag: Maaron iponpoon ndug toni inimale didiiŋ ariaŋa.
Ye inepneep tonowe, ve inim sigeu padi.
Tauto tamtoghon to ndug tonowen tineep pooi. Mt 5:35
4-5 Kinik pida tilup di tighaze tigham malmal pa Maaron ndug toni.
Eemoghon sawa to tinim tighita, ruŋadi iza pani, ve timatughez ve tighau tila.
 
6-7 Matughezaaŋ tiina igham di le tisaŋeeŋ tinimale ndiliva to apodi iyabyab pa popaaŋ.
Ve yom uwaghamun di le tisami kat, tinimale waaŋ tintina to ndug Tarsis to tighau tila, ve rag imundig le irab mbirisan di.
Yoova, ye Maaron tiei ariaŋa to iŋgin mbeb tisob. Muuŋ, niloŋlooŋ uraat toni tintina varudi moghon.
Eemoghon aazne, nineep ila ndug toni, ve ye igham uraat tovene ivot muul, le nighita katini pa taumai matamai.
Maaron ipapalot ndug toni.
Tovenen ndug tonowen pale iyoon ariaŋa itaghoni taghoni gha ila.
Maaron, yei nineep ila rumai tiom lolo, ve matamai iŋgalŋgal gabuam to lolom ineep tuŋia ila to tamtoghon tiom ve uluul di.
 
10 Maaron, varum ilaan irau taan dige to naol ne.
Tauto ndug ndug tipapait izam.
Yom upatooŋ tapirim, leso upalot ŋgar deŋia.
 
11 Gabizooŋ tiom, nene deŋia moghon.
Tovenen tamtoghon tisob to ndug Zion, toman ndug ndug to Yudea ne lolodi poia kat, ve tinidi iza.
12 Yam amundig ve alaghlaagh ila ndug Zion lolo.
Ala aghita didiiŋ ariaŋa to iluvut ndug ne.
 
13 Anin ruum dabadi mamala to yes ndaaba tiyondyood izala, ve matadi ilala pa koiadi.
Ve matamim ila pa ruum ariaŋadi to ndaaba tiyooŋ ila ve tigham malmal.
Leso yam irau asavia ndug tonene pa papaghu tiam to muri pale tivot.
 
14 Pale asaav padi tovene: “Maaron toit, ye ariaŋa inimale ndug Zion.
Ye ineep irau sawa isob.
Ve ye pale imuuŋ pait, ve ipatooŋ ataam pait itaghoni taghoni gha ila.”