79
Taŋiiz to yes Israela iŋarua Maaron pasa, koiadi tireu Yerusalem
Mbouŋ to Asap
O Maaron, aazne ndug ndug to tiwatag ghom maau ne, tinim taan tiom tonene, ve tighaze tighami inim ledi.
Yes tiwaghamun rumai tiom patabuaŋ le isami,
ve tireu mbirisan ndug tiina Yerusalem.
 
Yes tirab mbesooŋa tiom timatmaat, ve tipul patudi tiwaghengheen ila taan, leso man tighan di.
Tamtoghon tiom to lolodi ineep tuŋia ilat tiom ve titaghon ataam tiom, tauto mindadi inim mbeb sagsagŋa adi pa tighani.
 
Koiamai tirab tamtoghon tiei katindi, ve siŋ todi ireer inimale ya irau Yerusalem lolo.
Ve tiei eta ineep pa itavia di maau.
 
Tovenen ndug ndug to tineep tigharau ghei ne, tighita ghei, ve tighamgham ŋalalaŋ payei.
Yes tiŋiŋiŋ payei, ve tiveleg ghei kat.
O Yoova, pale ŋeez o lolom imuul inim payei?
Pale uriuriu ghei, ve mbalmbali tiom ighanghan ghei inimale yab irau sawa isob?
Pale mbalmbali tiom izaza tiei tovene itaghoni taghoni gha ila?
Ughur mbalmbali tiom iza to ndug ndug to tiwatag ghom maau, ve tiyamaan katini.
Ughur atia iŋarua yes to tisuŋsuŋ payom maau ne, ghoro poia.
 
Pasa, yei to Yakop papaghu toni, tirab ghei nisob.
Ve tiwaghamun taan tonene, le ndug tiei ŋginiŋa.
Sosor to muuŋ nditimbumai tigham di, ughur atia iza tiei malep.
Lolom isamin ghei, ve rikia unum uul ghei.
Pasa aazne, pataŋani tiina ivot payei, ve nisami wa.
 
O Maaron, yom to Volaaŋa tiei. Uul ghei lak!
Leso nipait izam pa tapirim ve poia tiom.
Upas ghei nivot pa pataŋani tonene, ve ureu sosor tiei. Pasa, gabuam tovene. Tauto tamtoghon tipapait izam.
 
10 Maaron, ighaze uul ghei maau, nene pale ndug ndug tisavia saveeŋ velegiiŋ payei tighaze:
“Laak, Maaron tiam ineep sine?”
Maaron, yes to tirab mbesooŋa tiom timatmaat, uyat ŋgar todi tonowen, ve nighita.
Leso ndug ndug tiwatag tighaze yom ughur atia pa ŋgar samia.
11 Ulooŋ taŋiiz to yes to tineep ila koiadi nimadi.
Tapirim tiina kat. Tovenen yes to koiadi tighaze tirab di timaat, ugham mulin di.
 
12 O Maaron, ndug ndug tipiyaav saveeŋ velegiiŋ naol payom.
Ŋgar todi tonowen, uyati le uyat katini.
 
13 Ighaze ugham tovene, nene pale yei tamtoghon tiom lolomai poia payom, ve nipait izam pa poia tiom irau sawa isob.
Pale nisavia uraat tiom itaghoni taghoni gha ila.
Pasa, yei sipsip tiom, ve yom to ŋginiiŋ tiei.