83
Yes Israela tighason Maaron pa itatan koiadi
Mbouŋ to Asap
O Maaron, pughu vena to ugham mbeb eta maau, ve neneeŋam moghon?
Vena to nimam ila murim, ve unepneep sorok?
Ughita. Koiamŋa tighaze tipamundigin malmal.
Yes to tighur koi payom, tipakur taudi, ve tighamgham aghedi payom. Mbo 2:1
 
Tamtoghon tiom to lolom padi kat, koiamŋa tonowen tilup di, ve tikaal ataam pa tiwaghamun di.
 
Tighaze: “Anim tala ve tapasob yes Israela le tisob kat.
Leso ledi izadi muul sob, ve tamtoghon lolodi imaagh padi.”
Onoon kat, koiamŋa tonowen tilup lolodi ve ŋgar todi inim ee moghon, ve timbua saveeŋ tighaze tizoor pooz tiom, ve tiwaghamun tamtoghon tiom.
Yes tamtoghon to ndug tonene:
 
Yes Edoma ve Ismael papaghu toni,
ve yes Moapa ve yes Agri,
 
ve yes to taan suruvu to Gebal toman yes Amona ve Amaleka,
ve yes Pilistia ve tamtoghon to ndug Tiro.
 
Ve yes Asiria paam to ndiran ariaŋadi to malmal, tivool to yes Amona ve Moapa to Lot papaghu toni, leso tiuul di pa malmal. Mbnp 19:37+
Tovenen yei nitaŋ roran ghom nighaze ugham ŋgar raraate pa yes ndiran tonowen inimale muuŋ ugham pa yes Midiana,
ve muri ugham pa Sisera yesuru Yabin izi ya Kison.
 
10 Sawa tonenen, yom urab di timatmaat izi ndug Endor,
ve patudi tiwaghengheen ila taan ve timbuuz.
 
11 Yes daba to koiamai, ugham ŋgar raraate padi inimale muuŋ ugham pa Oreb yesuru Zeeb.
Ve yes pooza todi tovene paam. Utatan di inimale muuŋ utatan Zeba yesuru Zalmuna.
 
12 Ndiran ru tonowen, muuŋ tisaav tighaze: “Maaron taan toni, le kikiliiŋ popoia. Tala taghami inim leed.”
13 Maaron tiou, ureu di le timbiriis tinimale ghavuur ve buzbuz to yaghur iviviira gha ilale.
 
14 Uwaghamun di inimale yab ighan suvun reg,
ve inimale yab ighan izala lolooz, le ipasob su.
 
15 Ugham uman tiina izi, ve yaghur tiina imundig, leso timatughez ve tighau.
 
16 O Yoova, utatan di. Leso mayadi kat, ve tighilaal tighaze yom izam tiina, ve tisuŋ payom.
 
17 Ugham di tiwaghamgham, ve tineep toman mayadi itaghoni taghoni gha ila.
Upamayaŋin di, ve upasob di.
 
18 Leso tighilaal tighaze: Yoova, yom moghon to izam tiina.
Yom Maaron Tiina To Ulib Pa Ndimaronŋa Tisob, ve uŋgin taan isob.