149
Tamtoghon to Maaron tipait iza
Aleluia, tapait Yoova!
Ambou mbouŋ paghu pa Yoova.
Yam to lolomim ineep tuŋia ila toni ve ataghon ataam toni, alup gham pa suŋuuŋ, ve apaiti!
 
Yam Israela, lolomim poia pani. Pasa, ye to ighur gham.
Yam tamtoghon to Zion, tinimim iza pa kinik tiam.
 
Ator ve apait Yoova iza.
Atok kakaap ve arab gita pa apakuri.
Pasa, Yoova tini iza kat pa tamtoghon toni.
Yes to tinumeera ve titatan taudi, ye ipakur di, ve ighamgham mulin di pa pataŋani todi.
 
Ye igham di tilib pa koiadi. Tovenen yes to lolodi ineep tuŋia ila to Yoova ve titaghon ŋgar toni, lolodi poia kat ve tinidi iza.
Sawa to tigheen ila inadi to ghenooŋ, timboumbou ve tipapaiti.
 
Yes tipait Maaron iza izala kat. Paitooŋ todi inepneep ila avodi irau sawa isob.
Buza matadi ru tineep ila nimadi. Ep 6:17; Hib 4:12; Syg 1:16
 
Leso tighur atia pa ndug ndug to tighamgham sosor ila Maaron mata, ve tiyat ŋgar todi samia.
 
Pale tikis kinik to ndug ndug toman pooza todi,
ve tikau di pa sen ariaŋadi.
 
Leso tighur atia padi itaghon saveeŋ to timbooda pataghaaŋ.
Nene ataam to Yoova ipakur yes to lolodi ineep tuŋia ila toni ve titaghon ŋgar toni.
Aleluia, tapait Yoova!