2
Cristo curusapʉ diarigue queti
Yáa wedera, yʉʉ mʉ́ã pʉtopʉ Cõãmacʉ̃ye quetire wedegʉ jeagʉ, biiro tiiwʉ́: Tʉomasĩ́rõrã wedewʉ. Wisióre wãmemena, atibʉ́reco macãrãye masĩrémena wederiwʉ. Yʉʉ mʉ́ã pʉtopʉ niigʉ̃, “Jesucristoye queti, cʉ̃ʉ̃ curusapʉ diarigue dícʉre wedegʉda” jĩĩ wãcũwʉ̃. Mʉ́ãrẽ wedegʉ, tutuhegʉ niiwʉ̃. Bayiró cuigʉ, ñapõpiremena niiwʉ̃. Yʉʉ mʉ́ãrẽ padeorí boogʉ́, atibʉ́reco macãrãye masĩrémena wedeseriwʉ. Teero wedeserono tiigʉ́, yʉʉ wedeseri, Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃ Espíritumena cʉ̃ʉ̃ tutuarere ẽñorígʉ niiwĩ. Teero tiigʉ́, atibʉ́reco macãrãye masĩrémena mʉ́ãrẽ padeorí tiiríwʉ. Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃ tutuaromenape mʉ́ãrẽ padeorí tiirígʉ niiwĩ.
Cõãmacʉ̃ masĩrére Espíritu Santomena tʉomasĩ́ã
Teero niipacari, Jesuré ãñurõ padeorápʉre masĩrére wedea. Tee masĩré atibʉ́reco macãrãye masĩré mee niiã; cʉ̃́ãrẽ dutiráye masĩré mee niiã. Cʉ̃́ã máata petiádacua. Ʉ̃sãpe wedera, Cõãmacʉ̃ye masĩrére wedea. Cʉ̃ʉ̃ masĩré too sʉguero macãrãpʉ masĩña maniríguere wedea. Atibʉ́reco tiiádari sʉguero, Cõãmacʉ̃ tee yayiórere “biiro tiigʉ́da” jĩĩ wãcũtoayigʉ. Marĩrẽ netõnéãdarere, marĩrẽ ʉ̃mʉã́sepʉ ãñurõ tiiádarere wãcũyuetoayigʉ. Sĩcʉ̃no atibʉ́reco macãrã dutigʉ́ teeré tʉomasĩ́riyigʉ. Tʉomasĩ́rã doca, marĩ Õpʉ̃ ãñunetõjõãgʉ̃rẽ curusapʉ sĩãríbojĩya. Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũpʉ teero jóanoã:
Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃rẽ maĩrã́rẽ ãñuré quẽnoyúeyigʉ.
Sĩcʉ̃no ĩñaririguere, cʉ̃ʉ̃ tʉoríriguere, cʉ̃ʉ̃ wãcũririguere quẽnoyúeyigʉ,* Isaías 64.4.
jĩĩ jóanoã. 10 Tee ãñuré marĩ masĩririguere Cõãmacʉ̃ Espíritu Santomena marĩrẽ masĩrĩ tiii. Espíritu Santo niipetire wisiónetõnʉcãrere, Cõãmacʉ̃ tiiádarere masĩpetijãĩ.
11 Marĩ ãpĩ cʉ̃ʉ̃ wãcũrére masĩria. Cʉ̃ʉ̃ sĩcʉ̃rã cʉ̃ʉ̃ wãcũrére masĩqui. Tee tiiróbiro sĩcʉ̃no Cõãmacʉ̃ wãcũrére masĩriqui; Espíritu Santo dícʉ cʉ̃ʉ̃ wãcũrére masĩĩ. 12 Atibʉ́reco macãrã wãcũrémena Cõãmacʉ̃ marĩrẽ ticoriguere tʉomasĩ́ria. Espíritu Santo Cõãmacʉ̃ marĩrẽ ticodiocorigʉ wãcũré ticorémenape tʉomasĩ́ã. 13 Ʉ̃sã teeré wedesera, Espíritu Santo “biiro bueya” jĩĩrémena wedesea. Ʉ̃sã basiro masĩrémena wedeseria. Espíritu Santo buedutirobirora cʉ̃ʉ̃rẽ cʉoráre buea.
14 Espíritu Santore cʉohégʉpeja Espíritu Santo buerére booríqui. “Teero jĩĩãmajãrã tiiíya”, jĩĩqui. Espíritu Santo tiiápuremena dícʉ Cõãmacʉ̃yere tʉomasĩ́noã; “¿diamacʉ̃́rã niiĩ?” jĩĩ besemasĩnoã. Teero tiigʉ́, Espíritu Santore cʉohégʉ cʉ̃ʉ̃ buerére tʉomasĩ́riqui. 15 Espíritu Santore cʉogʉ́peja niipetire Cõãmacʉ̃yere tʉomasĩ́qui; “¿diamacʉ̃́rã niiĩ?” jĩĩ besemasĩqui. Cʉ̃ʉ̃rẽna Espíritu Santore cʉohégʉpe tʉomasĩ́riqui; “¿diamacʉ̃́rã tiigári cʉ̃ʉ̃?” jĩĩ besemasĩriqui. 16 Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũpʉ teero jóanoã:
Sĩcʉ̃nopera marĩ Õpʉ̃ wãcũrére masĩriqui.
Sĩcʉ̃nopera Cõãmacʉ̃rẽ “ateré biiro tiiyá” jĩĩ dutimasĩriqui, Isaías 40.13.
jĩĩ jóanoã. Marĩpe Cristo wãcũrére tʉomasĩ́ã.

*2:9 Isaías 64.4.

2:16 Isaías 40.13.