PEDRO
jóasʉgueripũ
1
Ãñuduticorigue
Yʉʉ Pedro Jesucristo cʉ̃ʉ̃yere wededutigʉ beserigʉ mʉ́ãrẽ Cõãmacʉ̃ beserirare ãñudutia. Mʉ́ã yʉʉ jóacora mʉ́ãya ditare cõã, aperopʉ́ wáabaterira niiwʉ̃. Teero tiigʉ́, mʉ́ã Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia dita niirã́pʉre jóacoa. Cõãmacʉ̃ marĩ Pacʉ too sʉgueropʉ cʉ̃ʉ̃ boorírobirora mʉ́ãrẽ cʉ̃ʉ̃ põna niiãrõ jĩĩgʉ̃, besetoarigʉ niiwĩ. Espíritu Santomena mʉ́ãrẽ ñañaré manirã́ niirĩ tiirígʉ niiwĩ, cʉ̃ʉ̃ dutirére tiiáro jĩĩgʉ̃. Jesucristoye díimena mʉ́ãrẽ cʉ̃ʉ̃yara niirĩ tiirígʉ niiwĩ.
Cõãmacʉ̃ mʉ́ãrẽ ãñunemore ticoaro; ãñurõ niirecʉtiri tiinemóãrõ.
Cõãmacʉ̃ ticoadarere yueré
Cõãmacʉ̃ Jesucristo marĩ Õpʉ̃ Pacʉre ʉsenire ticoada. Cõãmacʉ̃ marĩrẽ bayiró bóaneõ ĩñaqui. Teero tiigʉ́, Jesucristo diarigʉpʉ masãriguemena marĩrẽ bauánemorira tiiróbiro tiiyígʉ. Cʉ̃ʉ̃ teero tiirí, marĩ “too síropʉ cʉ̃ʉ̃rẽ ĩñaãda” jĩĩmasĩã. Teeré masĩjĩrã, Cõãmacʉ̃ marĩrẽ ticoadarere yuea. Cʉ̃ʉ̃ ticoadare petirícu; ñañaré maniré niicu; teero biiri cʉ̃ʉ̃ ticoadare coori tiiróbiro sĩnirícu. Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃ ticoadarere ʉ̃mʉã́sepʉ quẽnocṹbosaqui marĩrẽ. Mʉ́ã Jesuré padeocú. Teero tiigʉ́, Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃ tutuaremena mʉ́ãrẽ cotequi. Mʉ́ãrẽ ãñurõ tiiádare quẽnoríguepʉ niicu. Atibʉ́reco petirí, teeré ẽñogʉ̃́daqui.
Teeré wãcũrã, ʉsenicu. Atitópere mʉ́ã merẽã ñañarõ netõrã́ tiia ména. Mʉ́ã Jesucristore padeoré oro tiiróbiro niicu. Basocá ¿orora niiĩ? jĩĩrã, pecame sotoapʉ asiopéocua. Ocoáari siro, ñañaré poca merẽã jeapeacu; ãñuré oro dícʉ pʉtʉácu. Ate tiiróbiro mʉ́ãrẽ ¿Jesucristore diamacʉ̃́rã padeomíĩ? jĩĩrõ, ñañarõ netõrĩ́ tiicú ména. Mʉ́ã ñañarõ netõjĩ́rã, tee oro basiro tiiróbiro pʉtʉáadacu. Teero tiirá, ãñurõ padeonemórã niiãdacu sáa. Jesucristore padeodúheri ĩñarã, basocá mʉ́ãrẽ “cʉ̃ʉ̃rẽ diamacʉ̃́rã padeoóya” jĩĩ ĩñaãdacua. Oro wapapacá niiã. Wapapacáre niipacaro, petijṍãcu. Mʉ́ã Jesucristore padeorépe oro nemorṍ wapacʉtía. Tee doca petirícu. Teero tiigʉ́, Jesucristo mʉ́ãrẽ atibʉ́recopʉre pʉtʉaatigʉ, “yʉʉre ãñurõ padeowʉ́” jĩĩgʉ̃daqui.
8-9 Mʉ́ã Jesucristore ĩñaririra niipacara, cʉ̃ʉ̃rẽ maĩcú. Atitóre cʉ̃ʉ̃rẽ ĩñaripacara, padeocú. Mʉ́ã cʉ̃ʉ̃rẽ padeorí, mʉ́ãrẽ pecamepʉ wáaborirare netõnéqui. Teero tiirá, mʉ́ã Cõãmacʉ̃ pʉtopʉ wáaadarere wãcũrã, bayiró ʉsenicu. Mʉ́ã ʉsenire diamacʉ̃́rã niijãrõ tiicú. Teero tiirá, “teero ʉseniãmajãrã tiia” jĩĩmasĩña manicú.
10 Profetas cʉ̃ʉ̃ mʉ́ãrẽ ãñuré ticoadarere wedesʉguetoayira. Basocáre netõnéãdarere tʉomasĩ́ãda jĩĩrã, cʉ̃́ãcã ãñurõgã buemiyira. 11 Cristo cʉ̃́ãmena niiyigʉ. Cʉ̃ʉ̃ Espíritu Santo tiiápuremena cʉ̃́ãrẽ too síropʉ wáaadarere masĩrĩ tiitóamiyigʉ: “Cristo ñañarõ netõgʉ̃́daqui; too síro Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃rẽ pee dutirére ticogʉdaqui” jĩĩrére masĩrĩ tiitóamiyigʉ. Cʉ̃́ã “¿deero biiri niiãdari? ¿Ñeenó wáaadari?” jĩĩrã, bayiró masĩdʉgamiyira. 12 Cõãmacʉ̃ cʉ̃́ã masĩdʉgari ĩñagʉ̃, cʉ̃́ãrẽ biiro masĩrĩ tiiyígʉ: “Mʉ́ã wederé queti mʉ́ã niiritopʉ wáaricu ména” jĩĩrére masĩrĩ tiiyígʉ. Mʉ́ã atitópʉ niirã́pe ĩñaãdare niiyiro. Cʉ̃́ã wederé queti mʉ́ã tʉotóacu. Atitóre tee quetire wederá Espíritu Santo ʉ̃mʉã́sepʉ ticodiocorigʉ tutuaremena mʉ́ãrẽ wedeyira. Jesucristoye queti ãñuré queti niiã. Ángelea tee queti basocáre netõnére quetire “¿deero peti niiĩ?” jĩĩ tʉomasĩ́dʉgamicua.
Ñañaré manirã́ niidutire
13 Teero tiirá, “Cõãmacʉ̃ boorére tiirucújããda” jĩĩ wãcũyueya. Mʉ́ã tiiádarere ãñurõ wãcũtoarapʉ tiiyá. “Cõãmacʉ̃ marĩrẽ ãñuré ticogʉdaqui Jesucristo pʉtʉaatiri” jĩĩ wãcũrã, ʉseniremena coteya. 14 Mʉ́ã Jesuré masĩãdari sʉguero, cʉ̃ʉ̃ boorére masĩririra niiwʉ̃. Bayiró ñañarére tiidʉgájĩyu. Atitóre mʉ́ã Cõãmacʉ̃ põna niijĩrã, too sʉgueropʉ mʉ́ã ñañaré tiiríguenorẽ tiiríjãña. 15 Biirope tiiyá: Cõãmacʉ̃ mʉ́ãrẽ beserigʉ ñañaré manigʉ̃́ niiqui. Teero tiirá, mʉ́ãcã niipetire mʉ́ã tiirémena ñañaré manirã́ niiña. 16 Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũpʉ tee maquẽ jóanoã: “ ‘Yʉʉ ñañaré manigʉ̃́ niiã. Yʉʉ tiiróbiro mʉ́ãcã ñañaré tiiríjãña’, jĩĩyigʉ Cõãmacʉ̃”,* Levítico 11.44-45. jĩĩ jóanoã.
17 Cõãmacʉ̃ niipetirare sĩcãrĩbíro bese, queoró wapa tiiquí; sĩcʉ̃rẽ dʉaríqui. Teero tiirá, mʉ́ã cʉ̃ʉ̃rẽ “Pacʉ” jĩĩjĩrã, mʉ́ã catiré bʉrecorire cʉ̃ʉ̃rẽ quioníremena ĩñaña. 18 Mʉ́ã ñecʉ̃sʉ̃mʉã tiirécʉtiriguere mʉ́ãcã tiimʉ́ãatirira niimiwʉ̃. Cʉ̃́ã tiirécʉtirigue bʉ́ri niiré niiã. Cõãmacʉ̃ mʉ́ãrẽ teero tiirécʉtimirirare netõnérigʉ niiwĩ. Mʉ́ã ateré ãñurõ masĩã: Mʉ́ãrẽ netõnégʉ̃ petirénomena (oromena, niyerumena) wapatíririgʉ niiwĩ. 19 Cristoye díimenape wapatírigʉ niiwĩ. Cʉ̃ʉ̃ye díi wapapacáre niicu. Cʉ̃ʉ̃ye díi cordero posarigʉ niihẽgʉ̃, cãmimanigʉ̃ye díi tiiróbiro niicu. Israelya põna macãrã Egiptopʉ witiadari sʉguero macã ñami, wisericörõ sĩcʉ̃ corderore sĩãyíra. Cʉ̃́ãye díimena tuusĩã́yira sopepãmarĩ wesarire. Tiiñami ángele sĩãgʉ̃́ wáagʉ, tee díire ĩñagʉ̃, tiiwií macãrãrẽ sĩãríyigʉ. 20 Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃ atibʉ́reco tiiádari sʉguero, “Cristo basocáre netõnégʉ̃daqui” jĩĩtoayigʉ. Teero jĩĩpacʉ, máata ticodiocoririgʉ niiwĩ. Atitópʉ marĩye niiãdarere netõnégʉ̃dʉre ticodiocorigʉ niiwĩ. 21 Mʉ́ã Cristo tiiríguere masĩjĩrã, Cõãmacʉ̃rẽ padeocú. Cʉ̃ʉ̃rã́ Cristo diarigʉpʉre masõrigʉ niiwĩ; cʉ̃ʉ̃rẽ ʉ̃mʉã́sepʉ pee ãñuré ticoyigʉ. Teero tiirá, mʉ́ã Cõãmacʉ̃rẽ padeocú. “Diari siropʉ, cʉ̃ʉ̃mena niiãdacu”, jĩĩcu.
22 Mʉ́ã diamacʉ̃́ niirére yʉʉjĩrã, Jesucristore padeorá tiiríra niiwʉ̃. Cʉ̃ʉ̃rẽ padeojĩ́rã, mʉ́ã ñañaré tiirére tiidúrira niiwʉ̃. Teero tiirá, mʉ́ã atitóre Jesuré padeoráre ãñurõ cãmerĩ́ wéepeomasĩcu. Jĩĩditoro manirṍ maĩcú. Cãmerĩ́ maĩrã́, wedeseremena dícʉ maĩríjãña. Niipetire mʉ́ã tiirémena maĩñá. 23 Mʉ́ã ateré masĩcu: Mʉ́ã bauánemorira tiiróbiro niirã́ niicu. Cõãmacʉ̃ ticoré catiré petihére cʉocú. Tee petirícu. Marĩ pacʉsʉ̃mʉã catiré ticoriguepe bóadiacu. Cõãmacʉ̃ye queti ãñuré quetipe mʉ́ãrẽ catiré petihére cʉotóari tiicú. Tee queti diamacʉ̃́ maquẽ niirucujããdacu. 24 Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũpʉ tee maquẽrẽ jóanoã:
Basocá táa tiiróbiro niicua.
Táa sĩnijṍãã.
Cʉ̃́ã ʉpʉtí maquẽ cʉoré macãnʉcʉ̃ maquẽ coori tiiróbiro niicu.
Coori buducodiaa.
25 Marĩ Õpʉ̃ wedesere doca petirícu. Diamacʉ̃́ maquẽ niirucujããdacu, Isaías 40.6-8.
jĩĩ jóanoã. Tee wedesere Jesuyé ãñuré queti niiã. Tee queti mʉ́ãrẽ wedenoriro niiwʉ̃.

*1:16 Levítico 11.44-45.

1:19 Israelya põna macãrã Egiptopʉ witiadari sʉguero macã ñami, wisericörõ sĩcʉ̃ corderore sĩãyíra. Cʉ̃́ãye díimena tuusĩã́yira sopepãmarĩ wesarire. Tiiñami ángele sĩãgʉ̃́ wáagʉ, tee díire ĩñagʉ̃, tiiwií macãrãrẽ sĩãríyigʉ.

1:25 Isaías 40.6-8.