2
Pablo Tesalónicapʉ buerigue
Mʉ́ã yáa wederabiro niirã́ ateré masĩcu: Ʉ̃sã Tesalónicapʉ niirã, bʉ́ri peti niiririra niiwʉ̃. Ʉ̃sã wederiguere tʉorá, mʉ́ã paʉ Jesuré padeowʉ́. Ʉ̃sã mʉ́ã pʉtopʉ jeaadari sʉguero, Filipospʉ niiwʉ̃. Toopʉ́ niirĩ, too macãrã ʉ̃sãrẽ ñañarõ netõrĩ́ tii, ñañarõ jĩĩwã. Mʉ́ã teeré masĩcu. Mʉ́ãya macã macãrãcã ʉ̃sã wederiguere cãmotádʉgamiwã. Cʉ̃́ã teero tiipacári, Cõãmacʉ̃ ʉ̃sãrẽ wãcũtutuare ticowi. Teero tiirá, cʉ̃ʉ̃ye quetire wedewʉ. Mʉ́ãrẽ wedera, merẽã wederiwʉ. Mʉ́ã menamacãrã numiãrẽ ñañarõ ñeeapedʉgaremena wedera mee tiiwʉ́. Tiiditóriwʉ. Cõãmacʉ̃ beserigʉ niiwĩ ʉ̃sãrẽ Jesuyé quetire wedeadarare. Teero tiirá, wedea. Basocá ʉ̃sãmena ʉseniãrõ jĩĩrã mee wedea; Cõãmacʉ̃ marĩ wãcũrére masĩgʉ̃́pe ʉseniãrõ jĩĩrã wedea. Mʉ́ã masĩcu: Ʉ̃sã toopʉ́ niirã, ãñurõ mʉ́ãrẽ wedese jĩĩditoriwʉ. Cõãmacʉ̃ masĩqui: Mʉ́ãrẽ buera, niyeru mʉ́ãrẽ ẽmaãdara mee tiiwʉ́.
6-7 Ʉ̃sã Cristo cʉ̃ʉ̃yere wededutigʉ beserira niiã. Teero tiirá, “ʉ̃sãrẽ dutirábiro ĩñaña” jĩĩ dutimasĩbojĩyu. Teeré dutiria. Mʉ́ãcãrẽ, ãpẽrãrẽ́ teeré dutiria. Mʉ́ãrẽ ãñurõ tiiwʉ́. Mʉ́ã pʉtopʉ niirã, sĩcõ numiṍ coo põnarẽ́ maĩrṍbiro mʉ́ãrẽ maĩwʉ̃́. Mʉ́ãrẽ ãñurére boosã́rã, Cõãmacʉ̃ye queti dícʉre wederiwʉ. Ʉ̃sã jeatuaro ʉ̃sã tiiápumasĩrere tiiápuwʉ, mʉ́ãrẽ bayiró maĩrã́. Ʉ̃sã toopʉ́ niirã paderiguere mʉ́ã wãcũcu. Mʉ́ãrẽ Cõãmacʉ̃ye quetire wedera, potocṍdʉgariwʉ. Teero tiirá, ʉ̃sã basiro padewʉ. Ñamirĩ́, bʉ́recori, yoari ʉ̃sã yaaadarere, ʉ̃sãrẽ dʉsarénorẽ sãĩã́dara padewʉ.
10 Ʉ̃sã tiirécʉtiriguere mʉ́ã masĩcu. Cõãmacʉ̃cã masĩqui. Ʉ̃sã ñañarõ tiiró manirṍ, diamacʉ̃́rã tiiwʉ́ mʉ́ã Jesuré padeorá ĩñacoropʉre. “Cʉ̃́ã wapa cʉoóya” jĩĩrṍ manirṍ niijãwʉ̃ ʉ̃sã. 11-12 Mʉ́ã masĩcu: Sĩcʉ̃ pacʉ cʉ̃ʉ̃ põnarẽ́ wedero tiiróbirora ʉ̃sã mʉ́ãcõrõrẽ wederucujãwʉ̃. Ãñurõ tʉgueñaãrõ jĩĩgʉ̃, wãcũtutuare mʉ́ãrẽ ticowʉ. Cõãmacʉ̃ põna tiiróbirora niirecʉtidutiwʉ. Mʉ́ãrẽ Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃ põna niiãrõ jĩĩgʉ̃, beserigʉ niiwĩ. Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃ dutiré mʉ́ãpʉre niirĩ tiirígʉ niiwĩ; cʉ̃ʉ̃ asibatére mʉ́ãrẽ jeari tiirígʉ niiwĩ.
13 Mʉ́ã Cõãmacʉ̃ye quetire wederi tʉorá, “Cõãmacʉ̃ wedesere niiã” jĩĩrã, padeowʉ́. “Basocá wedesere mee niiã”, jĩĩ masĩjãwʉ̃. Teero tiirá, mʉ́ã padeorére wãcũrã, Cõãmacʉ̃rẽ ʉsenire ticorucujãã. Ʉ̃sã mʉ́ãrẽ wederigue Cõãmacʉ̃ wedesere peti niiwʉ̃. Teeména cʉ̃ʉ̃rẽ padeorá mʉ́ã niirecʉtire wasoa. 14 Mʉ́ã Jesucristore padeorí, mʉ́ãya dita macãrã mʉ́ãrẽ ñañarõ netõrĩ́ tiiyíra. Jesuré padeoré põnarĩ macãrã Judeapʉ niirã́rẽ wáarirobirora wáayiro mʉ́ãrẽ. Judeapʉre cʉ̃́ãya wedera judíoa cʉ̃́ãrẽ ñañarõ netõrĩ́ tiiyíra. 15 Cʉ̃́ã judíoara marĩ Õpʉ̃ Jesuré sĩãyíra; profetare sĩãyíra; ʉ̃sãrẽ cõãjãwã. Cõãmacʉ̃rẽ cúari tiiíya. Niipetiramena cãmerĩ́tutire boojã́ya. 16 Judíoa niihẽrã netõã́rõ jĩĩrã, ʉ̃sã Jesuyé quetire wederi, cãmotáya. Cʉ̃́ã ñañaré tiiré jõõpemena pairó peti wáaro tiia. Cõãmacʉ̃ cʉ̃́ã teero tiiré wapa netõnéridojãqui sáa.
Pablo Tesalónica macãrãrẽ ĩñagʉ̃ wáanemodʉgamirigue
17 Ʉ̃sã mʉ́ãrẽ cõãatiari sirogã, máata mʉ́ãrẽ ĩñadʉgamiwʉ̃ sũcã. Ʉ̃sãye õpʉ̃ʉ̃rĩ ãno niipacari, mʉ́ã pʉtopʉ yeeripũnacʉtiwʉ. Toopʉ́re bayiró wáadʉgamiwʉ̃. 18 Yʉʉ Pablo “wáagʉda” jĩĩrucumiwʉ̃. Ʉ̃sã toopʉ́ wáadʉgarecõrõ Satanás ʉ̃sãrẽ cãmotátu niiwĩ. 19-20 Mʉ́ãrã niiã ʉ̃sãrẽ ʉsenire ticorá. Teero tiirá, mʉ́ãrẽ bayiró ĩñadʉgaga. Marĩ Õpʉ̃ Jesús cʉ̃ʉ̃ pʉtʉaatiri, cʉ̃ʉ̃rẽ wedeada mʉ́ãye quetire. Biiro jĩĩãda: “Ãniãrã niiĩya ʉ̃sãrẽ ʉsenire ticorá. Cʉ̃́ãrẽ bʉ́ri peti mʉʉye quetire wederiwʉ. Cʉ̃́ã teeré tʉorá, mʉʉrẽ ãñurõ padeowá. Teero tiirá, bayiró ʉseniã cʉ̃́ãmena”, jĩĩãda Jesuré.