2
Cõãmacʉ̃rẽ ʉsenire ticoré buerigue
Ateré dutisʉguegʉda: Cõãmacʉ̃rẽ ʉsenire ticorémena niipetiraye niiãdarere sãĩbosáya. Õpãrãrẽ́, niipetira dutiráre sãĩbosáya. Cãmerĩ́quẽre manirṍ ãñurõ niirecʉtiada jĩĩrã, Cõãmacʉ̃ boorére tiiáda jĩĩrã, basocámena queoró niirecʉtiaro jĩĩrã, cʉ̃́ãrẽ sãĩbosáya. Marĩ teero tiiré ãñuniã. Cõãmacʉ̃ marĩrẽ netõnégʉ̃ teero tiirí tʉsaqui. Cõãmacʉ̃ niipetira netõnénorira niirĩ booquí. Teero biiri diamacʉ̃́ maquẽrẽ masĩrĩ booquí. Cõãmacʉ̃ sĩcʉ̃rã niiqui. Basocʉ́ sĩcʉ̃rã niiqui basocáre Cõãmacʉ̃mena wedesebosagʉ; Jesucristo cʉ̃ʉ̃rã́ niiĩ. Cʉ̃ʉ̃ niipetira basocá ñañaré tiiré wapa wapatígʉ, diabosarigʉ niiwĩ. “Teero wáaadacu” jĩĩrito jeari, tee quetire wedebauanenoyiro. Cʉ̃ʉ̃ye quetire wededutigʉ, cʉ̃ʉ̃ beserigʉ niirĩ, Jesús yʉʉre sõnecorigʉ niiwĩ. Judíoa niihẽrãrẽ buedutirigʉ niiwĩ. Teero tiigʉ́, diamacʉ̃́ maquẽrẽ buegʉ, “tee maquẽrẽ padeoyá” jĩĩ buea. Diamacʉ̃́rã jĩĩã. Jĩĩditogʉ mee tiia.
Teero tiigʉ́, noo marĩ wáaropʉ ʉ̃mʉã́rẽ cúare manirã́, tutiré manirã́, ñañaré manirã́ wãmo súumʉõco, Cõãmacʉ̃rẽ sãĩrĩ́ booa. Numiã́cã cʉ̃́ã sãñarucurobirora sãñarõ booa. Cʉ̃́ãrẽ ãñurõ jearénorẽ sãñarõ booa. Cʉ̃́ãye póa wapapacáremena mamarijããrõ; teero biiri cʉ̃́ãye õpʉ̃ʉ̃rĩrẽ oromena, perla wapapacáreperimena mamarijããrõ; teero biiri suti wapapacáre sãñarã, “biiro biia yʉʉja” jĩĩ wãcũrã mee sãñaãrõ. 10 Biirope tiiáro: Ãñurõ baudʉgára, Cõãmacʉ̃rẽ padeorá numiã tiirucúrenorẽ tiiáro. Ãñurõ tiirémena ãñurã́ niiãrõ. Ãpẽrãrẽ́ tiiápu, ãñurõ tiiáro. 11 Ditamanírõ, padeorémena ãñurõ buerére tʉoáro. 12 Basocá neãrĩ, ʉ̃mʉã́ sʉguero numiã́rẽ buesʉguerijãrõ booa; ʉ̃mʉã́rẽ dutirijããrõ. Ditamanírõ niijããrõ. 13 Biirope niiã: Cõãmacʉ̃ Adánrẽ tiisʉguéyigʉ. Too síro Evare tiiyígʉ. 14 Adán jĩĩditonoriyigʉ. Numiṍpe jĩĩditonoyigo. Teero tiinórigo niijĩgõ, Cõãmacʉ̃ dutirére netõnʉcã́yigo. 15 Coo teero tiirí siro niipacari, numiã́ põnacʉtíri, cʉ̃́ãrẽ netõrĩ́ tiigʉ́daqui. Cʉ̃́ã diamacʉ̃́ tiirémena Cõãmacʉ̃rẽ padeorí, ãpẽrãrẽ́ maĩrĩ́, ñañaré manirã́ niirĩ, teero tiigʉ́daqui.