3
Sãĩbosáduticorigue
Ʉ̃sãya wederabiro niirã́, ʉ̃sãrẽ biiro sãĩbosáya: “Ʉ̃sã Õpʉ̃, mʉʉye queti aperopʉ́ boyeromena sesaaro; ʉ̃sãrẽ wáarirobirora padeorémena ñeenoãrõ”, jĩĩ sãĩñá. Niipetira marĩ Õpʉ̃ Jesuré padeoríya. Teero tiirá, basocá ñañarã́ ʉ̃sãrẽ tiidʉgárere netõnéãrõ jĩĩrã, sãĩñá. Marĩ Õpʉ̃ cʉ̃ʉ̃ jĩĩrirobirora tiiquí. Teero tiigʉ́, mʉ́ãrẽ wãcũtutuari tiinemógʉ̃daqui; mʉ́ãrẽ ñañarõ wáari jĩĩgʉ̃, cãmotágʉdaqui. Ʉ̃sã tiidutíriguere mʉ́ã diamacʉ̃́ tiirá tiicú; teerora tiiwárucujããdacu. Marĩ Õpʉ̃ mʉ́ãrẽ “teerora tiirucúri tiigʉ́daqui” jĩĩ padeóa ʉ̃sã. Marĩ Õpʉ̃ mʉ́ãrẽ Cõãmacʉ̃ maĩrére masĩrĩ tiiáro. Cristo ñañarõ netõgʉ̃́ wãcũtutuarirobirora mʉ́ãrẽ wãcũtutuari tiiáro.
“Padeya” jĩĩcorigue
Jesucristo marĩ Õpʉ̃ wãmemena mʉ́ãrẽ ateré tiidutía: Jesuré padeogʉ́no daderi, ʉ̃sã dutiriguere tiihéri, bapacʉtinemorijãña. Mʉ́ã masĩcu: Ʉ̃sã tiiríguere ĩñacũrõ booa. Ʉ̃sã mʉ́ãmena niirã, sica diamacʉ̃́ niirã mee tiiwʉ́. Atecã́rẽ sĩcʉ̃norẽ wapatíripacara, yaariwʉ. Teero tiiróno tiirá, ñamirĩ́, bʉ́recori bayiró peti padewʉ, mʉ́ãrẽ potocṍdʉgahera. “Ʉ̃sã bueré wapa ʉ̃sãrẽ wapatíya”, jĩĩ dutimasĩpacara, dutiriwʉ. Ʉ̃sã padewʉ, ãñuré bueré ticodʉgara, mʉ́ãrẽ ĩñacũãrõ jĩĩrã. 10 Mʉ́ãmena niirã, ateré tiidutíwʉ: “Padedʉgahegʉnojã yaarijããrõ”, jĩĩwʉ̃. 11 Sĩquẽrã mʉ́ãmena niirã́ daderá niiré quetire tʉowʉ́. Paderipacara, ãpẽrãména wedesesodeaatiayira. 12 Marĩ Õpʉ̃ Jesucristo wãmemena teero tiiráre ʉ̃sã biiro tiidutí, wãcũtutuare ticoa: Ãñurõ yeeripũnacʉtiremena padeya, mʉ́ãrẽ dʉsarénorẽ sãĩã́dara.
13 Ʉ̃sãya wederabiro niirã́, páasʉtiro manirṍ ãñurére tiirucújãña. 14 Ʉ̃sã atipũména duticorere netõnʉcã́gʉ̃norẽ ĩñamasĩ, bapacʉtirijãña, bobooro netõã́rõ jĩĩrã. 15 Teero tiipacára, cʉ̃ʉ̃rẽ ĩñatutirijãña. Cʉ̃ʉ̃rẽ biirope wedequẽnoña sĩcʉ̃ mʉ́ãya wedegʉre wederobirora.
Wedeyaponorigue
16 Marĩ Õpʉ̃ basiro ãñurõ niirecʉtire maquẽrẽ ticogʉ́ mʉ́ãrẽ merẽã wáari, ãñurõ niirecʉtire maquẽrẽ ticorucujããrõ. Marĩ Õpʉ̃ mʉ́ã niipetirapʉre niiãrõ.
17 Yʉʉ Pablo ate niituredarire mʉ́ãrẽ ãñudutire ticogʉ, yʉʉ basirora jóaa. Yʉʉ jóarepũrĩcõrõ teero jóaa. Teero tiirá, mʉ́ã “cʉ̃ʉ̃rã́ jóayi” jĩĩ ĩñamasĩãdacu. 18 Marĩ Õpʉ̃ Jesucristo mʉ́ã niipetirapʉre ãñuré ticoaro.
Nocõrõrã niiã.