COLOSAS MACÃRÃRẼ
Pablo jóaripũ
1
Ãñuduticorigue
1-2 Yʉʉ Pablo Cõãmacʉ̃ booró Jesucristoyere wededutigʉ beserigʉ niiã. Mʉ́ã Colosas macãrã Cõãmacʉ̃ beserirare Cristore ãñurõ padeoráre ãñuduticoa. Marĩya wedegʉ Timoteocã ãñuduticoi.
Cõãmacʉ̃ marĩ Pacʉ mʉ́ãrẽ ãñuré ticoaro; ãñurõ niirecʉtiri tiiáro.
Pablo Colosas macãrãrẽ Cõãmacʉ̃rẽ sãĩbosárigue
3-4 Mʉ́ãye quetire tʉowʉ́: Mʉ́ã Jesucristore padeorére, teero biiri mʉ́ã niipetira Cõãmacʉ̃rẽ padeoráre maĩrére tʉowʉ́. Teero tiirá, ʉ̃sã mʉ́ãrẽ sãĩbosárecõrõ Cõãmacʉ̃rẽ marĩ Õpʉ̃ Jesucristo Pacʉre ʉsenire ticorucua. Mʉ́ã too sʉgueropʉ diamacʉ̃́ maquẽ, ãñuré quetire tʉorára, Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃rẽ padeoráre ʉ̃mʉã́sepʉ ãñurõ tiiádarere tʉomasĩ́yiro. Ãpẽrãcã́ teerora tee quetire tʉorá, mʉ́ãbirora tiirá tiiáyira. Niipetiropʉ Jesuré padeorá ãñurére tiiáyira. Niipetiropʉ paʉ basocá Jesuyére padeorá tiiáyira. Cõãmacʉ̃ basocáre ãñurõ tiirére mʉ́ã sicato tʉopacára, “diamacʉ̃́ maquẽrã niiã” jĩĩ, tʉomasĩ́nʉcãrira niiwʉ̃. Epafras ʉ̃sã bayiró maĩgʉ̃́ mʉ́ãrẽ tee quetire wederigʉ niiwĩ. Cʉ̃ʉ̃ ʉ̃sãrẽ padeapugʉ niiĩ. Cristore ãñurõ padecotegʉ niijĩgʉ̃, mʉ́ãrẽ diamacʉ̃́ maquẽrẽ wederigʉ niiĩ. Cʉ̃ʉ̃ basirora mʉ́ãye quetire néejeawi. Espíritu Santo mʉ́ãrẽ cãmerĩ́ maĩrĩ́ tiiríguere wedewi.
Teero tiirá, tee quetire tʉorí bʉrecomena Cõãmacʉ̃rẽ mʉ́ãrẽ sãĩbosárucujãã. Biiro jĩĩ sãĩbosáa: “Cõãmacʉ̃, tʉomasĩ́rere ticonemoña cʉ̃́ãrẽ. Mʉʉ teeré ticori, mʉʉ boorére ãñurõ masĩpetiadacua. Mʉʉyere tʉomasĩ́rã, ãñurõ masĩrã́ niiãdacua”, jĩĩã. 10 Teeré sãĩbosáa mʉ́ãrẽ, Cõãmacʉ̃ põna tiiróbirora niirecʉtiaro jĩĩrã. Mʉ́ã teero niirecʉtira, mʉ́ã tiirécʉtire cʉ̃ʉ̃rẽ ʉsenirĩ tiiádacu; pee ãñurére tiinemóãdacu; Cõãmacʉ̃rẽ masĩnemoãdacu. 11 “Cõãmacʉ̃, mʉʉ bayiró tutuaremena wãcũtutuari tiiyá cʉ̃́ãrẽ”, jĩĩ sãĩbosáa. Cõãmacʉ̃ wãcũtutuarere ticori, mʉ́ãrẽ merẽã wáari, mʉ́ã ʉseniremena, cúaro manirṍ wãcũtutuajããdacu; 12 marĩ Pacʉre ʉsenire ticoadacu. Cʉ̃ʉ̃rã́ mʉ́ãrẽ ʉ̃mʉã́sepe wáaadara niirĩ tiiyígʉ. Toopʉ́ niipetira cʉ̃ʉ̃rẽ padeorá, mʉ́ãcã cʉ̃ʉ̃ ticorére ñeeãdacu. 13-14 Sicatopʉre marĩrẽ wãtĩã dutirira niiwã. Marĩrẽ teero biiri ĩñagʉ̃, Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃ macʉ̃rẽ bayiró maĩgʉ̃́rẽ ticodiocorigʉ niiwĩ. Cʉ̃ʉ̃ macʉ̃ marĩ ñañaré tiirére acabó, netõnérigʉ niiwĩ. Teero tiigʉ́, Cõãmacʉ̃ marĩrẽ naĩtĩãrõpʉ niimirirare wionéco, cʉ̃ʉ̃ macʉ̃ dutirémenape cṹũrigʉ niiwĩ sáa.
Basocá Cõãmacʉ̃mena ãñurõ niirecʉtire
15 Cõãmacʉ̃ bauhégʉ niiqui. Cʉ̃ʉ̃ macʉ̃ atibʉ́recopʉ atigʉ, Cõãmacʉ̃ niirecʉtirere, cʉ̃ʉ̃ tiirécʉtirere ẽñoyígʉ. Cʉ̃ʉ̃ niipetire Cõãmacʉ̃ bauanérigue nemorṍ ʉpʉtí macʉ̃ niiĩ. 16 Cõãmacʉ̃ niipetirere tiigʉ́, cʉ̃ʉ̃ macʉ̃menarã tiirígʉ niiwĩ. Ʉ̃mʉã́se maquẽrẽ, atibʉ́reco maquẽrẽ, baurére, bauhérere, õpãrã́ ʉ̃mʉã́sepʉ niirã́rẽ, atibʉ́recopʉ niirã́rẽ, teero biiri niipetirere cʉ̃ʉ̃menarã tiirígʉ niiwĩ. Teeré tiigʉ́, “yʉʉ macʉ̃ye niiãdacu” jĩĩyigʉ. 17 Cristo niipetire bauanéãdari sʉgueropʉ niitoayigʉ.* Juan 1.1-18. Cʉ̃ʉ̃menarã cʉ̃ʉ̃ bauanériguepʉra teerora niirucujãã. 18 Cristo niipetira cʉ̃ʉ̃rẽ padeoráre dutigʉ́ niiĩ. Cʉ̃ʉ̃rã́ niiĩ cʉ̃ʉ̃rẽ padeoráre catirére ticogʉ́. Cʉ̃ʉ̃rã́ niiĩ sũcã niipetira diarira sʉguero masãsʉguerigʉ. Teero tiigʉ́, niipetirare, niipetirere niisʉguerigʉ niiĩ. 19 Cõãmacʉ̃ biiro jĩĩyigʉ: “Yʉʉ macʉ̃ yʉʉ tiiróbirora niigʉ̃daqui”. Teero tiiró, niipetire Cõãmacʉ̃ niirecʉtire Cõãmacʉ̃ niirecʉtire ate niiã: Cʉ̃ʉ̃ tutuanetõjõãgʉ̃ niiqui; basocáre maĩquí; diamacʉ̃́ maquẽrẽ tiiquí; niipetirere masĩqui; niipetiropʉ wáarere masĩqui; basocá wãcũrére masĩqui. Cristopʉre niiã. 20 Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃ macʉ̃rẽ marĩrẽ diabosari tiirígʉ niiwĩ. Niipetire, niipetira cʉ̃ʉ̃mena ãñurõ niirecʉtirere wáari tiigʉ́da jĩĩgʉ̃, Cristo curusapʉ tusagʉ, díi õmayudiari tiiyígʉ. Cʉ̃ʉ̃ye díimena Cõãmacʉ̃ atibʉ́reco macãrãmena, atibʉ́reco maquẽmena, ʉ̃mʉã́se niirã́mena, ʉ̃mʉã́se niirémena niimasĩjãqui.
21 Mʉ́ã too sʉgueropʉre Cõãmacʉ̃rẽ masĩriyiro ména. Mʉ́ã ñañaré tiirá niijĩrã, mʉ́ã yeeripũnarĩpʉre Cõãmacʉ̃mena cãmerĩ́ ĩñadʉgahera tiiróbiro niirucuyiro. 22 Teero mʉ́ã niipacari, Cõãmacʉ̃ mʉ́ãmena ãñurõ niirecʉtimasĩqui sũcã. Cristo marĩ tiiróbiro õpʉ̃ʉ̃cʉtigʉ tiiõpʉ̃ʉ̃menarã ñañarõ netõ, diayigʉ. Cʉ̃ʉ̃ diariguemena Cõãmacʉ̃ mʉ́ã ñañaré manirã́, ñañaré tiirírirabiro pʉtʉári tiiyígʉ. Cõãmacʉ̃ mʉ́ãrẽ cʉ̃ʉ̃mena niiãrõ jĩĩgʉ̃, teero tiiyígʉ. 23 Mʉ́ã cʉ̃ʉ̃ye quetire padeorucúri, cʉ̃ʉ̃ boorére tiirucúri, teero tiigʉ́daqui. Mʉ́ã tee quetire tʉoári siro, “Cõãmacʉ̃mena niirucujããdacu” jĩĩyiro. Teero tiirá, cʉ̃ʉ̃mena niiãdarere ʉseniremena yuenʉcãyiro. Teero tiirá, cʉ̃ʉ̃ye quetire padeodúrijãña. Tee queti niipetiro macãrãpʉre wedenoã. Yʉʉcã tee quetire wedegʉ́ra niiã.
Cõãmacʉ̃ Pablore Jesuré padeoráre tiiápudutirigue
24 Mʉ́ãrẽ tiiápunemodʉgama jĩĩgʉ̃, ñañarõ netõã. Mecʉ̃tígã yʉʉ ñañarõ netõpacʉ́, ʉseniremena niiã. Cristo cʉ̃ʉ̃rẽ padeoráye niiãdarere tiigʉ́, ñañarõ netõtóayigʉ. Teero tiigʉ́, yʉʉcã cʉ̃ʉ̃ netõrírobirora cʉ̃ʉ̃rẽ padeoráre tiiápunemodʉgagʉ, ñañarõ netõã. 25 Cõãmacʉ̃ yʉʉre cʉ̃ʉ̃rẽ padeoráre tiiápudutirigʉ niiwĩ. Teero tiigʉ́, Jesuré padeoráre wedegʉ́ niiã. Cʉ̃ʉ̃ye quetire tʉomasĩ́petijããrõ jĩĩgʉ̃, wedea. 26 Tee queti too sʉguero macãrãpʉre masĩña manirígue niimiriro niiwʉ̃. Cʉ̃́ãrẽ yayióre quetibiro niimiriro niiwʉ̃. Atitóre Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃rẽ padeoráre tee quetire wederémena tʉomasĩ́rĩ tiirígʉ niiwĩ. 27 Cʉ̃́ãrẽ Cõãmacʉ̃ tee masĩña maniríguere, teero biiri cʉ̃ʉ̃ judíoa niihẽrãrẽ ãñurõ tiiádarere masĩrĩ boorígʉ niiwĩ. Ate niiã: Cristo mʉ́ãmena niiqui; cʉ̃ʉ̃ mʉ́ãmena niirĩ, ãñuré mʉ́ã ʉ̃mʉã́sepʉ cʉoádarere masĩ, ʉseniyuetoacu.
28 Ʉ̃sã cʉ̃ʉ̃ye quetire wedea. Niipetirare ãñurére tiidutía, cʉ̃ʉ̃mena niirucujããrõ jĩĩrã. Niipetirare, tʉomasĩ́ãrõ jĩĩrã, ãñurõ masĩré cʉ̃ʉ̃ ticorémena buea. Niipetira Jesuré padeoráre padeotutúaaro jĩĩrã, teero tiia. 29 Teeré mʉ́ãrẽ boosã́gʉ̃, yʉʉ tutuaro põõtẽ́õrõ padea; niipetire cʉ̃ʉ̃ yʉʉre wãcũtutuare ticorémena buea.

*1:17 Juan 1.1-18.

1:19 Cõãmacʉ̃ niirecʉtire ate niiã: Cʉ̃ʉ̃ tutuanetõjõãgʉ̃ niiqui; basocáre maĩquí; diamacʉ̃́ maquẽrẽ tiiquí; niipetirere masĩqui; niipetiropʉ wáarere masĩqui; basocá wãcũrére masĩqui.