2
Basocáre sĩcãrĩbíro ĩñaña
Yáa wedera, mʉ́ã marĩ Õpʉ̃ Jesucristo ãñunetõjõãgʉ̃rẽ padeojĩ́rã, basocáre sĩcãrĩbíro tiiyá. Apetó tiigʉ́, ʉ̃mʉ sĩcʉ̃ mʉ́ã neãrí wiipʉ sããatiboqui. Cʉ̃ʉ̃ wãmosṹã tuusã́ri beto oro beto, suti ãñuré sãñagʉ̃́ niiboqui. Toorá ãpĩ apeyenó cʉohégʉ sutiró bʉcʉroniãrõ sãñagʉ̃́ sããatiboqui sũcã. Mʉ́ãpe padeorémena suti ãñuré sãñagʉ̃́rẽ ĩña, cʉ̃ʉ̃rẽ “ãno ãñurṍpʉ duiya” jĩĩbocu. Apeyenó cʉohégʉpereja “jõõ nucũña” o “ãno yepapʉ duijãña” jĩĩjãbocu. Mʉ́ã teero tiirémena basocáre sĩcãrĩbíro tiihéra tiicú. “Suti ãñuré sãñagʉ̃́ bóaneõgʉ̃ nemorṍ wapapacái”, jĩĩ wãcũmicu. Tee wãcũré ñañaré niiã.
Yáa wedera, yʉʉre tʉoyá: Apeyenó cʉohéranorẽ Cõãmacʉ̃ besequi, cʉ̃́ã padeoré pairó wapacʉtíro wáaaro jĩĩgʉ̃. Cʉ̃ʉ̃ pʉtopʉ wáaaro jĩĩgʉ̃, besequi. Cʉ̃ʉ̃ jĩĩrirobirora cʉ̃ʉ̃rẽ maĩrã́ cʉ̃ʉ̃ pʉtopʉ niiãdacua. Mʉ́ãpe apeyenó cʉohérare doo, bobosã́cu. ¿Noã mʉ́ãrẽ tiiápei? Pee cʉorá tiiápecua. ¿Noã mʉ́ãrẽ ñee, queti beserí basocʉ pʉtopʉ néewadutii? Cʉ̃́ãrã tiicúa. Cʉ̃́ãrã mʉ́ã padeogʉ́ wãmerẽ buijã́cua. Mʉ́ãpe cʉ̃ʉ̃ wãmerẽ padeorémena jĩĩcu.
Mʉ́ã Cõãmacʉ̃ dutirére ãñurõ tiipetídʉgara, cʉ̃ʉ̃ye queti jóaripũpʉ jĩĩrõbirora tiiyá: “Mʉʉ basiro maĩrṍ tiiróbirora ãpẽrãcã́rẽ maĩñá”.* Levítico 19.18. Teeré tiirá, diamacʉ̃́ tiirá tiia. Mʉ́ã basocáre sĩcãrĩbíro tiihéra, ñañarére tiirá tiia; Cõãmacʉ̃ dutirére netõnʉcã́rã tiia. 10 Sĩcʉ̃no Moisére dutiré cṹũrigue niipetirere tiipetípacʉ, sicawãme tiihérogãmenarã, tee dutiré niipetirere netõnʉcã́gʉ̃ niiqui. 11 “Ãpĩ nʉmorẽ ñeeaperijãña”, teero biiri “basocáre sĩãríjãña” jĩĩrére dutirigʉ niiwĩ Cõãmacʉ̃. Mʉ́ã sĩcʉ̃rẽ sĩãrã́, ãpĩ nʉmorẽ ñeeaperipacara, Moisére dutiré cṹũriguere netõnʉcã́rã tiicú. 12 Cõãmacʉ̃ mʉ́ãrẽ mama dutiré cṹũriguemena Mama dutiré cṹũrigue “ãpẽrãrë maĩñá” jĩĩré niiã. mʉ́ã tiiríguere ĩña, wapa tiigʉ́daqui. Teero tiirá, ãñurõ wedeserecʉti, ãpẽrãrẽ́ ãñurõ tiirécʉtiro booa. 13 Ãpẽrãrẽ́ bóaneõ ĩñahẽri siro, Cõãmacʉ̃cã bóaneõrõ manirṍ wapa tiigʉ́daqui. Bóaneõ ĩñarirapeja cʉ̃ʉ̃ wapa tiirópʉre cuiro manirṍmena ãñurére ñeerã wáaadacua.
Ãñuré tiirémena Jesuré padeoró booa
14 Yáa wedera, sĩcʉ̃ “yʉʉ Jesuré padeóa” jĩĩboqui. Teero jĩĩpacʉ, ãpẽrãrẽ́ ãñuré tiiẽ́ñoriboqui. Cʉ̃ʉ̃ padeoré ¿ñeenómena wapacʉtíbogari? Teero padeoré cʉ̃ʉ̃rẽ netõrĩ́ tiirícu. 15 Apetó tiirá, Jesuré padeorá suti wasoré cʉohéra, yaaré cʉobayíhera mʉ́ãmena niibocua. 16 Sĩcʉ̃ mʉ́ã menamacʉ̃ cʉ̃́ãrẽ ateré jĩĩboqui: “Mʉ́ã ãñurõ wáaya; yʉsʉári, asibusúre suti sãñajĩrã niiña; mʉ́ã yaadʉgarecõrõ yaaya”, jĩĩboqui. Cʉ̃ʉ̃ cʉ̃́ã boorére ticoripacʉ, cʉ̃ʉ̃ tee jĩĩré wapamaníã. 17 Marĩ padeoré tee queoré tiiróbiro niiã. Marĩ padeopacára, ãpẽrãrẽ́ tiiápuheri, wapamaníã.
18 Apetó tiigʉ́, yʉʉ jĩĩãriguere padeohégʉno ateré jĩĩboqui: “Sĩcʉ̃ ãñurére tiirípacʉ, Jesuré padeoquí. Ãpĩpé ãñurépere tiiquí”. Cʉ̃ʉ̃ teero jĩĩrére biiro wedegʉda: “Cʉ̃ʉ̃ ãñuré tiirípacari, ¿deero tii marĩ cʉ̃ʉ̃ Jesuré padeorére ĩñamasĩboataʉ? Cʉ̃ʉ̃ ãñuré tiiẽ́ñoremena cʉ̃ʉ̃ Jesuré padeorére ĩñamasĩbocu”. 19 Cʉ̃ʉ̃pe “Cõãmacʉ̃ sĩcʉ̃rã niiqui” jĩĩ padeoquí. Tee ãñuniã ãñurõpeja. Wãtĩãcã padeocúa tiirápʉja. Tee wãcũrã, ñapõpicua cuira. 20 Cʉ̃ʉ̃ tʉomasĩ́ridojãgʉ̃ niiĩ. Yʉʉ jĩĩãriguere wãcũbʉa, ateré masĩrõ booa: Marĩ “Jesuré padeóa” jĩĩpacara, ãpẽrãrẽ́ ãñurõ tiihéri, marĩ padeoré wapamaníã. 21 Marĩ ñecʉ̃ Abrahamye maquẽrẽ wedegʉda. Abraham cʉ̃ʉ̃ macʉ̃ Isaare ʉ̃tãbú sotoápʉ siatúpeomiyigʉ. Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃ tiirére ĩñagʉ̃, cʉ̃ʉ̃rẽ “ãñugʉ̃́rã niiĩ” jĩĩ ĩñayigʉ. 22 Atecã́rẽ tʉomasĩ́rõ booa: Abraham Cõãmacʉ̃rẽ padeoyígʉ. Teeména Cõãmacʉ̃ tiidutírirobirora tiiyígʉ. Teero tiigʉ́, cʉ̃ʉ̃ tiirémena cʉ̃ʉ̃ padeorére tiiyapácʉtiyigʉ. 23 Teero cʉ̃ʉ̃ tiiríguemena Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũ niiré diamacʉ̃́ wáaro tiiríro niiwʉ̃. Tiipũ biiro jĩĩã: “Abraham Cõãmacʉ̃rẽ padeoyígʉ. Teero tiigʉ́, Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃rẽ ‘ãñugʉ̃́rã niiĩ’, jĩĩ ĩñayigʉ”, Génesis 15.6. jĩĩ jóanoã. Too síro Cõãmacʉ̃ Abrahamrẽ “mʉʉ yʉʉ menamacʉ̃ niiã” jĩĩrigʉ niiwĩ.
24 Tee quetimena ateré ãñurõ masĩnoã sáa: Marĩ Cõãmacʉ̃rẽ padeorá ãñurõ tiirí, Abrahamrẽ tiirírobiro marĩrẽ “ãñurã́rã niiĩya” jĩĩ ĩñaqui. Ʉserimena dícʉ “Cõãmacʉ̃rẽ padeóa” jĩĩrã́rẽ “ãñurã́rã niiĩya” jĩĩ ĩñariqui.
25 Teerora wáayiro too sʉguero macõpʉ ʉ̃mʉã́rẽ ñeeape wapatárigore. Coo Rahab wãmecʉtiyigo.§ Josué 2. Judíoa cooya macã macãrã wãpãrã niiyira. Coo Cõãmacʉ̃rẽ padeojĩ́gõ, judíoa jeari, ãñurõ bocayigo. Too síro cʉ̃́ã dutiwáadarimarẽ ẽñocóyigo. Cõãmacʉ̃ coo tiirére ĩñagʉ̃, coore “ãñugṍrã niiyo” jĩĩ ĩñayigʉ.
26 Ateména pʉtʉáa: Sĩcʉ̃ Jesuré padeopacʉ́, ãñuré tiihéri, cʉ̃ʉ̃ padeoré wapamaníã. Cʉ̃ʉ̃ padeoré sicaõpʉ̃ʉ̃ yeeripũna duuári siro tiiróbiro niicu; catiricu.

*2:8 Levítico 19.18.

2:12 Mama dutiré cṹũrigue “ãpẽrãrë maĩñá” jĩĩré niiã.

2:23 Génesis 15.6.

§2:25 Josué 2.