FILEMÓNRẼ
Pablo jóaripũ
1
Pablo Filemónrẽ jóarigue
Yʉʉ Pablo Jesucristoyere wederé wapa peresuwiipʉ niigʉ̃́ mʉ́ãrẽ ãñudutia. Timoteo marĩya wedegʉbiro biigʉ́cã ãñudutii.
Filemón, mʉʉ ʉ̃sã menamacʉ̃ Jesucristoyere wedeapugʉre ãñudutia. Apia ʉ̃sãya wedego tiiróbiro biigócã ãñuãrõ. Teero biiri Arquipo ʉ̃sã tiiróbiro Jesucristoyere wedegʉ́ tutuaromena padegʉ́ ãñuãrõ. Teero biiri mʉʉya wiipʉ neãrã́ Jesucristore padeorí põna macãrã ãñuãrõ.
Cõãmacʉ̃ marĩ Pacʉ, Jesucristo marĩ Õpʉ̃ mʉ́ãrẽ ãñuré ticoaro; ãñurõ niirecʉtiri tiiáro.
Pablo Filemónye maquẽrẽ wedeserigue
4-5 Yʉʉ Cõãmacʉ̃rẽ sãĩrécõrõ mʉʉrẽ wãcũ, ʉsenire ticoa. Mʉʉye queti tʉoa: Mʉʉ marĩ Õpʉ̃ Jesuré maĩã́yiro; cʉ̃ʉ̃rẽ padeoáyiro. Teero biiri niipetira Jesuré padeorácãrẽ maĩã́yiro; cʉ̃́ãrẽ padeoáyiro. Mʉʉ padeorére ãpẽrãrẽ́ wedenetõnerĩ boogʉ́, sãĩbosáa. Jesucristo marĩrẽ ãñurõ tiirére masĩpetiaro jĩĩgʉ̃, sãĩã. Yáa wedegʉ, mʉʉ Jesuré padeoráre wãcũpatire manirã́ pʉtʉári tiiáyiro. Mʉʉ maĩrére tʉogʉ́, yʉʉcã bayiró ʉseniã; yáa yeeripũnamena ʉseniapua.
“Onésimorẽ ãñurõ ñeeña” jĩĩrigue
Teero tiigʉ́, yʉʉ Cristo dutirémena mʉʉ tiidʉgárere tiidutímasĩpacʉ, mʉʉrẽ dutiria. Yʉʉ mʉʉ cãmerĩ́ maĩrére masĩjĩgʉ̃, mʉʉrẽ sãĩã. Yʉʉ Pablo bʉcʉ niigʉ̃́, mecʉ̃tígãrẽ Jesucristoyere wederé wapa peresuwiipʉ niigʉ̃́ mʉʉrẽ sãĩã. 10 Mʉʉ ãñurõ tiirí boogá Onésimorẽ. Yʉʉ ãno peresuwiipʉ niirĩ, cʉ̃ʉ̃ Jesucristore padeorére bʉawí. Teero tiigʉ́, cʉ̃ʉ̃ yʉʉ macʉ̃ tiiróbiro biigʉ́ niiĩ.
11 Too sʉgueropʉre Onésimo ãñurõ mʉʉrẽ tiiápubosaribojĩyi.* Onésimo Filemónrẽ dutiapenori basocʉ niimiyigʉ. Filemónyere yaaári sirogã, dutijöãyigʉ. Too síro Pablo pʉtopʉ jeayigʉ. Mecʉ̃tígãrẽ marĩ pʉarã́rẽ tiiápugʉ niiĩ. Onésimo wãme “tiiápugʉ” jĩĩdʉgaro tiia. 12 Yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ wiyapʉtʉócoa mʉʉrẽ. Cʉ̃ʉ̃ yʉʉ bayiró maĩgʉ̃́rẽ ãñurõ bocaya. 13 Ãñuãtã, ãnorã́ pʉtʉácũmudutiboajĩyu. Yʉʉ Jesuyé quetire wederé wapa peresuwiipʉ niiritabe, cʉ̃ʉ̃ mʉʉ padeboarere padebosai. 14 Mʉʉrẽ sãĩñásʉgueripacʉ, “mʉʉ ãno pʉtʉáya” jĩĩmasĩriga. Teero tiigʉ́, cʉ̃ʉ̃rẽ wiyapʉtʉócoa, mʉʉ basiro ãñuré bese, tiiáro jĩĩgʉ̃. 15 Apetó tiiró, biiro wáaro wáajĩyu: Onésimo péerogã mʉʉ pʉtore manicʉtíarigʉ niiãwĩ. Mʉʉrẽ cʉ̃ʉ̃rẽ cʉorucújããrõ jĩĩrõ, teero wáajĩyu. 16 Atitóre mʉʉrẽ dutiapenori basocʉ dícʉ niiriqui sáa. Nemorṍ ãñurõ tiiápugʉ niigʉ̃daqui. Marĩya wedegʉbiro biigʉ́, marĩ bayiró maĩgʉ̃́ niiĩ. Yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ bayiró maĩã. Mʉʉ doca nemorṍ maĩcú. Mecʉ̃ãmena mʉʉrẽ dutiapenori basocʉ dícʉ niirii; cʉ̃ʉ̃ Jesuré padeogʉ́ niijĩgʉ̃, mʉʉya wedegʉ tiiróbiro niiĩ.
17 Marĩ pʉarã́ Jesuré padeorá niiã. Teero tiigʉ́, Onésimorẽ ãñurõ bocaya, yʉʉre bocagʉ tiiróbirora. 18 Cʉ̃ʉ̃ apeyenó posari tiirí siro niirĩ, o mʉʉrẽ wapamórĩ, yʉʉre teeré wapaséwa. 19 Yʉʉ Pablo yáa wãmomena ateré jóaa: Wapatígʉda. Ateré mʉʉrẽ wãcũrĩ tiidʉgáripacʉ, wãcũrĩ tiigʉ́dacu: Yʉʉ Jesucristoye quetire mʉʉrẽ padeorí tiiwʉ́. Teero tiiré wapa mʉʉ yʉʉre wapamóã. 20 Yáa wedegʉ, mʉʉ Jesuré padeogʉ́ niijĩgʉ̃, Onésimorẽ ãñurõ bocari boogá. Cristo tiiápuremena yʉʉre ãñurõ yeeripũnacʉtiri tiiyá.
21 Yʉʉ mʉʉmena ãñurõ pʉtʉáa, mʉʉ tiiádarere masĩjĩgʉ̃. “Tiigʉ́daqui” jĩĩ masĩtoaa. Teero tiigʉ́, jóaa. Yʉʉ sãĩã́riro nemorṍ tiigʉ́dacu.
22 Atecã́rẽ jĩĩsirotigʉda: Yʉʉ cãniã́darore quẽnoyúeya. Cõãmacʉ̃ mʉ́ã sãĩrére tʉorí, mʉ́ã pʉtopʉ wáagʉdacu.
Wedeyaponorigue
23 Epafras mʉʉrẽ ãñudutii. Cʉ̃ʉ̃ yʉʉmena Jesucristoyere wederé wapa peresuwiipʉ niiĩ. 24 Yʉʉre Jesucristoyere wederémena tiiápura Marcos, Aristarco, Demas, Lucas ãñudutiya.
25 Marĩ Õpʉ̃ Jesucristo mʉ́ãrẽ ãñuré ticoaro.
Nocõrõrã jóaa.

*1:11 Onésimo Filemónrẽ dutiapenori basocʉ niimiyigʉ. Filemónyere yaaári sirogã, dutijöãyigʉ. Too síro Pablo pʉtopʉ jeayigʉ.

1:11 Onésimo wãme “tiiápugʉ” jĩĩdʉgaro tiia.