Primera carta del apóstol San Pablo a los
Corintios
1
Pablo escribe a la iglesia de Corinto
As Pábloat ba acu ayin carit uch cuihsuro. Ba coríntoin acu ayin cuihsuro. Asan Sir im ajc cut Jesucristo chihtá ehcuquib yehn áyjacro. Aját carit uchan Sóstenes jor cuihsuro. Sóstenes ey Jesucristo cutar is acu rabro. Ba Jesús chiwa Corinto pueblo cuitar itquin acu ayin cuihsuro. Ba Jesús chihtá cuitar Sir im uw yinjacro. Sir imatan baan ima uw cájacro. Bíyinatan Cara Jesucristo ojcor cónyatan, Sirat éyinan ima uw cájacro. Cajc birar bin, birar bin, bahnác cuitar bin uw eyta cájacro. Cahujín caquir eyta ba catum im eyta cájacro. Eyin acu cat, is acu cat Jesucristo eyan ijmár Cáraro. Ba biyin eyta cajac rehcayat, ba acu ayin carit uch cuihsuro. Sirat Tetát cat, Cara Jesucrístoat cat ba sehnác etar aját ba cuitar conro. Ba obir yajcayta acu ba ohbac ítayta acu conro.
Bendiciones por medio de Cristo
Aját ba tamo séhw̃aran Sir quin wacaro: “Siru, bahat Jesucristo ajc cutar coríntoin racar rehjecro. Racar rehquít ay obir yajacro. Oquéy, bah ur ayro,” wacaro. Jesucrístoat ba racar rehquít, ba urá icar Sir ima urá bahnác wíjacro. Etarwan baatán ay síhw̃aro. Ay sínjacro. Ay siw̃ro. Récaji aját ba quin ehcujacro. Jesucrístoat ima urá wícata ehcujacan, ahra ba quin eyta bar wíjacro. Ba ur icar urán caba wíjacro. Eyta wícayat acsar ba bi táyotiro. Bahnacan chero. Ahajira Cara Jesucristo wic ocso ita rabar icrí táyotiro. Ey wic ocso tas, cabar tinic ocso tas, Jesucrístoat ima chihtá waca áytiro. Ba quin tan uc áyayqueyra. Etarwan eya wiquír ítitan, ba cat tayar batro. Sirat ba cayar yájtiro. Etarwan im ajc cut im waquíj Jesucristo ey owár ítayta acu ba cájacro. Baan eyta caquir car ba eyta ítayta acu im eyta tehmoti rehcaro.
Divisiones en la iglesia
10 Rábinu, aját ba quin ajc uní cuitar wacaro. Cara Jesucristo ajc cuitar ba quin ajc uní cuitar wacaro. Aját waquíc rahcwi. Baan bahnáquinan urá istanác chaw̃i. Rahran, rahran técuati, bachuti ítuwi. Urán, chihtán istanác cuitar ítuwi. 11 Rábinu, Cloeinat waquít, baan rahra, rahra tecuac wacaro. Eyta cuácayat asan ba quin ajc uní cuitar wacaro. 12 Eyinat waquít, ba cahujinat uchta waquíc wacaro: “As Pablo chíwaro,” waquíc wacaro. Cahujinat wacaro: “As Apolo chíwaro,” waquíc wacaro. Cahujinat cat “As Pedro chíwaro,” waquíc wacaro. Cahujinat cat “Asra Jesucristo ima chíwaro,” waquíc wacaro. 13 Baat eyta waquíc cuar cuayar tew̃ro. Bahnaquin Jesucristo chiwa etar cahujinat chihtá ajquír, cahujinat chihtá ajquír bitách téw̃ajatro. Jesucrístora bitách wáhw̃ajatro. As Páblora ba cuitar Sir tayar tunin ac caruc ojcor quéjtiro. As chiwa yinín acui ba rih sar síw̃tiro. 14 Aját Crispo cat, Gayo cat bucatac bin rih sar siw̃jacro. Etan bin rih sar siw̃jacro. Eywan yarsa yajacro. 15 Cuat uwa acsar acsar quir bin rih sar síw̃yeyra, uwat wacata óraro: “Pábloat ima chiwa chaquin acu iswan rih sar siw̃jacro,” wacata óraro. Eytara cuayar tew̃ata óraro. 16 Aját awan sehw̃ar ítitan, Estéfanas usar itquin cat siw̃jacro. Bucoy aját cahujín rih sar siw̃jáctara, aját istiti bar tan chinjacro. 17 Jesucrístoat asan uw rih sar siw̃ín acui cátiro. Cuatán ima chihtá uw quin ehcún acu as cájacro. Aját eyta ehcún yehnár cuít sínjaquinat tew̃ír éytara téw̃tiro. Cuat cuít sínjaquinat tew̃ír eyta téw̃yeyra uwat Jesucristo caruc ojcor quejequey tamo síhw̃ati jácata óraro. Cuat as tamoa síhw̃ata óraro. Uwatan ey quejéc tamo síhw̃atieyra Sirat éyinra siwa báreyra.
Cristo, poder y sabiduría de Dios
18 Jesucrístoat isat tayar yajác tunin acu caruc ojcor quejecro. Eyta quejequey chihtá ehcwayat, cahujinat síhw̃aro: “Ey chihtá cuáyarcuano,” síhw̃aro. Cab oc icar beyata binat eyta síhw̃aro. Cuatán isat ítitan, ey chihtara cuáyari batro. Jesucristo caruc ojcor quejéc etar Sir urán ajcan bahnaquin cuitatro. Is síujaquinat itit, éytaro. 19 Sirat carit cuitar wacaro:
Urán cuít yinjaquin eyin aját sicor urá bár cháquinro. Urán bow̃an cuít binan aját sicor cuayir quir cháquinro.
Síratan eyta wac bahjacro. 20 Ahra urán cuít éyinra icúr acui batro. Cuít sínjaquin cat icúr acui batro. Chihtá ay tew̃quin eyin cat icúr acui batro. Sir imát ítitan, ima tamo síhw̃ati binat imár chihtá cut bow̃ yajquíc cuar cuayir síhw̃aro. 21 Uw Sir tamo síhw̃ati binat imár urá yehnari imár bow̃ yehnari Sir chihtá istá báreyra. Cuatán Jesucristo chinjác ojcor ehcwayat, ráhcuiquin eyin Sirat síwataro. Sir tamo síhw̃ati binat sihw̃at, Jesús chinjác chihtá cuayar ehcúc síhw̃aro. Eyinat cuayar sihw̃ac cuar chihtá ey cuitar uw síwataro. Sir ima urá cuít bi yehnár eyta siwin waquír chájacro. 22 Judíoinat wacaro: “Bíyinat icúr bár sicar bin Sir urá cut yajcayat, isat ey tamo síhw̃anro. Sirat ey ayjac síhw̃anro. Ey tamo sihw̃ar éyinat waquey rahcuinro,” wacaro, judíoinat. Cuatán griégoinat wacaro: “Bíyatan urán cuít téw̃yatan, isat ey chihtá rahcuátaro,” wacaro. 23 Cuatán ísatra Jesucristo is siwin acu caruc ojcor chinjác chihtá ehcuro. Ey ehcwáyatan judíoinat chihtá ey quehsuro. Griégoinatra sihw̃at cat ey chihtá cuáyatro. 24 Cuat Sirat judíoin sícara bin griégoin sícara bin cahujín cácaro. Sirat biyin cácayatan, éyinat ítitan, Jesucristo chinír cuitar uw síujacro. Sir ima urá cuitar camur cuitar uw siwin chinjacro. 25 Uwat Sir chihtá cuayar sehw̃a cuaquir, chihtá eyan uway cuitro. Siran cámuran conu sehw̃a cuaquir Sir cámuran uway cuitro.
26 Rábinu, Sirat ba cájacro. Baan bitara bin sicar cájactara isat ey síhw̃ataro. Síhw̃atan, ba uw chihtá cuitar urán cuít bin sicar birách cátiro. Baan carin sicar, carin wihnín sicar Síratan birách cátiro. 27 Cuatán urá conu éyinra Sirat ricá cuít cájacro. Uw urán cuít éyinra sicor uw ubot cuayir jaquin acu urá conu eyin cájacro. Uw chiwa éyinra Sirat cájacro. Carin éyinra sicor cuayir jaquin sehw̃ar cat chiwa eyin cájacro. 28 Sirat cuayin bin, oya bár bin cájacro. Carin, oyin sicor uw ubot cuayir jaquin sehw̃ar cájacro. 29 Uwat bahnáquinat Sir cucajá ácatan ajc chiw̃ín acu urá conu eyin cájacro. Cahujinat “asra urán cuítrora” wac ayti acu urá conu bin cájacro. 30 Ba urá conu cuara, Sirat Jesucristo ima jor ur istanác it áyjacro. Ey jor ítyatan, eyat ba cat, as cat urán cuít wícaro. Sir im urá wícaro. Jesucristo chihtá cuitatra, Sir imát cat is cuitar tayar bár chácaro. Isan Sir im uwa chácaro. Is síuro. 31 Eyta cuácayat Sir carit cuitar wacaro. “Bíyatan ima ojcor ay waquín séhw̃ayatan, éyatan bar wacátaro. ‘Ajmár Cara Jesucrístoat caba yajacro,’ wacátaro.”