2
No hay que hacer distinción entre personas
As rábinu, baat Cara Jesucristo tamo síhw̃aro. Cuacúr Cara tamo síhw̃aro. Etar cahujín bayuti bahnaquin im eyta obir yajcátaro. Uch tamo síhw̃awi. Carin ba secuac usi raúwata óraro. Carin eya oya ayan cuít bi ow̃ro. Oro anillo cat at ub icar chaquir ow̃ro. Secuac usi oya bár bin cat oya cúmara ojcúm tas cuar raúwata óraro. Eyta rauyat baat carin quin wacata óraro “Usár ítuwi, banco ayan cuít bi cuitar,” wacata óraro. Eyta cuar oya bár bin quínora uchta wacata óraro: “Cui ítuwi. Chihríntara ic icar chihrwi,” wacata óraro. Eyta wacayat baat cahujín bayuro. Oya bár bin ajcá bár chácaro. Behmár urá biyin obir yaj cúntara eyin obir yajcaro. Eyta yajcayat, baat ay bár síhw̃aro. Rábinu, aját bah sehnacro. Uch rahcwi. Sir imát cajc uch cutar oya bár bin cájacro, ima tamo cuít síhw̃ayta acu. Oya bár binat Sir tamo sihw̃ar, Sir cara rehquey cutar ítayqueyra. Sir imát wajacro: “Bíyinatan as sehnáctara ajmár cara rehquey cutar as owár ítayqueyra,” wajacro. Sirat oya bár bin cajac cuar, baat oya bár bin ajcá bár chácaro. Cárinat ba cayar yajcaro. Cárinat juez cac cahm tayar chiín acu ba ahár becaro. Eyinat cat Jesucristo ojcor ahsín tew̃ro. Jesucrístoan ajcá ji beyata bin ey ojcor ahsín tew̃ro. Behmaran Jesucristo chíwaro. Eyta cuar baat Jesucristo ojcor ahsín téw̃queyin ajcá ji bécaro. Sirat wajác ey chihtá ayan cuít bi úchtaro. Cahujín cat sehnác chaw̃i. Behmá urá cut behmán sehnác eyta cahujín cat eyta sehnác chaw̃i. Baat cahujín eyta sehnác chácayat, baat ay yajcaro. Eyta cuara baat uw oya wahitír car carin ay obir yajcaro. Oya bár bin bayuro. Eyta yajcayat ay bár yajcaro. Sir chihtá cutar baat Sir tayar yajác wacaro. 10 Bíyinat Sir chihtá cahujira bahnác ay yajc cuar úbistira ay yajti rehcayat, éyinat Sir táyara yajcaro. Sir chihtá cahujéy cat yajti binan wanro. 11 Sirat wajacro: “Baat cahujín wiya bes yajti jaw̃i.” Im eyat cat wajacro: “Uw yauti jaw̃i,” wajacro. Baat cahujín wiya bes yajti cuara uw yauyat baat Sir táyara yajcaro. 12 Sir imát uw síuquey chihtá ay yajquín wajacro. Baat im ey chihtá ay yájctara, ay yájtitara Sirat wahitro. Etar yají tew̃i. Ay yajw̃i, Sirat ba técuati acu. 13 Sirat baat yajaquey wahitír uch tamo séhw̃ayqueyra: “Uw cahujinat ba ruhw̃uyat, baat rahra eyin quin tecuas cut tayar chíjactara, tayar chítitara,” séhw̃ayqueyra. Sirat eyta sehw̃ar itit, baat táyara chíjactara Sirat cat rahra ba quin táyara chiáyqueyra. Eyta cuar, baat uw quin tayar chítitara Sirat ba sehnác rehquít, ba quino cat chiti jácayqueyra.
La fe y las obras
14 Rábinu, uwat wacaro: “Aját Sir tamo séhw̃aro,” wacaro. Eyta waquíc cuar uw cuitar yájtiro. Uw obir yájtiro. Sir tamo sehw̃ac waquíc cuara uw obir yájtieyra Sirat siwa báreyra. 15 Uch tamo síhw̃awi. Rábatara, chitátara oya bár óraro. Ira yarsa yayín acu cat bár óraro. 16 Eyta cuar baat ey quin wacaro. “Ohbac béowi. Oya uhwá bin ow̃i. Ira yarsa yawi,” wacaro. Baat eyta waquíc cuar oya wítieyra, ira wítieyra ba icúr acuí batro. 17 Sir tamo sihw̃ac waquíc cuar uw obir yájtieyra ey cat éytaan wanro. Cuayar síhw̃aro. Icr acuí síhw̃ajar binro.
18 Istiyát wacata óraro: “Uw cahujinat Sir tamo síhw̃aro. Cahujinat ur ay yajcaro,” wacata óraro. Eyta cuar aját ba quin wacaro. Baat ur ay yájtieyra, baat Sir tamo sehw̃ac uwat bitách ístajatro. Aját ay yajcayat, uwat ítitan aját Sir tamo séhw̃aro. 19 Baat sihw̃at: “Sir istanacro,” síhw̃aro. Yarsa síhw̃aro. Eyta cuara rusáminat cat, Sisráminat cat eyta síhw̃aro. Eyinan Sir ehurát tíuro. 20 Ba urá batro. Sir tamo sihw̃a rabar ay yájtieyra cuáyara síhw̃aro. Baat eyta istín acu Abrahamat yajaquey ojcor ehcunro. 21 Is cohtín Abrahamat Sir wiquin acu ima wacjá yauwata yajacro. Sir chihtá cut yauwata yajacro. Acar cutar yauwin yehnjacro. Eyta yajác etar Sirat im ub cahmar tayar bár chájacro. 22 Uch tamo séhw̃awi. Abrahamat Sir tamo cat séhw̃ajacro. Sirat icúr yajc áyjactara Abrahamat ey cat yajacro. Eyta yajquí cutar Sir tamoan caba séhw̃ajacro. 23 Sir chihtá cuihsú bahjaquey cutar ey ojcor récaji wajacro. Abrahamat séhw̃ajacro: “Sirat uní wajacro,” séhw̃ajacro. Abrahamat ima tamo sehw̃ac etar Sirat ima ub cahmor tayar bár chájacro. Abraham ojcor wacaro: “Eya Sir íw̃ocro,” wacaro. 24 Ey tamo sehw̃ar ítitan, uwat ay yajcayat cat, Sir tamo síhw̃ayat cat Sirat tayar bár chácaro. Sir tamo síhw̃aquey éyara caba batro.
25 Sirat Rahab cat éytaan wan tayar bár chájacro. Ráhabat isár yajquib cuara israelin cajc uroy wijáqueyin quin ubach wíjacro. Eyin ruhjacro. Ruhcuír ibit istiy cut áyjacro, cahujinat istiti acu. Eyta yajquí cut Sirat Rahab ima ub cahmor tayar bár chájacro.
26 Sibará ajc cuicayat yatro. Estají batro. Sir tamo sehw̃a rabar, ay yajti cuácayat chein ajc cuiquir éytaan wanro. Cuayar séhw̃aro.