El santo evangelio según
San Juan
1
La palabra de Dios hecha hombre
Sira bitáratara, icúr yájctara, ima wacját bahnác ehcuro. Récaram anto cajc chati cuat Sir wacjá ésatro. Eyan Sir jor ítchacro. Eyan Sir im owáraro. Récaram echian eyan Sir jotro. Eyat bahnác waquír chájacro, Sir chihtá cut. Chájaquey, cuanjaquey, Sirat ey bár cuatra icrí chátiro. Bahnác eyat waquír chájacro, Sir chihtá cut. Sir ima wacjá chihtá cut uwa ohbac etiti itro. Eya ohbac it áyqueyro. Ohbac it áyqueyat uw quin urá wícaro. Urá wícayat eyin ur icar cuanír éytaan wan chácaro. Urá wíqueya, cuan áyqueyro. Checúm tinyat uwat ístajar eyta Sisramat uw urá bár chácayat eyta ístajatro. Uwat ístajar cuácayat urá wíquibat cuan áyquibat uw quin urá wícaro. Urá wícayat Sisramat urá wiquib burbar yájcajatro.
Sirat ser istiy áyjacro. Ser ey ajca Juáncuano. Sirat ima wacjá ojcor tew̃ín acu Juan áyjacro. Sirat ayat Juan yehnjacro. Bahnáquinat urá wiquib ojcor rahcuín acu Juanat tew̃ay yehnjacro. Uwat urá wiquib tamo sehw̃ay yinayta acu yehnjacro. Juanra cuan áyqueyi, urá wíqueyi batro. Urá wiquey ojcor tew̃ay yehjáquinro. Cuan áyquiban, urá wíquiban cajc uch cutar rajacro. Urá wiquib quéneyro. Ey wicayat uw bahnaquin quin urá wícaro.
10 Eya Sir ima waquijiró. Ey ajca Jesucrístoro. Jesucristo yehnár cajc uch cutar ítchacro. Eyat cajca waquír chájacro, Sir chihtá cut. Cajc chajac cuara, cajc cutar ítquinat eyat cajc chajac síhw̃atiro. 11 Ima cajc cut wijacro. Ima cajc cut wijác cuara, im uw bahnáquinat ey quin ténatiro. Ajcá ji bétiro. 12 Cahujinat ey quin ténajacro. Ajcá ji béjecro. Ey tamo síhw̃ajacro: “Eya is Síuquibro,” síhw̃ajacro. Bíyinat eyta síhw̃ajactara Sirat eyin ima sasá waan acu ajc waajacro. 13 Sasá ab ohc cut bin yehnár eyta Sir ima sasá waan acu éytara yéhntiro. Uw tetát wiya ohc cut sasá cohnár éytara cóhntiro. Sir ima sasá éytara waátiro. Sir ima urá cut ima sasá waacaro.
14 Sira bitáratara bahnác ehcuquib ima cajc cut wiquír uw waajacro. Uw ohc cut yehnjacro. Yehnár is owár ítchacro. Is owár ityat isat ítitan, ey ayan tahnacro. Sir Tetá ima wacjá istanác biro. Eyta rehquít ayan tahnacro. Isat ey itchacro. Ititan, wacját uw sehnár yajc báhnajatro. Eyat uní tew̃ro. 15 Juan yehnár ey ojcor tew̃jacro. Juanat cohwjacro:
—Uchan eyro. Aját as yahncút wiquín wajacan uchan eyro. Aját wajacro: “Eyra as yahncút wicata cuara, eyra ayan as cuitro. As anto yehnti cuat eyra Sir jor chájacro. Etar ayan cuitro,” wajacro.
16 Eyat is sehnár yajc étajar rehquít is bahnaquin acu ay yajacro. Bucoy cat, bucoy cat is acu ay yajacro. 17 Sirat Moisés cut cuar bach cáritan, chihtá cáritan wíjacro. Moisés cut cuar bach wijac cuara Jesucrístoat ajc uní tew̃ro. Jesucrístoat uw sehnár yajc eta báreyra. 18 Istiyati imár ub cut Siran istítiro. Wacjá istán biat, Tet owár ítquibat, téw̃quibat eyat Sir bitáratara bahnác ehcujacro.
Juan el Bautista habla en favor de Jesucristo
(Mt 3.11-12; Mr 1.7-8; Lc 3.15-17)
19 Pueblo Jerusalén cutar judío cárinat sacerdótein cat, levitin cat Juan quin áyjacro. Ayat sacerdótein cat, levitin cat Juan quin béjecro. Cur car táyojocro.
—¿Baha rehrcá? ¿Bitara binca? táyojocro.
20 Táyoyat Juanat eyin cahmar ruhcti cuar uní wajacro:
—Asra Sirat Cara Ayin Wajaquin eyi batro, wajacro.
21 Etat éyinat wajacro:
—Ey bártara, ¿rehrcá? táyojocro. ¿Bah Elíasqui?
Juanat wajacro:
—Asra eyi batro.
—¿Bahan Sir chihtá ehcuquib yehnata quenéyica?
—Asra eyi cat batro, wajacro.
22 Etat éyinat wajacro:
—Baha rehrtara is quin ehcuwi, -wajacro-. Is áyjaquin quin chihtá beyin ac ehcuwi, -wajacro-. ¿Behmát waquít bah rehrcá? wajacro.
23 Etat Sir chihtá ehcuquib Isaíasat bitara wajáctara Juanat im eyta wajacro:
—Asan uyro. “Serat ubach bár cut cohwro. Eyat wacaro: ‘Cara wiquín cahmor bahnác órowa,’ wacaro.” Eyta téw̃queyan asan eyro.
24 Juanat eyta wacayat fariséoinat áyjaquinat 25 Juan ey quin wajacro:
—Ba Sirat Cara Ayin Wajaquin bártara, Elías bártara ¿bitara reht uw rih sar siw̃ca? wajacro.
26 Juanat wajacro:
—Ajatrá uw rih sar siw̃ro. Eyta cuar ba tac icar sera istiyró. Eyan rehrtara baat istítiro. 27 As yahncút rac cuar eya ayan as cuitro. Ey ayan as cuít etar aját ey bútajatro. Aját ey ques barcát chistár cat rícuajatro, wajacro.
28 Sacerdóteinat cat, levítinat cat Juan quin eyta táyojocro, Betania cutar, rih Jordán erar rahs raquíc wihár. Erar Juanat uw rih sar siw̃ro.
Jesús, el Cordero de Dios
29 Eyta táyojoc cuanmí cut Juanat Jesús itchacro. Jesús ey raquíc itchacro. Istír Juanat wajacro:
—Ser uch wahítuwi. Uyan Sir obas sahan wan rehcáyqueyra. Uwat ay bár yajác tayar tunin obas sah yauwir eyta ser uch cat eyta yauwáyqueyra. Eyta chinír cut uyat bahnáquinat ay bár yajác tayar túnayqueyra. 30 Aját uy ojcor wajacro: “As yahncút wic cuar uyra ayan as cuitro. As anto yehnti cuat uyra Sir jor chájacro,” wajacro. 31 “Ajatrá uy rehrtara istiti binro. Ajmarát uy anto istiti cuara, uw rih sar siw̃ rajacro. Israélinat uy rehrtara istayta acu uw rih sar siw̃ rajacro,” wajacro, Juanat.
32 Acsar Juanat uchta wajacro:
—Aját ítitan, Ajcan Cámuran Eya cuacúr bin átcurir rajacro. Raquír car uy cutar chihrjacro. 33 Eyta chihrín cahmor aját uyan rehrtara istítiro. Aját istiti cuar Sirat uw rih sar siw̃in as récaji áyjacro. As ayir as quin wacárora: “Ajcan Cámuran Eya uw istiy cutar chihráyqueyra. Bi cutar chihryat, uw ur icar Ajcan Cámuran Eya eyat chácayqueyra,” wacárora, Sirat as quin. 34 Ajcan Cámuran Eya átcurir uy cutar chihrjacro. Chihryat aját itchacro, -wajacro, Juanat-. Aját ba quin uní wacaro. Eya Sir waquijró, wajacro, Juanat.
Los primeros discípulos de Jesús
35 Cuanmí cuit Juan bucoy im érara chihrjacro. Sinquin bucáy owár chihrjacro. 36 Erara chihrír Jesús bic itchacro. Istír wajacro:
—Uw racaro. Uya Sirat ima obas sahan wan áyjacro. Uwat ay bár yajác tayar tunin obas sah yauwir eyta uy cat eyta yauwáyqueyra, wajacro.
37 Juan chiwa bucáy binat eyta rahcuír, Jesús questoc béjecro. 38 Jesús questoc bécayat, Jesús eyin wihár ac wari istír cat wajacro:
—¿Baat icúr wahitqui?
Eyinat wajacro:
—Síw̃quibu, ¿Baha biscán itqui?
39 Jesusat eyin quin wajacro:
—Bar jaw̃, wahitay.
Jesusat “bar jaw̃,” wacayat, eyin Jesús owár béjecro. Jesús birar ítictar itchacro. Rahsan bui jat erar rahsan tui tas ítchacro.
40 Juanat wajaquey rahcuír Jesús questoc béqueyin istiy ajca Andréscuano. Andrés eya Simón Pedro rabro. 41 Itay ocuajacan rahsan tui tas itir car, Andresra Simón wahitay bijacro. Istír car Simón quin wajacro:
—Sirat Cara Ayin Wajaquin isat bar itchacro, wajacro.
Cara Ayin Wajaquin ajc istiy Crístoro.
42 Simón quin Sirat Cara Ayin Wajaquin itchác waquír, Andresat Simón Jesús quin béjecro. Jesús quin cucayat, Jesusat Simón wahitchacro. Istír wajacro:
—Bahan Juan wacjá, Simonro. Aját bah ajca Cefas cháquinro, wajacro. Griego cuw cutar ajc Cefas “Pedro” wacaro. Ajc eyta eyan “aca” wacaro.
Jesús llama a Felipe y Natanael
43 Simón istír cuanmí cut Jesús cajc Galilea ben séhw̃ajacro. Bicayat Felipe itchacro. Istír Felipe quin wajacro:
—As jor biwi, wajacro.
44 Felipe eya pueblo Betsaida binro. Andrés cat, Pedro cat im erar binro. 45 Jesusat “As jor biwi” wacayat, Felípeat Natanael wahitay bijacro. Istír Natanael quin wajacro:
—Sir bacha cáritan chihtá cáritan cutar Moisesat cuihsujaquey ojcor isat ey itchacro. Sir chihtá ehcúquibat cat ey ojcor cuihsujacro. Isat ey itchacro, -wajacro-. Eya Jesusro. José waquijró. Nazaret binro, wajacro.
46 Etat Natanaelat uní batro, séhw̃ajacro. Eyta séhw̃ajac rehquít wajacro:
—Nazaret binra ay bi icuri ístajatro.
Etat Felípeat wajacro:
—Wahitay bar jaw̃, wajacro.
47 Eyta waquír Jesús quin béjecro. Cucayat Jesusat Natanael itchacro. Istír Natanael ojcor wajacro:
—Israelin ur ay bin racaro. Eyat uw cayar yájtiro. Israélinat yajcata bin eyat bahnác ay yajcaro, wajacro.
48 Etat Natanaelat séhw̃ajacro: “Jesusat as istítiro. ¿As urá bitáratara bitara ityi?” séhw̃ajacro. Eyta sehw̃ar wajacro:
—¿As bitara ityi? táyojocro.
Etat Jesusat wajacro:
—Aját bah higuera caruc cahmor itchacro. Felípeat bah anto chiti cuat itchacro, wajacro.
49 Etat Natanaelat Jesusan urán to istír wajacro:
—Síw̃quibu, bah Sir waquijró. Bah israelin rey cáracuano, wajacro.
50 Jesusat wajacro:
—Aját “Bah higuera caruc cahmor itchacro,” wacayat, bahat sehw̃at, as israel rey cara séhw̃aro, -wajacro, Jesusat Natanael quin-. Aját bah quin wacaro. Bahat aha uchta istiey acsar wan ayan cuít istáyqueyra, wajacro.
51 Etar cat Jesusat wajacro:
—Aját ba quin wacaro. Bahat uchta istáyqueyra. Sirat cuacúr aba waacayat, bahat ima cuacúr cacmín istáyqueyra. Ititan Sir cacmín erar cuar ísuwar rocaro. Roquír sicor Sir quin bécaro. Uw Síuquib cutar roquíc bequic istáyqueyra.