3
Jesús y Nicodemo
Fariseo istiy ajca Nicodémoro. Nicodemo judíoin cáracuano. Nicodemo chéycara cutar Jesús quin tew̃ay bijacro. Cur wajacro:
—Síw̃quibu, isat ítitan, Sirat bah áyjacro, is siwin acu. Sirat bah áytiir waquít bahat yajquíc bitách yájcajatro. Bahat bahnác bar yajcátaro. Sirat cuitar yájtieyra bahat yajacan bitách yájcajatro, wajacro.
Etat Jesusat wajacro:
—Aját wacaro. Bíyinan bucoy yéhntieyra eyin Sir quin béyajatro. Sir cara rehquey cutar béyajatro.
Etat Nicodémoat wajacro:
—Bihtín bucoy bitách yéhnajatro. Bucoy yehnín acu ab ohcuá sar búcoyra bitách raúwajatro, wajacro.
Etat Jesusat wajacro:
—Rih cuitar cat, Sir Ajcan Cámuran Ey cuitar cat bucoy yehnátaro. Rih cuitar yéhntieyra, Sir Ajcan Camur Ey cuitar yéhntieyra Sir cara rehquey cutar béyajatro, -wajacro-. Uw ab ohc cut bin yehnyat, uw sibár sicar binro. Uw ohc cut yehnro. Uw eyta yehníc cuar, Sir Ajcan Camur Eyat Sir ima sasá yehn ayro. Sir Ajcan Camur Eyat uwan Sir sasá yehn ayat, Sir im Ajcan Cámuran Eya uw eyin ur ícatro, -wajacro-. Aját bah quin wacaro. Bahnaquin bucoy yehnátaro. Aját eyta wacayat, “uní tew̃ti” séhw̃ati jaw̃i, -wajacro-. Baat ítitan, sero rahray wihár, rahray wihár cac cac bicaro. Baat sero biquey cucách cut rahcro. Cucách cut rahcuí cuara biscán bíntara istítiro. Sir Ajcan Cámuran Eyat éytaan wan uwa Sir sasá yin ayro.
Etat Nicodémoat wajacro:
—Eyta tew̃quey bitáratara aját ay ráhctiro, wajacro.
10 Etat Jesusat wajacro:
—Bah israelin síw̃quibro. ¿Bahat eyta tew̃quey bitáratara ráhctica? -wajacro, Nicodemo quin-. 11 Aját bah quin uní wacaro. Isat it bin ojcor tew̃ro. Ijmarat ub cut itchác ojcor ehcuro. Eyta ehcúc cuar bahat is chihtá ráhctiro, -wajacro, Jesusat-. 12 Aját cajc uch ojcor tew̃yat, bahat uní séhw̃atiro. Cajc uch ojcor tew̃yat, bahat ráhctieyra, aját cuacúr Sir quin bitáratara, ehcwayatwat cuar, bahat bitách ráhcuajatro, -wajacro, Nicodemo quin-. 13 Istiyati cuacúr Sir quin cu bah cutiro. Uw Síuquib asan cuacúr Sir jor bin cajc uch cutar rajacro. Sicor erar bétaro, -wajacro-. 14 Cajc buru catu cut ricmát uw cohcayat uw sácajacro. Eyta sácati ac Moisesat Sir chihtá cut yera ricumír caruc ojcor cuacúr yehw̃ jájacro. Moisesat ricumír caruc ojcor cuacúr yehw̃ír eyta asa Uw Síuquib caruc ojcor eyta cuacúr yehw̃áyqueyra, wajacro.
El amor de Dios para el mundo
15 ’Caruc ojcor yehw̃ír yauyat bíyinat “Eyat as bar síwataro,” síhw̃ayatan eyin Sir owár etiti ohbac ítayqueyra, -wajacro-. 16 Síratan uw bahnaquin sehnacro. Uw sehnác rehquít, ima wacjá istán ey áyjacro. Caruc ojcor yehw̃ír yauwayta acu áyjacro. Etar bíyinat “eyat as bar síwataro,” síhw̃ayatan eyin sutá báreyra. Sir owár etiti ohbac ítayqueyra, -wajacro-. 17 Sirat ima wacjá cajc uch cutar uwat táyara yajác ques tecuan acui áytiro. Uw siwin acu áyjacro. Ay bár yajác táyara tunin acu áyjacro. 18 Bíyinat “eya Sir waquíj etar as bar síwataro,” síhw̃ayat, eyin ay bár yajác táyara bár chácaro, -wajacro-. Bíyinat “eyra Sir waquíj batro,” síhw̃ayat eyin quin táyara chícaro. Sir wacjá úbisti ey tamo síhw̃ati rehquít, táyara chícaro. 19 Uch ques icar tayar chícaro. Urá wiquey, cuan ayquey cajc uch cutar itay rajacro. Wiquír uw quin imarat ay bár yajquey ehcuro. Imarat ay bár yajcáy ocuajác ey ehcujác etar urá wiquey rácari batro. Checúm cutar istiti eyta uw cat imarat ay bár yajaquey éytaan wan istiti it cunro. Ey ques icar tayar chícaro, -wajacro-. 20 Bíyinat ay bár yájctara éyinat cuan ayquey, urá wiquey quehsuro. Urá wiquey quin rátiro. Imarat icúr ay bár yajác ehcwata etar urá wiquey quin rátiro, -wajacro-. 21 Urá wíqueyat icuran biyan Sir chihtá cutar yajc ey ehcuro. Etar bíyinat ur ay yájctara eyin urá wiquey quin racaro. Sir chihtá cutar bahnác yajc ehcwayta acu racaro, wajacro, Jesusat.
Juan el Bautista vuelve a hablar de Jesús
22 Nicodemo Jesús quin wiquíc yahncút, Jesusra ima chiwa owár Jerusalén bin ácubar béjecro, cajc Judea cutar. Acubar cur car chiwa owár ítchacro. Erar ita rabar chiwat uw rih sar siw̃jacro, Jesús chihtá cut. 23 Juanat cat pueblo Enón cutar uw rih sar siw̃ro. Pueblo Enón bin pueblo Salim cuwayta biráy batro. Erar rihan toro. Etar Juanat erar uw rih sar siw̃ro. Uwan Juan quin béjecro. Cucayat Juanat eyin rih sar siw̃jacro. 24 Ey ricar Juan cárcel icar anto túntiro. 25 Juanat pueblo Enón cutar uw rih sar siw̃á rabar Juan chiwat judíoin owár tecuay yinjacro. Sir ub cahmor restá bitara sucuátatara ey ques técuajacro. 26 Tecuar Juan chiwat Juan quin wacay béjecro. Cur wajacro:
—Síw̃quibu, rih Jordán rahray istiy bah jor jájacro. Bah jor chájaqueyan bahat ey ojcor uw quin ehcujacro. Eyat cat uch cut uw rih sar siw̃ro. Bahnaquin ey quin chihtá rahcuay bécaro, wajacro.
27 Etar Juanat eyin quin wajacro:
—Sir imát eyta yajquín ajc waátieyra bitách yájcajatro. 28 Aját wajacan behmá cucách cut rahjacro. Aját wánora: “Sirat Cara Ayin Wajaquin asra eyi batro. Sirat ey cahmor as áyjacro,” wánora. 29 Uchtaan wanro. Uwat wiya yehw̃jacro. Yehw̃ír wíyara éyayro. Eyta cuar wiya yehw̃quib íw̃oquey cat ahní rehcaro, uw eyat wiya yehw̃jác rahcuír. Uw iw̃oc ahní rehquír eyta ahra as cat eyta ahní rehcaro, -wajacro-. 30 Acsar uwan cuít binan ey chiwa yináyqueyra. Eyta cuar as chiwat as ria yajti etáyqueyra, wajacro.
El que viene de arriba
31 Cuacúr bin wijaquey ayan bahnaquin cuitro. Cajc uch cutar uwra cajc uwro. Cajc uwat cajc uch cutar yajquey ojcor tew̃ro. Eyta cuar cuacúr bin eyra bahnaquin cutatro. 32 Eyat cuacúr Sir owár ita rabar, itchác ojcor tew̃ro. Cuacúr Sir owár ita rabar rahjác ojcor tew̃ro. Ey ojcor tew̃ cuar uwat ráhctiro. Uní síhw̃atiro. 33 Bíyinat ey chihtá rahcuíctara Sirat wajacan uní wajac ehcuro. 34 Sirat áyjaqueyat Sir ajca tew̃ro. Sirat ey quin ima Ajcan Cámuran Eya es yajti wíjacro. 35 Tetát wacjá sehnacro. Ey bahnác cutar rehquín acu, eyat bahnác ayin acu wíjacro. 36 Bíyinat síhw̃ayat: “Sir wacját as bár síwataro,” síhw̃ayat, eyin Sir owár etiti ítayqueyra. Bíyinat “Sir wacját as síwajatro,” síhw̃ayat, Sir wacjá chihtá yajti jácayat, eyin Sir quin béyajatro. Eyinat Sir tayar yajác tun báhnajatro. Sir tecat eyin cuácayqueyra.