La carta del apóstol
San Judas
1
Judas escribe a los que Dios ha llamado
Asa Júdasat, ba Jesús chiwa acu ayin carit uch cuihsuro. Asan Jesucristo cacumró. Santiago tanaró. Sirat Tetát ba bar cájacro. Ba racar reht cájacro. Baat ima chihtá wácati acu Jesucrístoat ba obir yajcaro. Etar aját ba acu ayin carit uch chihsuro. Aját ba cuitar Sir ojcor conro. Ba cuécuti acu, ba óhbacan cuít ítayta acu, ba sehnacan cuít rehcayta acu conro.
Los que enseñan mentiras
(2 Pe 2.1-17)
Rábinu, aját ba sehnacro. Récaji echí aját Jesucrístoat is síujac ojcor cuihsún séhw̃ajacro. Eyta cuihsún séhw̃ajac cuar aját ítitan, uch ojcor cuihswata binro. Cahujinat ba cayar yajti acu, baat Sir chihtá wácati acu cuihsún séhw̃aro. Sir ima chihtá ey tehmoti acu récaji Sir ima uw quin caba wac bahjacro.
Aját ráhcuitan, cahujinat ba cayar yajquín acu ba tac icar baat istiti itay yinjacro. Uw éyinatan Sir tamo síhw̃atiro. Eyinat Sir chihtá tehmón acu wacaro: “Sirat is sehnác etar isan wiw̃ istiy jor, wiw̃ istiy jor ohbac camátaro,” wacaro. Jesucristo ojcor cat wacaro: “Eyan Siri batro,” wacaro. Eyinat eyta waquíc cuar, Jesucrístoan is acu Sitro. Is acu Cáraro. Uw eyta bin ojcor récajian bar cuihsú bahjáquinro. Sirat uw éyinat tayar yajquíc ques icar tíw̃ata cuihsú bahjáquinro.
Aját ba quin uch wacaro. Baat sínjaquey tan chinti ac wacaro. Uchicrian Sirat ima uwa Egipto cajc cut bin síujacro. Siwi yahncutan ima tamo síhw̃ati éyinra Sirat tíw̃jacro. Eyta cat cuacúr Sir cacmín cahujinat cat Sir tayar yajacro. Eyinan Sir ima jor itquin acsar Sir jor ítiti wácajacro. Eyta wacar cuacúr abá cuitar bin waa béjecro. Eyta waacayat ques cacmín eyin Sirat questajacro. Chistár cuácajar bi cuitar questár checúm baquí chira cuitar téjecro. Cabar tinic ocso tas erar questár téjecro. Uwat Sir tayar yajác ques tiw̃ic cab cuc ocso tas questajacro. Sodóminat Gomórrinat tayar yajác tamo cat síhw̃awi. Serin eyin imár serin owár isár yajquíc sínjacro. Wiw̃inat cat isár yajquíc sínjacro. Isár eyta yajcayat ques Sirat Sodomin Gomorrin oca cuitar wahnjacro. Eyta wahnyat bahnáquinat ítitan, éyinat ur ay bár tayar yajác ques Sirat oca cut wahnjacro. Sirat Sodomin Gomorrin wahnár eyta ima tayar yájqueyin cat cab oc icar eyta wahnátaro. Oca tínajar bin icar wahnátaro.
Eyta cuácayat yají jaw̃i. Ah ricar serin eyin cam ajquitro. Eyinat ay síhw̃ata eyra síhw̃atiro. Eta jaw̃ imár ojc ruhw̃uro. Imár sibár ruhw̃uro. Síhw̃ati cuat bitara útara ay bár yajcaro. Sir ima ajcá bár chácaro. Sir ima cacmín ojcor cat ahsín tew̃ro. Eyinat úchtaan wan yajcata bin yájtiro. Sir cacúm cara Miguelat yajquír eyta yájtiro. Miguelat Sisrám owár Moisés chein sara técuajacro. Eyta técuajac cuar Sisrám quin ajc ahsinra téw̃tiro. Miguel caran cuít cuar ahsinra téw̃tiro. Cuatán Sisrám quin wajacro: “Síratra bah técuawi,” wajacro. 10 Serin éyinat imárati istiti bi ojcor ahsín tew̃ro. Cuatán bítara útara ur ay bár yajca racar eyra bachuti yajcaro. Eyta yajquír ur ay bár icar ayro.
11 Eyin Sirat ruhw̃áyqueyra. Uchicri sera Cainat yajác eyta, éyinat cat eyta yajcáy yinjacro. Ser ajca Balaamat Sir tayar yajác eyta, éyinat cat im eyta yajcáy yinjacro. Ray racar rehquít eyta yajcáy yinjacro. Sera Coreat Moisés chihtá cati ruhw̃uyat ques tiw̃ir eyta, eyin cat im eyta tíw̃ayqueyra. 12 Ba rahra rahra sehnác rehquít owár yayín sécuayat, eyin cat ba owár yayín sécuaro. Eyin ba owár secuar cahujín tamo síhw̃ati cuar cuít yácaro. Obas cayibat ima obas obir yajti rehcayat icúr acui batro. Eyinan obas cayíb ay bár binan wanro. Bowarám riwa ayti binan wanro. Caruc ub chati binan wanro. Bowarám séroat cacac becayat riwa ayti rehcayat icúr acui batro. Caruc ub chati rehcayat icúr acui batro. Caruc ey injác etar ub cat, sihyá cat batro. Eyta cat uw eyin icúr acui batro. Eyinat “Sir chihtá siw̃ic,” waquíc cuar Sir chihtá cat síw̃tiro. 13 Eyinan yacúr sobasob soboc binan wanro. Yacúr sobasob soboc eyat umít cuitar orjir cat, rurúm cat chac bahcaro. Yacúr sobasob sobocat orjir cat, rurúm cat chac bahr eyta uw éyinat cat Sir tayar yajc bahcaro. Eyinan cuacúr abá cuitar sásorinat ibit iwir éytaro. Eyinan Sirat baquí tinjac cuitar téyqueyra. Eyta técayat erar bin uwan cuánaan waa báreyra.
14 Is cohtín Enocat ah rícara uw eyin ojcor wac bahjáquinro. Uchicri jaquit wac bahjáquinro. Enoc ey Adanat útarin báchtarin acsar acsar icar cucwoy cohná bícajareht, Enoc yehnjáquinro. Enoc eyat wajacro: “Aját wacaro. Siran ima cacmín ay bin owár racáyqueyra. Ricán síhw̃anar bin owár racáyqueyra. 15 Uw bahnaquin urá wahitín ac wicáyqueyra. Eyta wahitír Sir tamo síhw̃ati bin cuécwayqueyra. Sir tayar yajác ques icar cuécwayqueyra. Sir ojcor ahsín tew̃jác ques icar cuécwayqueyra,” wajacro. Enocat eyta wac bahjacro, Sir ojcor ahsín tew̃quin ójcoran. 16 Serin eyin ríoquib binro. Eyin ácaman bitara útara ay bár rehcayat, éyinat waquít: “cahujín ajc tayar rehquíc,” wacaro. Cuatán éyinat bítara útara yajc cúntara, eyta bachuti yajcaro. Eyta yajca rabar imár ojcor ay tew̃ro. Eyinat cahujín ojcor ay tew̃yat, tan chiw̃ín acu tew̃ro. Imár cuitar yajcayta acu eyta tew̃ro.
Amonestaciones a los creyentes
17 Eyta cuácayat, Cara Jesucristo chihtá ehcúquinat ba quin wac bahjacan tan chinti jaw̃i. 18 Jesucristo chihtá ehcúquinat uchta wac bahjacro: “Cabar tinic cuitar cab cuc racayat, uwat ba buror sisáyqueyra. Uw éyinat Sir tamo síhw̃ati cuar ima chihtá cuitar yajcáyqueyra,” wajacro. Jesús chihtá ehcúquinat uw eyin ojcor eyta wajacro. 19 Uwa éyinat ba rahra rahra técuayta acu cayar yajquín yajcaro. Imár urá cuitar icúr yajc cúntara eyta bachuti yajcaro. Eyin ur ícara Sir ima Ajcan Cámuran Eya witi binro.
20 Cuatán bara ur eyta rehti jaw̃i. Bara Sir tamo sihw̃an acu rahra rahra cuitar yajw̃i. Sir Ajcan Cámuran Eya chihtá cuitar Sir ojcor conwi. 21 Sirat ba sehnác chihtá acsar etiti síhw̃awi. Eyat ba sehnác rehquít ima jor cuacúr itay beyáyqueyra. Ba yehw̃ bec acor ita rabar, beyata chihtá acsar etiti síhw̃awi. 22 Chiwa cahujinat Sir chihtá rahcuíc cuar áhajira ayra ráhctiro. Eyinat Sir chihtá wácati acu técuati siw̃i. 23 Uwat ima oya oca sara tijcajaquin oc cut wahnti ac, oca sar bin yehw̃ír eyta, baat cat uw cahujín quin Sir chihtá waca ayti jaw̃i. Cab oc icar wahnti acu eyta waca ayti jaw̃i. Cuatán urá tehmó cun bár eyin racar cue rehw̃i. Cue rehca rabar yají jaw̃i. ¿Ba urá cat eyta rúhw̃ajaqui? ¿Baat cat éyinat yajquír eyta yájcajaqui?
Alabanza final
24-25 Uw bahnáquinu, “Siran ayan tahnacro,” waw̃i. Sir im istir binat ba bucoy ima tayar yajc ayti síwataro. Baan ima ubot tayar bár chácataro. Baan ohbac ahní chácataro. Jesucristo is cáraro. Jesucrístoat isat tayar yajác túnjacro. Eyta etar Sirat is síwataro. Etar Siran caran cuitro. Ajcan urán cuitro. Bow̃an tahnacro. Récaram cat eyta chájacro. Ah cat éytaro. Yahncút cat acsar acsar bur cut suw cut im eyta rehcáyqueyra. Amén