28
La resurrección de Jesús
(Mr 16.1-8; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)
Tan jaquin rícara wa bi cuitar bucoy riy cuan bicayat, María Magdala bin, istiy María jor Jesús ruhjác cut wahitay béjecro. Semán istiy rau cuan bicayat béjecro. Wiw̃ín bécayat ihyara yiwojocro. Yiwoyat acat Sir cacúm cuacúr bin wijacro. Wiquír ac ohná chein ruhjác ucar cutar tunjaquey waar téjecro. Waar ter ohná ey cutar chihrjacro. Sir cacúm ey ítitan, cuir cuasór sir éytaro. Ey oya cat cuasayan ehchiro. Cuasayan ábarit éytaro. Sir cacúm wicayat, ehurát soldádoin yiwojocro. Yiwór car sacar eyta ajc tijcajacro. Etar Sir cacmát wiw̃ín eyin quin wajacro:
—Rooti jaw̃i. Aját ítitan, baat Jesús uroy rojocro. Caruc ojcor quejequey uroy rojocro. Ey uroy rojóc cuar, usari batro. Eya sicor estají yehnjacro. Imát eyta yehnín wajacro. Ey chein chajac cutar uroy row̃i. Istír, cab yajti béowi. Jesús ima chiwa quin ehcwáy béowi. Uchta waw̃i: “Jesús chinjaquin sicor yehnjacro,” waw̃i. “Eyin cahmor Galilea ben wacaro,” waw̃i. Erar éyinat tihrata, waw̃i. Aját ba quin eyta wacaro. Sir cuacúr cacmát eyta wajacro.
Eyta wacayat wiw̃ín eyin chein ruhjác cuitar bin inchásarac béjecro. Ojc sijác cuaquir cat ahní rehjecro. Etar Jesús chiwa quin ehcwáy rojocro. Eyin sicor rocayat acat Jesús waajacro. Waar car eyin quin wajacro, “¿Ba cat ey cutqui?” wajacro. Jesusat wacayat, eyin Jesús ocsor behjecro. Behquir ey quesa cuic cut questajacro. Questár wajacro:
—Bah ayro. Bahan Sir wacjiró, wajacro.
10 Etat eyat eyin quin wajacro:
—Rooti jaw̃i. As rabin quin chihtá béowi. As eyin cahmor Galilea ben, waw̃i. Eyin cat erar beyata, waw̃i. Erar cur as istáyqueyra. Aját ba quin eyta wac ayro, wajacro. Jesusat wiw̃ín quin eyta wajacro.
Lo que contaron los soldados
11 Wiw̃ín eyin bey icar aw̃at, soldádoin cahujín sacerdote carin quin ehcwáy béjecro. Imarat itchaquey ehcwáy béjecro. Ihyár yiwojóc cat, Sir cacúm wijác cat, ac ohná waar bo tejec cat ehcwáy béjecro. 12 Eyta ehcwayat sacerdote cárinat werjayinát owár secuar tew̃jacro. Soldádoinat acsar uw quin ehcuti acu secuar tew̃jacro. Secuar tew̃ír soldádoin quin raya to túnjacro. 13 Tunir soldádoin quin wajacro:
—Uw quin uchta waw̃i: “Is cámjacro. Is cami yiror, Jesús chein ima chiwat bes yajacro,” waw̃i. 14 Uch tew̃jác chihtá gobernadorat rahcyat, isat ba cuitar waquinro. Gobernadorat ba ruhw̃uti acu waquinro, wajacro.
15 Eyta wacayat soldádoinat ray ey cájacro. Ray caquir sacerdote cárinat wajác eyta uw quin im eyta tew̃jacro. “Jesús chein ima chiwat bejecro,” wajacro. Eyta tew̃yat ah tasan judíoinat im eyta tew̃ro.
El encargo de Jesús a los apóstoles
(Mr 16.14-18; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23)
16 Etar Jesusat wac ayjac eyta, Jesús ima chiwa once binan Galilea cun béjecro. Jesusat bey áyjaquey cúbara cutar béjecro. 17 Erar cur car, Jesús itchacro. Istír wajacro: “Bah ayro. Bah Sir waquijró,” wajacro. Cahujinat eyta waquíc cuar cahujínatra ey istíc cuar, Jesústara, Jesús bártara, ey istiti rehjecro. 18 Etar Jesús eyin acor wiquír wajacro:
—Cuacúr cuitar cat, cajcan teyan bítatara bahnác cuitar cat Sirat asan ayquib yehn áyjacro. 19 Eyta chihtara cajc bahnác cuitar béowi. Uw quin as chiwa yinayta ac siw̃ay béowi. Eyta siw̃ir uw eyin as chiwa yinjác ehcún acu rih cut siw̃i. Tetá ajc cut, Sira wacjá ajc cut, Sir Ajcan Cámuran Ey ajc cut uw eyin rih sar siw̃i. 20 Eyin quin as chihtá cut bitara yajcátatara, bitara ítatatara siw̃i. Eyta siw̃a rabar uch síhw̃awi. Bur cut suw cut asan ba owár rehquinro, wajacro, Jesusat.