16
La resurrección de Jesús
(Mt 28.1-10; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)
Tan jaquin ricar bar tínjacro. Tinyat wiw̃inat inan ay bi wahjacro. Jesús chein cut beyin ac wahjacro, ey cutar chaquin acu. Istiy wiw̃á María Magdala binro. Istiy cat María Santiago abró. Istiy Salomero. Inan ay bi wahr car seman istiy rauyat, cuan bicayat, béjecro. Beya rabar rahra rahra wajacro:
—¿Ac ohná ucar canó chájaquey is acu rehrát waca tétaqui? wajacro.
Erar cur ítitan, ac ohná chein ruhjác ucar cutar tunjaquey waar bo tejec itchacro. Ac ohná cúmacan to ey waar bo tejec itchacro. Eyta istír chein ruhcuíc ac ucar sar raújacro. Rauwir ítitan, síbijin ésatro. Bajít tajqui wihár itro. Ey oya cuas bin ow̃ro. Ey istír ojc sijacro. Etar síbijinat wiw̃ín eyin quin wajacro:
—Ojc siti jaw̃i. Baat Nazaret bin Jesús uroy rojocro. Caruc ojcor quejequey uroy rojocro. Ey uroy rojóc cuar, usari batro. Eya sicor estají yehnjacro. Ey chein chajac cutar wahítuwi, -wajacro-. Ey itáy rojóc cuar sicor béowi. Jesús ima chiwa quin ehcwáy béowi. Pedro quino cat ehcuwi. Uchta waw̃i: “Jesusra behmár cahmor Galilea ben wacaro. Erar baat Jesús istáyqueyra,” waw̃i. Eyat eyin quin eyta wajacro.
Eyta wacayat wiw̃ín eyin sicor watar waajacro. Watar waar quinjacro. Eyin ojc siquir tíuro. Etar quinjacro. Ojc sijác rehquít, ibit awat istiy quini icurí ehcútiro.
Jesús aparece a María Magdalena
(Jn 20.11-18)
Semán récaji rícara cuanyat Jesús sicor yehnár, María Magdala bin acat waajacro. María ey ur icar bin récaram cuicá cucuí uc si ayjac biro. 10 Jesús chiwa Jesús chinjác sehná rehquít cue rehjecro. Jesús María acat waacayat, Maríat Jesús chiwa quin Jesús sicor yehnjác chihtá ehcwáy bijacro. Cur car eyin quin wajacro:
—Jesús sicor yehnjacro, -wajacro-. Aját Jesús itchacro, wajacro.
11 Maríat eyta wacayat, éyinat “uní téw̃tiro,” síhw̃ajacro.
Jesús aparece a dos de sus discípulos
(Lc 24.13-35)
12 María acat waar yahncút, cahujín cuisa bucáy bin acat waajacro. Cuisa bucáy eyin ácubar cut tiw̃ béjecro. Erar bécayat Jesús eyin acat waajacro. 13 Etat eyin chiwa cahujín quin sicor béjecro. Cur Jesús eyin acat waajác ehcujacro. Eyta cuar cahujinat “uní tew̃ti,” síhw̃ajacro.
El encargo de Jesús a los apóstoles
(Mt 28.16-20; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23)
14 Ruw̃ár ojcor Jesús ima chiwa once bin acor waajacro. Eyin mesa cutar cuácayat waajacro. Waar car eyin quin ajc uní cuitar wajacro. Ima sicor yehnti síhw̃ajac ques ajc uní cuitar wajacro. Uwat eyin quin ima sicor yehnjác wajác cuar, éyinat uní síhw̃ati ques ajc uní cuitar wajacro. 15 Etar acsar Jesusat eyin quin wajacro:
—Cajc bahnác cuitar béowi. Beya rabar uw bahnaquin quin as chihtá ay bi ehcuwi, -wajacro-. 16 Bíyinat as chihtá cácayat, as chiwa chajac ehcún ac rih sar siw̃yat, aját eyin síwayqueyra, Sir tayar ques sácati acu. Bíyinat as chihtá cátieyra aját eyin síutiro. Sir tayar ques sácayqueyra. 17 Bíyinat as chihtá cájactara uchta istáyqueyra. Eyinat as urá cut cuicá uw urá sar bin te si áyayqueyra. Eyinat anto cuw sinti bin tew̃áyqueyra. 18 Eyinat cumoró yehw̃yat yara báreyra. Eyinat yeruba yácayat, yara báreyra. Eyinat yarquey cuitar atcar chácayat, yárqueyan bar tan jácayqueyra, wajacro, Jesusat.
Jesús sube a los cielos
(Lc 24.50-53)
19 Jesusat chiwa quin eyta waquír, cuacúr Sir quin bijacro. Bir Sir owár chihrjacro, uw ayin acu. 20 Jesús bi yiror, chiwa cajc bahnác cutar béjecro. Beya rabar chihtá ay bi ehcujacro. Cara Jesusat eyin cuitar yajacro. Eyinat chihtá uní tew̃ic ehcún acu Jesús urá cut chihtá istiy, chihtá istiy ay yajacro.