2
Dios juzga conforme a la verdad
Uwinu, ¿baat bitara rehquít cahujín cahm icar tew̃qui? Baat bi tayar yajác ques tew̃ic cuaquir, behmarat cat im eyta yajcaro. Cahujín ojcor eyta tew̃a rabar, behmár cahm icar chi tew̃ro. Eyta yajca rabar tew̃íctara is bahnáquinat ítitan, Sirat yarsa cuécwataro. Yarsa ruhw̃átaro. Baatán cahujinat ur ay bár yajác cahmí icar tew̃íc cuar, baat cat im eyta ur ay bár yajcaro. ¿Eyta yajca rabar Sirat ba cuécwajar síhw̃aqui? ¿Ba tanra eyta síhw̃aqui? ¿Eyta sihw̃a rabar eyta yajqui? Sirat ba ac ay yajquíc cuar, ¿baatrá eyta yajquíc tamo síhw̃atiqui? Baat Sir tayar yajác ques Sirat cuécuti cuar ay yajcaro. Turti cuar obir yajcaro. Sirat eyta yajquíc cuaquir, ¿baat acsar ur ay baran echí yajquín síhw̃aqui? ¿Baat tanra eyta síhw̃aqui? Sirat récaji cuécuti rehcaro, ba ur ay bár yajquíc etayta acu. Eyta cuar ba urá tehmótiro. Sir chihtá rahcti yajca rabar acsar acsar ur ay baran echí yajcaro. Eyta yajcayat Sir tec chícaro. Bíyinatan it cuar acsar ur ay bár yajcáyatan, cuecuc cab cucayat, Sirat éyinan cuít cuécwayqueyra. Cuecuc cab cucayat acat Sir imat uw bahnaquin quin ur ay bár yajác ques cuecun acu waquír chájacro.
Uwat bitara yajáctara, Sirat itro. Etar ay yajáctara, obir yajcáyqueyra. Cuat ay bár yajáctara, cuécwayqueyra. Cahujinat sihw̃at, “Sirat asan im owár cara yehn áyata” síhw̃aro. “Sirat asan im owár itay beyata” síhw̃aro. “Cuacúr bur cut suw cut asan itay beyata,” síhw̃aro. Uw éyinat ur ay yajca rabar eyta síhw̃aro. Bíyinatan ur ay yajca rabar eyta síhw̃ayatan, Sir ima owár cuacúr itay beyáyqueyra. Cuatán cahujinat imár támoa síhw̃aro. Eyta sihw̃ar étarwan Sir chihtá yajti ruhw̃uro. Yajti cuat ur ay bár etiti yajcaro. Bíyinatan eyta yajcayat, Sirat eyin cuécwayqueyra. Eyin ruhw̃áyqueyra. Bíyinatan urá ay bár yajcayat, eyin abáy ruhw̃áyqueyra. Abáy cuécwayqueyra. Judíoin cat, judío bár bin cat im eyta cuécwayqueyra. 10 Cuatán bíyinatan ur ay yajcáyatan, éyinan ohbac ítayqueyra. Sirat eyin im owár carin yin áyayqueyra. Eyin ajcá ji chácayqueyra. Judíoin cat, judío bár bin cat eyta chácayqueyra. 11 Uchta síhw̃awi. Sirat urá istanác cuitar judíoin cat, judío bár bin cat im eyta cuécuro. Obir yajquíc cat urá istanác cuitar im eyta obir yajcaro.
12 Cahujín quin bachan chihtán ehcuti cuácayat, Sir tayar yajcaro. Eyinat bachan chihtán istiti rabar Sir tayar yajquíc etar cab oc icar téyqueyra. Cuatán biyin quínoan bachan chihtán ehcwayat, cati cuácayatan, eyin cat cab oc icar téyqueyra. Ehcuti tacat ehcujác tacat, cati cuácayat cab oc icar téyqueyra. 13 Uch síhw̃awi. Bachan chihtán cucajá cuitar rahcuí tecut Sir ub cahmor urá ay waájatro. Cuatán Sir ub cahmor ay waanra, ey chihtá caba yajcáyatan Sir ub cahmor ay waátaro. 14 Eyta cuácayat judío bár bin tamo síhw̃awi. Eyin quin bachan chihtán siw̃ti yajacro. Eyta cuar isat ítitan, judío bár binat imár urá cut ur ay bár yajquíc itro. Bachan chihtán eyin quin siw̃ti cuaquir Moisesat yajác eyta yajcaro. 15 Eyta yajc étarwan imár urá cut bitar yajcata bíntara ey itro. Ey urá sihw̃at, imarat ur ay bár yajác tamo sihw̃at, Sir táyatro. Imarat ur ay yajác tamo sihw̃at cat tayar bár síhw̃aro. Eyinat imár urá cutar itro. 16 Aját bahnaquin quin chihtá uch ehcuro. Cábara tinyat acat Jesucristo ajc cut Sirat uw urá istáyqueyra. Eyta istír uwat urá cut bitara síhw̃ajactara bahnác istáyqueyra. Eyta istír ur ay bár bin cab oc icar téyqueyra.
Los judíos y la ley de Moisés
17 Ba cahujinat imár ójcoran wacaro: “Asan judío uwro,” wacaro. Ba eyta wáqueyinat bachan chihtán abir cuit Sir sasá yinjác síhw̃aro. Cahujín quino “asra Sir sasaro,” wacaro, baat cahujín quino. 18 Ba eyta wáqueyinat bachan chihtán abjacro. Abjac rehquít, Sir chihtá caba yajquíc síhw̃aro. Biyan ay bártara, biyan áytara, yarsa istíc síhw̃aro. 19 Ba tan sihw̃at, uwa istiti bin quin baat yarsa ehcúc síhw̃aro. Chihtá sinti bin quin baatán yarsa siw̃ic síhw̃aro. 20 Sasá quin chihtá yarsa ehcúc síhw̃aro. Cuayir yajquín quin ay yajc ayic síhw̃aro. Baatán uw eyta siw̃ic síhw̃aro. Bachan chihtán abir cuitar urán cuít rehquíc síhw̃aro. Bahnác caba yajquíc síhw̃aro. Ba urá eyta síhw̃aro. 21 Ba judío binat cahujín siw̃ro. Eyta siw̃ic cuaquir, ¿bitara rehquít behmát síntica? Uw quino “bes yajti jaw̃i” wacaro. Eyta waquíc cuaquir, ¿bitar rehquít bes yajca? 22 Bah judío binat uw quino wacaro: “Cahujín wiya besir yajti jaw̃i,” wacaro. Eyta waquíc cuaquir, ¿bitara rehquít uw wiya besir yajca? Baatán sirir órojoquey tamo, “restán abáy” sihw̃ar quehsuro. Eyta sehw̃ac cuaquir, ¿bitara rehquít ey ohnor bes yajca? 23 Baat behmár ojcor wacaro: “Isat bachan chihtán caba cájacro,” wacaro, behmár ojcor. Eyta cajac waquíc cuaquir, ¿bitara rehquít ey yajti auca? Eyta yajti cuácayat Sir ima ajcá bár bécaro. 24 Baat eyta yajc ojcor Sir carit cuitar úchicri wac bahjacro: “Ba oquís judío bár binat Sir ojcor ahsín tew̃ro.” Sir carit cuitar eyta wac bahjacro.
25 Ba judíoin umá cuicaro. Umá cuiquír car Moisés bachan chihtán cácayatan, ayro. Cuatán bachan chihtán cati ruhw̃ayat, umá cuayar cuicaro. Bah umá cuiti binan wanro. Bah Sir sasá batro, bachan chihtán cati cuácayat. 26 Etarwan umá cuiti bínatra Moisés bachan chihtán yajcáyatan, Sirat eyin itit, umá cuijaquin urán wanro. Sirat eyin itit, ima sasaro. Umá cuiti cuar, umá cuijáquinan wanro. 27 Umá cuiti binat bachan chihtán yajquíc etar ba judíoin cahm icar tew̃átaro. Baat bachan chihtán sinjac cuar baat éytara yájtiro. Umá cuijác cuar éytara yájtiro. Eyta yajti ques judío bár binat bah cahmí icar tew̃átaro. 28 Judío quéneyin úchtaro. Judío quéneyin ojcor wacayat ojc ey ojcori wátiro. Umá cuijác ojcori wátiro. 29 Cuatán ur ojcor wacaro. Urá cutar judío quéneyin rehcata binro. Bíyinatan ur ay bár yajquíc etí técayatan, éyinan Sir sasá quéneyro. Imár urá cuitar Sir ima tamo síhw̃ayat, judío quéneyin rehcátaro. Cuatán chihtá cuihsujaquey abyat, cabach batro. Biyin urá cutar judío quéneyin rehcayat, Sirat eyin ojcor ay tew̃áyqueyra. Uwat eyin ojcor ay tew̃ti tacat, Sirat ay tew̃áyqueyra.