Pablo Corintocjãrãrẽ ojamʉꞌtãca pũrĩ niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Pablo Jesucristore ẽjõpeorã Corintocjãrãrẽ ojacʉ niwĩ. Cʉ̃ ojacaterore Éfesopʉ nicʉ niwĩ. Cʉ̃́ta Corintocjãrãrẽ ne waropʉre Jesucristo ye quetire were, cʉ̃rẽ ẽjõpeori curuacjãrã sãjãcã weecʉ niwĩ.
Titare cʉ̃ Jesucristo ye quetire buꞌesijanʉꞌcãca beꞌro pʉati waꞌaro weecaro niwʉ̃.
Topʉre judío masã nerẽwʉaropʉ buꞌecʉ niwĩ. Cʉ̃rẽ topʉ nigʉ̃rẽ cõꞌawĩrõcãꞌcãrã niwã. Titare Corintocjãrã meꞌrã niꞌcã cʉ̃ꞌma ape cʉ̃ꞌma deco tojacʉ niwĩ.
Beꞌro Corintocjãrãrẽ cʉ̃ buꞌeꞌquere queoro weeticã tʉꞌogʉ, aꞌti pũrĩrẽ ojacʉ niwĩ. Cʉ̃ ojawʉaronojõta añudutinʉꞌcãcʉ niwĩ. Yapatigʉpʉa Judeacjãrã pajasecʉorãrẽ weetamuse cjasere, cʉ̃ basu deꞌro weeatjere ucũyapaticʉ niwã.
1
Pablo Corintocjãrãrẽ ojaꞌque niꞌi
Yʉꞌʉ Pablo, Sóstenes meꞌrã mʉsãrẽ añudutiꞌi. Cʉ̃ quẽꞌrã Jesucristore ẽjõpeogʉ marĩ acaweregʉ nimi. Õꞌacʉ̃ cʉ̃ ʉaꞌcaronojõta yʉꞌʉre Jesucristo ye quetire weredutigʉ besecṹúcʉ niwĩ. Yʉꞌʉ aꞌti pũrĩrẽ mʉsã Corintopʉ nirãrẽ ojaꞌa. Mʉsã Jesucristore ẽjõpeorã Õꞌacʉ̃ ya curuacjãrãrẽ ojaꞌa. Mʉsã Jesucristo meꞌrã nírã, Õꞌacʉ̃ yarã niꞌi. Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ cʉ̃ yarã niato nígʉ̃ besecʉ niwĩ. Nipeꞌtirocjãrã Jesucristore ẽjõpeorãrẽ tojo besecʉ niwĩ. Jesucristo nipeꞌtirã cʉ̃rẽ ẽjõpeorã wiogʉ nimi. Tojo nicã marĩ wiogʉ nimi.
Õꞌacʉ̃ marĩ pacʉ, tojo nicã Jesucristo marĩ wiogʉ mʉsãrẽ añurõ weeato. Mʉsãrẽ ejerisãjãcã weeato.
Õꞌacʉ̃ Jesucristore ẽjõpeorãrẽ weetamuse niꞌi
Mʉsã Jesucristore ẽjõpeorã niyucã, Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ añurõ weecʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo weesere ĩꞌagʉ̃, cʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌonuꞌcũꞌu. Mʉsã Jesucristo yarã niyucã, Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ cʉ̃ ye cjase nipeꞌtise añusere oꞌocʉ niwĩ. Tere oꞌogʉ, mʉsãrẽ cʉ̃ yere añurõ masĩcã weecʉ niwĩ. Ãpẽrãrẽ mʉsã cʉ̃ ye quetire añurõ wereturiacã weecʉ niwĩ. Yʉꞌʉ “Cristo mʉsãrẽ añurõ weegʉsami”, niwʉ̃. Cʉ̃ yarã sãjãcã, yʉꞌʉ níꞌcaronojõta waꞌawʉ mʉsãrẽ. Tojo weerã mʉsã Õꞌacʉ̃ oꞌosere cʉopeꞌocãꞌa. Marĩ wiogʉ Jesucristo aꞌtiatjere yucueri curare Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ oꞌose dʉꞌsaweꞌe. Cʉ̃ tutuasere mʉsãrẽ oꞌonuꞌcũgʉ̃sami. Cʉ̃rẽ ẽjõpeocã weenuꞌcũgʉ̃sami. Téé aꞌti ʉmʉco peꞌticãpʉ tojo weeduꞌugʉsami. Tojo weerã marĩ wiogʉ Jesucristo aꞌticã, buꞌiri marĩrã nirãsaꞌa. Õꞌacʉ̃ cʉ̃ níꞌquere queoro weemi. Cʉ̃́ta mʉsãrẽ besecʉ niwĩ. Cʉ̃ macʉ̃ Jesucristo marĩ wiogʉ meꞌrã añurõ nidutigʉ besecʉ niwĩ.
Pablo Corintocjãrãrẽ “Aꞌmerĩ dʉcawatiticãꞌña” níꞌque niꞌi
10 Acawererã, Jesucristo dutiro meꞌrã mʉsãrẽ aꞌtiro nigʉ̃ti. Mʉsã niꞌcãrõnojõ wãcũña. Mʉsã ucũse meꞌrã dʉcawatiticãꞌña. Eꞌcatise meꞌrã aꞌmerĩ ucũña. Niꞌcãrõnojõ wãcũ nisetiya. 11 Yʉꞌʉre Cloé wãmetigo ya wiꞌicjãrã mʉsã aꞌmerĩ ĩꞌasĩꞌrĩtise quetire werewã. 12 Aꞌtiro werewã: “Masãnʉcʉ̃ mejẽcã diaꞌcʉ̃ wãcũsetiama”, niwã. Mʉsã aꞌtiro ucũaporo: “Ʉ̃sã Pablo ya curuacjãrã niꞌi.” Ãpẽrã “Apolo ya curuacjãrã”, “Pedro ya curuacjãrã”, tojo nicã “Cristo ya curuacjãrã niꞌi”, niaporo. Tojo weerã noꞌo ʉaro wãcũmaꞌacãꞌporo. 13 Tojo wãcũticãꞌrõʉaꞌa. Marĩ Cristore ẽjõpeorã niꞌi. Tojo weerã niꞌcã curuata niꞌi. Marĩrẽ dʉcawaase marĩꞌi. Yʉꞌʉ Cristo niweꞌe. Mʉsã ye niatjere curusapʉ wẽrĩbosatiwʉ. “Pablore ẽjõpeorãrẽ wãmeyenoꞌrõsaꞌa”, ninoꞌña marĩwʉ̃. 14 Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌoꞌo. Crispo, tojo nicã Gayo diaꞌcʉ̃rẽ wãmeyegʉ, queorota weewʉ. 15 Pãjãrã mʉsãrẽ wãmeyecã, aꞌtiro nibopã: “Pablo cʉ̃ wãme meꞌrã ʉ̃sãrẽ wãmeyewĩ”, nibopã. Tere nírã, yʉꞌʉre ẽjõpeorã weebopã. Noꞌopʉacã tere weetiwʉ. 16 Estéfanas ya wiꞌicjãrã quẽꞌrãrẽ wãmeyewʉ. Ãpẽrãma wãcũnemotisaꞌa. 17 Yʉꞌʉre Cristo wãmeyedutigʉ cũutiwĩ. Cʉ̃ mʉsãrẽ yʉꞌrʉose queti peꞌere yʉꞌʉre weredutigʉ oꞌówĩ. Tere weredutigʉ, masã añurõ na wãcũmeꞌrĩse paca meꞌrã weredutitiwĩ. Yʉꞌʉ tojo werecãma, Cristo curusapʉ wẽrĩsere wãcũtibopã. Masã yʉꞌrʉonoꞌtibopã.
Õꞌacʉ̃ tutuasere, cʉ̃ masĩsere Cristo meꞌrã masĩnoꞌo nise niꞌi
18 Jesucristo ye queti aꞌtiro niꞌi. Cʉ̃ marĩrẽ yʉꞌrʉosĩꞌrĩgʉ̃, curusapʉ wẽrĩcʉ niwĩ. Tereta Jesucristore ẽjõpeotirã pecameꞌepʉ waꞌajã aꞌtiro nisama cʉ̃ wẽrĩꞌquere: “Tojo nimaꞌacãrõ weeꞌe”, nisama. Marĩ cʉ̃ yʉꞌrʉonoꞌcãrã peꞌema Cristo curusapʉ wẽrĩꞌque queti añuse niꞌi. Te queti meꞌrã Õꞌacʉ̃ tutuasere ĩꞌanoꞌo. 19 Õꞌacʉ̃ ye queti ojáca pũrĩpʉre aꞌtiro ojanoꞌwʉ̃:
Ãpẽrã “Ʉ̃sã masĩrã niꞌi”, nirãsama.
Na tojo ucũsere peꞌticã weegʉti.
Na tʉꞌomasĩsere tuumajãminʉꞌcõcʉ̃ti, nicʉ niwĩ Õꞌacʉ̃.
20 Tojo weerã “Masĩpeꞌocãꞌa” nirã́ mejõ nirã tojama. Tojo nicã ãpẽrãrẽ na wãcũsere buꞌeri masã quẽꞌrã mejãrõta tojama. Aꞌti ʉmʉco cjasere ucũmeꞌrĩrã quẽꞌrã mejãrõta tojama. Aꞌte, aꞌti ʉmʉco cjase na “Tʉꞌomasĩꞌi” nisere Õꞌacʉ̃ aꞌtiro weesami. Tere mejõ nise waro waꞌacã weesami. 21 Õꞌacʉ̃ nipeꞌtisere masĩmi. Tojo weegʉ cʉ̃ aꞌti turicjãrãrẽ na tʉꞌomasĩse meꞌrã cʉ̃rẽ masĩcã weeticʉ niwĩ. Aꞌtiro peꞌe ʉacʉ niwĩ. Na Jesucristo ye quetire tʉꞌorã, na ẽjõpeocã, “Narẽ yʉꞌrʉogʉti”, nicʉ niwĩ. Cʉ̃rẽ ẽjõpeotirã peꞌe te quetire tʉꞌorã, “Tojo nimaꞌacãrõ weeꞌe”, ni wãcũcãrã niwã.
22 Judío masã Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeose dʉporo aꞌtiro nisama: “Õꞌacʉ̃ tutuaro meꞌrã weeĩꞌocã ĩꞌatojarãpʉ diaꞌcʉ̃ ẽjõpeorãti”, nisama. Judío masã nitirã griego masã peꞌe quẽꞌrã aꞌti turicjãrã na wãcũmeꞌrĩsere ẽjõpeoma. 23 Ʉ̃sã pũrĩcã Cristo curusapʉ wẽrĩꞌcʉ ye quetire wereꞌe. Judío masã tere tʉꞌorã, tʉꞌsatisama. Judío masã nitirã quẽꞌrã te quetire tʉꞌorã, “Tojo nimaꞌacãrã weema”, nisama. 24 Marĩ Õꞌacʉ̃ beseꞌcãrãrẽ noꞌo judío masãrẽ, judío masã nitirãrẽ Jesucristo ye queti niꞌcãrõnojõ niꞌi. Marĩ Cristo curusapʉ wẽrĩse meꞌrã aꞌtiro masĩꞌi: “Õꞌacʉ̃ tutuagʉ, masĩyʉꞌrʉagʉ nimi”, niꞌi. 25 Aꞌti ʉmʉcocjãrã Õꞌacʉ̃ weesere tojo weemaꞌasere weronojõ wãcũma. Niweꞌe. Õꞌacʉ̃ weese peꞌeta masã masĩse nemorõ niyʉꞌrʉnʉꞌcãꞌa. Apeye Õꞌacʉ̃ weeꞌquere tutuatisere weronojõ ĩꞌama. Niweꞌe. Cʉ̃ weeꞌque peꞌeta masã weese yʉꞌrʉoro tutuanemoꞌo.
26 Acawererã, mʉsãrẽ Õꞌacʉ̃ beseatji dʉporopʉ nisetiꞌquere wãcũña. Mʉsã pejetirãcã aꞌti turi cjasere masĩrã waro niwʉ̃. Pejetirãcã wiorã niwʉ̃. Pejetirãcã wiorã acawererã niwʉ̃. 27 Cʉ̃ aꞌti turi cjase masĩrãrẽ bopoyadutigʉ na “Tʉꞌomasĩtirã nima” nirãnojõrẽ besecʉ niwĩ. Tojo nicã tutuarãrẽ bopoyadutigʉ tutuatirã peꞌere besecʉ niwĩ. 28 Cʉ̃ mejõ nirã masã yabinoꞌrãrẽ besecʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo weecã, wiorã mejõ nirã tʉꞌoñaꞌto nígʉ̃ tojo weecʉ niwĩ. 29 Tojo weegʉ Õꞌacʉ̃ ĩꞌorõpʉ ne niꞌcʉ̃ “Yʉꞌʉ ãpẽrã yʉꞌrʉoro masĩyʉꞌrʉnʉꞌcãꞌa”, nímasĩtisami. 30 Mʉsãrẽ Õꞌacʉ̃ basuta Jesucristo yarã sãjãcã weecʉ niwĩ. Tojo nicã Cristo meꞌrãta marĩ masĩse cʉoꞌo. Cʉ̃ meꞌrãta tja Õꞌacʉ̃ marĩrẽ “Na añurã, yʉꞌrʉonoꞌcãrãpʉ nima”, ni ĩꞌasami. Marĩ cʉ̃ yarã niꞌi. Tojo weegʉ marĩ pecameꞌepʉ waꞌaboꞌcãrãrẽ yʉꞌrʉweticã weecʉ niwĩ. 31 Tojo weero Õꞌacʉ̃ ye queti ojáca pũrĩpʉ ojaꞌcaronojõta niꞌi: “Niꞌcʉ̃ ‘Ãpẽrã yʉꞌrʉoro niyʉꞌrʉnʉꞌcãꞌa’ nisĩꞌrĩgʉ̃, niticãꞌto. Tojo wãcũrõnojõ oꞌogʉ, marĩ wiogʉ peꞌere ‘Tutuayʉꞌrʉgʉ nimi, marĩrẽ añubutiaro weecʉ niwĩ’, niato”, ni ojanoꞌwʉ̃.