Pedro ojamʉꞌtãca pũrĩ niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Pedro Jonás macʉ̃ Betsaidacjʉ̃ waꞌi wẽjẽrĩ masʉ̃ nicʉ niwĩ. Cʉ̃ nʉmotigʉ nicʉ niwĩ. Ãꞌrĩta Jesure “Mʉꞌʉ Õꞌacʉ̃ oꞌóꞌcʉ, cʉ̃ macʉ̃ niꞌi”, nicʉ niwĩ. Jesure wẽjẽcaterore iꞌtiati “Cʉ̃rẽ masĩweꞌe”, nisoocʉ niwĩ. Ne waropʉta Espíritu Santu dijatáca beꞌro Jesucristore ẽjõpeorãrẽ sʉꞌori nisetigʉ nicʉ niwĩ. Beꞌro romano masã wiogʉ Nerón cʉ̃rẽ Romapʉ wẽjẽcʉ niwĩ.
Aꞌti pũrĩrẽ Pedro Jesucristore ẽjõpeorã Asia diꞌtapʉ duꞌtistewãꞌcãꞌcãrãrẽ ojacʉ niwĩ. Romapʉ nígʉ̃, ojacʉ niwĩ. Jesucristore ẽjõpeorã piꞌeticã ĩꞌagʉ̃, ãpẽrã narẽ ñaꞌarõ weecã wãcũtutuadutigʉ ojacʉ niwĩ.
1
Jesure ẽjõpeorã waꞌasteꞌcãrãrẽ Pedro ojaꞌque niꞌi
Yʉꞌʉre Jesucristo cʉ̃ ye quetire buꞌedutigʉ besecṹúwĩ. Aꞌti pũrĩ meꞌrã mʉsãrẽ añudutise oꞌóꞌo. Mʉsã Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia wãmetise diꞌtapʉ Jesucristore ẽjõpeose buꞌiri ãpẽrã ñaꞌarõ weecã waꞌastewãꞌcãꞌcãrãrẽ ojaꞌa. Marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃ dʉporopʉ cʉ̃ ʉaꞌcaronojõta marĩrẽ cʉ̃ põꞌrã niato nígʉ̃ besetojacʉ niwĩ. Espíritu Santu meꞌrã marĩ ñaꞌarã níꞌcãrãrẽ dʉcayucʉ niwĩ. Marĩrẽ cʉ̃ macʉ̃ Jesucristo ʉaro weedutigʉ besecʉ niwĩ. Tojo nicã cʉ̃ macʉ̃ curusapʉ wẽrĩgʉ̃ dí oꞌmabʉrose meꞌrã marĩ ñaꞌarõ weeꞌquere acobojogʉti nígʉ̃, besecʉ niwĩ.
Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ ejerisãjãse, nipeꞌtise añusere oꞌonemoato.
3-4 Õꞌacʉ̃, marĩ wiogʉ Jesucristo pacʉre eꞌcatise oꞌorã. Cʉ̃ marĩrẽ pajañaꞌgʉ̃, cʉ̃ põꞌrã sãjãcã weecʉ niwĩ. Cʉ̃ macʉ̃ Jesucristo wẽrĩꞌcʉpʉre masõꞌque meꞌrã marĩ todʉporo ñaꞌarõ nisetiꞌquere acobojocʉ niwĩ. Tere wéégʉ, marĩrẽ apaturi bajuaapoꞌcãrãrẽ weronojõ weecʉ niwĩ. Õꞌacʉ̃ cʉ̃ põꞌrãrẽ “Añubutiasere oꞌogʉti”, nicʉ niwĩ. Cʉ̃ oꞌoatjere marĩ eꞌcatise meꞌrã yucuerã weeꞌe. Tere ʉꞌmʉsepʉ cʉoyutojasami. Cʉ̃ oꞌoatje aꞌti nucũcã cjase weronojõ peꞌti, boasome. Ninuꞌcũcãꞌrõsaꞌa. Marĩ Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeoyucã, cʉ̃ tutuaro meꞌrã marĩrẽ coꞌtesami. Jesucristo apaturi aꞌti nucũcãpʉre aꞌtigʉ, nipeꞌtirã ĩꞌorõpʉ “Ãꞌrã yʉꞌʉ yʉꞌrʉoꞌcãrã nima. Yʉꞌʉ meꞌrã ninuꞌcũrãsama”, ni ĩꞌogʉ̃sami.
Aꞌti nucũcãpʉre nírã, marĩ piꞌetinírã weeꞌe yujupʉ. Tojo piꞌetimirã, ʉꞌmʉsepʉ Jesucristo marĩrẽ oꞌoatjere wãcũrã, eꞌcatiyurã. Marĩ Jesucristore ẽjõpeose uru besese weronojõ niꞌi. Masã ¿uruta niti? nírã, pecameꞌe buꞌipʉ asipopeosama. Sipipejaca beꞌro ñaꞌase poꞌca ʉ̃jʉ̃peꞌtidija waꞌasaꞌa. Añuse uru diaꞌcʉ̃ tojasaꞌa. Aꞌte weronojõ marĩrẽ ¿Jesucristore diacjʉ̃ta ẽjõpeomitina? nírõ, ñaꞌarõ waꞌasaꞌa. Marĩ ñaꞌarõ yʉꞌrʉrã, te poꞌca ʉ̃jʉ̃peꞌtiꞌcaro weronojõ ñaꞌasere weeduꞌusaꞌa. Tojo nicã Jesucristore ẽjõpeonemosaꞌa. Cʉ̃rẽ ẽjõpeoduꞌuticã ĩꞌarã, masã diacjʉ̃ta marĩrẽ cʉ̃rẽ ẽjõpeoma, ni ĩꞌarãsama. Uru wapabʉjʉ niꞌi. Wapabʉjʉmirõ, peꞌtia waꞌasaꞌa. Marĩ Jesucristore ẽjõpeose uru nemorõ wapatiꞌi. Te pũrĩcã ne peꞌtitisaꞌa. Tojo weegʉ Jesucristo marĩrẽ apaturi aꞌti nucũcãpʉre aꞌtigʉ, “Yʉꞌʉre añurõ ẽjõpeowʉ”, nigʉ̃sami.
8-9 Mʉsã Jesucristore aꞌti nucũcãpʉ nicã ĩꞌatiꞌcãrã nimirã, cʉ̃rẽ maꞌiꞌi. Aꞌtiro nicãrẽ cʉ̃rẽ ĩꞌatimirã, ẽjõpeoꞌo. Mʉsã cʉ̃rẽ ẽjõpeocã, mʉsãrẽ pecameꞌepʉ waꞌaboꞌcãrãrẽ yʉꞌrʉcã weegʉsami. Tojo weerã mʉsã Õꞌacʉ̃ tiropʉ waꞌatjere wãcũrã, pũrõ eꞌcatiꞌi. ¿Deꞌro ni werenemobosaʉ? Wereta basioweꞌe.
10 Dʉporopʉ Õꞌacʉ̃ ye queti weremʉꞌtãrĩ masã aꞌtiro nicãrã niwã: “Õꞌacʉ̃ masã ñaꞌarõ weeꞌquere acobojo, narẽ yʉꞌrʉogʉsami”, nicãrã niwã. Aꞌtere weremirã, na basu weresere tʉꞌomasĩticãrã niwã. Tojo weerã tere masĩsĩꞌrĩrã, ʉpʉtʉ buꞌe wãcũnʉrʉ̃cãrã niwã. 11 Espíritu Santu weetamuse meꞌrã aꞌtiro wereyucãrã niwã: “Masãrẽ yʉꞌrʉoacjʉ pũrõ piꞌeti wẽrĩgʉ̃sami. Wẽrĩꞌcʉpʉ nimigʉ̃, masãgʉ̃sami. Cʉ̃ masã́ca beꞌro ʉꞌmʉsepʉ mʉjãa, cʉ̃ pacʉ tiro wiogʉ dujiri cũmurõ diacjʉ̃ peꞌe dujigʉsami.” Espíritu Santu tojo nisere tʉꞌorã, Õꞌacʉ̃ ye queti weremʉꞌtãrĩ masã “¿Deꞌro nicã, noarẽ tojo waꞌarosari?” nírã, pũrõ masĩsĩꞌrĩcãrã niwã. 12 Õꞌacʉ̃ na masĩsĩꞌrĩcã ĩꞌagʉ̃, narẽ aꞌtiro werecʉ niwĩ: “Aꞌte queti mʉsã nirĩ curare waꞌasome yujupʉ. Beꞌrocjãrãpʉ aꞌtere ĩꞌarãsama”, nicʉ niwĩ. Narẽ tere wereyugʉ, marĩ aꞌtocaterocjãrã peꞌere weregʉ weecʉ niwĩ. Tojo weegʉ Õꞌacʉ̃ aꞌtocaterore aꞌtiro weemi majã. Espíritu Santu ʉꞌmʉsepʉ nigʉ̃rẽ cʉ̃ ye queti wererã meꞌrã mʉsãrẽ weredutigʉ oꞌócʉ niwĩ. Na Espíritu Santu tutuaro meꞌrã tere aꞌtiro werema. “Jesucristo aꞌtitojacʉ niwĩ. Marĩrẽ yʉꞌrʉoꞌcʉ nimi”, nima. Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã ʉꞌmʉsecjãrã quẽꞌrã masãrẽ yʉꞌrʉosere “¿Deꞌro waro niti?” ni masĩsĩꞌrĩsama.
Õꞌacʉ̃ marĩrẽ ñaꞌase marĩrõ nisetidutise niꞌi
13 Õꞌacʉ̃ marĩrẽ maꞌígʉ̃, ñaꞌarõ marĩ weeꞌquere acobojotojacʉ niwĩ. Tojo weerã mʉsã weeatjere añurõ wãcũyuya. Mʉsã ñaꞌarõ weesĩꞌrĩsere weeticãꞌña. Wãcũtutuaya. Õꞌacʉ̃ añurõ wéégʉ, marĩrẽ Jesucristo apaturi aꞌti nucũcãpʉ aꞌticã cʉ̃ oꞌoatjere pũrõ wãcũnʉrʉ̃ña. Tere wãcũrã, eꞌcatise meꞌrã coꞌteya. 14 Wĩꞌmarã añurã na pacʉsʉmʉa dutisere añurõ yʉꞌtisama. Na weronojõta mʉsã quẽꞌrã marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃ dutisere añurõ yʉꞌtiya. Mʉsã todʉporopʉ Õꞌacʉ̃rẽ masĩtirã, ñaꞌarõ ʉaripejasere weecãrã niwʉ̃. Niꞌcãrõacãrẽ mʉsã ñaꞌarõ ʉaripejasere duꞌucãꞌña majã. 15 Aꞌtiro peꞌe weesetiya. Õꞌacʉ̃ marĩrẽ beseꞌcʉ ñaꞌase moogʉ̃ nimi. Tojo weerã marĩ ñaꞌase marĩrã nirõʉaꞌa. 16 Õꞌacʉ̃ ye queti ojáca pũrĩpʉ aꞌtiro ojanoꞌcaro niwʉ̃: “Yʉꞌʉ añugʉ̃, ñaꞌase moogʉ̃ niꞌi. Tojo weerã mʉsã quẽꞌrã ñaꞌase marĩrã nisetiya”, nicʉ niwĩ Õꞌacʉ̃.
17 Mʉsã Õꞌacʉ̃rẽ sẽrĩrã, cʉ̃rẽ “Pacʉ” nisaꞌa. Cʉ̃ nipeꞌtirãrẽ niꞌcãrõnojõ marĩ weeꞌquenʉcʉ̃rẽ besebʉrogʉsami. Ne niꞌcʉ̃rẽ dʉꞌasome. Tojo weerã mʉsã aꞌti ʉmʉcopʉre catiro põtẽorõ Õꞌacʉ̃rẽ wiopesase meꞌrã tʉꞌoñaꞌña. 18 Mʉsã ñecʉ̃sʉmʉa nisetiꞌcaronojõ weesirutumʉjãtiꞌque wapamarĩcaro niwʉ̃. Te wapamarĩsere cõꞌagʉ̃, Õꞌacʉ̃ yʉꞌrʉocʉ niwĩ. Mʉsã aꞌtiro masĩꞌi. Cʉ̃ marĩrẽ buꞌiri daꞌreboꞌquere wapayewĩrõgʉ̃, peꞌtisenojõ meꞌrã, uru, niyeru meꞌrã wapayeticʉ niwĩ. 19 Aꞌtiro peꞌe weecʉ niwĩ. Cʉ̃ macʉ̃ Jesucristo ʉpʉtʉ maꞌigʉ̃ cʉ̃ wẽrĩgʉ̃ dí oꞌmabʉrose meꞌrã marĩrẽ yʉꞌrʉocʉ niwĩ. Ʉ̃sã judío masã ñecʉ̃sʉmʉapʉa na ñaꞌarõ weeꞌque wapa Õꞌacʉ̃rẽ acobojose sẽrĩrã, aꞌtiro weecãrã niwã. Oveja dojoriwiꞌi nitigʉre, cãmi marĩgʉ̃rẽ, nipeꞌtiro cʉ̃ upʉ añugʉ̃rẽ wẽjẽ, Õꞌacʉ̃rẽ ʉ̃jʉ̃amorõcãrã niwã. Cʉ̃, oveja añugʉ̃ níꞌcaronojõ Jesucristo añugʉ̃ waro, ñaꞌase moogʉ̃ nimi. Cʉ̃ wẽrĩgʉ̃ dí oꞌmabʉrose meꞌrã marĩ ñaꞌarõ weeꞌquere yʉꞌrʉocʉ niwĩ. 20 Õꞌacʉ̃ aꞌti turi weese dʉporo “Yʉꞌʉ macʉ̃ masãrẽ yʉꞌrʉogʉsami”, ni besetojacʉ niwĩ. Tojo besemigʉ̃, maata oꞌóticʉ niwĩ. Aꞌtocateropʉ marĩ ye niatjere yʉꞌrʉoacjʉre cʉ̃rẽ oꞌócʉ niwĩ. 21 Jesucristo wẽrĩse meꞌrã Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeonoꞌo. Cʉ̃ Jesucristore wẽrĩꞌcʉpʉre masõcʉ niwĩ. Masõ, ʉꞌmʉsepʉ cʉ̃rẽ miimʉjãcʉ niwĩ. Topʉ cʉ̃rẽ wiogʉ sõrõcʉ niwĩ. Marĩrẽ ẽjõpeodutigʉ tojo weecʉ niwĩ. Tojo nicã marĩ ʉꞌmʉsepʉ waꞌatjere eꞌcatise meꞌrã yucuedutigʉ tojo weecʉ niwĩ.
22 Mʉsã diacjʉ̃ nisere yʉꞌtirã, Jesucristore ẽjõpeorã weecãrã niwʉ̃. Cʉ̃rẽ ẽjõpeorã, mʉsã ñaꞌarõ weesetiꞌquere duꞌucãrã niwʉ̃. Tojo weerã mʉsã niꞌcãrõacãrẽ buꞌiri marĩrã niꞌi. Mʉsã niꞌcʉ̃ põꞌrã weronojõ aꞌmerĩ maꞌiꞌi. Aꞌmerĩ maꞌírã, buꞌicjase ucũse meꞌrã diaꞌcʉ̃ maꞌiticãꞌña. Nipeꞌtise mʉsã weese meꞌrã peꞌe maꞌiña. 23 Aꞌtiro niꞌi. Õꞌacʉ̃ ucũse ninuꞌcũcãꞌrõsaꞌa. Marĩ tere ẽjõpeorã, cʉ̃ põꞌrã sãjãcãrã niwʉ̃. Tojo weerã apaturi bajuaapoꞌcãrã weronojõ niꞌi. Marĩ pacʉsʉmʉa boadijasama. Marĩ apaturi bajuaaporã, na boadijaro weronojõ waꞌasome. Õꞌacʉ̃ põꞌrã sãjãrã peꞌe, cʉ̃ meꞌrã catinuꞌcũcãꞌrãsaꞌa. 24 Õꞌacʉ̃ ye queti ojáca pũrĩpʉ aꞌtiro ojanoꞌwʉ̃:
Tá ñai wẽrĩpeꞌtia waꞌasaꞌa.
Masã quẽꞌrã tojota nipeꞌtirã wẽrĩrãsama.
Oꞌori quẽꞌrã añuse nimirõ, boadijasaꞌa.
Masã quẽꞌrã peje cʉorã, wiorã nimiꞌcãrã wẽrĩrãsama.
25 Na cʉose quẽꞌrã peꞌtirosaꞌa.
Õꞌacʉ̃ ucũse pũrĩcã ne peꞌtisome.
Ninuꞌcũcãꞌrõsaꞌa, ni ojanoꞌwʉ̃.
Mʉsãrẽ te quetire ãpẽrã werecãrã niwã. Na wereseta añuse, ne peꞌtitise queti niꞌi.