Pablo Corintocjãrãrẽ ape pũrĩ ojanemoꞌque niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Pablo nimʉꞌtãrĩ pũrĩ Corintocjãrãrẽ ojáca beꞌro Éfesopʉta tojacãꞌcʉ niwĩ yujupʉ. Topʉ nígʉ̃, Corintopʉre ñaꞌarõ waꞌaꞌque quetire miiejacãrã niwã. Tere tʉꞌogʉ, Pablo na tiropʉ maata waꞌasĩꞌrĩcʉ niwĩ. Tojo waꞌasĩꞌrĩmigʉ̃, waꞌaticʉ niwĩ. Macedonia diꞌta peꞌe waꞌacʉ niwĩ. Tojo weegʉ aꞌti pũrĩrẽ Macedonia diꞌtapʉ nígʉ̃, ojacʉ niwĩ. Tito wãmetigʉ aꞌti pũrĩrẽ miacʉ niwĩ. Tojo nicã ãpẽrã cʉ̃rẽ baꞌpatiwãꞌcãcãrã niwã.
Pablo narẽ aꞌtere ojacʉ niwĩ. Jesucristo ye quetire werecusiagʉ cʉ̃ ñaꞌarõ yʉꞌrʉsere ojacʉ niwĩ. Tojo nicã pajasecʉorãrẽ niyeru sẽrĩbosasere ojacʉ niwĩ. Apeye, cʉ̃ buꞌesere ĩꞌatuꞌtirã ye cjasere ojacʉ niwĩ.
1
Pablo Corintocjãrãrẽ ojaꞌque niꞌi
Yʉꞌʉ Pablo, Timoteo meꞌrã mʉsãrẽ añudutiꞌi. Õꞌacʉ̃ ʉaronojõta Jesucristo yʉꞌʉre cʉ̃ ye quetire weredutigʉ cũucʉ niwĩ. Yʉꞌʉ aꞌti pũrĩrẽ mʉsãrẽ Õꞌacʉ̃ yarã Corintopʉ nirãrẽ ojaꞌa. Tojo nicã nipeꞌtirã Õꞌacʉ̃ yarã Acaya diꞌtapʉ nirãrẽ ojaꞌa.
Mʉsãrẽ Õꞌacʉ̃ marĩ pacʉ, tojo nicã Jesucristo marĩ wiogʉ añurõ weeato. Tojo nicã mʉsãrẽ ejerisãjãcã weeato.
Pablo cʉ̃ piꞌetise queti niꞌi
Õꞌacʉ̃ marĩ wiogʉ Jesucristo pacʉre eꞌcatise oꞌorã. Cʉ̃́ta marĩrẽ pajañaꞌmi. Marĩrẽ wãcũtutuacã weenuꞌcũmi. Piꞌetisetirinʉcʉ̃ Õꞌacʉ̃ marĩrẽ wãcũtutuacã weemi. Tojo weerã marĩ quẽꞌrã piꞌetirãrẽ wãcũtutuacã weemasĩꞌi. Marĩrẽ Õꞌacʉ̃ wãcũtutuacã weeꞌcaronojõta narẽ weemasĩꞌi. Jesucristo yere wererã, piꞌetinoꞌo. Cristo pũrõ piꞌetiꞌquere piꞌetitamuꞌu. Cʉ̃ meꞌrãta, cʉ̃ weetamuse meꞌrã nemorõ wãcũtutuaꞌa. Ʉ̃sã piꞌetirã, mʉsãrẽ wãcũtutuacã ʉarã, mʉsã yʉꞌrʉweticã ʉarã, tojo piꞌetiꞌi. Õꞌacʉ̃ ʉ̃sãrẽ wãcũtutuasere oꞌomi. Tojo weerã ʉ̃sã quẽꞌrã mʉsãrẽ wãcũtutuacã weeꞌe. Ʉ̃sã piꞌetironojõ piꞌetirãsaꞌa. Tojo waꞌacã, Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ wãcũtutuacã weegʉsami. Ʉ̃sã weronojõ piꞌeticã, Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ wãcũtutuacã weegʉsami. Tojo weerã ʉ̃sã mʉsã añurõ weeatjere masĩyutojaꞌa.
Acawererã, ʉ̃sãrẽ Asiapʉ waꞌaꞌquere masĩcã ʉasaꞌa. Ʉ̃sã topʉre ʉpʉtʉ waro piꞌetiwʉ. Aꞌtiro wãcũmiwʉ̃: “Ne põtẽosome. Wẽrĩrãsaꞌa”, nimiwʉ̃. “Ʉ̃sãrẽ wẽjẽcõꞌarãsama”, ni wãcũmiwʉ̃. Ʉ̃sã ne tutuatiwʉ. Tojo waꞌaꞌque añu niwʉ̃. Te meꞌrã aꞌtiro wãcũwʉ̃. “Ʉ̃sã basu ne weetamumasĩtisaꞌa. Õꞌacʉ̃ niꞌcʉ̃ta ʉ̃sãrẽ weetamumasĩmi”, ni wãcũwʉ̃. Cʉ̃́ta wẽrĩꞌcãrãpʉre masõgʉ̃ nimi. 10 “Õꞌacʉ̃ ʉ̃sãrẽ na wẽjẽboꞌcãrãrẽ yʉꞌrʉowĩ. Niꞌcãrõacãrẽ yʉꞌrʉonuꞌcũcãꞌmi. Beꞌropʉ quẽꞌrãrẽ ʉ̃sãrẽ yʉꞌrʉonuꞌcũcʉ̃sami”, ni ẽjõpeoꞌo. 11 Õꞌacʉ̃rẽ mʉsã ʉ̃sãrẽ sẽrĩbosanuꞌcũcã, tojo weegʉsami. Pãjãrã ʉ̃sãrẽ sẽrĩbosacã, Õꞌacʉ̃ añurõ ʉ̃sãrẽ weetamugʉ̃sami. Cʉ̃ tojo weecã ĩꞌarã, pãjãrã eꞌcatise oꞌorãsama.
Pablo Corintopʉ waꞌasĩꞌrĩmiꞌque niꞌi
12 Apeyere ʉ̃sã pũrõ eꞌcatiꞌi. Ʉ̃sã aꞌti nucũcãpʉre weesooro marĩrõ añurõ weesetiwʉ. Mʉsã waꞌteropʉ quẽꞌrãrẽ tojota weewʉ. Tojo weerã ʉ̃sã buꞌiri marĩrã añurõ tʉꞌoñaꞌa. Ʉ̃sã basu ʉ̃sã masĩse meꞌrã weetiwʉ. Õꞌacʉ̃ weetamuse meꞌrã weewʉ. 13 Mʉsãrẽ ojarã, tʉꞌota basiose diaꞌcʉ̃rẽ ojaꞌa. Mʉsã tere añurõ masĩcã ʉaꞌa. 14 Cãꞌrõ masĩtojaꞌa, masĩrã peꞌe. Mʉsã añurõ masĩpeꞌorã, marĩ wiogʉ Jesú apaturi aꞌticã, “Ʉ̃sãrẽ diacjʉ̃ta nipã”, nirãsaꞌa. Ʉ̃sã mʉsãrẽ “Añurõ weesetima” nírõnojõta mʉsã quẽꞌrã ʉ̃sãrẽ añurõ wãcũrãsaꞌa.
15-16 “Tojo añurõ waꞌarosaꞌa” ni wãcũgʉ̃, Macedoniapʉ waꞌagʉ, mʉsã tiropʉ ĩꞌamʉꞌtãgʉ̃ waꞌasĩꞌrĩmiwʉ̃. “Beꞌro ĩꞌamajãmitojatigʉti tja”, nimiwʉ̃. Pʉati mʉsã tiropʉ ĩꞌagʉ̃ waꞌasĩꞌrĩmiwʉ̃. Mʉsã eꞌcaticã ʉagʉ, tojo weesĩꞌrĩmiwʉ̃. “Yʉꞌʉ tojo weecã, Judea diꞌtapʉ waꞌatjere weetamurãsama” ni wãcũgʉ̃, tojo weesĩꞌrĩmiwʉ̃. 17 Yʉꞌʉ topʉ waꞌaticã ĩꞌarã, “Wiopesase marĩrõ weemaꞌacãꞌpĩ”, ¿niti? “Cʉ̃ noꞌo ʉaro weemaꞌagʉ̃nojõ nimi”, ¿nisari? “ ‘Waꞌagʉti’ níꞌcʉ nimigʉ̃, aꞌtitiapĩ”, ¿niti? “Naꞌirõ dʉcayumʉjãsami”, ¿ni wãcũti? 18 Niweꞌe. Õꞌacʉ̃ ʉ̃sã weesere “Diacjʉ̃ta niꞌi”, nisami. Tojo weerã ʉ̃sã ne niꞌcãti noꞌo ʉaro dʉcayu, ucũmaꞌaweꞌe. 19 Ʉ̃sã Jesucristo Õꞌacʉ̃ macʉ̃ ucũꞌcaronojõta ucũꞌu. Cʉ̃ ne niꞌcãti “Weegʉti, weesome”, niticʉ niwĩ. Nipeꞌtise cʉ̃ “Weegʉti” níꞌcaronojõta weemi. Ʉ̃sã iꞌtiarã, Silvano, Timoteo, yʉꞌʉ, cʉ̃ ye quetire mʉsãrẽ buꞌewʉ. Nipeꞌtise cʉ̃ ucũse diacjʉ̃ niꞌi. 20 Aꞌtiro niꞌi. Õꞌacʉ̃ todʉporopʉre masãrẽ “Añurõ weegʉti”, nicʉ niwĩ. Nipeꞌtise cʉ̃ tojo níꞌque Jesucristo cʉ̃ aꞌtise meꞌrã, cʉ̃ wẽrĩꞌque meꞌrã queoro waꞌawʉ. Tojo waꞌacã ĩꞌarã, marĩ Õꞌacʉ̃rẽ “Tojota niꞌi”, ni eꞌcatipeoꞌo.
21 Õꞌacʉ̃ta marĩrẽ Cristore ẽjõpeonuꞌcũcã weemi. Cʉ̃́ta marĩrẽ cʉ̃ yarã waꞌadutigʉ besecʉ niwĩ. 22 Marĩrẽ cʉ̃ yarã waꞌacã weecʉ niwĩ. Cʉ̃ yarã niꞌi nisere ĩꞌosĩꞌrĩgʉ̃ Espíritu Santure oꞌócʉ niwĩ. Espíritu Santu marĩ meꞌrã nígʉ̃, cʉ̃́ta Õꞌacʉ̃ marĩrẽ yʉꞌrʉoatjere masĩcã weemi.
23 Yʉꞌʉ Corintopʉre waꞌasĩꞌrĩmigʉ̃, waꞌatiwʉ. Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉ tojo weeꞌquere masĩsami. Yʉꞌʉ mʉsãrẽ tuꞌtibosaꞌa nígʉ̃, maꞌígʉ̃ waꞌatiwʉ. 24 Mʉsã ẽjõpeosere “Aꞌtiro peꞌe ʉaꞌa”, nigʉ̃ mejẽta weeꞌe. Mʉsã añurõ ẽjõpeoꞌo. Mʉsãrẽ añurõ eꞌcatise meꞌrã nisetiato nígʉ̃ tojo weetamusĩꞌrĩꞌi.