Pedro ape pũrĩ ojanemoca pũrĩ niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Aꞌti pũrĩrẽ Pedro Asia diꞌtapʉ duꞌtistewãꞌcãꞌcãrãrẽ ojacʉ niwĩ tja.
Aꞌtiro ojacʉ niwĩ. Jesucristore ẽjõpeosere dojorẽrãrẽ, “Tojo niweꞌe” ni dʉcayusĩꞌrĩrãnojõrẽ tʉꞌomasĩdutigʉ ojacʉ niwĩ.
1
Pedro Jesucristore ẽjõpeorãrẽ ojaꞌque niꞌi
Yʉꞌʉ Simó Pedro Jesucristore daꞌrawãꞌñacoꞌtegʉ cʉ̃ besecṹúꞌcʉ mʉsãrẽ añudutiꞌi. Nipeꞌtirã ʉ̃sã weronojõ ẽjõpeorãrẽ aꞌti pũrĩrẽ ojaꞌa. Marĩ Jesucristore ẽjõpeose añuse waro niꞌi. Jesucristo marĩ wiogʉ marĩrẽ yʉꞌrʉogʉ cʉ̃rẽ ẽjõpeocã weecʉ niwĩ. Marĩrẽ niꞌcãrõnojõ cʉ̃ yarã waꞌacã weecʉ niwĩ. Õꞌacʉ̃, tojo nicã marĩ wiogʉ Jesure masĩnemoña. Mʉsã tojo weecã, na añuse, ejerisãjãsere oꞌoyʉꞌrʉmajãrãsama.
Jesucristore ẽjõpeorãrẽ “Aꞌtiro weeroʉaꞌa” nise niꞌi
Õꞌacʉ̃ cʉ̃ macʉ̃ Jesucristore marĩrẽ masĩcã weecʉ niwĩ. Cʉ̃rẽ masĩrã, cʉ̃ tutuaro meꞌrã marĩ cʉ̃ ʉaro añurõ nisetimasĩrãsaꞌa. Jesucristo añuyʉꞌrʉagʉ, nipeꞌtise añurõ weegʉ́ marĩrẽ cʉ̃ yarã nidutigʉ pijicʉ niwĩ. Aꞌtiro wéégʉ, cʉ̃ tutuaro meꞌrã marĩrẽ “Peje añurõ weegʉti”, nicʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo níꞌque añuse waro niꞌi. Wapatiyʉꞌrʉaꞌa. Cʉ̃ “Aꞌtiro weegʉti” nise meꞌrã marĩ cʉ̃ weronojõ nisetimasĩrãsaꞌa. Tojo nicã mʉsã aꞌti turi cjase ñaꞌase ʉaripejasere yʉꞌrʉwetirãsaꞌa. Mʉsã Jesucristore ẽjõpeotojaꞌa. Mʉsã tutuaro põtẽorõ aꞌtere weenemopeoya. Wãcũtutua, añurõ nisetiya. Tojo nisetirã, Õꞌacʉ̃ yere tʉꞌomasĩnemoña. Tʉꞌomasĩnemorã, mʉsã basu ñaꞌarõ weesĩꞌrĩrã, nʉꞌcãña. Nʉꞌcãrã, mejẽcã waꞌacã, ẽjõpeoduꞌuticãꞌña. Ẽjõpeoduꞌutirã, Õꞌacʉ̃rẽ queoro ẽjõpeo, cʉ̃ ʉaro weeya. Cʉ̃ ʉaro wéérã, niꞌcʉ̃ põꞌrã weronojõ mʉsã basu aꞌmerĩ weetamuña. Aꞌmerĩ weetamurã, nipeꞌtirãrẽ maꞌiña.
Mʉsã aꞌtere siape meꞌrã nemorõ weeturiawãꞌcãrã, marĩ wiogʉ Jesucristore añurõ masĩrãsaꞌa. Cʉ̃ ʉaro weenemorãsaꞌa. “Mejõ waro cʉ̃rẽ ẽjõpeopã”, nisome. Mʉsã tere tojo weetirã peꞌe, caperi ĩꞌaejatirã weronojõ nisaꞌa. Õꞌacʉ̃ yere ne masĩtisaꞌa. Mʉsã todʉporopʉ ñaꞌarõ weeꞌquere Jesucristo acobojoꞌquere wãcũtisaꞌa. 10 Yʉꞌʉ acawererã, mʉsã Õꞌacʉ̃ beseꞌcãrã niꞌi. Tojo weerã cʉ̃ beseꞌcãrã weronojõ nipeꞌtise mʉsã weepõtẽorõ añurõ nisetiya. Mʉsã tojo weerã Jesucristore ẽjõpeoduꞌusome. 11 Mʉsã añurõ weenuꞌcũrã, marĩ wiogʉ Jesucristo tiropʉ ejarãsaꞌa. Topʉ marĩrẽ yʉꞌrʉogʉ meꞌrã añurõ ninuꞌcũcãꞌrãsaꞌa.
12 Yʉꞌʉ wereꞌquere masĩtojasaꞌa. Tere masĩrã, duꞌucũurõ marĩrõ mʉsã tʉꞌoꞌquere añurõ weenuꞌcũrã weeꞌe. Mʉsã tere masĩmicã, acobojori nígʉ̃, werenuꞌcũcʉ̃ti. 13-14 Cãꞌrõacã dʉꞌsasaꞌa yʉꞌʉ wẽrĩatjo. Marĩ wiogʉ Jesucristo yʉꞌʉre weretojami. Tojo weegʉ yʉꞌʉ catiro ejatuaro yʉꞌʉ ucũꞌquere wãcũato nígʉ̃ wereꞌe. Yʉꞌʉ tojo werecã, “Añu nirõsaꞌa” ni wãcũgʉ̃, tojo wereꞌe. 15 Yʉꞌʉ wẽ́rĩ́ca beꞌro yʉꞌʉ wereꞌquere añurõ wãcũnuꞌcũcãꞌto nígʉ̃ yʉꞌʉ põtẽorõ añurõ weegʉti.
Pedro Jesucristo ʉ̃rʉ̃gʉ̃pʉ dʉcayucã ĩꞌaꞌque niꞌi
16 Marĩ wiogʉ Jesucristo apaturi aꞌti turipʉ tutuaro meꞌrã cʉ̃ aꞌtiatjere werenoꞌtojawʉ. Tere wererã, masã na weewʉaronojõ wãcũbajurẽꞌque mejẽtare werewʉ. Ʉ̃sã basu ʉ̃rʉ̃gʉ̃pʉ Jesú cʉ̃ tutuasere ĩꞌawʉ̃. 17 Cʉ̃ pacʉ Õꞌacʉ̃ cʉ̃ tutuasere, cʉ̃ asistesere ĩꞌocã ĩꞌawʉ̃. Cʉ̃ tojo weeri cura ʉꞌmʉsepʉ ucũgʉ̃, aꞌtiro niwĩ: “Ãꞌrĩ yʉꞌʉ macʉ̃ yʉꞌʉ maꞌigʉ̃ nimi. Cʉ̃ meꞌrã eꞌcatiꞌi”, niwĩ. 18 Cʉ̃ tojo ucũdijosere ʉ̃sã tʉꞌowʉ. Titare marĩ wiogʉ meꞌrã ʉ̃rʉ̃gʉ̃pʉ niwʉ̃. Cʉ̃ tigʉpʉ nígʉ̃ta asistewĩ.
19 Tojo waꞌase meꞌrã ʉ̃sã masĩwʉ̃. “Dʉporocjãrãpʉ Õꞌacʉ̃ ye queti weremʉꞌtãrĩ masã diacjʉ̃ta ojapã Jesú ye cjasere”, niwʉ̃. Na ojaꞌque naꞌitĩꞌarõpʉ sĩꞌocã boꞌreyuse weronojõ niꞌi. Tere buꞌe, wãcũnʉrʉ̃ña. Tojo weerã marĩ Õꞌacʉ̃ ʉaro nisetimasĩrãsaꞌa. Téé Jesucristo apaturi aꞌticãpʉ tere buꞌe, wãcũnuꞌcũcãꞌña. Boꞌreamʉjãticã ñocõawʉ̃ mʉjãtaro weronojõ Jesucristo aꞌti nucũcãpʉ aꞌtigʉ, marĩ masĩtisere masĩcã weegʉsami. 20 Aꞌte pũrĩcãrẽ añurõ tʉꞌomasĩña. Õꞌacʉ̃ ye queti weremʉꞌtãrã na “Tojo waꞌarosaꞌa” ni ojaꞌquere marĩ basu wãcũse meꞌrã “Tojo nisĩꞌrĩrõ weeꞌe”, nímasĩtisaꞌa. Espíritu Santu cʉ̃ weetamurõ meꞌrã peꞌe marĩ tere tʉꞌomasĩrãsaꞌa. 21 Õꞌacʉ̃ ye queti weremʉꞌtãrĩ masãmarĩcã na ojaꞌquere na wãcũse meꞌrã diaꞌcʉ̃ dʉꞌpocã́titicãrã niwã. Aꞌtiro peꞌe weecãrã niwã. Na Espíritu Santu ĩꞌo, ojadutiro meꞌrã Õꞌacʉ̃ yere ojacãrã niwã.