Pablo Tesalónicacjãrãrẽ ape pũrĩ ojanemoca pũrĩ niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Pablo Tesalónicacjãrãrẽ Corintopʉ nígʉ̃, aꞌti pũrĩrẽ ojacʉ niwĩ. Ti macãcjãrã Jesucristo apaturi aꞌtiatjere queoro tʉꞌomasĩticã tʉꞌogʉ, narẽ wereapogʉ ojacʉ niwĩ. Na peꞌe maata aꞌtigʉsami nírõnojõ tʉꞌocãrã niwã. Tojo weerã niꞌcãrẽrã cʉ̃ aꞌtiatjere coꞌterã, na daꞌramiꞌquere daꞌraduꞌucãꞌcãrã niwã. Na ãpẽrã oꞌose meꞌrã baꞌacaticã tʉꞌogʉ, narẽ ojacʉ niwĩ. Ti macãcjãrãrẽ aꞌtiro weeya nígʉ̃, tojo waꞌarosaꞌa nígʉ̃, ojacʉ niwĩ.
Jesucristo apaturi aꞌtiatji dʉporo niꞌcʉ̃ ñaꞌagʉ̃ nisoosebʉcʉ aꞌtigʉsami. Cʉ̃ pãjãrãrẽ nisoo, ẽjõpeocã weegʉsami nisere ojacʉ niwĩ.
1
Pablo cʉ̃ meꞌrãcjãrã Tesalónicacjãrãrẽ ojaꞌque niꞌi
Yʉꞌʉ, yʉꞌʉ meꞌrãcjãrã Silvano, Timoteo meꞌrã mʉsãrẽ aꞌti pũrĩrẽ ojaꞌa. Mʉsã Tesalónicacjãrãrẽ marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃, marĩ wiogʉ Jesucristo yarãrẽ añudutise oꞌoꞌo.
Õꞌacʉ̃ marĩ pacʉ, tojo nicã Jesucristo marĩ wiogʉ mʉsãrẽ añurõ weeato. Mʉsãrẽ ejerisãjãcã weeato.
Jesucristo apaturi aꞌticã masãrẽ beseatje niꞌi
Yʉꞌʉ acawererã, ʉ̃sã mʉsã ye cjasere wãcũrã, Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌonuꞌcũcãꞌrãti. Mʉsã Jesucristore ẽjõpeonemorã weeꞌe. Apeye quẽꞌrãrẽ mʉsã aꞌmerĩ maꞌinemoꞌo. Tojo weerã Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌonuꞌcũcãꞌrõʉaꞌa. Mʉsã ye cjasere noꞌo ʉ̃sã waꞌaro Jesucristore ẽjõpeorãrẽ na nerẽwʉaropʉ aꞌtiro ni wereꞌe. “Tesalónicacjãrã ãpẽrã narẽ ñaꞌarõ weemicã, ne ẽjõpeoduꞌutima. Narẽ mejẽcã waꞌacã quẽꞌrãrẽ, nʉꞌcãma”, ni eꞌcatise meꞌrã wereꞌe.
Niꞌcãrõacã mʉsã Jesucristore ẽjõpeose buꞌiri ãpẽrã mʉsãrẽ tuꞌti, ñaꞌarõ weesama. Na tojo weemicã, mʉsã Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeonuꞌcũrã, cʉ̃ queoro weesere ĩꞌarãsaꞌa. Beꞌro mʉsã cʉ̃ tiropʉ waꞌarãsaꞌa. Mʉsãrẽ “Añurã nima, aꞌtiato yʉꞌʉ tiropʉ”, nigʉ̃sami. Õꞌacʉ̃ queoro weegʉsami. Mʉsãrẽ piꞌeticã weeꞌcãrãrẽ piꞌeticã weegʉsami. Mʉsã tuꞌuꞌcãrã peꞌere soose oꞌogʉsami. Ʉ̃sã quẽꞌrãrẽ mejãrõta weegʉsami. Cʉ̃ marĩ wiogʉ Jesú aꞌtiri nʉmʉ nicã, tojo weegʉsami. Cʉ̃ aꞌtigʉ, cʉ̃rẽ werecoꞌterã tutuarã meꞌrã ʉꞌmʉsepʉ dijatigʉsami. Pecameꞌe weronojõ asistedijatigʉsami. Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeotirãrẽ, marĩ wiogʉ Jesú masãrẽ yʉꞌrʉose quetire yʉꞌrʉnʉꞌcãrãrẽ buꞌiri daꞌregʉ aꞌtigʉsami. Narẽ buꞌiri daꞌre bajurio, cõꞌadijobutiagʉsami. Tojo weerã na ne cãꞌrõacã marĩ wiogʉre ĩꞌatibutiarãsama. Tojo nicã cʉ̃ tutuasere, cʉ̃ asistesere ĩꞌasome. 10 Cʉ̃ aꞌtiri nʉmʉrẽ Jesure ẽjõpeorã aꞌtiro weerãsama. Cʉ̃ asistese, cʉ̃ tutuasere ĩꞌarã, “Jesú añuyʉꞌrʉami”, nirãsama. “Nipeꞌtirã buꞌi wiogʉ nimi” ni ĩꞌamarĩa, eꞌcatirãsama. Mʉsã quẽꞌrã ʉ̃sã wereꞌquere ẽjõpeotjĩarã, na meꞌrã nirãsaꞌa.
11 Tere wãcũrã, marĩ ẽjõpeogʉ Õꞌacʉ̃rẽ mʉsãrẽ sẽrĩbosanuꞌcũꞌu. Aꞌtiro sẽrĩꞌi. “Õꞌacʉ̃, mʉꞌʉ põꞌrã sãjãdutigʉ narẽ pijicʉ niwʉ̃. Tojo weegʉ narẽ mʉꞌʉ ʉaronojõta niseticã weeya. Na añurõ weesĩꞌrĩma. Nipeꞌtise na weesĩꞌrĩsere mʉꞌʉ weetamurõ meꞌrã weeato. Tojota mʉꞌʉrẽ ẽjõpeo yapaticãꞌto”, ni sẽrĩbosaꞌa. 12 Mʉsã aꞌtiro weecã, ãpẽrã marĩ wiogʉ Jesure añurõ wãcũrãsama. Mʉsã quẽꞌrãrẽ “Na añurã nima”, ni ĩꞌarãsama. Õꞌacʉ̃, marĩ wiogʉ Jesucristo mʉsãrẽ maꞌírã, tojo weecã weerãsama.